Právník pro chudé Občanský zákoník Sociální Mezinárodní smlouvy

Zdroje:    Zákony MVČR     Zákony ČR     Na Slovensku     Lexadin EU     V Oregonu / USA    AUSTRIA   Polsko ISAP    Francie  
Sbírky Něměcko    Německá Ústava    Německo občan.zák.    United Kingdom- Water law    Rada EU - k počítačové kriminalitě Budapešť 2001    ES Nařízení 810/2009 vízový kodex    Mezinárodní smlouvy    K ratifikaci Zákony a Mezinárodní smlouvy do 2013    Ministryně spravedlnosti

ČR Sbírky zákonů 2015

28/2015 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
27/2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady 01.03.2015
26/2015 Nařízení vlády, kterým se mění č. 5/2003 o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury 10.02.2015
25/2015 Zákon, kterým se mění 218/2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 01.01.2015
24/2015 Zákon, kterým se mění 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 128/2000 o obcích (obecní zřízení), 129/2000 o krajích (krajské zřízení) a 131/2000 o hlavním městě Praze 01.01.2015
23/2015 Zákon, kterým se mění 338/1992 o dani z nemovitých věcí 01.01.2016
22/2015 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění opravy celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 č.12 3.2.2015
21/2015 Sdělení SVK o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 31. ledna 2015 12
20/2015 Sdělení SVK o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. ledna 2015 12
19/2015 Vyhláška, kterou se mění 345/1999, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů 12 1.3.2015
18/2015 Vyhláška, kterou se mění 109/1994, kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů 12 1.3.2015
o1/c11/2015 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 3/2015 Sb. 11 1.1.2015
17/2015 Vyhláška, kterou se mění 107/2005 o školním stravování 11 1.2.2015
16/2015 Zákon, kterým se mění 107/1999 o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů 11 19.2.2015
15/2015 Zákon o hranicích vojenských újezdů11 1.1.2016
14/2015 29.1.2015 Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2014 sp. zn. Pl. ÚS 9/14 ve věci návrhu na zrušení § 158 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 10 29.1.2015
13/2015 Sdělení MZdrav o vydání Cenového předpisu 1/2015/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, maximální ceny zdravotních služeb zubařů hrazených z VZP 10
12/2015 Sdělení MPSV o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 9
1.3.2015 11/2015 Vyhl. mění 289/2007 o požadavcích na živočišné produkty 9 od 1.3.2015
10/2015 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 8
9/2015 Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, atd. v dopravě ve formě průkazu 7 od 1.2.2015
16.01.2015 8/2015 Vyhláška mění 177/1995 kterou se vydává stavební a technický řád drah č.6 od 1.2.2015
12.01.2015 7/2015 Vyhláška mění 173/1995 kterou se vydává dopravní řád drah č.5 od 15.1.2015
09.01.2015 6/2015 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí č.4
09.01.2015 5/2015 Vyhláška mění 296/2004 provádí zákon o evidenci obyvatel č.4
o1/c3/2015 Tisková oprava Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v NV 361/2014 3 od 5.1.2015
4/2015 Nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby částka 3 od 5.1.2015
3/2015 Vyhláška o některých dokladech o vzdělání částka 2 účinnost od 1.1.2015 vyhlášeno však až 7.1.2015
2/2015 Vyhláška o stanovení odborných kritérií pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče 1 od 6.1.2015
1/2015 mění zákon 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění částka 1 účinnost od 6.1.2015 vyhlášeno 6.1.2015

Ústavní pořádek, lidská práva a sociální práva

Ústava 1/1993 Sb.zák. Listina práv a svobod 2/1993 Sb.zák. Všeobecná deklarace lidských práv OSN 1950 Pakty -občanská práva a sociální a kulturní práva 120/1976 Sb.zák Evropská Sociální Charta 14/2000 Sb.m.smluv Evropská Úmluva o právech a svobodách 209/1992 Sb.zák. Před rokem 1950 od 1945     protektorát od 1938-45     1.republika od 1918 do 1944    
NALUS Ústavní soud    Náhrada škody    Rozhodnutí ÚS ČR, NSS, NS Brno   
Pan JUDr.Kafka/ Ustavni stiznost podklad/ list 7

Speciální oblasti

Daně a cla    Finance    Sociál    Zdraví a pojistné    hygiena    Stavební    Práce    Voda    Hydrogeo    Doprava
Bydlení    Zemědělství    Životní prostředi    BOZP    Média    Informace    Správa    Justice    trestni    Odpor_exekuce  

Seznam starších sbírek zákonů: 2010   2009   2008  Zrušit Mezinárodní úmluvy-PSP: Sněmovní tisky  ratifikace smluv  Sbírky mezinárodních smluv

ČR Rok 2014 Sbírky Zákonů a Občanský zákoník a správní řády a zákon o přestupcích

82/2012 občanský zákoník    Občanský zákoník starý do 31.12.2013     Zákon o přestupcích     Správní řád od 1.1.2014     Správní soudní řád     Občanský soudní řád od 1.1.2014    

368/2014 platová základna státních zástupců v roce 2015 145 od
367/2014 platová základna pro soudce v r. 2015 145 od
366/2014 platová základna pro představitele státní moci v r. 2015 145 od
365/2014 změna vyhlášky o postupech při výkonu exekuční a další činnosti 145 od 1.1.2015
364/2014 změna vyhl. o údajích předkládaných pro hodnocení plnění rozpočtu 144 od 1.1.2016
363/2014 změna vyhl. o údajích předkládaných pro hodnocení plnění rozpočtu 144 od 1.1.2015
362/2014 změna vyhlášky o rozpočtové skladbě 144 od 1.1.2015
361/2014 použití režimu přenesení daňové povinnosti 143 od 1.1.2015
360/2014 změna zákona o dani z přidané hodnoty a změna souvisejících zákonů 143 od 1.1.2015
359/2014 změna zákona o platu představitelů státní moci a soudců 143 od 1.1.2015
358/2014 k provedení některých ust. zákona o působnosti orgánů Celní správy 142 od 1.1.2015
357/2014 změna zákona o myslivosti 142 od 1.4.2015
356/2014 změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 355/2014 Sb. 142 od 1.1.2015
355/2014 působnost Celní správy při vymáhání práv duševního vlastnictví 142 od 1.1.2015
354/2014 změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 142 od 15.1.2015
353/2014 změna zákona o cenách 142 od 15.1.2015
352/2014 Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015-2024 141 od 1.1.2015
351/2014 změna vyhlášky o výsluhových náležitostech pro letce 140 od 1.1.2015
350/2014 úprava náhrady 140 od 1.1.2015
349/2014 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 139 od
348/2014 změna vyhlášky o činnostech souvis. s vydáváním technických norem 139 od 1.1.2015
347/2014 změna vyhlášky o kontaktních místech veřejné správy 139 od 1.1.2015
346/2014 změna vyhl. o ověřování shody opisu s listinou a ověřování podpisu 139 od 1.1.2015
345/2014 o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 138 od 1.1.2015
344/2014 změna vyhl. o žádostech podle zákona o investičních společnostech 137 od 1.1.2015
343/2014 o registraci vozidel 136 od 1.1.2015
342/2014 změna vyhlášky o technických prohlídkách a měření emisí vozidel 135 od 1.1.2015
341/2014 o schvalování technické způsobilosti vozidel 134 od 1.1.2015
340/2014 změna vyhlášky k provedení zákona o zaměstnanosti 133 od 1.1.2015
339/2014 sazebník služeb za poskyt. dokladů pro účely důchodového pojištění 133 od 1.1.2015
338/2014 změna vyhlášky o technicky zdůvodněných ztrátách minerálních olejů 132 od 1.1.2015
337/2014 změna vyhl. o provedení zákona o dávkách zdravotně postiženým 132 od 1.1.2015
336/2014 změna z. o investičních společnostech a fondech a změna dalších z. 131 od 1.1.2015
335/2014 změna zákona o soudních poplatcích 131 od 29.12.2014 a pak zrušeno od 30.6.2016
334/2014 změna zákona o auditorech 131 od 13.1.2015
333/2014 změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech 131 od 1.1.2015
332/2014 změna zákona o vojácích z povolání a změna souvisejících zákonů 131 od 1.7.2015
331/2014 změna zákona o spotřebních daních a změna souvisejících zákonů 131 účinnost od 1.1.2015
330/2014 výměna informací o finančních účtech s USA pro účely správy daní 131 účinnost od 18.12.2014, avšak platnost - publikace 29.12.2014
329/2014 změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 131 od 1.1.2015
328/2014 stravné, náhrady za používání motorových vozidel a ceny PHM 1.1.2015 130
327/2014 výše nákladů srovnatel. s nájemným pro účely příspěvku na bydlení 1.1.2015 130
326/2014 změna vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů 1.1.2015 129
325/2014 nákladové indexy pojištěnců zdravot.pojištění podle věku v r. 2015 1.1.2015 129
324/2014 hodnoty bodu, úhrady zdravotní péče hrazené z pojištění pro r.2015 1.1.2015 129
323/2014 o aktualizaci Klasifikace produkce (CZ-CPA) 128
322/2014 o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 128
321/2014 zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 1.1.2015 128
320/2014 informační povinnost příjemce některých potravin v místě určení 1.1.2015 128
319/2014 o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení 1.1.2015 128
318/2014 změna zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2014 19.12.2014 128
317/2014 o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích 1.1.2015 127
316/2014 vyhláška o kybernetické bezpečnosti 1.1.2015 127
315/2014 změna nař. o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 19.11.2014 127
314/2014 náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti 19.12.2014 127
313/2014 o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu 29.12.2014 126
312/2014 konsolidační vyhláška státu 1.1.2015 125
311/2014 průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3 čtvrtletí 2014 124
310/2014 změna vyhl. o předkládání výkazů spořitelnami a úvěrními družstvy 1.1.2015 124
309/2014 důsledky porušení podmíněnosti poskytování zemědělských podpor 1.1.2015 124
308/2014 změna nař. vlády v souvislosti s poskytováním zemědělských podpor 1.1.2015 124
307/2014 podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů 1.1.2015 124
306/2014 NV o úpravě náhrady po nemoci, pozůstalých atd. 01.01.2015 123
305/2014 NV, kterým se mění 565/2006 o platových poměrech vojáků z povolání 01.01.2015 123
304/2014 NV o platových poměrech státních zaměstnanců 01.01.2015 123
303/2014 NV, kterým se mění 564/2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 01.01.2015 123
302/2014 Nařízení vlády o katalogu správních činností 01.01.2015 123
301/2014 Vyhl. mění 410/2009, 473/2013,provádí některá ustanovení zákona 563/1991 o účetnictví 1.1.2015 122
300/2014 Vyhl. mění 383/2009 technická vyhláška o účetních záznamech 1.1.2015 122
299/2014 změna vyhlášky o ochraně pokusných zvířat 1.1.2015 121
298/2014 seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků 1.1.2015 120
RS04/2014 o opravě tiskové chyby ve sdělení 284/2014 16.12.2014 119
297/2014 stanovisko pléna ÚS k nároku na náhradu nemateriální újmy 1.1.2015 119
296/2014 o vydání výměru MF o vydání seznamu zboží s regulovanými cenami 1.1.2015 119
295/2014 o členění bezpečnostního materiálu 1.1.2015 119
294/2014 změna vyhlášky k provedení zákona o účetnictví - pro nepodnikatele 1.1.2015 119
293/2014 změna vyhlášky k provedení zákona o účetnictví - pro podnikatele 1.1.2015 119
292/2014 kategorie obcí pro výpočet přídavku na bydlení vojáků z povolání 1.1.2015 119
291/2014 změna vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem 1.1.2015 118
290/2014 Sdělení ERU o vydání cenových rozhodnutí 2,3,4/2014 z 26.11.2014, částka 5,6,7 1.1.2015 117
289/2014 Sdělení MV o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce - Brno-sever 14.3.2015 117
288/2014 Sdělení MV o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí Chomutov, Bílina 31.1.2015 117
287/2014 Sdělení MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí-- mnoho obcí 15.3.2015 117
286/2014 změna vyhl.382/2003 veterinárních požadavků na obchodování se zvířaty 29.12.2014 116
285/2014 NV povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie ČR 8.12.2014 116
284/2014 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 28.11.2014 115
283/2014 změna vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby 1.1.2015 115
282/2014 podmínky společné organizace trhu v odvětví mléka 1.4.2015
RS03/2014 o1/c114/2014 o opravě tiskové chyby v zákoně 247/2014 28.11.2014
281/2014 hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skup. do 12 dětí 2.12.2014
280/2014 změna vyhlášky 418/2003 o příjmech a výdajích fondů zdravotního pojištění 1.1.2015
279/2014 povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie ČR 2.12.2014
278/2014 Sdělení MZdrav. o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 201528.11.2014 112
277/2014 Sdělení MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí28.11.2014 112
276/2014 Sdělení ERU o vydání cenového rozhodnutí1.1.2015 112
275/2014 Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 137 odst. 1 č. 99/1963 Sb., OSP28.11.2014 112
274/2014 Sdělení ČSU o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)1.1.2015 111
273/2014 Vyhl. CNB o sestavování a předkládání informací pro informační databázi ČNB – Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami1.1.2015 111
272/2014 Vyhl. MSMT mění 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému PP 25.11.2014 111
271/2014 Vyhl. MDS mění 108/1997 -provádí zákon 49/1997 o civilním letectví a 455/1991 živnostenský zákon1.2.2015 111
270/2014 Vyhl. MDS mění 410/2006 o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhl. MDS 108/1997 1.2.2015 111
269/2014 NV o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu s konopím pěstovaným na vlákno1.1.2015 111
268/2014 Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně 634/2004 o správních poplatcích 1.4.2015 110
267/2014 změna zákona o daních z příjmů a změna dalších souvis. zákonů 1.1.2015 109
266/2014 změna zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem 19.11.2014 108
265/2014 změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 1.3.2015 108
264/2014 změna veterinárního zákona a změna zákona o správních poplatcích 29.12.2014 108
263/2014 změna zákona o hnojivech 1.1.2015 108
262/2014 změna zákona o dani z přidané hodnoty a změna souvisejících zákonů 1.1.2015 108
261/2014 změna některých zákonů v oblasti finančního trhu 1.12.2014 108
260/2014 změna z., kterým se mění z. o provozu na pozemních komunikacích 19.11.2014 107
259/2014 zákon o prekurzorech výbušnin 4.12.2014 107
258/2014 změna zákona o elektronických komunikacích 4.12.2014 107
257/2014 změna z. o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 1.1.2015 107
256/2014 změna zákona o veřejném zdravot. pojištění a změna dalších zákonů 1.1.2015 107
255/2014 změna zákona o změně zákona o léčivech 31.12.2014 107
254/2014 změna zákona o sociálních službách a změna někt. dalších zákonů 1.1.2015 107
253/2014 změna zákona o státní sociální podpoře 1.1.2015 107
252/2014 změna zákona o pomoci v hmotné nouzi a změna souvisejících zákonů 1.1.2015 107
251/2014 změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 1.1.2015 107
250/2014 o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 106
249/2014 změna zákona o správních poplatcích a zákona o silničním provozu
248/2014 setrvání PSP ČR na zákonu o službě péče o dítě v dětské skupině
247/2014 poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
246/2014 zrušení právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
245/2014 změna vyhl. o příslušnosti správ národních parků a správ CHKO
244/2014 vyhlášení Národní přírodní rezervace Libický luh
243/2014 vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko
242/2014 základní sazby Zahraničního stravného pro rok 2015
241/2014 změna vyhlášky o užívání zpoplatněných pozemních komunikací
240/2014 výše časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném
239/2014 o Programu statistických zjišťování na rok 2015
238/2014 vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 25. výročí 17.11.1989
237/2014 změna vyhl. stanovující pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody
236/2014 povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie ČR
235/2014 setrvání PSP ČR na zákonu o státní službě
234/2014 o státní službě
233/2014 změna vyhlášky o výkonu činnosti platebních institucí
232/2014 o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
231/2014 dotace ze státního rozpočtu na úhradu části ceny elektřiny
230/2014 změna z. o silničním provozu a z. o způsobilosti k řízení vozidel
229/2014 změna zákona o odpadech
228/2014 změna autorského zákona a změna zákona o oceňování majetku
227/2014 tarifní stupně pro příslušníky bezpečnostních sborů pro r. 2015
226/2014 změna tarifních stupňů pro příslušníky bezpeč. sborů pro r. 2014
225/2014 změna nařízení o platových poměrech vojáků z povolání
224/2014 změna nařízení o platových poměrech státních zaměstnanců
223/2014 vyhlášení výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu ČR
222/2014 změna vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
221/2014 změna vyhlášky o požární prevenci
220/2014 o zrušení části vyhlášky města Cheb o veřejném pořádku
219/2014 o vyslovení protiústavnosti části zákona o zaměstnanosti
218/2014 stanovení rezervy státních pozemků pro rozvojové programy státu
217/2014 vyhlášení celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí
216/2014 změna vyhlášky o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahr. bank
215/2014 změna vyhlášky o předkládání výkazů ČNB finančními institucemi
214/2014 redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu v r. 2015
213/2014 o vydání zlaté mince "Železobetonový most v Karviné-Darkově"
212/2014 změna informačních povinností příjemců živočišných produktů
211/2014 rozsah informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku
210/2014 o vyhlášení výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR
209/2014 o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015
208/2014 všeobecný vyměřovací základ za rok 2013
207/2014 změna vyhl. o opatř. proti zavlékání škodlivých organismů rostlin
206/2014 změna vyhl. o biometrických údajích v nosiči dat cestovního pasu
205/2014 změna nař. o jednorázovém příspěvku ke zmírnění některých křivd
204/2014 změna nař. o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy
203/2014 o nabytí účinnosti směrnice Evropského parl. a Rady 2014/91/EU
202/2014 o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů
201/2014 změna zákona o spotřebních daních
200/2014 změna vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
199/2014 změna oceňovací vyhlášky
198/2014 Vyhláška mění 428/2010 okruh cizinců v tranzitním prostoru mezinárodního letiště ČR s letištním průjezdním vízem 1.10.2014 82
197/2014 Zákon mění 563/2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 1.1.2015 82
196/2014 Zákon mění 235/2004 o dani z přidané hodnoty 1.1.2015 82
195/2014 Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství 12.9.2014 81
194/2014 Vyhláška mění 88/2011 o technických podmínkách při pořizování biometrických údajů cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu 1.1.2015 81
193/2014 Vyhláška o termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a k zákonu o podporovaných zdrojích energie 1.10.2014 80
192/2014 Vyhláška MV mění 207/2001 provádí zákon 301/2000 o matrikách, jménu a příjmení 1.1.2015 80
191/2014 Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky 1.1.2014 80
190/2014 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Koláře 24.9.2014 79
189/2014 Vyhláška mění 16/2005 o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2016 78
188/2014 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Tomáše Bati mladšího 3.9.2014 77
187/2014 Zákon mění 114/1995 o vnitrozemské plavbě, 254/2001 vodní zákon, 634/2004 o správních poplatcích 1.1.2015 77
186/2014 Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostát. hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 1.9.2014 76
185/2014 Zákon mění 6/2002 zákon o soudech a soudcích 1.10.2014 76
184/2014 Zákon mění 185/2001 o odpadech a 169/2013, 25/2008 o integrovaném registru znečištění, 56/2001 o podmínkách provozu vozidel na komunikacích 1.10.2014 75
183/2014 Zákon mění 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 1.9.2014 75
182/2014 Zákon mění 266/2006 o úrazovém pojištění zaměstnanců 29.8.2014 75
181/2014 Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) 1.1.2015 75
180/2014 Zákon mění 266/1994 o dráhách, ve znění pozdějších předpisů 29.8.2014 75
179/2014 Zákon mění 252/1997 o zemědělství 1.1.2015 75
178/2014 Zákon mění 416/2009 o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury 13.9.2014 75
177/2014 Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj 1.9.2014 74
176/2014 Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj 1.9.2014 74
175/2014 Zákon mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2014 74
174/2014 o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 2 2.8.2014 73
173/2014 změna vyhlášky o ukončování vzdělávání ve středních školách 1.9.2014 73
172/2014 o aktualizaci Klasifikace zaměstnání 1.9.2014 72
171/2014 změna vyhl. o žádostech povolení někt. činností na finančním trhu 1.9.2014 72
170/2014 změna způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 1.1.2015 71
169/2014 o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 1.9.2014 70
168/2014 změna nařízení vlády o seznamu nemocí z povolání 1.1.2015 70
167/2014 změna nař. o oborech v základním, středním a vyšším vzdělávání 31.8.2014 70
166/2014 vnější označení příslušníka Vězeňské služby ČR 18.8.2014 69
165/2014 Vyhláška mění v.MO 105/2008 o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol
164/2014 Vyhláška ČNB o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů
163/2014 Vyhláška ČNB o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
162/2014 Nález ÚS ČR o zrušení části §35ba odst.1 písm.a) zákona 586/1992 o daních z příjmů
161/2014 Nález ÚS ČR o zrušení §3 odst.3 zákona 236/1995 o platu a dalších nál. k funkci představitelů státní moci a orgánů a soudců a poslanců EP
160/2014 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100.výročí založení československých legií
159/2014 Vyhl. mění v.MZe 326/2001 kterou se provádí §18 písm.a),d),g),h),i),j) zákona 110/1997 o potravinách, pro maso, ryby, ostatní vodní živočichy, vejce a výrobky z nich
158/2014 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
157/2014 změna poskytování podpory na ovoce a zeleninu dětem ve školách 1.8.2014 63
156/2014 o výši úroku z přeplatku na dávce z výroby v odvětví cukru 31.7.2014 63
155/2014 změna vyhlášky o přípustné úrovni znečišťování ovzduší 1.8.2014 62
154/2014 změna vyhlášky o palivech pro plavidla z hlediska ochrany ovzduší 1.8.2014 62
153/2014 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Tabulová 1.8.2014 62
152/2014 o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště 1.8.2014 62
151/2014 o vyhlášení Národní přírodní památky Pouzdřanská step - Kolby 1.8.2014 62
150/2014 o vyhlášení Národní přírodní památky Na Adamcích 1.8.2014 62
149/2014 o vyhlášení Národní přírodní památky Luční 1.8.2014 62
148/2014 o vyhlášení Národní přírodní památky Doupňák 1.8. 2014 62
147/2014 o vyhlášení Národní přírodní památky Ciboušov 1.8.2014 62
146/2014 Nález ÚS ČR o návrhu na zrušení § 250a zákona č. 99/1963 OSP 24.7.2014 61
145/2014 V. mění 117/2012 o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu 1.8.2014 61
144/2014 N. mění 468/2012 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů 1.8.2014 61
143/2014 N. mění 245/2004 o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem 1.8.2014 60
142/2014 NV o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství 1.8.2014 60
141/2014 Z. mění 141/1961 trestní řád a 40/2009 trestní zákoník a 418/2011 o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 1.8.2014 59
140/2014 Z. mění 455/1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 1.1.2015 č.59
139/2014 Z. mění 110/1997 o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění, 166/1999 veterinární zákon 1.1.2015 č.59
138/2014 Z. mění 146/2002 o Státní zemědělské a potravinářské inspekci 1.9.2014 č.59
137/2014 Z. mění 190/2004 o dluhopisech 1.8.2014 č.59
136/2014 Z. mění 435/2004 o zaměstnanosti, 582/1991 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a zákon č. 251/2005 o inspekci práce, 1.1.2015 č.59
135/2014 Z. mění zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi 22.7.2014 58
134/2014 V. mění 290/2008 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury, o opatřeních pro zdolávání nákaz vodních živočichů 16.11.2014 57
133/2014 V. mění 377/2003 o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí 1.8.2014 57
132/2014 Vyhláška o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin 1.8.2014 57
131/2014 V. mění 474/2000 o stanovení požadavků na hnojiva a 377/2013 o skladování a způsobu používání hnojiv 1.8.2014 56
130/2014 Nález ÚS ČR o zrušení části zák. 311/2006 o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot 30.6.2015 č.55
129/2014 Vyhláška mění 281/2008 o některých požadavcích na opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a terorismu 26.7.2014 č.55
128/2014 NV o zrušení 317/2012 stanoví formulář dokladu o původu lihu, destilátu a některých druhů lihovin 1.9.2014 č.55
127/2014 Zákon mění 49/1997 o civilním letectví a 455/1991 živnostenský zákon 1.2.2015 č.54
126/2014 NV mění 507/2004 stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu 24.7.2014 č.53
125/2014 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky říjen 2014 č.53
124/2014 Vyhláška mění 438/2006 upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních 15.7.2014 c.52
123/2014 Vyhláška o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky 9.7.2014 č. 52
122/2014 Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy 1.9.2014 č.52
121/2014 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně 1.7.2014 č.51
120/2014 Vyhl.MSprav. mění 177/1996 o advokátním tarifu 1.7.2014 částka 51
119/2014 NV mění 109/2008 o podmínkách zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby 1.7.2014 částka 51
118/2014 NV mění 596/2006 kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti ČR 1.7.2014 částka 51
72/2000 Z.o investičnéch pobídkách zneni k červnu 2014
117/2014 NV mění 262/2012 o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu a NV 479/2009 o podporách 1.7.2014 částka 50
116/2014 Vyhláška MZdrav. mění 388/2011 o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 1.1.2015 částka 49
115/2014 Vyhláška MO o provedení některých ustanovení zákona o zbraních 1.7.2014 částka 48
114/2014 Sdělení ČSÚ o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 1.7.2014 částka 47
113/2014 Sdělení MPSV o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně a dvou Dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně 20.6.2014 částka 47
112/2014 Rozhodnutí prezidenta o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR, do zastupitelstev obcí a m.obvodů a částí a do ZHMP 20.6.2014 částka 47
111/2014 Sdělení ERU o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2013 částka 46
110/2014 Vyhl. mění vyhl.165/2002 o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech 01.07.2014 částka 46
109/2014 Zákon, mění 592/1992 o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákon 48/1997 o VZP a další zákony 01.07.2014
108/2014 Nález ÚS ČR o zrušení nařízení města Františkovy Lázně, zákaz pochůzkového a podomního prodeje13.6.2014
107/2014 NV o zrušení 351/2005 o stanovení kódů nomenklatury celního sazebníku na lidskou krev, její složky a krevní deriváty 13.6.2014
106/2014 NV o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 13.6.2014
105/2014 Vyhl. mění vyhl.352/2008 o podrobnostech nakládání s autovraky 09.06.2014
104/2014 Vyhl. mění vyhl.215/2008 o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, 09.06.2014
103/2014 Vyhl. mění vyhl.72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách, a vyhl.73/2005 o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 09.06.2014
102/2014 Vyhl. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 9.6.2014
101/2014 Zákon mění zák. 326/1999 o pobytu cizinců na území České republiky, zákon č. 435/2004 o zaměstnanosti a další 9.6.2014
100/2014 MF Sděl. určuje emisní podmínky pro Variabilní spořicí státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR % 05.06.2014
99/2014 MF Sděl. určuje emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2014–2019, FIX % 05.06.2014
98/2014 MF Sděl. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR % 05.06.2014
97/2014 Vyhl. mění vyhl. 238/2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 19.06.2014
96/2014 Vyhl. mění vyhl. 143/2008 o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi) 19.06.2014
95/2014 Vyhl. mění vyhl. 335/2004 provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů 13.06.2014
94/2014 Vl, nař. mění 337/2002 o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 13.06.2014
93/2014 Vl, nař.mění 208/2012 o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu 13.06.2014
92/2014 Sděl. SVK o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území ČR ve dnech 23. a 24. května 2014 27.05.2014
91/2014 změna vyhl.449/2006 o stanovení metodik zkoušení odrůd č.38 01.07.2014
90/2014 Zákon mění 458/2000 (energetický zákon) a zákon 165/2012 o podporovaných zdrojích energie č.37 01.07.2014
89/2014 Zákon o stát. dluhopisovém programu na úhradu v roce 2014 č.37 01.07.2014
88/2014 Zákon mění zákon 170/2002 o válečných veteránech č.37 01.07.2014
87/2014 Zákon mění zákon 201/2012 o ochraně ovzduší č.37 01.07.2014
86/2014 Zákon mění zákon 198/2002 o dobrovolnické službě č.36 01.07.2014
85/2014 Vyhl. mění 210/2012 o provedení některých ustanovení zákona 8/1994 o zahraničním obchodu s vojenským materiálem č.36 17.05.2014
84/2014 MF Sděl. určující emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2027, VAR % č. 35 15.05.2014
83/2014 Vyhl. mění 252/2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vodyč.34 29.5.2014
82/2014 MZe Vyhl. o kadáverech zvířat v zájmovém chovu č. 33 01.07.2014
81/2014 Vyhl. o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany č.33 08.06.2014
80/2014 Vl. Nař. mění 194/2001 -stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovačečástka 32 07.05.2014
79/2014 CNB o vydání zlaté mince "Jizerský most na trati Tanvald-Harrachov" po 5000Kč částka 31/2014 13.5.2014
78/2014 MPSV o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení částka 31 od 1.5.2014
77/2014 ÚS ve věci návrhu na zrušení vyhlášky 267/2012 částka 31 od 1.1.2015 ruší vyhl.267/2012
76/2014 MV změna vyhl. k provedení zákona o občanských průkazech částka 29 od 19.5.2014
75/2014 MPSV vyhlášení částky 50% průměrné měsíční mzdy pro účely život. minima částka 28 od 24.4.2014
74/2014 druhy příjmu a majetku pro výměnu informací při správě daní částka 28 od 1.5.2014
73/2014 Vyhl. o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností vymezených zákonem o ÚKaZUZ č.27 29.04.2017
72/2014 Vyhl. mění 123/2006 o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků č. 27 01.05.2014
71/2014 Vyhl. o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 č.27 01.05.2014
70/2014 MPSV Sdělení o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2013 pro účely vydávání modrých karet č.26 01.05.2014
69/2014 Vyhl. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany č.26 24.04.2014
68/2014 Vl. nař. mění 352/2000, které mění některé vyhl. ministerstev a jiných správních úřadů č.26 01.01.2014
67/2014 ČSÚ Sdělení o zavedení Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů č.25 01.05.2014
66/2014 Vyhl. mění 450/2005 o náležitostech nakládání se závadnými látkami č.25 01.09.2014
65/2014 Vyhl. o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce č. 24 01.05.2014
64/2014 Zákon mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu č. 24 01.05.2014
63/2014 Vyhl. mění 409/2003 k provedení zákona č. 62/2003 o volbách do Evropského parlamentu č. 23 07.04.2014
62/2014 Zákon mění 477/2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) č.23 07.04.2014
61/2014 Zákon mění 350/2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) a další č.23 07.04.2014
60/2014 Zákon mění 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně souvisejících č.23 22.04.2014
59/2014 Zákon mění 247/1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění dalších č.23 01.06.2014
58/2014 Zákon mění 62/2003 o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů č. 23 07.04.2014
57/2014 Zákon mění 191/2012 o evropské občanské iniciativě č.23 07.04.2014
56/2014 Zákon mění 499/2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, č. 23 07.04.2014
55/2014 Vyhl. o st. ochranného pásma I. st. přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 - Eliščin pramen v k.ú. Poděbrady č. 22 01.05.2014
54/2014 Vyhl. o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog č. 22 15.04.2014
53/2014 Vyhl. o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách č. 22 15.04.2014
52/2014 o přijetí rozhodnutí o atrahování působnosti 31.3.2014 21/2014
51/2014 o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 31.3.2014 21/2014
50/2014 výše mzdových nároků při platební neschopnosti zaměstnavatele č.21
49/2014 změna vyhl. o plánech povodí a pro zvládání povodňových rizik č. 20 1.4.2014
48/2014 změna vyhl. k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích č.20 1.4.2014
47/2014 Vyhl. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala č.19 26.03.2014
46/2014 Vyhl. mění 54/2004 o potravinách pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití č.19 31.03.2014
45/2014 Vyhl. mění 422/2008 o stanovení požadavků pro zajištění jak. a bezp. lidských tkání a buněk k použití u člověka č.19 21.03.2014
44/2014 Nález ÚS z 28. 1.2014 sp. zn. Pl. ÚS 49/10 ve věci návrhu na zrušení § 153b odst. 1, 4 a 5 zákona 99/1963 občanský soudní řád č.18 21.03.2014
43/2014 Sdělení SVK o vyhl. a uveřejnění celk. výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. 3 2014 č. 17 18.03.2014
42/2014 Vyhl. mění 378/2010 o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin č. 17 31.03.2014
41/2014 NV o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot v krevním vzorku/řidič ovlivněného takovou návykovou látkou č.17 02.04.2014
40/2014 Sděl.ÚS o stanovisku pléna ÚS z 4.3.2014 sp.zn.Pl.ÚS-st.38/14 k nepřípustnosti ústavní stížnosti-stěžovatel v trestním řízení nepodá dovolání č. 16 17.03.2014
39/2014 Sdělení MF, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis ČR, 2014–2025, 2,40 % č. 15 17.03.2014
38/2014 Sdělení MF, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis ČR, 2014–2018, 0,85 % č. 15 17.03.2014
37/2014 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně č. 14
36/2014 změna vyhlášky o ukončování vzdělávání ve středních školách č. 14 15.3.2014
35/2014 změna vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady 4.14 1.4.2014
34/2014 změna vyhl. o příslušnosti správ národních parků a správ CHKO č.14. 1.4:2014
33/2014 o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava č.14 1.4.2014
32/2014 o zacházení s pyrotechnickými výrobky č.14 1.4.2014
31/2014 změna vyhlášky 141/2011 o výkonu činnosti platebních institucí účinnost od 15.3.2011 úplnéznění 141/2011
30/2014 pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích 1.3.2014
29/2014 změna NV o podmínkách plateb za přírodní znevýhodnění 1.3.2014
28/2014 Vyhl. mění vyhl. MD č. 223/1995 o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách 11.3.2014 / Antonín Prachař -ANO
27/2014 zrušení vyhl.26/2013 kterou se měnila 448/2009 o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky 28.2.2014
26/2014 mění vyhlášku MDS č. 104/1997 kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 1.3.2014 úplné znění
25/2014 mění 339/2002 o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů 19.2.2014
24/2014 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu částka 11/2014 /dny volby 23.5.2014 a 24.5.2014
23/2014 Vyhl. o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 5.3.2014
22/2014 Nález ÚS z 12.11.2013 sp.zn.Pl.ÚS 22/13 ve věci návrhu na zrušení části šesté zákona 494/2012 07.02.2014 částka 9 Zákon o přestupcích
21/2014 Vyhl. mění 100/2012 o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi 22.02.2014 částka 9
20/2014 Vyhl. mění 428/2010 stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území ČR 15.02.2014 částka 9
19/2014 Vyhl. o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu pro účely SSP a Důch.poj. a jednolet.kurzech cizích jazyků 01.02.2014 částka 8
18/2014 Vyhl. o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě 30.01.2014 částka 8
17/2014 Vyhl., mění 266/1999 o způsobu zabezpečování bezplatného stravování atd. a o ubytování vojáků z povolání 30.01.2014 částka 8 Úplné znění
16/2014 N.Vl., mění 272/2004 o jedn.zrušení víz k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a USA, a pro diplomat. Kanady 14.02.2014 částka 8 Úplné znění
15/2014 N.Vl., mění 484/2006 o výši čas.poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném 01.02.2014 částka 8 Úplné znění
14/2014 MV o vyhlášení výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR 21.1.2014 částka 7
13/2014 o postupu při provádění pozemkových úprav 1.2.2014 částka 6
12/2014 MSV o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 21.1.2014 částka 5
11/2014 N.vl. mění 243/2013 o investování investičních fondů 1.2.2014 částka 5 Úplné znění
10/2014 N.vl. mění 515/2004 o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst 1.2.2014 částka 5 Úplné znění
9/2014 MZdr. sděl. o vydání CP 1/2014/DZP o regulaci cen zdrav. služeb, maxima zubaři hrazených z VZP 17.1.2014 částka 4
8/2014 MZDr. Vyhl. mění 185/2009 o oborech spec.vzdělávání lékařů, zubařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů 1.2.2014 částka 4
7/2014 MZDr. Vyhl. mění 114/2013 o zdravotní způsobilosti dárce tkání orgánů pro účely transplantace 10.4.2014 částka 4
6/2014 Vyhl. mění 111/2013 o požadavcích na vytvoření prac.postupů pro zajištění SJB k transplantaci 10.4.2014 částka 4
5/2014 MF Vyhl. o údajích pro hodnocení státního rozpočetu, rozpočtů státních fondů, ÚSC, svazků obcí a RR regionů soudržnosti 1.1.2015 částka 3
4/2014 MSP mění 23/1994 jednací řád státního zastupitelství 24.1.2014 částka 2 Úplné znění
3/2014 MPSV Úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení prac. neschopnosti 9.1.2014 částka 2
2/2014 MD Vyhl.mění 352/2004 o propojenosti evropských železnic 7.1.2014 částka 1
1/2014 MD vyhl.mění 31/2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů 7.1.2014 částka 1 Úplné znění
o1/c8/2014 Sděl. MV o opravě tiskové chyby ve vyhlášce 388/2013 30.01.2014 částka 8
o1/c2/2014 Sděl. MV o opravě tiskové chyby ve vyhlášce 428/2013 09.01.2014 částka 2

ČR Rok 2013 Sbírky Zákonů

476/2013 mení 634/1992 zákon o ochraně spotřebitele 15.1.2013 č.184 Úplné znění
475/2013 Státní rozpočet ČR na rok 2014 a změna rozpočtu na rok 2013 1.1.2014 č.184
474/2013 MSP Odměna likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce 1.1.2014 č.183
473/2013 MF mění vyhl.410/2009 k provedení zákona o účetnictví 1.1.2014 č.182 Úplné znění
472/2013 MF mění technické vyhl. 383/2009 o účetních záznamech 1.1.2014 č.181 Úplné znění
471/2013 MF mění vyhl.504/2002 k provedení zákona o účetnictví pro nepodnikatele 1.1.2014 č.180 Úplné znění
470/2013 MF mění vyhl.503/2002 k provedení zákona o účetnictví pro zdravot.pojišťovny 1.1.2014 č.180 Úplné znění
469/2013 MF mění vyhl.502/2002 k provedení zákona o účetnictví pro pojišťovny 1.1.2014 č.180 Úplné znění
468/2013 MF mění vyhl.501/2002 k provedení zákona o účetnictví pro banky 1.1.2014 č.180 Úplné znění
467/2013 MF mění vyhl.500/2002 k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele 1.1.2014 č.180 Úplné znění
466/2013 ÚS Nález sp. zn. Pl. ÚS 41/10 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 32 odst. 2 písm. c) zákona č. 325/1999 zákon o azylu 31.12.2013 částka 179
465/2013 Vyhl. o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a zprávě o plnění zpětného odběru pneumatik 1.1.2014 č.179
464/2013 Vyhl., mění 323/2002 o rozpočtové skladbě, čl. I bod 20 a 67 účinnost od 31.12.2013. Bod 26,28,61 a 62 účinnost 1.1.2015. Ostatní od 1.1.2014 částka 178
463/2013 Nař.vl o seznamech návykových látek od 1.1.2014 částka 178
462/2013 Úhrada efektivně vynaložených nákladů na telefonní odposlech 1.1.2014 částka 177
461/2013 mění vyhl.398/2001 o poplatcích za činnosti státního odborného dozoru 1.1.2014 částka 177
460/2013 Příspěvek za péči, kapesné a osobní dar dítěti ve výchovném ústavu 1.1.2014 částka 177
459/2013 mění NV 37/2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 1.1.2014 částka 177
458/2013 Seznam výchozích a pomocných látek a jejich roční množst. limity 1.1.2014 částka 177
457/2013 MD mění NV 1/2000 o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu 1.1.2014 částka 177
456/2013 mění NV 77/2008 o finančních limitech pro účely z. o zakázkách 1.1.2014 částka 177
455/2013 Tarifní stupně pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2014 1.1.2014 částka 177
454/2013 Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti a pozůstalí 31.12.2013 částka 177
453/2013 Srovnatelné nájemné obvyklé v daném místě 1.1.2014 částka 177
452/2013 mění vyhlášky provádějící volební zákony 233/2000, 152/2000, 59/2002, 409/2003 1.1.2014 částka 177
451/2013 mění 6/1991 vyhlášky o zřízení státních přírodních rezervací 1.1.2014 částka 176
450/2013 MŽP Vyhlášení Národní přírodní rezervace Špraněk 1.1.2014 částka 176
449/2013 MŽP Vyhlášení Národní přírodní rezervace Milešovka 1.1.2014 částka 176
448/2013 MŽP Vyhlášení Národní přírodní rezervace Lovoš 1.1.2014 částka 176
447/2013 MŽP Vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník 1.1.2014 částka 176
446/2013 MŽP Vyhlášení Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny 1.1.2014 částka 175
445/2013 MŽP Vyhlášení Národní přírodní rezervace Bořeň 1.1.2014 částka 175
444/2013 MŽP Vyhlášení Národní přírodní památky Kleneč 1.1.2014 částka 175
443/2013 MŽP Zrušení některých právních předpisů o vyhlášení chráněných území 1.1.2014 částka 175
442/2013 MŽP mění vyhlášku o ochraně proti škodlivým rostlinám 1.1.2014
441/2013 MF oceňovací vyhláška k zákonu o oceňování majetku 1.1.2014
440/2013 výše nákladů srovnat. s nájemným pro účely příspěvku na bydlení 1.1.2014
439/2013 MPSV- Úprava náhrady 23.12.2013
438/2013 MF Vydání cenového rozhodnutí 1.1.2014
437/2013 ČSÚ Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2013 23.12.2013
436/2013 MF Regulace cen a postupy pro regulaci cen v elektroenergetice 1.1.2014
435/2013 Stravné, náhrady za používání motorových vozidel a ceny PHM 1.1.2014
434/2013 MPSV mění 114/2002 vyhlášku o fondu kulturních a sociálních potřeb 1.1.2014
433/2013 Zkouška z českého jazyka a reálií pro účely udělování občanství ČR 1.1.2014
432/2013 mění vyhl. 196/2001 o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví 1.1.2014
431/2013 mění 221/2002 sazebník náhrad nákladů za úkony vykonávané ÚKZÚZ 1.1.2014
430/2013 MZe mění vyhl.449/2006 o stanovení metodik zkoušek odrůd 1.1.2014
429/2013 MZe mění vyhl.342/2012 o zdraví zvířat a jeho ochraně 1.1.2014
428/2013 Hodnoty bodu, úhrady zdravotní péče hrazené z pojištění pro r.2014 1.1.2014
427/2013 Předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry ČNB 1.1.2014
426/2013 Předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy ČNB 1.1.2014
425/2013 vyhl. o vzorech dokladů podle zákona 186/2013 Sb.o státním občanství ČR 1.1.2014 částka 165
424/2013 vyhl. mění 300/2006 o registrovaném partnerství (z.115/2006) a 207/2001 k provedení zákona 301/2000 o matrikách 1.1.2014 částka 165
423/2013 vyhl. o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru 1.1.2014 částka 164
422/2013 vyhl. mění 106/2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce 1.1.2014 částka 164
421/2013 mění vyhl.134/1998 kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 1.1.2014 částka 164
420/2013 vyhl. o nákladocých indexech věkových skupin pojištěnců VZP pro rok 2014 1.1.2014 částka 163
419/2013 K provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitostí 1.1.2014 částka 163
418/2013 o vydání cenových rozhodnutí 1.1.2014 částka 162
417/2013 Změna vyhlášky 432/2011 o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací 1.1.2014 částka 162
416/2013 Změna vyhlášky 405/2011 o průmyslové bezpečnosti 1.1.2014 částka 162
415/2013 Změna vyhl. 363/2011 o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti 1.1.2014 částka 162
414/2013 O vodoprávní evidenci 1.1.2014 částka 162
413/2013 Změna vyhl.267/1999 o výši náborového příspěvku vojákům z povolání 160/2013 1.1.2014
412/2013 Změna vyhl.232/2002 k provedení zákona 3/2002 o církvích a náboženských spol. 160/2013 1.1.2014
411/2013 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 159/2013 1.1.2014
410/2013 Změna vyhl. 61/2011 o požadavcích na odběr vzorků, zkoušení osiva a sadby 159/2013 31.1.2013
409/2013 Změna vyhl. 129/2012 o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu 159/2013 31.12.2013
408/2013 Změna vyhlášky 364/2009 o kontaktních místech veřejné správy 159/2013 1.1.2014
407/2013 o členění bezpečnostního materiálu 159/2013 1.1.2014
406/2013 o zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011) 158/2013 1.1.2014
405/2013 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 158/2013 12.12.2013
404/2013 Vydání výměru MF o vydání seznamu zboží s regulovanými cenami 158/2013 1.1.2014
403/2013 Změna vyhl. 245/2002 o době lovu jednotlivých druhů zvěře 158/2013 1.1.2014
402/2013 Změna vyhl. 29/2004 k provedení z. o obchodu s reproduk. lesními dřevinami 158/2013 1.1.2014
401/2013 Změna vyhl. 36/2006 o ověřování shody opisu s listinou a ověřování podpisu 157/2013 1.1.2014
400/2013 Změna 479/2009 nařízení o důsledcích porušení podmíněnosti poskyt. podpor 157/2013 1.1.2014
399/2013 změna vyhl.329/2007 k zákonu o potravinách a tabákových výrobcích 156/2013 1.1.2014
398/2013 změna vyhlášky 313/2007 o odměně insolvenčního správce 155/2013 1.1.2014
397/2013 změna vyhlášky 311/2007 o jednacím řádu pro insolvenční řízení 155/2013 1.1.2014
396/2013 ve věci návrhu na zrušení úhradové vyhlášky pro r. 2013 154/2013 6.12.2013
395/2013 platová základna státních zástupců v r. 2014 153/2013 6.12.2013
394/2013 platová základna soudců v r. 2014 153/2013 6.12.2013
393/2013 o seznamech druhů lesních dřevin 153/2013 1.1.2014
392/2013 o výši paušálních nákladů na vytištění veterinárního osvědčení 153/2013 1.1.2014
391/2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu 152/2013 31.12.2013
390/2013 mění 177/1996 advokátní tarif 152/2013 1.1.2014
389/2013 mění vyhl.505/2006 k provedení zákona o sociálních službách 152/2013 1.1.2014
388/2013 mění vyhl. 388/2011 o provedení zákona o dávkách zdravotně postiženým 152/2013 1.1.2014
387/2013 emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí st. dluhopis, 2013-2020 151/2013 4.12.2013
386/2013 emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis,2013-2018 151/2013 4.12.2013
385/2013 emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis, 2013-2018 II 151/2013 4.12.2013
384/2013 emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis, 2013-2016 II 151/2013 4.12.2013
383/2013 formulář pro předkládání účetnictví o vydaném majetku církvím 151/2013 1.1.2014
382/2013 o schválení zákonného opatření Senátu 344/2013 150/2013 29.11.2013
381/2013 o schválení zákonného opatření Senátu 342/2013 149/2013 29.11.2013
380/2013 o schválení zákonného opatření Senátu 341/2013 148/2013 29.11.2013
379/2013 o schválení zákonného opatření Senátu 340/2013 147/2013 29.11.2013
378/2013 o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti 146/2013 29.11.2013
377/2013 o skladování a způsobu používání hnojiv 146/2013 1.1.2014
376/2013 o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu 146/2013 1.1.2014
375/2013 ÚS nález ve věci návrhu na zrušení části zákona o spotřebních daních 146/2013 29.11.2013
374/2013 změna vyhlášky 435/2012 o užívání zpoplatněných pozemních komunikací 146/2013 1.1.2014
373/2013 MV vyhlášení celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí 146/2013 1.12.2013
372/2013 MZe změna vyhlášky 22/2013 o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání 146/2013 1.1.2014
371/2013 úplné znění zákona 301/2000 o matrikách, jménu a příjmení 145/2013 26.11.2013
370/2013 ČSÚ o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 144/2013
369/2013 ČÚZK vyhlášení dne zápisu údajů o vymezení volebních okrsků do registru 144/2013
368/2013 CUZK seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů k 1.1.2014 144/2013 1.1.2014
367/2013 ERÚ o vydání cenového rozhodnutí 143/2013 1.1.2014
366/2013 NV úprava záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím 143/2013 1.1.2014
365/2013 NV změna nařízení 278/2008 o obsahových náplních jednotlivých živností 143/2013 1.1.2014
364/2013 NV formuláře pro smlouvy o dočasném užívání ubytovacího zařízení 143/2013 1.1.2014
363/2013 NV poučení o právu na odstoupení od smluv uzavř. distančním způsobem 143/2013 1.1.2014
362/2013 MZe změna vyhlášky 244/2002 k provedení zákona 449/2001 o myslivosti 142/2013 1.1.2014
361/2013 MSP paušální částka nákladů v souvislosti s převzetím odsouzeného 142/2013 1.1.2014
360/2013 MF změna vyhl.314/2007 o minimálním limitu pojistného plnění pojistných smluv 142/2013 1.1.2014
359/2013 ĆÚZK o vzoru formuláře pro návrh na zahájení řízení o povolení vkladu 141/2013 1.1.2014
358/2013 ČÚZK o poskytování údajů z katastru nemovitostí 141/2013 1.1.2014
357/2013 ČÚZK katastrální vyhláška 141/2013 1.1.2014
356/2013 ĆÚZK Vyhl.mění 412/2008 o stanovení seznamu katastrál.území s průměrnými základ. cenami zem.pozemků 01.01.2014 č.140
355/2013 MSP Vyhl. insolvenční správce-úřední hodiny provozovny, označování sídla provozovny 01.01.2014 č.140
354/2013 Vyhl. MZahr o výši stravného při zahraničních cestách od 1.1.2014 č.140/2013
353/2013 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky 11.11.2013 140/2013
352/2013 Vyhl., mění vyhl.č.409/2005 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody 23.11.2013 139/2013
351/2013 Nař. vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce 01.01.2014 139/2013
350/2013 Vyhl., mění vyhl.č.347/2012 technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a dobu životnosti výroben elektřiny 1.1.2014 138/2013
349/2013 Vyhl., mění vyhl.č.97/2008 vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR 1.1.2014 138/2013
348/2013 Vyhl. o Programu statistických zjišťování na rok 2014 1.1.2014 137/2013
347/2013 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 30.10.2013 136/2013
346/2013 Vyhl- ČNB o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank ČNB 1.1.2014 135/2013
345/2013 Vyhl. MZdrav. o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Vrbka a vymezení ochranných opatření1.12.2013 135/2013
344/2013 ZOS o změně daňových Zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva 1.1.2014 134/2013
343/2013 SVK o vyhlášení výsledků voleb z 25.10.,26.10.2013 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 30.10.2013 133/2013
342/2013 ZOS-změna Zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění od 1.11.2013 132/2013
341/2013 ZOS-mění 137/2006 o veřejných zakázkách, a z.55/2012 od 1.1.2014 132/2013
340/2013 ZOS-o dani z nabytí nemovitých věcí od 1.1.2014 132/2013
339/2013 NV-změna 86/2011 o technických požadavcích na hračky, ve znění 24/2013 od 29.10.2013 131/2013
338/2013 NV o dotacích ze státního rozpočtu na úhradu části ceny elektřiny od 29.10.2013 131/2013
337/2013 Rozh.Prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR od 23.10.2013 131/2013
336/2013 změna vyhl.77/2003 o požadavcích pro mléko, mléčné výrobky, mražené krémy od 1.11.2013 130/2013
335/2013 MF změna vyhlášky 430/2001 o nákladech na závodní stravování od 1.1.2014 130/2013
334/2013 MPSV k provedení některých ustanovení Z.a o povinném značení lihu od 1.12.2013 130/2013
333/2013 MPSV změna vyhl. 388/2011 o provedení §34a Z.a 329/2011 o dávkách zdravotně postiženým od 1.11.2013 129/2013
332/2013 MPSV o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, dle §4a zák.73/2011 o ÚP od 1.11.2013 129/2013
331/2013 Sd. MPSV, vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výši redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu k roku 2014 od 23.10.2013 128/2013
330/2013 V. mění 335/1997 provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) z.110/1997 o potravinách a tabáku a o nápojích, vínu, pivu, lihovinách 28.10.2013 128/2013
329/2013 V. MŠMT mění 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků od 1.11.2013 128/2013
328/2013 NV o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech 01.01.2014 od 1.1.2014 127/2013
327/2013 V. mění 427/2008 o stanovení výše náhrad výdajů za úkony vykonávané v působnosti SÚKL a ÚSKVBL, ve znění 160/2012 od 15.10.2013 126/2013
326/2013 V. mění 434/2009, která provádí některá ustanovení o pojišťovnictví od 1.11.2013 126/2013
325/2013 V. mění 19/2010 o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu od 15.10.2013 125/2013
324/2013 V. mění 118/2006, určuje ZÚ, kterým budou při volbách do PSP hlasovací lístky dodány, a kterým bude hlasl.l zaslán k rozmnožení přenosovou technikou 10.10.2013 124/2013
323/2013 V. o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení vyhlášek od 1.1.2014 124/2013
322/2013 V. MSprav mění 37/1992 o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, od 1.1.2014 123/2013
321/2013 Sd. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 122/2013
320/2013 V. ČNB o vydání zlaté mince „Železniční most v Žampachu“ po 5 000 Kč 8.10.2013 122/2013
319/2013 V. ČNB o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Otty Wichterleho od 23.10.2013 122/2013
318/2013 NV. o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit od 29.10.2013 121/2013
317/2013 V. ČSÚ mění 343/2012 o Programu statistických zjišťování na rok 2013 od 9.10.2013 120/2013
316/2013 V. mění 286/2012 o odznacích a o označení služebních vozidel celní správy od 1.3.2014 120/2013
315/2013 V. ČNB o směnárenské činnosti od 1.11.2013 119/2013
314/2013 V. ČNB o předkládání výkazů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí od 1.1.2014 119/2013
313/2013 mění 108/2006 o sociálních službách, a další od 1.1.2014 118/2013
312/2013 mění 301/2000 o matrikách, jménu a příjmení a o změně dalších od 1.1.2014 118/2013
311/2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev 1.1.2014 118/2013
310/2013 mění 165/2012 o podporovaných zdrojích energie a další 2.10.2013 117/2013
309/2013 mění 455/1991 živnostenský Z. 17.10.2013 117/2013
308/2013 mění některé Zákony v souvislosti se Zákonem o povinném značení lihu 1.12.2013 117/2013
307/2013 o povinném značení lihu 1.12.2013 117/2013
306/2013 o zrušení karty sociálních systémů 1.11.2013 117/2013
305/2013 Z., mění 46/2000 tiskový od 1.11.2013 117/2013
304/2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 1.1.2014 116/2013
303/2013 změna Z.ů v souvis. s přijetím rekodifikace soukromého práva 1.1.2014 116/2013
302/2013 změna vyhlášky o schvalování technické způsobilosti vozidel 1.10.2013 115/2013
301/2013 označení Vojenské policie a vojenských policistů od 1.10.2013 115/2013
300/2013 o Vojenské policii od 1.10.2013 115/2013
299/2013 ve věci návrhu na vyslovení protiústav. části z.č.353/2003 od 27.9.2013 114/2013
298/2013 změna nař. 79/2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatřeníod 1.1.2014 114/2013
297/2013 o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2014 od 1.1.2014 113/2013
296/2013 všeobecný vyměřovací základ za rok 2012 od 1.1.2014 113/2013
295/2013 o státním dluhopis. programu na úhradu části schodku rozpočtu 2013 od 29.9.2013 113/2013
294/2013 změna insolvenčního Z.a 182/2006 a Z.a o 312/2006 insolvenčních správcích od 1.1.2014 111/2013
293/2013 změna občanského soudního řádu a některých dalších Z.ů od 1.1.2014 112/2013
292/2013 o zvláštních řízeních soudních od 1.1.2014 112/2013
291/2013 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 111/2013
290/2013 S. MPSV o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 111/2013
289/2013 mění v.108/2011 o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru,dodávce,uskladňování,přepravě,distribuci plynu 31.10.2013 111/2013
288/2013 Vyhl. MPO o provedení některých ustanovení Zákona o integrované prevenci 05.10.2013 110/2013
287/2013 mění v.99/2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 02.10.2013 109/2013
286/2013 mění v.185/2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certif.kurzů, ve znění 361/2010 02.10.2013 109/2013
285/2013 V. o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospod. subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a výrobků na trh 01.10.2013 108/2013
284/2013 mění vyhl.MDS 167/2002 provádí z.247/2000 o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel,478/2001 15.10.2013 108/2013
283/2013 S. MŠMT o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 107/2013
282/2013 NV o stanovení seznamu výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz,přepravu, vývoz, a o vzorech žádostí k vývozu 30.09.2013 107/2013
281/2013 mění z.228/2005 o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně dalších zák. 30.09.2013 107/2013
280/2013 mění z.503/2012 o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících Z.ů, z.289/1995 lesní Z., z.229/1991 o půdě 01.10.2013 106/2013
279/2013 mění z.147/2002 o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském , a další související Z.y 01.01.2014 106/2013
278/2013 mění Z.y v souvislosti s přijetím Z.a o směnárenské činnosti 01.11.2013 106/2013
277/2013 o směnárenské činnosti 01.11.2013 106/2013
276/2013 mění z.293/1993 o výkonu vazby, a 169/1999, o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících Z.ů 01.01.2014 106/2013
275/2013 mění z.274/2001 o vodovodech a kanalizacích, a 254/2001 vodní 01.01.2014 106/2013
274/2013 mění z.155/1995 o důchodovém pojištění,, a 582/1991 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 01.12.2013 105/2013
273/2013 mění z.167/1998 o návykových látkách a o změně některých dalších Z.ů, a některé další Z.y 01.01.2014 105/2013
272/2013 o prekursorech drog 01.01.2014 105/2013
271/2013 V. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Bicana 11.09.2013 104/2013
270/2013 Vyhl., mění 85/2008 o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, pro přípravu léčivých přípravků 02.09.2013 104/2013
269/2013 NV, mění 468/2012 o použití prostředků státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých osobám na opravy a modernizace domů 02.09.2013 104/2013
268/2013 S. MF o vydání výměru MF č.02/2013, mění seznam zboží s regulovanými cenami 01.09.2013 103/2013
267/2013 mění z.117/1995 o státní sociální podpoře,, a z.155/1995 o důchodovém pojištění 01.09.2013 103/2013
266/2013 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 28.8.2013 102/2013
265/2013 Rozhodnutí prezidenta republiky o rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 28.8.2013 102/2013
264/2013 procentní podíl obcí na výnosu DPH a daní z příjmů 1.9.2013 č.101/2013
263/2013 o paušální výši úhrady nákladů zásahu 1.9.2013 č.101/2013
262/2013 S. ÚS z 13.8.2013 sp.zn.Pl.ÚS st.37/13 o rozhodnutí ministra sprav.dle §399 odst.1 141/1961 26.8.2013 100/2013
261/2013 mění vyhl. 2/2006 pro školy a školská zařízení zřizované MV provádí školský Z. 1.9.2013 100/2013
260/2013 mění vyhl. 1/2006 stanoví druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol MV 1.9.2013 100/2013
259/2013 Nález sp.zn.Pl.ÚS13/12 ve věci návrhu na zrušení §289 odst.2 zák.č.40/2009Sb., trestní Z.ík 23.8.2013 99/2013
258/2013 mění 504/2012 o státním rozpočtu ČR na rok 2013 23.8.2013 99/2013
257/2013 změna Zákonů v souvislosti s přijetím katastrálního Z.a 1.1.2014 99/2013
256/2013 katastrální 1.1.2014 99/2013 bude platit
255/2013 MZDrav a MZe změna vyhl.228/2008 o registraci léčivých přípravků 1.9.2013 98/2013
254/2013 MZDrav a MZe změna vyhl.84/2008 o správné lékárenské praxi a zacházení s léčivy 1.9.2013 98/2013
253/2013 ČNB podmínky tvorby povinných minimálních rezerv 3.10.2013 97/2013
252/2013 MZe o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod 1.9.2013 97/2013, §3 a §5ods.4 od 1.9.2014, §2ods.4 a §5ods.7 od 1.1.2016
251/2013 Vl.ČR nař. mění 197/2005 o stanovení podmínek poskytnutí dotace k pro produkci včelařských produktů 1.9.2013 97/2013
250/2013 CNB změna vyhlášky 347/2006 k provedení z.o finančních konglomerátech 1.10.2013 96/2013
249/2013 CNB o oznamování údajů investičními fondy České národní bance 19.8.2013 96/2013
248/2013 CNB změna vyhl.233/2009 o žádostech povolení někt. činností na finančním trhu 19.8.2013 96/2013
247/2013 CNB o žádostech podle Zákona o investičních společnostech a fondech 19.8.2013 96/2013
246/2013 CNB o statutu fondu kolektivního investování 19.8.2013 96/2013
245/2013 CNB o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu 19.8.2013 96/2013
244/2013 ČNB úprava některých pravidel Zákona o investičních společnostech 19.8.2013 96/2013
243/2013 Nař.Vl. o investování investičních fondů a o jejich obhospodařování 19.8.2013 95/2013
242/2013 Nař.vl. o S. informací speciálního fondu v jiné než listinné podobě 19.08.2013 95/2013
241/2013 o změně některých Zákonů v souvislosti s přijetím Z.a o investičních společnostech, fondech atd. EU upravujícího vypořádání derivátů 19.08.2013 94/2013
240/2013 o investičních společnostech a investičních fondech 19.8.2013 č.94/2013
239/2013 změna Zákonů o provozu vozidel, o pojištění a poplatcích /93/1.1.2014 a 1.1.2015
238/2013 US Nález z 20.6.2013 Pl.ÚS36/11 ke zrušení některých ustanovení 48/1998 o veřejném zdravotním poj. /92/30.8.2013
237/2013 MPSV Sděl.o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně /92 /25.8.2013
236/2013 MZdrav. Vyhl., mění 98/2012, o zdravotnické dokumentace /92/30.8.2013
235/2013 ČNB Vyhl.o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými osobami pro účely dluhové služby vůči zahraničí /91/17.08.2013
234/2013 Zákon, mění 311/2006 o pohonných hmotách a 455/1991 o živnostenském podnikání /91/01.10.2013
233/2013 Zákon, mění 361/2000 o silničním provozu /91/17.08.2013
232/2013 Z., mění 149/2003 o obchodu s materiálem lesních dřevin, 634/2004 o správních popl.,148/2003 o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů /91/01.01.2014
231/2013 Z., mění 236/1995 o platu a náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a soudců a poslanců EP /91/17.08.2013
230/2013 Z., mění 58/1995 o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění 166/1993 o NKÚ 91/02.08.2013
229/2013 o nakládání s bezpečnostním materiálem /91/01.01.2014
228/2013 Z., mění 377/2005 o dohledu (o finančních konglomerátech), zák.277/2009 o pojišťovnictví /91/10.06.2013
227/2013 Z., mění 6/1993 o České národní bance /91/01.07.2013
226/2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh /91/01.09.2013
225/2013 MS Vyhl.,formuláře států EU v přeshraniční peněž.pomoci obětem trestných činů /90/od 01.08.2013
224/2013 ÚS Nález z 22.5. Pl.ÚS31/10 ke zrušení §11 121/2008 o vyšších soud. úřednících a SZ/ 89/31.12.13
223/2013 Z., mění 258/2000, o ochraně veřejného zdraví /89/ od 01.08.2013
222/2013 MV S. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce /88/ od 20.7.2013
221/2013 MZdrav Vyhl., předepisování až používání léčivých přípravků s konopím /88/ 01.08.2013
220/2013 MF Vyhl. o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek /88/01.08.2013
219/2013 Vláda, nař. o kat. obcí služby vojáků z povolání a koef. pro přídavek na bydlení /88/01.08.2013
218/2013 SVK S. výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí /87/ 20.7.2013, od 23.07.2013
217/2013 Z., mění 156/2000 o ověř.střelných zbraní, a 368/1992 o správních poplatcích /87/08.08.2013
216/2013 Z., o poskytnutí státní záruky ČR na půjčku ČNB pro Mezinárodní měnový fond /87/24.07.2013
215/2013 Z., mění 202/1990 o loteriích a jiných podobných hrách, 586/1992 o daních z příjmů /87/01.01.2014
214/2013 Z., mění 127/2005 o elektronických komunikacích /87/ účinnost 08.08.2013
213/2013 Z., mění 77/1997 o státním podniku, /86/ od 01.08.2013 úplný
212/2013 Z., mění 29/2000 o poštovních službách /86/ účinnost 01.10.2013
211/2013 Z., mění 403/1990 o zmírnění následků některých majetkových křivd /86/24.07.2013
210/2013 Vláda mění nař.567/2006 o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy /85/01.08.2013
209/2013 Vláda mění nař.481/2000 použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení /85/01.09.2013
208/2013 MF Vyhl., mění 231/2009 o deníku obchodníka s cennými papíry a investičního zprostředkovatele /84/1.09.2013
207/2013 MŽP Vyhl. o vyhlášení zvláště chráněných území a zrušení /83/01.08.2013
206/2013 MŽP Vyhl., mění 46/2010, o příslušnosti správ národních parků a správ CHKO k výkonu státní správy /83/1.8.2013
205/2013 MŽP Vyhl.o vyhlášení Národní přírodní památky Stránská skála a stanovení ochranných podmínek /83/01.08.2013
204/2013 MŽP Vyhl.o vyhlášení Národní přírodní památky Rendez-vous a stanovení jejích bližších ochranných podmínek /83/1.8.2013
203/2013 MŽP Vyhl.o vyhlášení Národní přírodní rezervace Žofinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek /83/1.8.2013
202/2013 MŽP Vyhl.o vyhlášení Národní přírodní památky Dunajovické kopce a o bližších ochranných podmínek /83/1.8.2013
201/2013 MŽP Vyhl.o vyhlášení Národní přírodní památky Kukle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek /83/1.8.2013
200/2013 Vyhl. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek /83/1.8.2013
199/2013 MŽP Vyhl. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rešovské vodopády a stanovení jejích ochranných podmínek /83/ 1.8.2013
198/2013 MŽP Vyhl. o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech /83 /22.08.2013
197/2013 MS ČR Vyhl.,mění v.312/2007, o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců /82/1.8.2013
196/2013 Vl.Nař. o povolání vojáků Armády ČR k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 31.7.2013 /82/17.7.2013/ zrušeno 31.7.
195/2013 MZdrav. S. o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2014 /81/
194/2013 MPO, vyhl. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie /81/1.8.2013
193/2013 MPO V. o kontrole klimatizačních systémů /81/1.8.2013
192/2013 MŽP V. o formulářích žádostí o přidělení povolenek pro provozovatele letadla a o povolení k emisím skleníkových plynů /80/1.8.2013
191/2013 MZe mění vyhl.128/2009 o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků /79/1.9.2013
190/2013 MZdrav. změna vyhlášky 54/2008 o způsobu předepisování léčivých přípravků /79/25.7.2013
189/2013 MŽP vyhl. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení /78/15.7.2013
188/2013 MPSV o uložení kolektivních smluv vyššího stupně /77/2.7.2013
187/2013 MPSV o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně /77/2.7.2013
186/2013 o státním občanství ČR /77/2013 1.1.2014
185/2013 , změna 312/2006 o insolvenčních správcích /77/1.8.2013
184/2013 ČSÚ o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) /76/1.7.2013
183/2013 ČNB o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 1150.výročí příchodu Konstantina a Metoděje /76/3.7.2013
182/2013 Vláda, o povolání vojáků Armády ČR k záchranným pracím pří povodních od 29.6. do 15.7.2013 /76/ od 28.6.2013 do 16.7.2013
181/2013 Vláda, změna nař. 197/2003, ve zn.473/2009o Plánu odpadového hospodářství ČR /76/1.7.2013
180/2013 Vláda, změna nař. 142/1994 o výši úroků z prodlení a poplatku z prodlení /76/1.7.2013 Vláda,nařízení 142/1994
179/2013 , mění obchodní Zákoník 513/1991 /76/ 1.7.2013
178/2013 MŽP změna vyhl.352/2005Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady /75/28.6.2013
177/2013 Pl.ÚS 10/13 nález k návrhu na zrušení zák.428/2012 o majetkovém vyrovnání s církvemi /74/ Účinnost 27.6.2013
176/2013 Pl.ÚS 28/12 k návrhu na zrušení čl.5 odst.3 písm.e) obec.závaz.vyhl.města Vimperk č.1/2010 o místních záležitostí /73/26.6.2013
175/2013 MV Sděl.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obcečástka 73/2013 Účinnost 19.6.2013
174/2013 MV Sděl.o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obcečástka 73/2013 Účinnost
173/2013 MPSV Sděl.o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2013částka 73/2013 Účinnost
172/2013 Rozh. Vlády ČR o zrušení nouzového stavu pro území Ústeckého kraje, Středočeského kraje a Královéhradeckého kraje /72/ publ.20.6.2013/28.6.2013
171/2013 Rozh. Vlády ČR o zrušení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a pro území hlavního města Prahy /72/19.6.2013
170/2013 , mění zák.119/2002 o střelných zbraních a zák. o živnosten.podnikání /71/ publ.21.6.2013 Účinnost 1.7.2014
169/2013 , mění zák.185/2001 o odpadech, zák.25/2008 o integrovaném registru znečišťování ŽP a zák.56/2001 o podmínkách provozu vozidel /71/1.10.2013
168/2013 , mění zák.157/2009 o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých Z.ů /71/21.6.2013
167/2013 , mění zák.549/1991 o soudních poplatcích /70/1.7.2013
166/2013 MZV Sděl.o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazemčástka 70/2013 publ. 21.6.2013, Účinnost
165/2013 MPO Vyhl. o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy o nouzových zásobách /70/1.7.2013
164/2013 Zák. o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících Z.ů /70/Účinnost 21.6.2013
163/2013 , mění zák.121/2008 o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství /70/2013 Účinnost 6.7.2013
162/2013 , mění zák.245/2000 o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidučástka 70/2013 Účinnost 11.8.2013
161/2013 , mění zák. 189/1999 o nouzových zásobách ropy /70/2013 Účinnost
160/2013 , mění zák. 168/1999 o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zák.238/2000 o HZS ČR a zák.586/1992 o daních z příjmů, částka 70/2013 Účinnost
159/2013 , mění zák. 329/1999 o cestovních dokladech a o změně zák.283/1991 o Policii ČR o cestovních dokladech, částka 70/2013 Účinnost
158/2013 o Květnovém povstání českého lidu /70/Účinnost
157/2013 , mění zák. 555/1992 o Vězeňské službě a justiční stráži ČR /70/Účinnost
156/2013 , mění zák. 121/2000 autorský Z. 70/2013 Účinnost
155/2013 , mění zák. 262/2006 Z.ík práce /70 / /
154/2013 Nález PL US 33/2010 ve věci návrhu na zrušení § 11 zák.87/1991 /69/20.6.2013 (Schváleno 23.4.)
153/2013 MZe změna vyhl.157/2003 o požadavcích pro čerstvé ovoce a zeleninu /69/1.7.2013/ publ.7.6.2013
152/2013 ERU o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v ČR v 2012 /68/20.6.2013/12.6.2013
151/2013 MPSV o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně /68/20.6.2013 /Publ.5.6.2013
150/2013 změna vyhlášky 48/2011 o stanovení tříd ochrany /68/1.7.2013
149/2013 Vyhl. mění vyhl. 418/2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti /68/1.7.2013, část 1.2.2014
148/2013 Vláda rozhod. Konec nouzového stavu v Libereckém kraji /67/ 13.6.2013
147/2013 Vláda Justiční stráž na pomoc povodním /67/13.6.2013
146/2013 Vláda Policisté na pomoc k povodním /67/ 13.6.2013
145/2013 Vláda Vojáci na cvičení k povodním /67/13.6.2013
144/2013 Vláda změna nař.110/2011 stanovujícího vozidla vybavená výstražným zařízením /66/5.6.2013
143/2013 Vláda nař. o povolání vojáků Hradní stráže k záchranným pracím při povodních /66/od 5.6.2013 do 29.6
142/2013 ČNB o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny /65/19.6.2013
141/2013 Vláda nař. vzájemný převod důchodových práv ve vztahu k důchodovému syst.EU /65/1.9.2013
140/2013 Vláda rozh. o vyhlášení nouzového stavu pro kraje postižené povodněmi /64/od 2.6.2013
139/2013 Vláda nař.o povolání vojáků Armády ČR k záchranným pracím při povodních /64/od 3.6.2013 do 28.6
138/2013 MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce /částka 63/2013 Účinnost 4.6.2013
137/2013 ČNB o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny /63/Účinnost 5.6.2013
136/2013 MZe změna vyhl.309/2011 o stanovení podmínek vyšetřování skotu na BSE /63/Účinnost 1.7.2013
135/2013 MD změna vyhl.315/2000 o technickém a záchranném vybavení námořní jachty /63/15.6.2013
134/2013 ,o opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností /62/ 1.července 2013
133/2013 MF struktura údajů pro vypracování návrhu Z.a o státním rozpočtu /61/ 1.6 2013
132/2013 ÚS stanovisko pléna ÚS k vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady /60/ 23.4.2013
131/2013 MŠMT změna vyhl.364/2005 o dokumentaci škol a školských zařízení /59/ 1.7.2013
130/2013 MF Sděl. -emisní podmínky pro Proti-inflační st. dluhopis, 2013-2020, CPI % /58/ 27.5.2013
129/2013 MF Sděl. -emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis, 2013-2018, FIX % /58/ 27.5.2013
128/2013 MF Sděl. -emisní podmínky pro Kuponový státní dluhopis, 2013-2018, FIX % /58/ 27.5.2013
127/2013 MF Sděl. -emisní podmínky pro Prémiový státní dluhopis, 2013-2016, FIX % /58/ od 27.5.2013
126/2013 MF Sděl. -emisní podmínky pro Diskontovaný státní dluhopis, 2013-2014 /58/ 27.5.2013
125/2013 MZe S. -změna vyhl.380/2003 o veterinárních požadavcích na obchod se spermatem /57/ 1.6.2013
124/2013 Pl.ÚS stanovisko k nepřípustnosti ústavní stížnosti /56/ od 23.5.2013
123/2013 MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce /55/ 21.5.2013
122/2013 RRTV vyhl.o některých charakteristikách zvukové složky reklam /55/ od 1.6.2013
121/2013 ČNB o vydání zlaté mince "Dřevěný most v Lenoře" po 5 000 Kč /55/
120/2013 MV změna vyhl.433/2004 o služebních medailích bezpečnostních sborů /54/ od 21.5.2013/
119/2013 MSprav vyhl.o standardech kvality služeb podle Z.a o obětech trestných činů /54/ Účinnost 5.6.2013/
118/2013 MPO V. o energetických specialistech /od 1.6.2013 /53/2013
117/2013 S. US ve vazbě ke zruš.484/2000 /7.5.2013 /52/2013
116/2013 Nález US zrušení 484/2000Sb., týkající se úhrad advokátů /7.5.2013 /52/
115/2013 Mzdrav. vyhl. o způsobilosti lékařů zjišťujících smrt pro účely transplantací /7.5.2013 /51/
114/2013 MZdrav. vyhl. o zdravotní způsob. dárce tkání a orgánů pro účely transplantací /7.5.2013 /51/
113/2013 Vláda změna nařízení vl.o pravidlech poskytování dotací na podporu knihoven /22.5.2013 /51/
112/2013 Pl.ÚS6/2013 2.4.2013 Nález ve věci návrhu na zrušení čl. II bodu 4 Z.a č.300/2011zák. /30.4.2013 /50/
111/2013 MZDrav. vyhl. zajištění jakosti a bezpečnosti lidských orgánů pro transplantace /1.10.2013 /50/ 22.4.2013
110/2013 MPSV o uložení kolekt. smluv vyššího stupně obchod, hotely, nafta, atd. 30.4.2013 /49/ 23.4.2013
109/2013 MPSV vyhlášení částky 50% průměrné měsíční mzdy pro účely život. minima 30.4.2013 /49/ 22.4.2013
108/2013 MZe, změna vyhl. o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat /1.6.2013 /49/ 24.4.2013/ mění v.376/2003
107/2013 MPSV, změna vyhl. o podmínkách pro zařazování prací do kategorií BP /1.5.2013 /48/ 22.4.2013 /mění 432/2003
106/2013 MD změna vyhlášky k provedení Z.a o silniční dopravě 111/1994 /1.5.2013 /48/ 19.4.2013 /mění 478/2000
105/2013 o změně Z.ů v souvislosti s přijetím zák.104/2013 /čl.I bod 40 30.4.2013, čl.I bod 7,8,9,23 od 1.11.13, ostatní od 1.1.14 /47/
104/2013 o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních /od 01.01.2014 /47/2013 20.3.2013
103/2013 ,změna zák.o azylu 325/1999 od 01.05.2013 /46/ mění o Policii ČR 283/2011, o soc.právní ochraně dětí 359/99, o pobytu cizinců 326/99
102/2013 ,změna zák. o silniční dopravě 111/1994 a změna dalších souvisejících Z.ů od 1.5.2013 /částka 46/ 21.3.2013
101/2013 ,změna zák. o silničním provozu 361/2000 od 1.7.2013 /46/
100/2013 mění zák. o technických požadavcích na výrobky 22/1997 /44/ 10.5.2013 čl.I bodů 7,8,14až16,18až35, čl.III 1.7.2013, čl.I bodu 13 1.1.2014,ostatní 21.3.2013
099/2013 ,změna Z.ů v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění 37/2004,277/2009, 42/1994 od 25.4.2013 /46/ 20.3.2013
98/2013 změna Ústavy ČR 1/1993 /od 1.6.2013 /46/2013, 20.3.2013
97/2013 o ukončení povinného používání MKF 1.5.2013 částka 45/2013 ČSÚ /45
96/2013 MK změna vyhlášky 275/2000 k provedení Zákona o ochraně sbírek muzejní povahy /45
95/2013 MV celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí 16.4.2013 částka 44/2013 výsledky z 13.4.2013 Státní volební komise
94/2013 MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce konání 20.7.2013 Černolice volby MV ČR
93/2013 MŽP změna vyhlášky 294/2005 a 383/2001 o podmínkách ukládání odpadů na skládky /od 12.4.2013/ 43/ k Z.u 185/2001 o odpadech
92/2013 MPSV o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně doplnění doprava smlouvy vyššího stupně 2013-2016, dle Z.a 2/1991 o kolektivním vyjednávání
91/2013 MZDrav. změna vyhlášky o seznamu účinných látek 343/2011 /10.4.2013 /42/
90/2013 ČZKÚ seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů k 1.4.2013 1.4.2013 částka 41/2013
89/2013 ČSÚ -průměrná roční mzda ve 2012 pro vydání modrých karet v 2012 hrubá mes.mzda 25101Kč, z toho od 1.5.2013 do 30.4.2014 hrubá roční mzda 301212,-Kč /41/
88/2013 MPSV -mzdové nároky při platební neschopnosti zaměstnavatele od 1.5.2013 do 30.4.2014 25101Kč, dle 118/2000 ochrana zam. při plateb.neschopnosti /41/
87/2013 MO změna vyhl.267/1999 o výši náborového příspěvku vojákům z povolání od 10.4.2013 místo 155,- je 157,-Kč, /41/ k §79 zák. 221/1999
86/2013 MŠMT mění vyhl.223/2005 o některých dokladech o vzdělání /od 1.5.2013 /40/ §26 školského Z.a 564/2001
85/2013 MPSV S. o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně /Účinnost 5.4.2013/ 39/
84/2013 Vláda NV ČR o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití /05.04.2013/39
83/2013 MV o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití /5.4.2013/ 39/
82/2013 Pl.ÚS 15/12 ve věci návrhu na zrušení části § 70 písm. d) Z.150/2002, soudní řád správní vydáno US:15.01.2013 / 03.04.2013/ 38/
80/2013 , mění 586/1992, o daních z příjmů, /3.4.2013 / 38/
79/2013 MZdrav. vyhl.o provedení některých ustanovení zák. 373/2011, o specifických zdravotních službách /3.4.2013 / 37/
78/2013 MPO o energetické náročnosti budov /1.4.2013 /částka 36/ k zák. 406/2000 o hospodaření s energií
77/2013 MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce /35/
76/2013 Vláda nař., mění 147/2008 o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu Natura 2000 v lesích /1.4.2013/35/
75/2013 Vláda nař., mění 53/2009 o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření od 1.4.2013 částka 35/2013
74/2013 SUJB změna vyhl. 474/2002 k provedení Z.a o zákazu biologických zbraní /1.5.2013 /34/
73/2013 ČTÚ změna 486/2005 způsob úhrady nákladů na připojení zařízení pro odposlech /1.4.2013 /34/
71/2013 Nař.Vlády ČR k ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací /15.4.2013 /34
70/2013 změna zák.387/2007 o léčivech účinnost od 2.4.2013, čl. I bodu 133, pokud jde o § 70 odst. 3 až 6, od 2.7.2013. Čl.I bodů 84,96 a 248 od 4.8.2013, čl.I bodů 70,78,109,112,144,180 až 182,240 od 28.10.2013, čl.I bodu 204 od 1.1.2014,čl.I bodů 154,157,230 a 263 od 1.1.2015, Čl.I bodů 101,126 a 127 uplynutím 3 let ode dne vyhlášení aktů EK v přenesené působnosti podle čl.I bodu 12 směrnice EP a Rady 2011/62/EU z 8.6.2011, mění směr.2001/83/ES o kodexu Společenství k humánním léčivým přípravkům, zabránění vstupu padělků /33/
69/2013 změna zák. 76/2002 o integrované prevenci a některých dalších Z.ů /19.3.2013 /32/
68/2013 o změně právní formy občanského sdružení /1.4.2013 /32/ mění zák.248/1995 o obecně prospěš.společnostech /32/
67/2013 k rozsahu a platbám za služby poskytované vlastníkem bytu nájemci /31/
66/2013 změna zák.372/2011 o zdravotních službách /14.3.2013 /31/
65/2013 MV sděl. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce volby 20.7.2013 Bačetín /30/
64/2013 MZe vyhl.mění vyhlášku 136/2004,podrobnostech označování zvířat a jejich evidence, a 448/2006 k plemenářskému Z.u 1.4.2013 částka 30/2013
63/2013 MMR vyhl.mění vyhlášku 503/2006 o podrobnější úpravě územního řízení /29.3.2013/ 29/
62/2013 MMR vyhl. mění vyhlášku 499/2006, o dokumentaci staveb /29.3.2013 /28/
61/2013 MZe, vyhl.o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích /15.3.2013 /27/
60/2013 VLÁDA ČR. změna nař.60/2012 o stanovení podmínek pro poskytování podpory zemědělcům /15.3.2013/27/
59/2013 MZe změna vyhlášky 290/2008 o veterinárních požadavcích na vodní živočichy /11.3.2013/26/
58/2013 MD změna vyhlášky 177/1995 - vydává stavební a technický řád drah /1.4.2013 /26/
57/2013 MD změna vyhlášky 173/1995 -vydává dopravní řád drah /1.4.2013/26/
56/2013 MD o zařazování silničních motorových vozidel do emisních kategorií /23.3.2013 /25/
55/2013 Vláda, o uzavření smluv o vypořádání mezi ČR a církvemi /22.2.2013 /24/
54/2013 MV S. o nových volbách do zastupitelstva obce Javor- Plzeňský kraj volby 20.7.2013 /23/
53/2013 MV S. o nových volbách do zastupitelstva obce Oleško - Ústecký kraj 20.7.2013 /23/
52/2013 MPSV o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
51/2013 Vkáda, změna nař.135/2009 o jednorázovém příspěvku ke zmírnění některých křivd /6.3.2013 /23/
50/2013 změna zák. o léčivech 378/2007 a změna zák. o návykových látkách 167/1998 /1.4.2013 /22/
49/2013 změna zák. 130/2002 o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací /1.4.2013 /22/
48/2013 změna zák. 111/1998 o vysokých školách a změna o státní sociální podpoře 117/1995 /1.4.2013/22/
47/2013 změna Z. 373/2011 o specifických zdravotních službách /1.4.2013 /22/
46/2013 MZV, změna vyhlášky 428/2010 o cizincích, kteří mohou pobývat v tranzitu letiště /1.3.2013/21/
45/2013 o obětech trestných činů /§52 body 2 a 4 až 8, §55 body 1 až 5,9,10,13,14 od 25.2.2013, §39 až 43, §44odst.2, §47odst.1,2,3,6, §48odst.2, §49 písm.f od 1.4.2013, §52 bodu 1,§53 od 1.5.2013,Ostatní od 1.8.2013 /20
44/2013 , změna transplantačního Zákona 285/2002 1.4.2013 částka 19/2013 /19/
43/2013 , změna Zákona 145/2010 o spotřebitelském úvěru účinnost 25.2.2013 částka 19/2013 /19/
42/2013 Pl.ÚS NÁLEZ z 9.1.2013 31/09 k zrušení článku XXIV bodů 4 a 5 zák.261/2007, o stabilizaci veřejných rozpočtů /18
41/2013 MV SDĚL. z 12.2.2013 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městyse /18
40/2013 MF SDĚL. z 4.2.2013 o náležitostech nabídky pojištění důchodu /18
39/2013 Pl.ÚS NÁLEZ z 9.1.2013 6/12 v protiústavnosti §1 písm.g) a §10a zák.565/1990, o místních poplatcích /Částka 17/
38/2013 Pl.ÚS NÁLEZ z 12.12.2012 31/08 v protiústavnosti §42 odst.11 písm.b) zák.353/2003, o spotřebních daních /Částka 17/
37/2013 MZdrav. SDĚL. z 29.1.2013 o Cenovém předpisu 2/2013/DZP o regulaci cen zdrav.služeb, maxim.cenách služeb zubařů z VZP /částka 16/
36/2013 MZdrav. SDĚL. z 20.1.2012 o Cenového předpisu 1/2013/DZP o regulaci cen zdrav.služeb, maxim.cenách služeb zubařů z VZP /16
35/2013 MF SDĚL. z 10.1.2013 -emisní podmínky pro Státní dluhopis ČR, 2013˙2028, 2,50 % /částka 16/
34/2013 MZe VYHL. z 6.2.2013 o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa z krokodýlů /čáska 16/
33/2013 MDS VYHL. z 5.2.2013, mění 101/1995, Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy /částka 16/
32/2013 VLÁDA NAŘ. z 30.1.2013, mění 596/2006, -přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti ČR, ve znění 194/2012 /částka 16/
31/2013 MV SDĚL. ze dne 30.1.2013 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce /částka 15/
30/2013 MPO SDĚL. o pověření ČIA o.p.s. k akreditaci-ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a tunokilometrů dle nař.Komise EU 600/2012 /15/
29/2013 MV VYHL. z 31.1.2013 o stanovení seznamu zemí -státní příslušníci jsou oprávněni žádat o vydání zelené karty /částka 15/ ruší 461/2008
28/2013 MZdrav VYHL. z 22.1.2013, mění 243/2009Sb., seznam osob s pracovišti-nepotřebujících povolení k zacházení s návykovými látkami /14/
27/2013 MZe VYHL. z 30.1.2013, mění vyhl. 221/2002,sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti ÚKZUZ /13/
26/2013 VLÁDA NAŘ. z 20.12.2012, mění nař.vl. 86/2011, o technických požadavcích na hračky /částka 12/
25/2013 SVK SDĚL. z 28.1.2013 o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta /částka 11/
24/2013 Vláda nař. z 20.12.2012, mění nař.vl.č.86/2011, o technických požadavcích na hračky /částka 11/
23/2013 VYHL.ČNB z 10.1.2013 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 20. výročí ČNB a české měny /10/
22/2013 MŽP VYHL. z 23.1.2013 o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání /částka 10/
21/2013 MZE VYHL. z 23.1.2013 o stanovení podmínek při chovu psů a koček /částka 10/
20/2013 MV SDĚL. z 22.1.2013 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce /9/
19/2013 MV SDĚL. z 22.1.2013 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce /částka 9/
18/2013 MPSV SDĚL.z 18.1.2013 o vyhlášení výše platové základny soudců /částka 8/
17/2013 MPSV SDĚL.z 18.1.2013 o vyhl.výše platové základny pro platy státních zástupců, o platu za pracovní pohotovost v rozpočtových a dalších organizacích /22.1.2013/8
16/2013 MPSV SDĚL. z 14.1.2013 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně /8/
15/2013 MF SDĚL. z 4.1.2013-vydání a emisní podmínky pro Státní dluhopis ČR, 2013-2016, 0,50 % /částka 8/
14/2013 MF SDĚL. o výměru MF 01/2013- seznam zboží s regulovanými cenami /částka 7/
13/2013 ČBÚ VYHL.,mění vyhl.49/2008 o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů /7/
12/2013 ČBÚ VYHL., mění vyhl. 51/1989 o BOZP a BP při zušlechťování nerostů (dle §6 horního Z.a) /7/
11/2013 , mění 236/1995 o platu a náležitostech spojených s výkonem funkce soudců /7/
10/2013 MF VYHL., mění vyhl. 449/2009 výkazy plnění státního rozpočtu, SF, ÚSC, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad RS /6/
09/2013 Vláda nař., kterým mění 361/2007, stanoví podmínky ochrany zdraví při práci / 5/
08/2013 SVK SDĚL. o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných a nových voleb /4/
07/2013 Ministr vnitra vyhlašuje nové volby -Nové Lublice Opava Moravskoslezský /4/
06/2013 MF SDĚL. emisní podmínky a výdej -Státní dluhopis ČR, na rok 2013˙2019, 1,50 % /3/
05/2013 MZdrav. vyhl. o ochranném pásmu I.st. přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem R IV (HV 301) v k.ú. Hranice /3/
04/2013 MDS vyhl. mění vyhl.108/1997, provádí 49/1997, o civilním letectví /3/
03/2013 MŠMT SDĚL., seznam výzkumných organizací pro přijem výzkumných pracovníků ze třetích zemí /2/o výzkumných pracovištích z 2005
02/2013 MZE VYHL. k žádosti domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu /2/ §21 odst 3 veterinárního z./
01/2013 Prezident republiky, rozhodnutí o amnestii ze dne 1. ledna 2013 /1/

ČR Rok 2012

220/2012 Pl.ÚS nález 17/11 k návrhu na zrušení §7a až 7i, § 8 zák. 180/2005 o podpoře využívání obnovitelných zdrojů /zamítnuto/
178/2012 MZe vyhl., seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. /od 30.5.2012/
179/2012 MZe Vyhl., mění vyhlášku 325/2004 k provedení Zákona a o ochraně chmele /od 30.5.2012/

Úplná znění vybraných právních předpisů

Občanský zákoník od 1.1.2014 Stavební zákon Zákon o geologických pracích
Vyhl.MŽp o geologické dokumentaci
Horní Zákon
Zákon o vodách ve znění k červnu 2013
Zákon o důchodovém pojištění
Zákon -Životní a existenční minimum
Zákon-Státní sociální podpora
Nařízení - minimální mzda
o nemocenském pojištění
O Veřejném zdravotním pojištění
O Veřejném zdravotním pojištění 48/97
O ochraně veřejného zdraví
Živnostenský Zákon
Zákoník práce
Zákon o zaměstnanosti
Insolvenční Zákon
Zákon o svobodném přístupu k informacím
Zákon o ochraně osobních údajů
121/2000 Autorský zákon ve znění 496/2012
o obchodních korporacích
o omezení plateb v hotovosti v současnosti 350000,-Kč
Vyhl. SZIF platby na Ha
Platby- dotace na půdu
280/2009 Daňový řád ve znění 458/2011 část účinná od 1.1.2014, část od 1.1.2015
408/2010 Zákon o finančním zajištění
Zákon o účetnictví
Zákon o dani z přidané hodnoty
586/1992 Zákon o daních z příjmů
Zákon o bankách
174/1968 Státní odborný dohled na Bezpečnost práce
Bezpečnost práce-V. o vybraných elektrických zařízeních
Zákon o soudech a soudcích
Soudní řád správní
Občanský soudní řád
Trestní Zákoník
Trestní řád
Zákon o Policii ČR 273/2008 (ve znění 105/2013)
Přestupkový Zákon
Zákon o obecní policii
Zákon o GIBS 341/2011ve znění Listopad 2013
Správní řád v ministerstvech a v úřadech
Zákon o zřízení ministerstev
129/2000 Zákon o krajském zřízení /ve znění k březnu 2013
Zákon o obcích
Zákon o hl.m.Praze
Zákon o vojácích z povolání
MZe vyhl.charakteristika BPEJ
MŽP vyhl.Třídy ochrany dle BPEJ
US S. o kompetencích- atrahování
Vyhl.MZe o potravinách, tabákových výrobcích 326/2001 k 06/2013
Vyhl.MZe o požadavcích na ovoce a zeleninu
Zákon o zápisech vlastnických k nemovitostem a jiných věcných práv část účinnost 1.1.2015
Zákon o katastru nemovitostíKatastrální Zákon nový od 1.1.2014
Občanský Zákoník (zrušený)
o bytech a nebytových prostorách - platnost skončila 31.12.2013 zrušeno s 89/2012 občan.zák.
Zákon o rodině od 1.1.2014 zrušeno občanským zákoníkem 89/2012
NV ČR 258/1995, k provádění občanského Zákoníku /ve znění k březnu 2013- zrušeno od 1.1.2014 zákonem 89/2012
Obchodní ZákoníkZrušen od 1.1.2014 novým občanským Zákoníkem 89/2012

Aktuální   <

Úmluvy mezinárodní smlouvy v Poslanecké sněmovně Parlamentu

 567/0 Sml.mezi ČR a Ruskou federací o sociálním zabezpečení Schválena
 571/0 Doh. mezi ČR a Rep. San Marino o výměně inf. v daň. záležit. Schválena, 4/2013 Sb. m. s.
 572/0 Doh.mezi ČR a vl Korejské rep. o programu pracovní dovolené Schválena, 55/2012 Sb. m. s.
 597/0 Změna přílohy A Stockholmské úml.o perzist.organ.polutantech Schválena, 11/2013 Sb. m. s.
 608/0 Sml. o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii     Schválena, 50/2013 Sb. m. s.
 623/0 Doh.mezi ČR a Agenturou pro evrop.glob.nav.sat.systém     Schválena, 74/2012 Sb. m. s.
 626/0 Doh.mezi vládou ČR a vládou Státu Katar o letecké dopravě Schválena, 40/2013 Sb. m. s.
 629/0 Úml.o potlač. protiprávních činů souvis. s mezinár.letectvím Schválena
 645/0 Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy             Schválena
 653/0 Doh. o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj     Schválena
 658/0 Změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu Schválena, 97/2012 Sb. m. s.
 663/0 Prot. a doh.mezi ČR a vl.Vietnam.soc.rep. o let.službách Schválena 103/2013
 664/0 Sml.mezi ČR a Rakouskou rep. o zamezení dvojímu zdanění     Schválena, 100/2012 Sb. m. s.
 673/0 Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání     Schválena, 34/2013 Sb. m. s.
 684/0 Smlouva Kolum.rep.-ČR dvojí zdanění             Schválena
 687/0 Sml.mezi ČR a vl. Král. Saúdské Arábie o zamez.dvoj.zdanění Schválena, 42/2013 Sb. m. s.
 707/0 Prot.mezi ČR a vl.Státu Izrael o letecké dopravě     Schválena
 725/0 Úml.o odpovědnosti za škody způsobené ropnými palivy     Schválena, 41/2013 Sb. m. s.
 739/0 Sml. mezi ČR a Rep. Makedonie o mezinárodní silniční dopravě Schválena, 94/2013 Sb. m. s.
 746/0 Změny Dohody o Mezinárodním měnovém fondu         Schválena
 753/0 Sml. o spolupráci v oblasti ochrany svědků         Schválena, 31/2013 Sb. m. s.
 754/0 Sml.mezi ČR a Černou Horou o spol. v boji proti tr.činnosti Schválena
 762/0 Doh. o letecké dopravě   Schválena
 769/0 Změny Ústavy a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie Schválena, 69/2013 Sb. m. s.
 773/0 Sml.mezi ČR a Maďarskem o ochraně utaj.informací Schválena, 62/2013 Sb. m. s.
 787/0 Úml. Organizace spojených národů proti korupci  Schválena 105/2014 Sb.m.s.
 788/0 Úml. o boji proti korupci úředníků Evropských společenství Schválena
 789/0 Úml. o ochraně finančních zájmů Evropských společenství     Schválena
 794/0 Sml. mezi ČR a Panamskou rep. o zamezení dvojímu zdanění Schválena, 91/2013 Sb. m. s.
 815/0 Prot.mezi ČR a Švýcarskou spol.radou o zamezení dvoj.zdanění Schválena, 99/2013 Sb. m. s.
 819/0 Doh. o partnerství a spolupráci mezi státy EU a Iráckou rep. Schválena
 831/0 Sml.mezi ČR a Polskou rep. o společných státních hranicích Schválena, 37/2013 Sb. m. s.
 850/0 Dohoda o spol. leteckém prostoru mezi EU a Moldavskou rep. Schválena
 852/0 Prot. mezi ČR a Nizozemským král. o zamezení dvojího zdanění Schválena, 58/2013 Sb. m. s.
 869/0 Sml.mezi ČR a Brazil.fed.rep.o pomoci v celních otázkách Schválena
 870/0 Obchodní doh.mezi státy EU a Kolumbií a Peru         Schválena
 871/0 Doh.zakládající přidružení mezi státy EU a Střední Amerikou Schválena
 877/0 Doh.mezi ČR a vl.Kajmanských os. o výměně inf.v daň.zálež. Schválena, 90/2013 Sb. m. s.
 878/0 Úml.o vzájemné správní pomoci v daň.záležitostech     Schválena
 890/0 Úmluva o počítačové kriminalitě                 Schválena 104/2013 Sb.m.s.
 898/0 Úml. proti nadnárodnímu organizovanému zločinu         Schválena, 75/2013 Sb. m. s.
 923/0 Prot.proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky Schválena, 77/2013 Sb. m. s.
 924/0 Prot. proti nedovolené výrobě střelných zbraní         Schválena, 76/2013 Sb. m. s.
 925/0 Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte         Schválena, 74/2013 Sb. m. s.
 993/0 Změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu Schválena, 98/2013 Sb. m. s.
 947/0 Sml. mezi ČR a Lucem.velkovévodstvím o zamez.dvojímu zdanění 2. čtení
 962/0 Prot.mezi ČR a Slov.rep.o právní pomoci poskyt.justič.orgány 2. čtení
 994/0 Prot.o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy 2. čtení
 1014/0 Sml. mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci     2. čtení
 1048/0 Doh. mezi ČR a Čín. lid. repub. Hongkong o předávání osob 2. čtení
 1049/0 Doh. mezi ČR a Čín. lid. rep. o vzáj. pomoci v trest. věcech 2. čtení
 1050/0 Doh. mezi ČR a Čín. lid. rep. o předávání odsouzených osob 2. čtení
 1053/0 Prot. o předcházení, potlač. a trestání obchodování s lidmi 2. čtení
 1089/0 Doh.o komplex.partner. mezi státy EU a Vietnamskou soc.rep. 1. čtení
 1090/0 Doh.o partner. a spolupráci mezi státy EU a Filipínskou rep. 1. čtení
 1111/0 Doh. mezi ČR a vl. Andorr.kníž.o výměně inf. v daň. záležit. 1. čtení
 1112/0 Pekingská sml. o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi     1. čtení
 1118/0 Doh. o partnerství a spolupráci mezi státy EU a Mongolskem 1. čtení
 1122/0 Doh. o zřízení Evropské molekulární biologické laboratoře 1. čtení  
 
návrhy k ratifikaci v PSP

Sbírka mezinárodních smluv (Sb.m.s.) 2014-2011

Seznam Sbírek mezinárodních Smluv - Sb.m.s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí - publikované 2014
 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 2014
 částka datum název Sdělení MZV
 34 5. 12. 2014 69/2014 Sd.MZV, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí, vyhlášené pod č. 141/2001 Sb. m. s.  
         68/2014 Sd.MZV, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Úmluvy o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních, vyhlášené pod č. 129/1976 Sb.  
         67/2014 Sd.MZV, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 87/2007 Sb. m. s.  
 33 28. 11. 2014 66/2014 Sd.MZV o sjednání Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2014–2016 
 32 28. 11. 2014 65/2014 Sd.MZV o sjednání Protokolu o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu
 31 7. 11. 2014 64/2014 o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 30 27. 10. 2014 63/2014 Sd.MZV, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady CA/D 17/13 ze dne 16. října 2013, pozměňující pravidla 135 a 164 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů
 29 20. 10. 2014
   62/2014 Sd.MZV a nóta Velvyslanectví České republiky v Berlíně, kterou česká strana sdělila německé straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech, podepsané dne 19. září 2000 v Berlíně
   61/2014 Sd.MZV a nóta Velvyslanectví České republiky ve Varšavě, kterou česká strana sdělila polské straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech, podepsané dne 21. června 2006 ve Varšavě
   60/2014 Sd.MZV a nóta Velvyslanectví České republiky ve Vídni, kterou česká strana sdělila rakouské straně změny v kompetenci a označení orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, podepsané dne 20. dubna 1959
   59/2014 Sd.MZV a nóta Velvyslanectví České republiky v Bratislavě, kterou česká strana sdělila slovenské straně změny v názvech a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic, podepsané dne 27. ledna 2004 v Bratislavě
 28 20. 10. 2014
   58/2014 Sd.MZV o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociální ochrany Ruské federace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení ze dne 8. prosince 2011 (Moskva, 8. srpna 2014)
   57/2014 Sd.MZV o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení (Praha, 8. prosince 2011)
   56/2014 Sd.MZV o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o darování vojenského materiálu
   55/2014 Sd.MZV o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních věcech 
 27 7. 10. 2014 54/2014 o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Arménské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy	
 26 2. 10. 2014 53/2014 o sjednání Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby
 25 2. 10. 2014 52/2014 o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a tělovýchovy
 24 15. 9. 2014 51/2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu k ní
        50/2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rwandské republiky o obranné spolupráci
 23 8. 9. 2014 49/2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro jaderný výzkum
 22 5. 9. 2014 48/2014 o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zjednodušených pravidlech vstupu, pobytu a výstupu na území svých států členů posádek letadel leteckých podniků České republiky a Ruské federace 
        47/2014 o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod – Mezinárodní standard) Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu	
 21 5. 9. 2014 46/2014 o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou
        45/2014 o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou
 20 5. 9. 2014 44/2014 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci
 19 20. 8. 2014 43/2014 o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Súdán o konsolidaci súdánského dluhu
 18 18. 8. 2014 42/2014 o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o hospodářské spolupráci a podpoře obchodu
 17 24. 7. 2014 41/2014 o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji proti trestné činnost
        40/2014 o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti  
 16 17. 7. 2014 39/2014 o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických o spolupráci na civilním výzkumu a vývoji v oblasti jaderné energetiky 
 15 10. 7. 2014 38/2014 o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem vnitra Bulharské republiky o provádění společných hlídek za účelem ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti v letoviscích na území Bulharské republiky během hlavní turistické sezony
        37/2014 o sjednání Dohody o ukončení platnosti Memoranda o porozumění týkajícího se vytvoření a zabezpečení společných operačních středisek letectva (CAOCS) ve Spojeneckém velitelství v Evropě
 14 27. 6. 2014 36/2014 o sjednání Programu spolupráce mezi MK České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2014 – 2016
 13 25. 6. 2014 35/2014 Prot. o trvale udržitelném obhospodařování lesů
 12 11. 6. 2014 34/2014, kterým se vyhlašují změny pravidel 44ter, 66, 70 a 94 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci  
        33/2014 o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Andorského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech 
 11 30. 5. 2014 32/2014 o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci
        31/2014 o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o hospodářské a průmyslové spolupráci
 10 24. 4. 2014 30/2014 o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a sportu
        29/2014 o sjednání Dodatku k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz	
 9 7. 4. 2014 28/2014 o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci na léta 2014–2016 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury, sportu a cestovního ruchu Mongolska
        27/2014 o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Republiky Myanmarský svaz o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy	
 8 31. 3. 2014 26/2014, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 13. prosince 2013 pozměňující pravidlo 6 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů a článek 14 odst. 1 Poplatkového řádu (CA/D 19/13)
        25/2014, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 13. prosince 2013 pozměňující pravidlo 103 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 16/13)
        24/2014, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 16. října 2013 pozměňující pravidla 36, 38 a 135 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 15/13)
 7 20. 3. 2014
   23/2014 o přijetí Protokolu o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1990)
   22/2014 o přijetí Protokolu o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1989)  
   21/2014 o přijetí Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (čl. 3 bis) (1984)  
   20/2014 o přijetí Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (čl. 83 bis) (1980)
   19/2014 o přijetí Protokolu o autentickém čtyřjazyčném znění Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1977)
   18/2014 o přijetí Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Final Clause) (1977)
   17/2014 o přijetí Protokolu o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1974) 
   16/2014 o přijetí Protokolu o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1971) 
   15/2014 o přijetí Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví [čl. 50 písm. a)] (1971)
   14/2014 o přijetí Protokolu o autentickém trojjazyčném znění Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (1968)
   13/2014 o přijetí Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví [čl. 48 písm. a)] (1962)	
 6 17. 3. 2014
   12/2014 kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 31/2012 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
   11/2014 o sjednání Dodatku č. 3 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz  PDF 272 KB 
 5 20. 2. 2014
   10/2014 o ukončení Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zrušení vízové povinnosti, podepsané ve Vídni dne 18. ledna 1990
   9/2014 kterým se vyhlašuje oprava českého znění Vídeňské úmluvy o smluvním právu, vyhlášené pod č. 15/1988 Sb.  
   8/2014 o sjednání Dodatkové dohody mezi vládou České republiky a Mezinárodními silami a pozorovateli (MFO) k Dohodě mezi vládou České republiky a MFO o podmínkách účasti České republiky v misi MFO týkající se finančních, administrativních a řídících aspektů poskytnutí letecké jednotky s letounem
   7/2014 o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany 
   6/2014 o přijetí změn článku 6 a přílohy 9 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)  
 4  5/2014 o sjednání Technické dohody k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz  
   4/2014 o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemnémzastupování ve vydávání víz  
 3  3/2014 kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 8/2011 Sb. m. s., o sjednání Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)  
 2  2/2014 o sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010, kterým se mění Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech  
 1  1/2014 o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Černou Horou o spolupráci v boji proti trestné činnosti  
 
 2013 Sbírka mezinárodních smluv 2013 Sdělení MZV
 57 23. 12. 2013 105/2013 o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci  
 56 23. 12. 2013 104/2013 o sjednání Úmluvy o počítačové kriminalitě  
 55 18. 12. 2013 103/2013 o změně názvu letiště uvedeného v článku 5 Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky 
              k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států  
         102/2013 o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky 
              o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty  
         101/2013 o sjednání Změny Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska 
              k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz  
         100/2013 o sjednání Dodatku č. 2 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz  
 54 11.12.2013  99/2013  o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a 
              Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 4. prosince 1995  
 53 05.12.2013  98/2013  o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod – Mezinárodní standard) Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu  
 52 02.12.2013  97/2013  o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Helénské republiky o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání  
         96/2013  o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o vzájemném ověřování jakosti produktů obranného určení v rámci 
              vojenské a technické spolupráce  
         95/2013  o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Srbské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie  
 51 02.12.2013  94/2013  o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o mezinárodní silniční dopravě  
 50 25.11.2013  93/2013  o sjednání Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a radou ministrů Bosny a Hercegoviny k Dohodě mezi Evropským společenstvím a 
              Bosnou a Hercegovinou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob  
         92/2013  o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti boje proti trestné činnosti  
 49 25.11.2013  91/2013  o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Panamskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k této smlouvě  
 48 13.11.2013  90/2013  o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech 
 47 06.11.2013 89/2013  o sjednání Dodatku č. 5 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994  
      88/2013  o sjednání Dodatku č. 4 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994  
      87/2013  o sjednání Dodatku č. 3 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994  
      86/2013  o sjednání Dodatku č. 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994  
  85/2013  o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice  
  84/2013  o změně názvu letiště uvedeného v článku 3 Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob  
 46 25.10.2013  83/2013  o sjednání Úmluvy o silničním provozu, přijaté ve Vídni dne 8. listopadu 1968  
         82/2013  o sjednání Úmluvy o silničním provozu, přijaté v Ženevě dne 19. září 1949  
 45 21.10.2013  81/2013  o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o změnách a doplnění Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic  
         80/2013  o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky arabské republiky na léta 2006 – 2008  
         79/2013  o změně Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stycích pro držitele diplomatických a služebních pasů  
         78/2013  o sjednání změny Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky 
              o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném 
              zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, podepsaného dne 4. listopadu 2011  
 44 17.10.2013  77/2013  o Protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňujícím Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu 
              organizovanému zločinu  
         76/2013  o Protokolu proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a proti obchodování s nimi 
              doplňujícím Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu 
         75/2013  o Úmluvě Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu 
 43 11.10.2013  74/2013  o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte týkajícího se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie  
 42 11.10.2013  73/2013  o přijetí Českou republikou změn Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj vyplývající z rezoluce Sboru guvernérů IBRD č. 596  
         72/2013  o přijetí Českou republikou změn Dohody zřizující Mnohostrannou agenturu pro investiční záruky vyplývající z Rezoluce Rady správců MIGA č. 86
         71/2013  o sjednání Dohody o provádění Rozhodnutí Komise ze dne 22. srpna 2011, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice
         70/2013  o sjednání Dohody o provádění Rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. června 2011, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice
 41 11.10.2013  69/2013  o přístupu České republiky k Ústavě a Úmluvě Mezinárodní telekomunikační unie, přijaté v Ženevě dne 22. října 1992, k Listině měnící Ústavu a Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie, přijaté v Kjótu dne 14. října 1994, k Listině měnící Ústavu a Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie, přijaté v Minneapolis dne 6. listopadu 1998, k Listině měnící Ústavu a Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie, přijaté v Marrákeši dne 18. října 2002, k Listině měnící Ústavu a Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie, přijaté v Antalyi dne 24. listopadu 2006, k Listině měnící Ústavu a Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie, přijaté v Guadalajaře dne 22. října 2010 
 40 20.09.2013  68/2013  o přijetí Jednacího a důkazního řádu Mezinárodního trestního soudu, Rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, jejíž přílohou je Statut Mezinárodního zbytkového mechanismu, Jednacího a důkazního řádu Mezinárodního zbytkového mechanismu Organizace spojených národů pro trestní tribunály, Rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, jejíž přílohou je Statut Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a Jednacího a důkazního řádu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii 
         67/2013  o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Bavorským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000 
         66/2013  o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Saským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000
 39 28.09.2013  65/2013  o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích 
         64/2013  o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o změnách Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsané 8. ledna 1996 v Kuvajtu  
 38 18.09.2013  63/2013  o sjednání Programu vědeckotechnické spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním výborem pro vědu a technologie Běloruské republiky  PDF 285 KB 
 37 18.09.2013  62/2013  o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Maďarskem o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací  
 36 03.09.2013  61/2013  o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz  
         60/2013  o sjednání Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem průmyslu a zahraničního obchodu Egyptské arabské republiky o hospodářské spolupráci   
 35 26.08.2013  59/2013  o přijetí Českou republikou konsolidovaného seznamu změn předpisů přiložených k Evropské dohodě o mezinárodní přepravě 
              nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN) 102/2011m.
 34 19.08.2013  58/2013  o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu 138/1974, 112/1997 mezi Československou socialistickou republikou a 
              Nizozemským královstvím , zamezení dvojího zadnění
 33 16.08.2013  57/2013  o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015
 32 31.07.2013 56/2013  , kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Protokolu o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a 
              udržitelném rozvoji Karpat, vyhlášeného pod č.43/2013m.s.  
  55/2013  o sjednání Bezpečnostní smlouvy mezi vládou ČR a vládou Lucemburského velkovévodství o vzájemné výměně a ochraně utajovaných informací  
  54/2013  o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Indonéské republiky o spolupráci v oblasti obrany  
  53/2013  o sjednání Dohody o změně Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním, přijaté v Bruselu dne 27. listopadu 2008  
 31 31.07.2013 52/2013  , kterým se vyhlašuje oprava českého znění Dohody mezi vládou ČR a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států, vyhlášené pod 26/2008 m. s.  
         51/2013  o změně názvu letiště uvedeného v článku 9 Protokolu mezi vládou ČR a vládou Černé Hory k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob  
 30 31.07.2013 50/2013  , kterým se vyhlašuje Smlouva mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii 
 29 27.06.2013 49/2013  o přístupu ČR k Protokolu o výsadách a imunitách Mezinárodní organizace  
 29       48/2013  , kterým se vyhlašuje Rozhodnutí Evropské rady, mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro  
 28 26.06.2013 47/2013  o sjednání Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou ČR a 
              vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz  
 28      46/2013  o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz  
 28     45/2013  o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz  
 28      44/2013  o sjednání Dodatku k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz 
 27 18.06.2013 43/2013  o sjednání Protokolu o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
 26 10.06.2013 42/2013  o sjednání Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu  
 25 30.05.2013 41/2013  o přístupu ČR k Mezinárodní úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropnými palivy  
 24 24.05.2013 40/2013  o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Státu Katar o letecké dopravě  
 24 24.05.2013 39/2013  o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých službách  
 23 17.05.2013 38/2013  o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany Černé Hory o obranné spolupráci  
 22 17.05.2013 37/2013  o schválení nových hraničních dokumentů česko-polských státních hranic 
 21 22.04.2013 36/2013  o sjednání Protokolu mezi vládou ČR a vládou Republiky Srbsko k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob  
 20 18.04.2013 35/2013  o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Moldavské republiky o rozvojové spolupráci  
 19 18.04.2013 34/2013  o sjednání Třetího dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vydávání  
 19 18.04.2013 33/2013  o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou ČR a vládou Marockého království  
 18 10.04.2013 32/2013  o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem spravedlnosti ČR a Ministerstvem spravedlnosti Ruské federace  
 17 03.04.2013 31/2013  o sjednání Smlouvy o spolupráci v oblasti ochrany svědků  
 16 25.03.2013 30/2013  , kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady Evropské patentové organizace CA/D 7/12 ze dne 27. června 2012 
              pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů 
 16 25.03.2013 29/2013 o přijetí ČR změny článku 18 Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj  
 15 25.03.2013 28/2013 o sjednání Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné 
             straně a Arménskou republikou na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení ČR, Estonské republiky, Kyperské 
             republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko 
             a Slovenské republiky k Evropské unii
 15  27/2013 , kterým se vyhlašuje Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně 
       a Arménskou republikou na straně druhé  
 14 15.03.2013  26/2013 o přijetí ČR novely čl. 38 Stanov Světové organizace cestovního ruchu  
  25/2013 o přístupu ČR ke Stanovám Světové organizace cestovního ruchu  
  24/2013 a nóta Velvyslanectví ČR v Arménské republice o změně názvu letiště uvedeného v článku 3 Prováděcího protokolu 
      mezi Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem územní správy Arménské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou 
      republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob  
 13 28.03.2013 23/2013 o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní 
             železniční přepravě (COTIF)  
 12 11.03.2013 22/2013 o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra ČR a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo o 
             zřízení Společného centra česko-německé policejní a celní spolupráce Petrovice – Schwandorf 
  21/2013 o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou ČR a vládou Thajského království
 11 25.02.2013 20/2013 o přijetí změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy 
             v mezinárodním obchodu
 11  19/2013 o přijetí změn článků 25 a 26 Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer 
 11  18/2013 o přijetí změny přílohy I Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu
 10 20.02.2013 17/2013 o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a MZV 
             Francouzské republiky o podpoře činnosti česko-francouzských dvojjazyčných tříd ve školním roce 2012/2013
         16/2013 o sjednání Ujednání mezi MZv ČR a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky- Ukončení správy - Cheb, Aš, Planá, Rathsam
 09 31.01.2013 15/2013 o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Polské republiky o propojení české dálnice D 47 a polské dálnice A 1 
             na česko-polských státních hranicích
 08 28.01.2013 14/2013 o sjednání Smlouvy mezi ČR a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru 
             daní z příjmu a Protokolu k ní
 07 28.01.2013 13/2013 o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem vnitra Republiky Kosovo k provádění Smlouvy 
             mezi ČR a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
   12/2013 o sjednání Smlouvy mezi ČR a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
 06 28.01.2013 11/2013 o přijetí ČR změny přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech  
   10/2013 o sjednání Rámcové dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem elektrické energie 
       a obnovitelných zdrojů Ekvádorské republiky
  09/2013 a nóta Spolkového ministerstva zahraničních věcí ze dne 20. srpna 2012, kterou německá strana oznámila české straně změny 
       v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi ČR a Spolkovou republikou Německo 
       o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech, podepsané dne 
       19.září 2000 v Berlíně a vyhlášené pod 91/2002 m. s. a změněné pod 131/2002 m. s. a 88/2010 m. s. 
 05 15.02.2013 08/2013 o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A – Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B – 
             Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 
 04 18.01.2013 07/2013 o sjednání Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem 
             školství Čínské lidové republiky na léta 2012 – 2015
 03 14.01.2013 06/2013 o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Britských Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech 
 02 10.01.2013 05/2013 o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany Republiky Kazachstán o spolupráci 
             ve vojenské oblasti 
 01 07.01.2013 04/2013 o sjednání Dohody mezi ČR a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech
  03/2013 o sjednání Dohody mezi ČR a Ostrovem Man o výměně informací v daňových záležitostech
     02/2013 o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech
  01/2013 o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti obrany 
  
 

2012
Sbírky mezinárodních smluv Sb.m.
 55 31.12.2012 103/2012 o sjednání Dodatku 2 k Dohodě mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany Slovenské republiky 
             o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
        102/2012 o sjednání Smlouvy mezi ČR a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku 
             v oboru daní z příjmu  
 54 17.12.2012 101/2012 , kterým se vyhlašují změny pravidel 4, 51bis, 53 a 90bis prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci 
        100/2012 o sjednání Protokolu mezi ČR a Rakouskou republikou, který upravuje Smlouvu mezi ČR a 
             Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol 
             k ní podepsané dne 8. června 2006 v Praze
 53 17.12.2012 99/2012 o sjednání Ujednání mezi vládou ČR a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz
 52 10.12.2012 98/2012 o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Slovenské republiky o dočasném užívání části státního území a majetku 
             Slovenské republiky pro výstavbu a provoz stavby „Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice – Rohatec“ na hraničním 
             vodním toku Radějovka (Radejovka) v katastrálních územích obcí Sudoměřice a Rohatec a města Skalica 
         97/2012 o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod–Mezinárodní standard Mezinárodní úmluvy proti 
             dopingu ve sportu)
 51  7.12.2012 96/2012 o sjednání Smlouvy mezi ČR a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic v hraničních 
             úsecích X a XI, jakož i o změnách Smlouvy mezi ČSSR a Rakouskou republikou 
             o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973, ve znění Smlouvy ze dne 26. října 2001
 50  5.12.2012 95/2012 o výpovědi ČR Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky 
             o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
         94/2012 o sjednání Dodatkového protokolu mezi ČR a Marockým královstvím o změně Dohody mezi ČR a 
             Marockým královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 11. června 2001 v Rabatu
 49 19.11.2012 93/2012 o přijetí změn článků 1, 8, 10 a 11 a přílohy 6 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR 
             (Úmluva TIR) 
         92/2012 o sjednání Protokolu mezi vládou ČR a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou 
             ČR a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní 
             z příjmu a z majetku
         91/2012 o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem zdravotnictví Republiky 
             Kazachstán o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
 48 05.11.2012 90/2012 o sjednání Dohody o zřízení Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru
 47 29.10.2012 89/2012 o sjednání Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 2006  
 46 29.10.2012 88/2012 o sjednání Dohody o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou ČR a vládou Alžírské demokratické 
             a lidové republiky 
 45 25.10.2012 87/2012 o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a ministryní 
             národního vzdělávání Polské republiky v oblasti vzdělávání  
         86/2012 o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi ČR a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení  
         85/2012 o sjednání Smlouvy mezi ČR a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení  
 44 19.10.2012 84/2012 o prodloužení platnosti Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou ČR 
             a vládou Peruánské republiky na léta 2010 – 2012  
         83/2012 o výpovědi ČR Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské 
             republiky o vzájemném poskytování bezplatné léčebné péče členům diplomatických misí a konzulárních úřadů a konzulárních úřadů 
         82/2012 o sjednání Protokolu mezi ČR a Chorvatskou republikou ke Smlouvě mezi ČR a Chorvatskou 
             republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku  
 43 14.09.2012 81/2012 o sjednání Protokolu o kulturní spolupráci na léta 2012–2014 mezi Ministerstvem kultury ČR a 
             Ministerstvem kultury Čínské lidové republiky  
         80/2012 o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské sociální chartě zakládající systém kolektivních stížností  
         79/2012 o sjednání Protokolu mezi vládou ČR a radou ministrů Albánské republiky k provedení Dohody mezi 
             Evropským společenstvím a Albánskou republikou o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem ze dne 14. dubna 2005
 42 10.09.2012 78/2012 o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Belgického království o policejní spolupráci  
         77/2012 o sjednání Smlouvy mezi vládou ČR a Radou ministrů Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně 
             utajovaných informací  
 41 05.09.2012 76/2012 o sjednání Smlouvy mezi ČR a Kyperskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací  
 40 09.08.2012 75/2012 o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti školství a jazykového vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a 
             tělovýchovy ČR a MZV Francouzské republiky na léta 2012 a 2013
  74/2012 o sjednání Hostitelské dohody týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou ČR a Agenturou 
       pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS)
  73/2012 o sjednání Smlouvy mezi ČR a Estonskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
  72/2012 o sjednání Bezpečnostní smlouvy mezi vládou ČR a vládou Řecké republiky o vzájemné ochraně vyměněných 
       utajovaných informací
 39 03.08.2012 71/2012 o sjednání Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku
 38 03.08.2012 70/2012 o nótě Ministerstva zahraničních věcí Albánské republiky, kterou byly české straně oznámeny kontaktní údaje orgánů 
             příslušných ke spolupráci podle Dohody mezi vládou ČR a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci 
             v boji proti trestné činnosti
         69/2012 o sjednání Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Barbadosu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému 
             úniku v oboru daní z příjmu
 37 27.07.2012 68/2012 o sjednání Úmluvy o mezinárodní ochraně dospělých osob  
 36 25.07.2012 67/2012 o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu
 35 13.07.2012 66/2012 o sjednání Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem hospodářství 
             Republiky Slovinsko
         65/2012 o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany Jordánského hášimovského království 
             o vzájemné spolupráci 
 34 29.06.2012 64/2012 o přijetí ČR změn a doplňků přiložených Předpisů Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí 
             po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
 33 20.06.2012 63/2012 , kterým se vyhlašují změny pravidel 17, 20, 34, 82 a 82quater prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
 32 18.06.2012 62/2012 o přijetí Dodatku k Dohodě o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj za účelem zařazení Mongolska mezi země, 
             ve kterých banka působí
         61/2012 o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem školství a vědy 
             Albánské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2012–2015
 31 06.06.2012 60/2012 , kterým se doplňuje 55/2012 m. s. o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Korejské republiky o 
             programu pracovní dovolené 
         59/2012 o sjednání Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Království Bahrajn o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému 
             úniku v oboru daní z příjmu 
 30 30.05.2012 58/2012 Rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Republiky Makedonie 
             o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
 29 25.05.2012 57/2012 o sjednání Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem cestovního ruchu 
             Brazilské federativní republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
  56/2012 o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a 
       Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ázerbájdžánské republiky
 28 22.05.2012 55/2012 o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené 
  54/2012 o sjednání Programu vědeckotechnické spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a 
       Úřadem pro vědu a technologie Ministerstva vědy a technologie Indické republiky 
 27 16.05.2012 53/2012 o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a 
             služeb pro účely obrany 
  52/2012 o sjednání Protokolu o provedení změn v Dohodě mezi vládou ČR a vládou Ruské federace o organizaci oprav 
       vrtulníků typu Mi-24 (Mi-35), Mi-171Š (Mi-8, Mi-17) a jejich modernizaci na území ČR z 27. dubna 2007
  51/2012 o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech
  50/2012 o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ázerbájdžánské 
       republiky o spolupráci v oblasti kultury
 26 10.05.2012 49/2012 o sjednání Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Hongkongu – zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové 
             republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
  48/2012 o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech
 25 10.05.2012 47/2012 Rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod – Mezinárodní 
             standard) a Přílohy II (Standardy pro udělování výjimek) Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
  46/2012 Rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi ČR a Organizací pro zákaz chemických 
       zbraní o výsadách a imunitách Organizace pro zákaz chemických zbraní
 24 17.04.2012 45/2012 S. 45. o sjednání Prováděcího protokolu mezi vládou ČR a vládou Ruské federace k provádění Dohody 
             mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o předávání a zpětném přebírání osob ze dne 25. května 2006
 23 17.04.2012 44/2012 o sjednání Dohody o spolupráci v záležitostech Antarktidy mezi vládou ČR a vládou Argentinské republiky
  43/2012 o sjednání Dohody o antarktické spolupráci mezi vládou ČR a vládou Chilské republiky 
  42/2012 o sjednání Protokolu mezi vládou ČR a vládou Moldavské republiky k provedení Dohody mezi Evropským 
       společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
 22 12.04.2012 41/2012 o sjednání Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Regionální úřadovnou 
             Světové zdravotnické organizace pro Evropu na období 2012–2013
 21 11.04.2012 40/2012 o sjednání Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Ázerbájdžánské republiky o výměně a vzájemné ochraně 
             utajovaných informací 
   39/2012 , kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady Evropské patentové organizace ze dne 26. října 2010 pozměňující 
       Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů a Poplatkový řád (CA/D 2/10) 
 20 06.04.2012 38/2012 S. 38. o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti kultury, 
             školství, vědy, mládeže a sportu 
   37/2012 o přijetí změn přílohy 6 a přílohy 9, část I Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR 
       (Úmluva TIR) 
 19 03.04.2012 36/2012 o sjednání Dohody mezi ČR a Organizací pro zákaz chemických zbraní o inspekcích na místě v objektu 
             pro ochranné účely seznamu 1 
 18 27.03.2012 35/2012 o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Litevské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, 
             vědy, mládeže a sportu 
   34/2012 o přijetí přílohy 9 Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží 
  33/2012 o přijetí přílohy 8 Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží 
  32/2012 o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany Srbské republiky o spolupráci 
       v oblasti chemické, biologické, radiologické a nukleární obrany
 17 22.03.2012 31/2012 ,kterým se nahrazuje 97/2011 m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi ČR a Kanadou o 
             usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže 
   30/2012 ,kterým se ruší 16/2012 m. s. 
  29/2012 o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem školství a 
       vědy, mládeže a tělovýchovy Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2012 – 2015 
 16 16.03.2012 28/2012 o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem zdravotnictví Moldavské 
             republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy 
 15 12.03.2012 27/2012 o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a ministryní vědy a 
             vysokého školství Polské republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání na léta 2011 – 2014 
  26/2012 o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem školství 
       a vědy Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2012 – 2015 
  25/2012 o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti zajištění 
       vojenského letového provozu 
  24/2012 o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem školství, 
       vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu na léta 2012 – 2016 
 14 09.03.2012 23/2012 o sjednání Protokolu mezi vládou ČR a vládou Černé Hory k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím 
             a Republikou Černá Hora o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob 
   22/2012 o sjednání Dohody o převozu těl zemřelých 
 13 09.03.2012 21/2012 o sjednání Dohody mezi ČR a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic 
   20/2012 o sjednání Úmluvy 129 o inspekci práce v zemědělství, 1969 
  19/2012 o sjednání Úmluvy 81 o inspekci práce v průmyslu a obchodě, 1947
 12 07.03.2012 18/2012 o sjednání Úmluvy o kazetové munici 
 11 07.03.2012 17/2012 o sjednání Protokolu mezi ČR a Uruguayskou východní republikou o změnách Dohody mezi ČR 
             a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 26. září 1996 v Montevideu
 10 24.02.2012 16/2012 o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti kultury mezi Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem kultury 
             Ukrajiny na léta 2012–2014 
  15/2012 o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a 
       Ministerstvem cestovního ruchu a sportu Republiky Kazachstán 
 09 10.02.2012 14/2012 o sjednání Dohody mezi ČR a Ázerbájdžánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic 
 08 31.01.2012 13/2012 o Sedmém protokolu o opravě Smlouvy o přistoupení (Lucemburk, 25. dubna 2005) 
   12/2012 o Pátém protokolu o opravě Lisabonské smlouvy (Lisabon, 13. prosince 2007)
  11/2012 o Sedmém protokolu o opravě Smlouvy o přistoupení (Atény, 16. dubna 2003) 
 07 31.01.2012 10/2012 o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Slovenské republiky o pomoci ČR při řešení 
             nouzového stavu v oblasti zdravotní péče 
  09/2012 o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti kultury mezi Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem 
       kultury Ukrajiny na léta 2012 – 2014 
 06 20.01.2012 08/2012 o sjednání Dohody mezi ČR a Kanadou o podpoře a ochraně investic 
 05 20.01.2012 07/2012 o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Singapurské republiky o letecké dopravě
 04 20.01.2012 06/2012 o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Gruzie o leteckých službách 
  05/2012 o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Austrálie o leteckých službách 
 03 13.01.2012 04/2012 o sjednání Dohody mezi MZV ČR a MZV Slovenské republiky 
             o spolupráci a vzájemné pomoci při poskytování konzulárních služeb a při mimořádných událostech v třetích zemích
 02 06.01.2012 03/2012 o Společné úmluvě o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními 
             odpady 
 01 06.01.2012 02/2012 o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi MK ČR a Ministerstvem kultury Bulharské republiky 
             na léta 2012, 2013 a 2014
      01/2012 o sjednání Protokolu k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou ČR a vládou Nového Zélandu
 

2011
Sbírky mezinárodních smluv Sb.m.s.
57 21.12.2011 108/2011 o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou ČR a vládou Státu Izrael na léta
             2012–2015    
56 12.12.2011 107/2011 o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Černé Hory o hospodářské a průmyslové spolupráci
        106/2011 o přístupu ČR k Meziamerické úmluvě o výkonu trestních rozsudků v cizině 
55 08.12.2011 105/2011 o sjednání Dohody mezi ČR a Irskem o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi ČR a Irskem 
             o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. června 1996 v Dublinu 
54 02.12.2011 104/2011 o sjednání Protokolu mezi MZV ČR a MZV Slovenské republiky 
             o provádění Dohody mezi MZV ČR a MZV Slovenské republiky 
             o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti   
  103/2011 o sjednání Dohody mezi MZV ČR a MZV Slovenské republiky 
      o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti 
53 27.12.2011 102/2011 o Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách  
52 23.11.2011 101/2011 , kterým se vyhlašuje oprava 87/2011 m. s. 
  100/2011 o výpovědi ČR Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou České a Slovenské 
      Federativní Republiky a vládou Marockého království 
51 09.11.2011  99/2011 o sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi vládou ČR a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a 
             zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 
  98/2011 o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem zdravotnictví Albánské republiky 
      o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy 
50 03.11.2011  97/2011 , kterým se nahrazuje 38/2011 m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi ČR a Kanadou o usnadňování 
             dočasných pracovních pobytů mládeže   
  96/2011 o výpovědi ČR Dohody mezi ČSSR a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou 
             džamáhírijí o spolupráci v oblasti zdravotnictví 
49 27.10.2011  95/2011 , kterým se vyhlašuje oprava 35/2011 m. s. 
  94/2011 , kterým se vyhlašuje oprava 29/2010 m. s.   
48 12.10.2011 93/2011 o přijetí změn Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR /Úmluva TIR/ 
             (doplnění nové vysvětlivky 0.3 (a) (iii) Přílohy 6 Úmluvy TIR)   
  92/2011 o přijetí změn Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR /Úmluva TIR/ (změna čl. 13 odst. 1 a 2 
             Přílohy 8 Úmluvy TIR a doplnění nové vysvětlivky 8.13.1-3 a 8.13.2 Přílohy 6 Úmluvy TIR) 
47 09.10.2011  91/2011 o sjednání Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Řecké republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu  
         90/2011 o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a 
             Ministerstvem hospodářství, rozvoje a cestovního ruchu Chilské republiky 
  89/2011 o vyhlášení Protokolu k Dohodě o Mezinárodní komisi na ochranu Labe   
  88/2011 o opravě a doplnění 99/2009 m. s., kterým byla vyhlášena Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe 
46 03.10.2011  87/2011 o přijetí změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství   
45 12.09.2011  86/2011 o sjednání Smlouvy mezi vládou ČR a Švýcarskou spolkovou radou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
44 06.09.2011  85/2011 o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci finančního mechanismu Norska 2009–2014 mezi ČR 
             dále jen „přijímající stát“ a Norským královstvím dále jen „Norsko“ dále společně označované jako „strany“
  84/2011 o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci finančního mechanismu EHP 2009–2014 mezi ČR dále 
      jen „přijímající stát“ a Islandem, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím dále jen „donorské státy“ dále společně 
      označované jako „strany“ 
  83/2011 o sjednání Protokolu mezi ČR a Moldavskou republikou o změně Dohody mezi ČR a Moldavskou 
      republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
43 26.08.2011  82/2011 o sjednání Dohody mezi Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o zřízení Společného 
             česko-slovenského kontaktního pracoviště Hodonín-Holíč 
  81/2011 o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany Moldavské republiky o spolupráci v oblasti 
      obrany
42 19.08.2011 80/2011 o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Republiky Srbsko o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti   
41 18.08.2011  79/2011 o sjednání Ujednání o projektu k Dohodě mezi vládou ČR a vládou Spojených států amerických o výzkumných, 
             vývojových, testovacích a vyhodnocovacích aktivitách ze dne 10. června 2010 – Ujednání o projektu D-CZ-10-0001 
             mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany Spojených států amerických týkajícím se vývoje podjednotkové 
             vakcíny proti Francisella tularensis
40 29.07.2011 78/2011 o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti 
             vojenských geoprostorových informací
  77/2011 o sjednání Dohody o založení Mezinárodní protikorupční akademie jako mezinárodní organizace
39 29.07.2011  76/2011 o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Evropskou organizací pro astronomický 
             výzkum na jižní polokouli ohledně splátkového kalendáře ČR na E-ELT
  75/2011 o přístupu ČR k Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli 
  74/2011 o sjednání Dohody mezi vládou ČR a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli 
      o přístupu k Úmluvě o založení Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli a souvisejících podmínkách 
  73/2011 o přijetí Úmluvy o založení Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli    
38 21.07.2011  72/2011 o sjednání Programu spolupráce v oblasti vědy a techniky – společné vědeckotechnické projekty 2010–2011
  71/2011 o sjednání Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a 
      Ministerstvem školství, vědy a techniky Argentinské republiky
  70/2011 o sjednání Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a 
      Národní radou pro vědeckotechnický výzkum Argentinské republiky
  69/2011 o sjednání Základní dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi ČSSR a Argentinskou republikou
37 19.07.2011  68/2011 o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem školství, mládeže 
             a vědy Bulharské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2011–2014
  67/2011 o sjednání Dodatku k Dohodě o spolupráci v oblasti ochrany lesa proti šíření lýkožrouta smrkového přes hranice 
      států na území Šumavy mezi Ministerstvem životního prostředí ČR a Spolkovým ministerstvem zemědělství, lesního 
      hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky, podepsané dne 13. října 2009 ve Vídni
36 15.07.2011  66/2011 o přístupu ČR k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě
35 8.07.2011 65/2011 o sjednání Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému 
             úniku v oboru daní z příjmu
34 28.06.2011  64/2011 o sjednání Smlouvy mezi ČR a Bosnou a Hercegovinou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací  
  63/2011 o přijetí změn příloh V a VII Protokolu o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování 
      ovzduší přesahujícím hranice států
33 24.06.2011 62/2011 o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Arménské republiky o letecké dopravě
  61/2011 o sjednání Protokolu mezi ČR a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi ČR a Guatemalskou republikou o podpoře 
      a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 8. července 2003 v Praze 
32 17.06.2011  60/2011 , mění a doplňují S. 296/1991, 529/1992, 105/1993, 26/1994, 
             10/1998, 11/1998, 340/1999, 23/2002 m. s., 44/2002 m. s., 20/2004 m. s., 
             21/2004 m. s., 22/2004 m. s., 41/2005 m. s., 36/2006 m. s., 41/2008 m. s., 
             88/2008 m. s., 52/2009 m. s. a 53/2010 m. s. 
             o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
      59/2011 o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi ČR a Austrálií o sociálním zabezpečení
  58/2011 o sjednání Smlouvy mezi ČR a Austrálií o sociálním zabezpečení 
31 17.06.2011  57/2011 o sjednání Smlouvy mezi ČR a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
  56/2011 o sjednání Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací 
30 10.06.2011  55/2011 o ukončení platnosti Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační 
             technologie pro celní účely a souvisejících Protokolů
  54/2011 o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti 
      vojenské geografie
29 1.06.2011 53/2011 o sjednání Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Černé Hory o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
28 1.06.2011 52/2011 o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Moldavské republiky o spolupráci v oblasti školství, kultury, mládeže a 
             sportu
  51/2011 o přístupu ČR k Dohodě o výsadách a imunitách Mezinárodního trestního soudu
27 27.05.2011  50/2011 o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany Republiky Srbsko o spolupráci v oblasti 
             vojenského vzdělávání
26 20.05.2011  49/2011 o sjednání Protokolu mezi ČR a Albánskou republikou o změně Dohody mezi ČR a Albánskou republikou o podpoře a 
             vzájemné ochraně investic, podepsané dne 27. června 1994 v Praze
  48/2011 o sjednání Memoranda o porozumění ohledně Evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit 
      (EUROPA)    
25 20.05.2011  47/2011 o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra ČR a Spolkovým ministerstvem spravedlnosti a policie Švýcarské 
             konfederace k provádění Smlouvy mezi ČR a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících 
             neoprávněně na jejich území
  46/2011 o sjednání Smlouvy mezi ČR a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně 
      na jejich území
  45/2011 o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Arménské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, 
      mládeže a sportu
24 17.05.2011  44/2011 o sjednání Smlouvy mezi ČR a Slovenskou republikou o údržbě a opravách silničních mostních objektů a úseků 
             silnic na česko-slovenských státních hranicích
  43/2011 o sjednání Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Rumunska o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací
23 12.05.2011  42/2011 o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Ázerbájdžánské republiky o letecké dopravě
22 04.05.2011  41/2011 o sjednání Dohody o Středoevropském výměnném programu univerzitních studií (CEEPUS III)
21 27.04.2011  40/2011 , mění a doplňuje 86/2007 m. s. 
20 15.04.2011 39/2011 o sjednání Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Francouzské republiky o výměně údajů a spolupráci v oblasti 
             pojistného a při potírání zneužívání dávek sociálního zabezpečení
19 13.04.2011  38/2011 , kterým se nahrazuje 4/2010 m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi ČR a Kanadou o usnadňování 
             dočasných pracovních pobytů mládeže
  37/2011 o sjednání Prováděcího protokolu mezi Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem územní správy Arménské 
      republiky k provádění Smlouvy mezi ČR a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně 
      pobývajících osob
  36/2011 o sjednání Smlouvy mezi ČR a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob
18 08.04.2011  35/2011 o ukončení platnosti Dohody mezi Ministerstvem životního prostředí ČR a Spolkovým ministerstvem pro životní 
             prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společných 
             pilotních projektů na ochranu životního prostředí ke snížení znečištění životního prostředí přecházejícího 
             hranice a Ujednání mezi MŽP ČR a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody 
             a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společného pilotního projektu na ochranu 
             životního prostředí „Ekologická výroba tepla a elektřiny v Chebu“
  34/2011 o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Bulharské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti a 
      při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti 
17 27.04.2011  33/2011 o sjednání Smlouvy mezi ČR a Slovenskou republikou, mění a doplňuje Smlouva mezi ČR a 
             Slovenskou republikou o společných státních hranicích ze dne 4. ledna 1996
16 06.04.2011  32/2011 o přijetí nového znění Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států
15 15.04.2011  31/2011 , kterým se nahrazuje 29/2011 m. s.
  30/2011 o přijetí Sedmého dodatkového protokolu k Ústavě Světové poštovní unie
  29/2011 o přijetí Akt Světové poštovní unie
  28/2011 o přijetí Šestého dodatkového protokolu k Ústavě Světové poštovní unie 
14 1.04.2011  27/2011 o sjednání 2. změny Přílohy 1 Rámcové dohody mezi vládou ČR a Švýcarskou federální radou ve věci 
             implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci 
             rozšířené Evropské unie
  26/2011 o sjednání Protokolu mezi vládou ČR a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou ČR 
      a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
13 28.03.2011  25/2011 o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci na léta 2010–2011 mezi Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem 
             vzdělávání, kultury a vědy Mongolska
12 28.03.2011  24/2011 o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany Arménské republiky o vojenské 
             spolupráci
         23/2011 o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v boji proti trestné činnosti   
         22/2011 o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem kultury Indické republiky 
             na léta 2010–2012
         21/2011 o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Republiky Srbsko o změnách Dohody mezi vládou ČR 
      a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 
      13. října 1997 v Bělehradě
      20/2011 S. 25. o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci na léta 2010–2011 mezi Ministerstvem  
11 11.04.2011 19/2011 o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C 
             k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
10 23.03.2011  18/2011 o sjednání Dohody mezi ČR a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic
 9 04.04.2011  17/2011 , kterým se ruší S. 159/1997, 186/1998, 54/1999, 93/2000 m. s., 
             č.6/2002 m. s., č.65/2003 m. s., 77/2004 m. s., 33/2005 m. s., 14/2007 m. s. a 
             č.21/2008 m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A – Všeobecná ustanovení týkající se 
             nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a 
             o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
 8 17.03.2011  16/2011 o sjednání Protokolu mezi ČR a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi ČR a Uzbeckou republikou o vzájemné 
             podpoře a ochraně investic, podepsané dne 15. ledna 1997 v Praze
  15/2011 o sjednání Dohody mezi ČR a Královstvím Saúdské Arábie o podpoře a vzájemné ochraně investic 
 7 04.03.2011  14/2011 o sjednání Smlouvy mezi ČR a Polskou republikou o provádění geologických prací v oblasti společných státních 
             hranic
 6 18.02.2011  13/2011 o přijetí Rozhodnutí Evropské rady, mění status ostrova Svatý Bartoloměj vůči Evropské unii
         12/2011 o sjednání Dohody mezi Ministerstvem financí ČR a Ministerstvem financí Slovenské republiky o zjednodušených 
             postupech při přepravě minerálních olejů v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně prostřednictvím 
             produktovodu
  11/2011 o sjednání Dohody mezi ČR a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi ČR a Estonskou 
             republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu
 5 14.02.2011  10/2011 , kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Evropské úmluvy o osvojení dětí, vyhlášené pod 132/2000 m. s. 
   9/2011 o přijetí ČR změny Přílohy I Rámcové Úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu 
   8/2011 , kterým se vyhlašuje konsolidovaný text Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných 
             prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
 4 14.02.2011   7/2011 , kterým se vyhlašuje konsolidovaný text Úmluvy o Mezinárodní družicové organizaci pro pohyblivé služby (IMSO)
 3 25.01.2011   6/2011 o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Mongolska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou ČSSR a vládou Mongolské 
             lidové republiky o vzájemném poskytnutí užívacího práva k pozemkům pro výstavbu administrativně-služebních budov 
             Velvyslanectví ČSSR v Mongolské lidové republice a Velvyslanectví Mongolské lidové republiky v ČSSR ze dne 
             4.června 1976, včetně Doplňku k Dohodě o vzájemném poskytnutí užívacího práva ze dne 29. června 1982, tvořícího 
             její nedílnou součást, Dohody o vzájemném prodeji budov Velvyslanectví ČSSR v Mongolské lidové republice a 
             Velvyslanectví Mongolské lidové republiky v ČSSR ze dne 4. června 1976 a Ujednání mezi Ministerstvem financí 
             ČSSR a Ministerstvem financí Mongolské lidové republiky o způsobu přepočtu národních měn na převoditelné ruble 
             pro zúčtování výstavby objektů Velvyslanectví ČSSR v Ulánbátaru a Velvyslanectví Mongolské lidové republiky 
             v Praze ze dne 1. března 1984
 2 21.01.2011  5/2011 o sjednání Dohody mezi ČR a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) 
   4/2011 o přístupu ČR k Protokolu o výsadách a imunitách Evropského organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
   3/2011 o přístupu ČR k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
 1 07.01.2011  2/2011 k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi ČR a Republikou Kosovo 
   1/2011 a nóta Velvyslanectví ČR v Berlíně, kterou česká strana oznámila německé straně změnu v označení a působnosti orgánů 
             příslušných k provádění Smlouvy mezi ČR a Spolkovou republikou Německo a dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci 
             ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání

    

Sbírky mezinárodních smluv 2001

50 112/2001 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Ruské federace o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2001 - 2004  
  111/2001 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy týkající se bezpečnosti zdraví při práci v dolech (Úmluva č. 176)   15.11.2001
  110/2001 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o správě práce: úkoly, oprávnění a organizace (Úmluva č. 150)     15.11.2001
  109/2001 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o trojstranných poradách na podporu provádění mezinárodních pracovních norem (Úmluva č. 144)  
  108/2001 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně zástupců pracovníků v podniku a úlevách, které jim mají být poskytnuty (Úmluva č. 135) 
Aktuální   

Sbírky Zákonů 2010

333/2010 V. mění v.527/2006, o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky a spojů 104/1997, provádí o pozemních komunikacích, 01.01.2011
334/2010 V., mění v.372/2009, mění v.384/2002, o provedení některých ustanovení Z.a o zbraních, ve znění vyhlášky 431/2003 03.12.2010
335/2010 V., mění v.433/2004, stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení, 15.12.2010
336/2010 V., mění v.356/2008, provádí 91/1996, o krmivech,, 03.12.2010
337/2010 V. o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky 03.01.2011
338/2010 S. Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 03.12.2010
339/2010 V. o uveřejňování vyhlášení pro účely Z.a o veřejných zakázkách 15.12.2010
340/2010 V., mění v.412/2008, o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky 427/2009 01.01.2011
341/2010 Nález ÚS ze dne 29. září 2010 sp. zn. Pl. ÚS 32/08 ve věci návrhu na zrušení § 76 odst. 6 Z.169/1999 03.12.2010
342/2010 S. ÚS o přijetí rozhodnutí ze dne 30. listopadu 2010 j. Org. 49/10 o atrahování působnosti 01.12.2010
343/2010 Z., mění 594/2004, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění Z.281/2009, a 634/2004, o správních poplatcích, 07.12.2010
344/2010 NV o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití 07.12.2010
345/2010 Z., mění 424/1991, o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, 01.01.2011
346/2010 Z., mění 586/1992, o daních z příjmů,, a další související Z.y 01.01.2011
347/2010 Z., mění některé Z.y v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti MPSV 01.01.2011
348/2010 Z., mění 96/1993, o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění Z.a České národní rady 586/1992, o daních z příjmů, ve znění Z.a České národní rady 35/1993,, a 586/1992, o daních z příjmů, 01.01.2011
349/2010 V. o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 08.12.2010
350/2010 V. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011 01.01.2011
351/2010 V., mění v.143/2008, o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (V. o lidské krvi) 01.01.2011
352/2010 S. MV o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce 10.12.2010
353/2010 S. MV o vyhlášení opakovaného hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí 10.12.2010
354/2010 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 10.12.2010
355/2010 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 10.12.2010
356/2010 V., mění v.603/2006, o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti, ve znění vyhlášky 241/2007 01.01.2011
357/2010 V., mění v.604/2006, o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti, ve znění vyhlášky 98/2010 01.01.2011
358/2010 V. o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní bance 01.01.2011
359/2010 V., mění v.433/2009, o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny 01.01.2011
360/2010 V., stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání 01.01.2011
361/2010 V., mění v.185/2009, o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů 01.01.2011
362/2010 V. o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu 01.01.2011
363/2010 V., mění v.554/2002, stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění 01.01.2011
364/2010 V., mění v.3/2008, o provedení některých ustanovení Z.151/1997, o oceňování majetku a o změně některých Z.ů,, (oceňovací V.), 01.01.2011
365/2010 V., mění V. MF 114/2002, o fondu kulturních a sociálních potřeb, 01.01.2011
366/2010 V. o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst 01.01.2011
367/2010 V., mění v.386/2009, o Programu statistických zjišťování na rok 2010 15.12.2010
368/2010 Nález ÚS ÚS ze dne 2. listopadu 2010 sp. zn. Pl. ÚS 28/09 ve věci návrhu na zrušení ustanovení obecně závazné vyhlášky města Břeclav 5/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností v obytné zástavbě města 15.12.2010
369/2010 NV, mění NV 479/2009, o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, a některá související NV 01.01.2011
370/2010 V., mění v.365/2009, o Pravidlech trhu s plynem 01.01.2011
371/2010 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí. 
o1/c135/2010 S. MV o opravě tiskových chyb v NV 344/2010 07.12.2010
372/2010 NV, mění NV 75/2007, o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, 01.01.2011
373/2010 NV, mění NV 197/2005, o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění NV 285/2007 01.01.2011
374/2010 NV, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2011 01.01.2011
375/2010 NV, mění NV 37/2003, o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, 01.01.2011
376/2010 NV, mění NV 565/2006, o platových poměrech vojáků z povolání, 01.01.2011
377/2010 V., pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot 01.01.2011
378/2010 V. o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin 01.01.2011
379/2010 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
380/2010 V., mění v.123/2007, o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky 282/2008 31.12.2010
381/2010 NV, mění NV 564/2006, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,, a kterým se zrušuje NV 447/2000, o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle Z.a o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech 01.01.2011
382/2010 V. o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní 01.01.2011
383/2010 V. o kolkových známkách 01.01.2011
384/2010 V., mění v.36/2006, o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, 01.01.2011
385/2010 S. Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace 
386/2010 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
387/2010 V. o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích) 01.01.2011
388/2010 V., mění V. MPSV 182/1991, provádí o sociálním zabezpečení a České národní rady o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, 01.01.2011
389/2010 V., mění v.449/2006, o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, 01.01.2011
390/2010 S. MPSV o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2010 pro účely Z.a o zaměstnanosti 
391/2010 S. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 
392/2010 V. o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko MF v oblasti veřejných zakázek 27.12.2010
393/2010 V. o oblastech povodí 01.01.2011
394/2010 S. ČSÚ o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 01.01.2011
395/2010 Nález ÚS ze dne 8. prosince 2010 sp. zn. Pl. ÚS 39/10 ve věci návrhu na zrušení ustanovení obecně závazné vyhlášky města Krupka 3/2009, hlášení obyvatel starších 15 let, zdržujících se na území města Krupka déle než 30 dnů a mají trvalý pobyt na teritoriích jiných měst 27.12.2010
396/2010 V. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011 01.01.2011
397/2010 V., mění V. MZdrav 134/1998, vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, 01.01.2011
398/2010 V., mění v.335/2004, provádějí některá ustanovení Z.a o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů 27.12.2010
399/2010 V., mění V. Ministerstva spravedlnosti 177/1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), 01.01.2011
400/2010 V., mění v.541/2005, o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického Z.a, 01.01.2011
401/2010 V. o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu 01.01.2011
402/2010 Z., mění 180/2005, o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých Z.ů (o podpoře využívání obnovitelných zdrojů),, a některé další Z.y 01.01.2011
403/2010 V., mění v.449/2009, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti 01.01.2011
404/2010 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
405/2010 S. Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
406/2010 Z., mění 347/2009, mění 13/1997, o pozemních komunikacích,, 104/2000, o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně Z.171/1991, o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR,,, a 56/2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně Z.168/1999, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících Z.ů (o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění Z.307/ /1999, 01.01.2011
407/2010 Z., mění 49/1997, o civilním letectví a o změně a doplnění Z.455/1991, o živnostenském podnikání (živnostenský Z.),, 01.02.2011
408/2010 o finančním zajištění 01.01.2011
409/2010 o změně Z.ů v souvislosti s přijetím Z.a o finančním zajištění 01.01.2011
410/2010 Z., mění 563/1991, o účetnictví, 01.01.2011
411/2010 o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2011 a 2012 a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2011 a 2012 29.12.2010
412/2010 NV o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých 01.01.2011
413/2010 NV o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady) 01.01.2011
414/2010 NV, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2011 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení 01.01.2011
415/2010 NV, mění NV 484/2006, o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, 01.01.2011
416/2010 NV o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních 01.01.2011
417/2010 NV o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady) 29.12.2010
418/2010 NV, kterým se stanoví limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů 29.12.2010
419/2010 V., mění v.500/2002, provádějí některá ustanovení Z.563/1991, o účetnictví,, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, 01.01.2011
420/2010 V., mění v.501/2002, provádějí některá ustanovení Z.563/1991, o účetnictví,, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, 01.01.2011
421/2010 V., mění v.502/2002, provádějí některá ustanovení Z.563/1991, o účetnictví,, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, 01.01.2011
422/2010 V., mění v.194/2009, o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek 01.01.2011
423/2010 Z., mění 137/2006, o veřejných zakázkách, 30.12.2010
424/2010 Z., mění 111/2009, o základních registrech, ve znění Z.100/2010, a další související Z.y 30.12.2010
425/2010 Z., mění 236/1995, o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,, a 201/1997, o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění Z.143/1992, o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech,, 01.01.2011
426/2010 S. ÚS o přijetí stanoviska pléna ÚS ze dne 14. prosince 2010 sp. zn. Pl. ÚS-st. 31/10 k intertemporálním účinkům nálezu sp. zn. Pl. ÚS 3/09 (219/2010) ve vztahu k provedeným prohlídkám jiných prostor a pozemků 30.12.2010
427/2010 Z., mění 326/1999, o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých Z.ů,, 325/1999, o azylu a o změně Z.283/1991, o Policii ČR,, (o azylu),, a další související Z.y 01.01.2011
428/2010 V. stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území ČR pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza 01.01.2011
429/2010 V. stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu 01.01.2011
430/2010 Z., mění 240/2000, o krizovém řízení a o změně některých Z.ů (krizový Z.), 01.01.2011
431/2010 NV, mění NV 462/2000 k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 Z.240/2000, o krizovém řízení a o změně některých Z.ů (krizový Z.), ve znění NV 36/2003 01.01.2011
432/2010 NV o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 01.01.2011
433/2010 o státním rozpočtu ČR na rok 2011 01.01.2011
434/2010 V., mění v.383/2009, o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická V. o účetních záznamech) 31.12.2010
435/2010 V., mění v.410/2009, provádějí některá ustanovení Z.563/1991, o účetnictví,, pro některé vybrané účetní jednotky 01.01.2011
436/2010 V., mění v.108/2005, o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních 01.09.2011
437/2010 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 
438/2010 S. Energetického regulačního úřadu o výši nákladů na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy formou dotace z prostředků státního rozpočtu 
439/2010 S. ÚS o přijetí stanoviska pléna ÚS ze dne 30. listopadu 2010 sp. zn. Pl. ÚS-st. 30/10 k úkonům podle § 114 Z.141/1961, o trestním řízení soudním (trestní řád),, spočívajícím v sejmutí pachové stopy, odebrání vzorku vlasů a bukálního stěru 31.12.2010

30. listopadu 2010 Částka 121, 332 (1,9 MB)
332 / 2010 Nález ÚS ze dne 29. září 2010 sp. zn. Pl ÚS 33/09 ve věci návrhu na zrušení Z.7/2002, o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění Z.314/2008

Částka 120, 330-331 (532 kB)
330 / 2010 Z., mění 180/2005, o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých Z.ů (o podpoře využívání obnovitelných zdrojů),
331 / 2010 Z., mění 219/2003, o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých Z.ů (o oběhu osiva a sadby),

29. listopadu 2010 Částka 119, 325-329 (15,7 MB)
325 / 2010 V. o vyhlášení Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
326 / 2010 V. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
327 / 2010 V., mění v.260/2009, o vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
328 / 2010 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
329 / 2010 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Částka 118, 319-324 (618 kB)
319 / 2010 V., mění v.235/2010, o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek
320 / 2010 V., mění V. MZdrav 106/2001, o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky 148/2004
321 / 2010 S. MF, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2010 – 2021, 3,85 %
322 / 2010 S. MF o vydání výměru MF 04/2010, mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF 01/2010
323 / 2010 S. ČSÚ o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
324 / 2010 S. ČSÚ o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů

24. listopadu 2010 Částka 117, 317-318 (2,56 MB)
317 / 2010 V., mění v.201/2005, o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství,
318 / 2010 V., stanoví forma evidence provozních a lokalizačních údajů a způsob jejího předávání Českému telekomunikačnímu úřadu

22. listopadu 2010 Částka 116, 314-316 (519 kB)
314 / 2010 V., mění V. a spojů 108/1997, provádí 49/1997, o civilním letectví a o změně a doplnění Z.455/1991, o živnostenském podnikání (živnostenský Z.),,
315 / 2010 V., mění V. MV 207/2001, provádí 301/2000, o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících Z.ů,
316 / 2010 V., mění V. MV 388/2002, o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností,, a v.564/2002, o stanovení území okresů ČR a území obvodů hlavního města Prahy,

15. listopadu 2010 Částka 115, 313 (559 kB)
313 / 2010 NV o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Částka 113, 307-311 (5,54 MB)
307 / 2010 V. o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011
308 / 2010 V. o stanovení ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů v Kyselce a vymezení konkrétních ochranných opatření
309 / 2010 Nález ÚS ze dne 7. září 2010 ve věci návrhu na zrušení části § 80 odst. 5 písm. b) Z.6/2002, o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších Z.ů (o soudech a soudcích)
310 / 2010 Nález ÚS ze dne 29. září 2010 ve věci návrhu na zrušení § 89 věty druhé Z.120/2001, o soudních /exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších Z.ů, ve znění Z.347/2007
311 / 2010 S. Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

Částka 112, 306 (11,1 MB) 
306 / 2010 V. ČSÚ o Programu statistických zjišťování na rok 2011

5. listopadu 2010 Částka 114, 312 (512 kB)
312 / 2010 S. MV, mění S. MV 305/2010, o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí

Částka 111, 301-305 (699 kB)
301 / 2010 V., zrušuje V. MF 85/1997, o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů
302 / 2010 V. o předkládání výkazů a dalších informací penzijními fondy České národní bance pro účely dohledu
303 / 2010 V. o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb
304 / 2010 Nález ÚS ze dne 7. září 2010 ve věci návrhu na zrušení části § 2 odst. 2 a části § 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Jeseník 1/2008 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
305 / 2010 S. MV o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí

29. října 2010 Částka 110, 295-300 (4,28 MB)
295 / 2010 NV o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících
296 / 2010 V. o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace
297 / 2010 V. o stanovení vzoru formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
298 / 2010 V., mění v.369/2009, o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
299 / 2010 V., mění v.537/2006, o očkování proti infekčním nemocem,
300 / 2010 V., mění v.475/2005, provádějí některá ustanovení Z.a o podpoře využívání obnovitelných zdrojů,

27. října 2010 Částka 109, 291-294 (3,86 MB)
291 / 2010 V., mění v.157/2003, stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění vyhlášky 650/2004
292 / 2010 V., mění V. České národní banky 164/2002, o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky – Centrální registr úvěrů
293 / 2010 S. MPSV, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2011
294 / 2010 Nález ÚS ze dne 6. října 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení Z.6/2002, o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších Z.ů (o soudech a soudcích), ve znění Z.314/2008, některých ustanovení Z.150/2002, soudní řád správní, ve znění Z.314/2008, a některých ustanovení Z.314/2008, mění 6/2002, o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších Z.ů (o soudech a soudcích),, 150/2002, soudní řád správní,, 7/2002, o řízení ve věcech soudců a státních zástupců,, 349/1999, o Veřejném ochránci práv,, 283/1993, o státním zastupitelství,, 200/1990, o přestupcích,, a 85/1996, o advokacii,
      22. října 2010 Částka 108, 288-290 (530 kB)
288 / 2010 NV, mění NV 278/2008, o obsahových náplních jednotlivých živností
289 / 2010 NV, mění NV 133/2005, o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění NV 371/2007
290 / 2010 V., mění V. MO 266/1999, o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání,

20. října 2010 Částka 107, 287 (28 MB)
287 / 2010 V. o provedení některých ustanovení Z.a o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v oblasti letectví

14. října 2010 Částka 106, 281-286 (620 kB)
281 / 2010 NV o zvýšení důchodů v roce 2011
282 / 2010 NV o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2011
283 / 2010 NV, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
284 / 2010 NV, mění NV 172/2006, o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území ČR nebo na daňové území ČR dovezeného
285 / 2010 V., kterou semění v.352/2005, o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (V. o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění vyhlášky 65/2010
286 / 2010 Nález ÚS ze dne 10. srpna 2010 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení čl. 8 odst. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Hradec Králové 8/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazných vyhlášek 18/2004, 8/2005, 11/2006, 4/2007 a 3/2008

1. října 2010 
Částka 105, 280 (513 kB)
280 / 2010 NV o povolání vojáků Armády ČR k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 1. října 2010 do 31. října 2010

6. října 2010 
Částka 104, 277-279 (850 kB)
277 / 2010 V., zrušuje V. MZdrav 273/2000, stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách,
278 / 2010 V., zrušuje v.381/2007, o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách,
279 / 2010 V. k provedení některých ustanovení Z.296/2009, o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

27. září 2010
Částka 103, 275-276 (2,97 kB)
275 / 2010 V., mění v.473/2008, o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce
276 / 2010 V. o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance

22. září 2010 Částka 102, 274 (5,99 MB)
274 / 2010 V., mění v.177/2009, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky 90/2010

Částka 101, 273 (1,02 MB)
273 / 2010 Úplné znění Z.254/2001, o vodách a o změně některých Z.ů (vodní Z.), jak vyplývá z pozdějších změn

20. září 2010 Částka 100, 270-272 (1 MB)
270 / 2010 V. o inventarizaci majetku a závazků
271 / 2010 V. o vydání zlaté mince „Národní kulturní památka důl Michal v Ostravě“ po 2 500 Kč
272 / 2010 V. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Karla Zemana

Částka 99, 266-269 (1,64 MB)
266 / 2010 NV o převodu některých archiválií ve vlastnictví ČR do zahraničí
267 / 2010 V., mění v.335/2004, provádějí některá ustanovení Z.a o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
268 / 2010 V., zrušuje směrnice MZdrav ČSSR 18/1982 Věstníku MZ ČSR o podmínkách pro umělé oplodnění
269 / 2010 Nález ÚS ze dne 7. září 2010 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 3 odst. 4 Z.236/1995, o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění Z.418/2009, pokud se týká soudce

16. září 2010 Částka 98, 265 (1,76 MB)
265 / 2010 V. o poskytování informací o některých nebezpečných chemických přípravcích

15. září 2010 Částka 97, 264 (4,43 MB)
264 / 2010 V., mění v.140/2009, o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen

10. září 2010 Částka 96, 260-263 (1,15 MB)
260 / 2010 Nález ÚS ze dne 27.7.2010 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 399 odst. 2 části věty druhé za středníkem Z.182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční Z.)
261 / 2010 S.MD o vydání rozhodnutí o pověření Letecké amatérské asociace ČR výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení (j. 94/2010-220-SP/1)
262 / 2010 S.MD o vydání rozhodnutí o pověření Aeroklubu ČR výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení (j. 94/2010-220-SP/3)
263 / 2010 S.MD o vydání rozhodnutí o pověření Aeroklubu ČR výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení (j. 94/2010-220-SP/2)

8. záři 2010 Částka 95, 259 (839 kB)
259 / 2010 Úplné znění Z.127/2005, o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících Z.ů (o elektronických komunikacích), jak vyplývá z pozdějších změn

Částka 94, 257-258 (783 kB)
257 / 2010 Úplné znění Z.329/1999, o cestovních dokladech a o změně Z.283/1991, o Policii ČR,, (o cestovních dokladech), jak vyplývá z pozdějších změn
258 / 2010 Úplné znění Z.133/2000, o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých Z.ů (o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn

2. září 2010 Částka 93, 255-256 (1,5 MB)
255 / 2010 V., mění v.471/2001, o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
256 / 2010 Nález ÚS ze dne 8.7.2010 ve věci návrhu na zrušení § 68 odst. 3 a 4 Z.114/1992, o ochraně přírody a krajiny

31. srpna 2010 Částka 92, 254 (1,5 MB)
254 / 2010 V., stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí
 
30. srpna 2010 Částka 91, 253 (1,1 MB)
253 / 2010 Nález ÚS ze dne 8.7.2010 ve věci návrhu na zrušení § 13 Z.82/1998, o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně Z.a České národní rady 358/1992, o notářích a jejich činnosti (notářský řád),
 
Částka 90, 252 (1,6 MB) 
252 / 2010 V., mění v.322/2005, o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách,
 
Částka 89, 246-251 (2,4 MB)
246 / 2010 NV, mění NV 464/2005, kterým se stanoví technické požadavky na měřidla 
247 / 2010 V., mění v.30/2001, provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích,
248 / 2010 V., mění v.376/2006, o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách 
249 / 2010 V., stanoví vzor průkazu zaměstnance v územním finančním orgánu 
250 / 2010 Nález ÚS ze dne 29. června 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chrastavy 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
251 / 2010 S. Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
 
Částka 88, 245 (20 MB)
245 / 2010 V. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

20. srpna 2010 Částka 87, 244 (1,9 MB)
244 / 2010 Nález ÚS ze dne 8.7.2010 ve věci návrhu na zrušení § 57 odst. 1 Z.94/1963, o rodině

Částka 86, 243 (1,09 MB)
243 / 2010 Úplné znění Z.499/2004, o archivnictví a spisové službě a o změně některých Z.ů, jak vyplývá z pozdějších změn

17. srpna 2010
Částka 85, 242 (3,77 MB)
242 / 2010 Nález ÚS ze dne 1.7.2010 ve věci návrhu na zrušení § 29 Z.229/1991, o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, a na vyslovení protiústavní nečinnosti Parlamentu ČR

Čáska 84, 241 (1,84 MB)
241 / 2010 Nález ÚS ze dne 1.7.2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení Z.182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční Z.),

9. srpna 2010 Částka 83, 240 (513 kB)
240 / 2010 NV o povolání vojáků Armády ČR k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 30. září 2010

5. srpna 2010 Částka 82, 236-239 (1,1 MB)
236 / 2010 V., mění V. MPO 92/1999, stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu,
237 / 2010 V., mění V. MPO 93/1999, stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken,
238 / 2010 V. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou
239 / 2010 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

30.7.2010 Částka 81, 235 (13,12 MB)
235 / 2010 V. o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek

28.7.2010 Částka 80, 232-234 (675 kB)
232 / 2010 V., mění V. MO 265/1999, stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu,
233 / 2010 V. o základním obsahu technické mapy obce
234 / 2010 S. MF o převzetí evidence zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů centrálním depozitářem

23.7.2010 Částka 79, 231 (529 kB)
231 / 2010 Z., mění 248/1995, o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých Z.ů,

Částka 78, 227-230 (568 kB)
227 / 2010 NV o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí
228 / 2010 NV, mění NV 333/2009, o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám
229 / 2010 V., mění V. MPO 262/2000, zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění vyhlášky 344/2002
230 / 2010 Nález ÚS ze dne 8. června 2010 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města České Velenice 2//2005 o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Částka 77, 224-226 (1,9 MB)
224 / 2010 V., mění v.269/2004, o náležitostech a přílohách žádostí podle Z.189/2004, o kolektivním investování
225 / 2010 V., mění v.307/2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí,
226 / 2010 Nález ÚS ze dne 4. května 2010 ve věci návrhu na zrušení § 58 odst. 6 Z.412/2005, o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,

Částka 76, 222-223 (23,2 MB)
222 / 2010 NV o katalogu prací ve veřejných službách a správě
223 / 2010 NV o katalogu prací vojáků z povolání

16.7.2010 Částka 75, 220-221 (5,07 MB)
220 / 2010 V., mění v.448/2009 o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění vyhlášky 89/2010
221 / 2010 V. MZDrav o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky MZdrav 51/1995, mění a doplňuje V. MZdrav ČR 49/1993, o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění V. MZdrav ČR 434/1992, o zdravotnické záchranné službě (V. o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení)

8.7.2010 Částka 74, 217-219 (1,4 MB)
217 / 2010 V. o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání
218 / 2010 V., mění v.364/2009, o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (V. o kontaktních místech veřejné správy)
219 / 2010 Nález ÚS ze dne 8. června 2010 ve věci návrhu na zrušení § 83a Z.141/1961, o trestním řízení soudním (trestní řád),

Částka 73, 214-216 (3,24 MB)
214 / 2010 NV, mění NV 245/2004, o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem,
215 / 2010 NV, mění NV 318/2008, o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
216 / 2010 V., mění V. a spojů 341/2002, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,

30. června 2010 Částka 72, 212-213 (886 kB)
212 / 2010 V. o způsobu stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsobu jejich úhrady při poskytování údajů centrálním depozitářem a osobou, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů
213 / 2010 V. o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy Evropských společenství

Částka 71, 211 (3,43 MB) 
211 / 2010 NV o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

25. června 2010 Částka 70, 207-210 (3,9 MB)
207 / 2010 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
208 / 2010 NV o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh
209 / 2010 NV, mění NV 111/2002, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů
210 / 2010 V. o provedení některých ustanovení Z.a o obchodování s ohroženými druhy

Částka 69, 206 (7,77 MB)
206 / 2010 S. ČSÚ o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

23. června 2010 Částka 68, 203-205 (10,2 MB)
203 / 2010 NV o seznamu činností vojáků z povolání stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti
204 / 2010 V., mění V. MPO 345/2002, stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu,
205 / 2010 V. MŠMT, mění v.223/2005 o některých dokladech o vzdělání,

18. června 2010
Částka 67, 201-202 (0,99 MB)
201 / 2010 NV o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
202 / 2010 V.MZe, mění v.136/2004, stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským Z.em,

16. června 2010 Částka 66, 199-200 (347 kB)
199 / 2010 Z., mění 586/1992, o daních z příjmů,, a 218/2000, o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících Z.ů (rozpočtová pravidla),, a některé další Z.y
200 / 2010 S. ÚS o přijetí rozhodnutí ze dne 1. června 2010 o atrahování působnosti

Částka 65, 194-198 (431 kB)
194 / 2010 o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších Z.ů
195 / 2010 Z., mění 247/1995 o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších Z.ů,
196 / 2010 Z., mění 123/2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících Z.ů,
197 / 2010 Z., mění 329/1999 o cestovních dokladech a o změně Z.283/1991, o Policii ČR,, (o cestovních dokladech),, a 141/1961
     , o trestním řízení soudním (trestní řád),
198 / 2010 V., mění 105/2008 o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol

Částka 64, 183-193 (18,2 MB)
183 / 2010 mění 115/2001 o podpoře sportu,, 290/2002, o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně Z.157/2000, o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR, ve znění Z.10/2001, a Z.20/1966, o péči o zdraví lidu,,, a 565/1990, o místních poplatcích,
184 / 2010 NV o povolání vojáků Armády ČR k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 18. června 2010 do 31. srpna 2010
185 / 2010 V. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Ve Studeném a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
186 / 2010 V. o vyhlášení Národní přírodní památky Jeskyně Na Pomezí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
187 / 2010 V. o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
188 / 2010 V. o vyhlášení Národní přírodní památky Ruda a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
189 / 2010 V., mění V. Ministerstva životního prostředí ČR 395/1992, provádějí některá ustanovení Z.114/1992, o ochraně přírody a krajiny,
190 / 2010 V., zrušují některé právní předpisy vydané okresními úřady a ministerstvy
191 / 2010 Nález ÚS ze dne 27. dubna 2010 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 12a odst. 5 věty první Z.328/1991, o konkursu a vyrovnání, ve znění platném k 8. srpnu 2007
192 / 2010 S. MPSV o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně
193 / 2010 S. MPSV o uložení Dodatku 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně

8. června 2010 Částka 63, 180-182 (845 kB)
180 / 2010 Z., mění 382/2009, o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009
181 / 2010 V. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Gustava Mahlera
182 / 2010 V. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Alfonse Muchy

Částka 62, 179 (565 kB)
179 / 2010 Z., mění 137/2006, o veřejných zakázkách,, a některé další Z.y

4. června 2010 Částka 61, 174-178 (7,40 MB)
174 / 2010 Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
175 / 2010 NV, mění NV 396/2004, o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků
176 / 2010 V., stanoví podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientů
177 / 2010 V., mění v.54/2008, o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění vyhlášky 405/2008
178 / 2010 S. MPSV o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

31. května 2010 Částka 60, 172-173 (518 kB)
172 / 2010 Z., mění 86/2002, o ochraně ovzduší a o změně některých dalších Z.ů (o ochraně ovzduší),
173 / 2010 Usnesení Poslanecké sněmovny k Z.u, mění 86/2002, o ochraně ovzduší a o změně některých dalších Z.ů (o ochraně ovzduší),, přijatému Parlamentem dne 29. dubna 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. května 2010

Částka 59, 171 (1,37 MB) 
171 / 2010 V., mění v.228/2008, o registraci léčivých přípravků, ve znění vyhlášky 13/2010

Částka 58, 164-170 (1,76 MB)
164 / 2010 Z., mění 695/2004, o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých Z.ů,, a 86/2002, o ochraně ovzduší a o změně některých dalších Z.ů (o ochraně ovzduší),
165 / 2010 Usnesení Poslanecké sněmovny k Z.u, mění 695/2004, o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých Z.ů,, a 86/2002, o ochraně ovzduší a o změně některých dalších Z.ů (o ochraně ovzduší),, přijatému Parlamentem dne 24. března 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 14. dubna 2010
166 / 2010 Z., mění 187/2006, o nemocenském pojištění,, a 362/2009, mění některé Z.y v souvislosti s návrhem Z.a o státním rozpočtu ČR na rok 2010
167 / 2010 Usnesení Poslanecké sněmovny k Z.u, mění 187/2006, o nemocenském pojištění,, a 362/2009, mění některé Z.y v souvislosti s návrhem Z.a o státním rozpočtu ČR na rok 2010, přijatému Parlamentem dne 13. dubna 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 29. dubna 2010
168 / 2010 V., mění v.296/2003, o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností,
169 / 2010 V., mění v.356/2008, provádí 91/1996, o krmivech,, ve znění vyhlášky 179/2008
170 / 2010 V. o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady,

26. května 2010 Částka 57, 162-163 (1,23 MB)
162 / 2010 V., mění v.505/2006, provádějí některá ustanovení Z.a o sociálních službách,
163 / 2010 Nález ÚS ze dne 20. dubna 2010 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 74 odst. 2 věty druhé části za středníkem Z.141/1961, o trestním řízení soudním (trestní řád),

21. května 2010 Částka 55, 155-160 (753 kB)
155 / 2010 Z., mění některé Z.y ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů
156 / 2010 Z., mění 21/1992, o bankách,, a další související Z.y
157 / 2010 Z., mění 187/2006, o nemocenském pojištění,
158 / 2010 Z., mění 227/1997, o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících Z.ů (o nadacích a nadačních fondech),
159 / 2010 Z., mění 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých Z.ů,, 227/2009, mění některé Z.y v souvislosti s přijetím Z.a o základních registrech,, a 111/1998, o vysokých školách a o změně a doplnění dalších Z.ů (o vysokých školách),
160 / 2010 Z., mění některé Z.y v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách

Částka 54, 152-154 (1 MB)
152 / 2010 Z., mění 513/1991, obchodní Z.ík,
153 / 2010 Z., mění 127/2005, o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících Z.ů (o elektronických komunikacích),, a některé další Z.y
154 / 2010 Z., mění 185/2001, o odpadech a o změně některých dalších Z.ů,

Částka 53, 150-151 (766 kB) 
150 / 2010 Z., mění 254/2001, o vodách a o změně některých Z.ů (vodní Z.),, a 200/1990, o přestupcích,
151 / 2010 o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících Z.ů

20. května 2010 Částka 52, 145-149 (1,84 MB)
145 / 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých Z.ů
146 / 2010 o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
147 / 2010 Z., mění 219/1999, o ozbrojených silách ČR,, a 221/1999, o vojácích z povolání,
148 / 2010 Z., mění 156/2000, o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně Z.288/1995, o střelných zbraních a střelivu (o střelných zbraních), ve znění Z.13/1998, a Z.368/1992, o správních poplatcích,,, a některé související Z.y
149 / 2010 Z., mění 435/2004, o zaměstnanosti,

Částka 51, 137-144 (12,6 MB)
137 / 2010 Z., mění 180/2005, o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých Z.ů (o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)
138 / 2010 o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví Pardubického kraje
139 / 2010 Z., mění 218/2000, o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících Z.ů (rozpočtová pravidla),
140 / 2010 Z., mění 569/1991, o Pozemkovém fondu ČR,
141 / 2010 Z., mění 111/2006, o pomoci v hmotné nouzi,
142 / 2010 V. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kaňon Labe a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
143 / 2010 S. MPSV o uložení Dodatku 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně
144 / 2010 S. MPSV o rozšíření závaznosti Dodatku 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně

18. května 2010 Částka 56, 161 (513 kB)
161 / 2010 NV o povolání vojáků Armády ČR k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 17. června 2010

14. května 2010 Částka 50, 136 (1,59 MB)
136 / 2010 Z., mění 120/2002, o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících Z.ů,

13. května 2010 Částka 49, 135 (2,89 MB)
135 / 2010 Nález ÚS ze dne 23. března 2010 ve věci návrhu na zrušení § 15 Z.155/1995, o důchodovém pojištění

Částka 48, 133-134 (3,75 MB)
133 / 2010 V. o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (V. o jakosti a evidenci pohonných hmot)
134 / 2010 S. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

11. května 2010 Částka 47, 132 (607 kB)
132 / 2010 o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých Z.ů (o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)

6. května 2010 Částka 46, 127-131 (1,6 MB)
127 / 2010 V., mění v.418/2003, stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu,
128 / 2010 V. o způsobilosti k označování psů tetováním
129 / 2010 V., mění v.39/2005, stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání
130 / 2010 V., mění v.4/2008, stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin
131 / 2010 S. MPSV, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50%průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

29. dubna 2010
Částka 45, 124-126 (515 kB)
124 / 2010 S. MZdrav o vydání cenového rozhodnutí 1/10-Far, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce
125 / 2010 S. MZdrav o vydání cenového předpisu 1/2010/DZP o regulaci cen zdravotní péče, maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené ze zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
126 / 2010 S. MZdrav o vydání cenového předpisu 2/2010/DZP, mění cenový předpis 1/2010/DZP o regulaci cen zdravotní péče, maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené ze zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

Částka 44, 123 (2,03 MB)
123 / 2010 Nález ÚS ze dne 30. března 2010 ve věci návrhu na zrušení slova „pravomocných“ v § 11 odst. 4 písm. b) Z.106/1999, o svobodném přístupu k informacím,

Částka 43, 118-122 (8,97 MB)
118 / 2010 o krajském referendu a o změně některých Z.ů
119 / 2010 Usnesení Poslanecké sněmovny k Z.u o krajském referendu a o změně některých Z.ů přijatému Parlamentem dne 9. března 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. března 2010
120 / 2010 Z., mění 235/2004, o dani z přidané hodnoty,
121 / 2010 Usnesení Poslanecké sněmovny k Z.u, mění 235/2004, o dani z přidané hodnoty,, přijatému Parlamentem dne 9. března 2010 a vrácenému prezidentem republiky dne 22. března 2010
122 / 2010 V., mění v.197/2004, k provedení Z.99/2004, o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých Z.ů (o rybářství),

22. dubna 2010 Částka 42, 115-117 (3,37 MB)
115 / 2010 V., mění V. MF 197/2001, o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy,
116 / 2010 V. o vydání zlaté mince „Kulturní památka hamr v Dobřívě“ po 2 500 Kč
117 / 2010 S. MPSV o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
      S. MV o opravě tiskové chyby v NV 113/2010

Částka 41, 113-114 (5,23 MB)
113 / 2010 NV, mění NV 266/2009, o technických požadavcích na námořní zařízení
114 / 2010 V. o ochraně handicapovaných zvířat při chovu

20. dubna 2010 Částka 40, 111-112 (20,6 MB)
111 / 2010 NV, mění NV 75/2007, o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě,
112 / 2010 NV, mění NV 79/2007, o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření,

19. dubna 2010 Částka 39, 106-110 (14,3 MB)
106 / 2010 NV, mění NV 1/2008, o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
107 / 2010 V. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bílá Strž a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
108 / 2010 V. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velká Niva a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
109 / 2010 V. o vyhlášení Národní přírodní památky Rečkov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
110 / 2010 S. MPSV o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

19. dubna 2010 Částka 38, 105 (7,8 MB)
105 / 2010 V. o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)

17. dubna 2010 Částka 37, 100-104 (3,38 MB)
100 / 2010 Z., mění 111/2009, o základních registrech
101 / 2010 Z., mění 227/2000, o elektronickém podpisu a o změně některých dalších Z.ů (o elektronickém podpisu),, a 227/2009, mění některé Z.y v souvislosti s přijetím Z.a o základních registrech,
102 / 2010 Z., mění 326/2004, o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících Z.ů,
103 / 2010 V. o provedení některých ustanovení Z.a o právu na informace o životním prostředí
104 / 2010 Nález ÚS ze dne 2. března 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení části třicáté Z.261/2007, o stabilizaci veřejných rozpočtů, týkajících se platů soudců okresních, krajských a vrchních soudů, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu

12. dubna 2010 Částka 36, 97-99 (520 kB)
97 / 2010 NV, mění NV 515/2004, o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek,
98 / 2010 V., mění v.604/2006, o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
99 / 2010 S. MPSV o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle Z.118/2000, o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých Z.ů

8. dubna 2010 Částka 35, 93-96 (563 kB)
93 / 2010 V., mění v.118/2006, určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou
94 / 2010 V. o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů
95 / 2010 S. MPSV o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
96 / 2010 S. MZdrav o vydání cenového předpisu 1/2010/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

2. dubna 2010 Částka 34, 91-92 (732 kB)
91 / 2010 NV o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
92 / 2010 V., mění v.446/2005, stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území ČR pouze na základě uděleného letištního víza,

31. března 2010 Částka 33, 90 (517 kB)
90 / 2010 V., mění v.177/2009, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

1. dubna 2010 Částka 32, 89 (3,59 MB)
89 / 2010 V., mění v.448/2009, o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky

31. března 2010 Částka 31, 86-88 (750 kB)
86 / 2010 NV, mění NV 112/2008, o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění NV 480/2009
87 / 2010 NV o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka
88 / 2010 NV, mění NV 173/1997, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody,

Částka 30, 83-85 (510 kB)
83 / 2010 o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu ČR na rok 2010
84 / 2010 Z., mění 214/2009, o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu ČR na rok 2009 a o změně Z.218/2000, o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících Z.ů (rozpočtová pravidla),
85 / 2010 Z., mění 110/2006, o životním a existenčním minimu,

29. března 2010 Částka 29, 81-82 (1 MB)
81 / 2010 V., mění v.51/2006, o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
82 / 2010 S. MV o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva obce
 
29. března 2010 Částka 28, 77-80 (3 MB)
77 / 2010 NV o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory v rámci zvláštního opatření na podporu trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
78 / 2010 NV, mění NV 79/2007, o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření,
79 / 2010 V. o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
80 / 2010 V. o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu 
  
26. března 2010 Částka 27, 75-76 (1,4 MB)
75 / 2010 V. o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření háďátka bramborového a háďátka nažloutlého a o změně vyhlášky 332/2004, o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého
76 / 2010 V., mění v.215/2008, o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky 159/2009
  
24. března 2010 Částka 26, 69-74 (668 kB)
69 / 2010 o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně
70 / 2010 Usnesení Poslanecké sněmovny k Z.u o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně přijatému Parlamentem dne 1. prosince 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. prosince 2009
71 / 2010 Z., mění 211/2000, o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně Z.171/1991, o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR,,
72 / 2010 Usnesení Poslanecké sněmovny k Z.u, mění 211/2000, o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně Z.171/1991, o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR,,, přijatému Parlamentem dne 1. prosince 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 15. prosince 2009
73 / 2010 V. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (V. o vyhrazených elektrických technických zařízeních)
74 / 2010 V., mění v.582/2004, provádějí některá ustanovení Z.a o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí,

19. března 2010 Částka 25, 68 (3,3 MB)
68 / 2010 NV, mění NV 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

16. března 2010 Částka 24, 65-67 (3 MB)
65 / 2010 V., mění v.352/2005, o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (V. o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)
66 / 2010 Nález ÚS ze dne 9. února 2010 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky 618/2006, vydávají rámcové smlouvy, nebo jejích jednotlivých ustanovení
67 / 2010 S. MPSV o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

10. března 2010 Částka 23, 64 (1,52 MB)
64 / 2010 V., mění V. a spojů 108/1997, provádí 49/1997, o civilním letectví a o změně a doplnění Z.455/1991, o živnostenském podnikání (živnostenský Z.),

5. března 2010 Částka 22, 62-63 (616 kB)
62 / 2010 V., mění V. MF 278/1998, k provedení Z.58/1995, o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění Z.166/1993, o Nejvyšším kontrolním úřadu,, ve znění Z.60/1998,
63 / 2010 V., mění v.16/2009, o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva

2. března 2010 Částka 21, 59-61 (630 kB)
59 / 2010 Z., mění 353/2003, o spotřebních daních,, a 676/2004, o povinném značení lihu a o změně Z.586/1992, o daních z příjmů,,
60 / 2010 V., mění v.468/2003, o stanovení vzorce pro výpočet extraktu původní mladiny před zakvašením a metodách určení extraktu původní mladiny
61 / 2010 V., mění v.294/2005, o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky 341/2008, a v.383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady,

26. února 2010 Částka 20, 56-58 (653 kB)
56 / 2010 V., mění v.76/2005, o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění
57 / 2010 V., mění v.64/2005, o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
58 / 2010 V., mění v.89/2006, o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy

25. února 2010
Částka 19, 50-55 (7,52 MB)
50 / 2010 NV o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
51 / 2010 NV, mění NV 147/1999, o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
52 / 2010 V., mění v.245/2001, o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení, ve znění vyhlášky 118/2005
53 / 2010 V., mění v.35/2007, o technických podmínkách požární techniky
54 / 2010 V., mění v.352/2008, o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)
55 / 2010 S. MF, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2010–2015, 3,40 %

23. února 2010 Částka 18, 48-49 (2,82 MB)
48 / 2010 Nález ÚS ze dne 19. ledna 2010 ve věci návrhu na zrušení § 76g a § 220 odst. 3 Z.99/1963, občanský soudní řád,
49 / 2010 Úplné znění Z.100/2001, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících Z.ů (o posuzování vlivů na životní prostředí), jak vyplývá z pozdějších změn

17. února 2010 Částka 17, 44-47 (2,25 MB)
44 / 2010 V., mění v.29/2004, provádí 149/2003, o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
45 / 2010 V., zrušuje V. Ministerstva zemědělství 147/1998, o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby,
46 / 2010 V. o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy
47 / 2010 S. MF o vydání výměru MF 02/2010, mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF 01/2010

16. února 2010 Částka 16, 43 (850 kB)
43 / 2010 Úplné znění Z.155/1995, o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn

12. února 2010 Částka 15, 41-42 (1,91 MB)
41 / 2010 V., mění v.540/2005, o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
42 / 2010 S. MPSV o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

11. února 2010 Částka 14, 38-40 (8,83 MB)
38 / 2010 V., mění V. 223/1995, o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách,
39 / 2010 V., mění v.522/2006, o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
40 / 2010 V., mění v.273/2005, o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně

8. února 2010 Částka 13, 37 (512 kB)
37 / 2010 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

9. února 2010 Částka 12, 36 (1,27 MB)
36 / 2010 Úplné znění Z.235/2004, o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn

4. února 2010 Částka 11, 33-35 (741 kB)
33 / 2010 NV, mění NV 142/1994, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského Z.íku, ve znění NV 163/2005
34 / 2010 V. o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 600. výročí sestrojení Staroměstského orloje
35 / 2010 V., mění V. Českého báňského úřadu 22/1989, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí,, a v.659/2004, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů, ve znění vyhlášky 282/2007

3. února 2010 Částka 10, 31-32 (10,4 MB)
31 / 2010 NV o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
32 / 2010 V. o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování

Částka 9, 28-30 (3,5 MB)
28 / 2010 V., mění v.323/2004, provádějí některá ustanovení Z.a o vinohradnictví a vinařství, ve znění vyhlášky 437/2005
29 / 2010 V., mění v.209/2004, o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění vyhlášky 86/2006
30 / 2010 S. Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

28. ledna 2010 Částka 8, 25-27 (718 kB)
25 / 2010 NV o stanovení orgánu státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků z povolání v něm
26 / 2010 NV, mění NV 484/2006, o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací,
27 / 2010 Úplné znění Z.250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jak vyplývá z pozdějších změn

26. ledna 2010 Částka 7, 21-24 (7,89 MB)
21 / 2010 V., mění v.2/2006, pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského Z.a, ve znění vyhlášky 323/2008
22 / 2010 V., mění v.501/2006, o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky 269//2009
23 / 2010 S. MF, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2010–2013, 2,80 %
24 / 2010 S. Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

Částka 6, 19-20 (8,72 MB)
19 / 2010 V. o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu
20 / 2010 V., mění v.197/2004, k provedení Z.99/2004, o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých Z.ů (o rybářství), ve znění vyhlášky 239/2006
S. MV o opravě tiskové chyby ve vyhlášce 17/2010

21. ledna 2010 Částka 5, 16-18 (864 kB)
16 / 2010 V., mění v.330/2006, o uveřejňování vyhlášení pro účely Z.a o veřejných zakázkách
17 / 2010 V., mění v.205/2009, o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení Z.a o ochraně ovzduší
18 / 2010 Úplné znění Z.a České národní rady 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Částka 4, 12-15 (6,4 MB)
12 / 2010 V., mění v.299/2003, o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,
13 / 2010 V., mění v.228/2008, o registraci léčivých přípravků
14 / 2010 V., mění v.48/2008, o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, ve znění vyhlášky 395/2008
15 / 2010 S. Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

19. ledna 2010 Částka 3, 11 (25,3 MB)
11 / 2010 V., mění v.560/2006, o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

14. ledna 2010 Částka 2, 7-10 (3 MB)
7 / 2010 V., mění V. Ministerstva spravedlnosti 23/1994, o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli,
8 / 2010 V., mění v.492/2005, o krajských normativech,
9 / 2010 Nález ÚS ze dne 1. prosince 2009 ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 2 písm. a) Z.325/1999, o azylu a o změně Z.283/1991, o Policii ČR,, (o azylu),
10 / 2010 Nález ÚS ze dne 1. prosince 2009 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení bodu 2 čl. XXIX části dvacáté deváté Z.237/2004, kterým se v souvislosti s přijetím Z.a o dani z přidané hodnoty mění některé Z.y a přijímají některá další opatření a mění 353/2003, o spotřebních daních, ve znění Z.479/2003, a 338/1992, o dani z nemovitostí,

8. ledna 2010
Částka 1, 1-6 (1,32 MB)
1 / 2010
NV, mění NV 19/2003, kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění NV 340/2008
2 / 2010 V., mění v.312/2007, o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců
3 / 2010 V. o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek
4 / 2010 V., mění v.423/2004, stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky 321/2008
5 / 2010 Nález ÚS ze dne 19. listopadu 2009 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 139 odst. 1 Z.154/1994, o Bezpečnostní informační službě, ve znění před novelizací provedenou Z.em 362/2003
6 / 2010 Úplné znění Z.123/1998, o právu na informace o životním prostředí, jak vyplývá z pozdějších změn
 
Aktuální   

Sbírky Zákonů 2009

Částka 156 - rejstřík 2009 
31. prosince 2009 Částka 155, 488-492 
492 / 2009 V. o zřízení pracoviště Praha-východ Finančního úřadu v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi
491 / 2009 Z., mění 203/2005, o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
490 / 2009 Z., mění některé Z.y v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh
489 / 2009 Z., mění 235/2004, o dani z přidané hodnoty,
488 / 2009 Z., mění 59/2006, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně Z.258/2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Z.ů,, a Z.320/2002, o změně a zrušení některých Z.ů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů,, (o prevenci závažných havárií),
Částka 154, 487 
487 / 2009 o státním rozpočtu ČR na rok 2010
Částka 153, 483-486 
483 / 2009 V., mění v.527/2006, o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky a spojů 104/1997, provádí o pozemních komunikacích,
484 / 2009 V., mění v.36/2006, o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
485 / 2009 V., mění V. MV 207/2001, provádí 301/2000, o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících Z.ů,
486 / 2009 V., mění v.388/2002, o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností,, a v.564/2002, o stanovení území okresů ČR a území obvodů hlavního města Prahy,
Částka 152, 473-482
473 / 2009 NV, mění NV 197/2003, o Plánu odpadového hospodářství ČR
474 / 2009 NV, mění NV 77/2008, o stanovení finančních limitů pro účely Z.a o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v Z.ě o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, a NV 78/2008, kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního Z.a
475 / 2009 NV, mění NV 615/2006, o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
476 / 2009 NV, mění NV 146/2007, o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
477 / 2009 NV, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2010
478 / 2009 NV o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních
479 / 2009 NV o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor
480 / 2009 NV, mění některá NV v souvislosti s přijetím NV o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor
481 / 2009 S. MF o vydání výměru MF 01/2010, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
482 / 2009 S. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2010
Částka 151, 472 
472 / 2009 V., mění V. MZdrav 134/1998, vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami,
30. prosince 2009 Částka 150, 471
471 / 2009 V. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010
18. prosince 2009 Částka 149. 469-470 
469 / 2009 S. MV o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
470 / 2009 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
28. prosince 2009 Částka 148, 467-468 
467 / 2009 NV, kterým se pro účely trestního Z.íku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů
468 / 2009 V., mění v.541/2005, o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického Z.a,
23. prosince 2009 Částka 147, 461-466
461 / 2009 NV, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpor pro rok 2010 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
462 / 2009 V., pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot
463 / 2009 V., mění V. Ministerstva spravedlnosti 418/2001, o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
464 / 2009 V., mění v.208/2004, o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění vyhlášky 425/2005
465 / 2009 V. o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu
466 / 2009 S. MPSV o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2009 pro účely Z.a o zaměstnanosti
Částka 146, 460
460 / 2009 V., mění v.3/2008, o provedení některých ustanovení Z.151/1997, o oceňování majetku a o změně některých Z.ů,, (oceňovací V.), ve znění vyhlášky 456/2008
22. prosince 2009 Částka 145, 452-459
452 / 2009 NV, mění NV 567/2006, o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění NV 249/2007
453 / 2009 NV, kterým se pro účely trestního Z.íku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
454 / 2009 NV, kterým se pro účely trestního Z.íku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního Z.íku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem
455 / 2009 NV, kterým se pro účely trestního Z.íku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního Z.íku
456 / 2009 V. o kontrole výkonu trestu domácího vězení
457 / 2009 V., mění V. Ministerstva spravedlnosti 37/1992, o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy,
458 / 2009 V., stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady
459 / 2009 V. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2010
21. prosince 2009 Částka 144, 449-451 
449 / 2009 V. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
450 /2009 V., provádí 526/1990, o cenách,
451 / 2009 V., mění V. MPSV ČR 182/1991, provádí o sociálním zabezpečení a České národní rady o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení,
18. prosince 2009 Částka 143. 448 
448 / 2009 V. o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky
17. prosince 2009 Částka 142, 445-447 
445 / 2009 V., mění v.503/2002, provádějí některá ustanovení Z.563/1991, o účetnictví,, pro zdravotní pojišťovny,
446 / 2009 V., mění v.449/2006, o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd,
447 / 2009 V., mění v.380/2003, o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky 155/2006
15. prosince 2009 Částka 141, 444 
444 / 2009 Úplné znění Z.120/2001, o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších Z.ů, jak vyplývá z pozdějších změn
11. prosince 2009 Částka 140, 442-443 (519 kB)
442 / 2009 V., mění vyhlášky MV provádějící volební Z.y
443 / 2009 V., mění v.537/2006, o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhlášky 65/2009
 Částka 139, 436-441 
436 / 2009 Z., mění 100/2001, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících Z.ů (o posuzování vlivů na životní prostředí),
437 / 2009 Usnesení Poslanecké sněmovny k Z.u, mění 100/2001, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících Z.ů (o posuzování vlivů na životní prostředí),, přijatému Parlamentem dne 8. října 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 27. října 2009
438 / 2009 NV, mění NV 370/2004, o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení
439 / 2009 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
440 / 2009 S. Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána
441 / 2009 Úplné znění Z.100/2004, o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých Z.ů (o obchodování s ohroženými druhy), jak vyplývá z pozdějších změn 
 10. prosince 2009 Částka 138, 433-435
433 / 2009 V. o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny
434 / 2009 V., provádějí některá ustanovení Z.a o pojišťovnictví
435 / 2009 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
8. prosince 2009 Částka 137, 428-432 
428 / 2009 V. o provedení některých ustanovení Z.a o nakládání s těžebním odpadem
429 / 2009 V. o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení Z.a o nakládání s těžebním odpadem
430 / 2009 Nález ÚS ze dne 22. září 2009 ve věci návrhu na zrušení čl. 4 až 6 obecně závazné vyhlášky města Mariánské Lázně 7/2001, stanovují podmínky a povinnosti při ochraně, údržbě a tvorbě veřejné zeleně (V. o veřejné zeleni)
431 / 2009 S. ČSÚ o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
432 / 2009 S. ČSÚ o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
2. prosince 2009 Částka 136, 424-427 
424 / 2009 V., mění V. MPO 264/2000, o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování
425 / 2009 V., mění V. Ministerstva spravedlnosti 10/2000, o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů,
426 / 2009 V., mění V. MZdrav 221/1995, o znaleckých komisích, ve znění vyhlášky 105/2002
427 / 2009 V., mění v.412/2008, o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
27. listopadu 2009 Částka 135, 416-423 
416 / 2009 o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
417 / 2009 Z., mění 137/2006, o veřejných zakázkách,, a některé další Z.y
418 / 2009 Z., mění 236/1995, o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,, a 201/1997, o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění Z.143/1992, o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech,
419 / 2009 o změně názvu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a o změně Z.111/1998, o vysokých školách a o změně a doplnění dalších Z.ů (o vysokých školách),
420 / 2009 Z., mění 513/1991, obchodní Z.ík,, a další související Z.y
421 / 2009 Z., mění 218/2000, o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících Z.ů (rozpočtová pravidla),, a 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
422 / 2009 Z., mění 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých Z.ů,
423 / 2009 Z., mění 475/2008, o státním rozpočtu ČR na rok 2009
30. listopadu 2009 Částka 134, 413-415 
413 / 2009 V., mění v.454/2002, stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání
414 / 2009 V. o postupu při služebním hodnocení vojáků
415 / 2009 V. o stanovení požadavků na odběr vzorků a způsobu zveřejnění metod laboratorního zkoušení produktů ke krmení
25. listopadu 2009 Částka 133, 410-412 
410 / 2009 V., provádějí některá ustanovení Z.563/1991, o účetnictví,, pro některé vybrané účetní jednotky
411 / 2009 V., mění v.502/2002, provádějí některá ustanovení Z.563/1991, o účetnictví,, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami,
412 / 2009 V. o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 2009
25. listopadu 2009 Částka 132, 407-409
407 / 2009 V. o stanovení názvů, sídel a územních obvodů krajských ředitelství Policie ČR
408 / 2009 V. o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů
409 / 2009 V., mění v.475/2005, provádějí některá ustanovení Z.a o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky 364/2007
25. listopadu 2009 Částka 131, 404-406
404 / 2009 NV, mění NV 484/2006, o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění NV 272/2007
405 / 2009 NV o vymezení Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky
406 / 2009 NV o vymezení Ptačí oblasti Dehtář
18. listopadu 2009 Částka 130, 402-403 
402 / 2009 Z., mění 90/1995, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
403 / 2009 Z., mění 526/1990, o cenách,, a 265/1991, o působnosti orgánů ČR v oblasti cen,
18. listopadu 2009 Částka 129, 397-401 
397 / 2009 NV o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
398 / 2009 V. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
399 / 2009 V., zrušují některá obecně závazná nařízení národních výborů
400 / 2009 V., mění v.13/2005, o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění vyhlášky 374/2006
401 / 2009 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
13. listopadu 2009 Částka 128, 395-396 
395 / 2009 o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
396 / 2009 Usnesení Poslanecké sněmovny k Z.u o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, přijatému Parlamentem dne 9. září 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 25. září 2009.
13. listopadu 2009 Částka 127, 388-394 
388 / 2009 V., mění V. 223/1995, o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách,
389 / 2009 V., zrušují některá nařízení okresních úřadů spadající do působnosti MPSV
390 / 2009 V., zrušují některá obecně závazná nařízení okresních národních výborů a nařízení okresních úřadů
391 / 2009 V., stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010
392 / 2009 V., zrušuje obecně závazná V. Okresního úřadu Břeclav 5/1993 o zákazu kouření na všech pracovištích a prostorách okresního úřadu a nařízení Okresního úřadu Břeclav 4/1997 k zamezení vzniku vážných zdravotních závad používáním vody z podzemních zdrojů zaplavených a znečištěných povrchovými vodami rozvodněné řeky Moravy
393 / 2009 V., zrušuje obecně závazná V. Okresního úřadu Břeclav 1/91, o ochraně obojživelníků – třída: Amphibia
394 / 2009 S. Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
10. listopadu 2009 Částka 126, 387 
387 / 2009 Nález ÚS ze dne 3. listopadu 2009 ve věci návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství s ústavním pořádkem
13. listopadu 2009 Částka 125, 386
386 / 2009 V. o Programu statistických zjišťování na rok 2010
10. listopadu 2009
Částka 124, 383-385 
383 / 2009 V. o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická V. o účetních záznamech)
384 / 2009 Nález ÚS ze dne 15. září 2009 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 23 písm. c) Z.329/1999, o cestovních dokladech a o změně Z.283/1991, o Policii ČR,, (o cestovních dokladech), ve znění účinném od 1. ledna 2005
385 / 2009 Úplné znění Z.252/1997, o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn
30. října 2009 Částka 123, 377-382 
377 / 2009 Z., mění 266/1994, o dráhách,
378 / 2009 Z., mění 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský Z.),
379 / 2009 Z., mění 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební Z.),
380 / 2009 Z., mění 123/1998, o právu na informace o životním prostředí,, a 200/1994, o zeměměřictví a o změně a doplnění některých Z.ů souvisejících s jeho zavedením,
381 / 2009 Z., mění 114/1992, o ochraně přírody a krajiny,
382 / 2009 o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009
4. listopadu 2009 Částka 122, 374-376 
374 / 2009 V. o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu
375 / 2009 V. o předkládání informací platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a institucemi elektronických peněz České národní bance
376 / 2009 V. o směnárenské činnosti
4. listopadu 2009
Částka 121, 372-373 
372 / 2009 V., mění v.384/2002, o provedení některých ustanovení Z.a o zbraních, ve znění vyhlášky 431/2003
373 / 2009 V., mění v.553/2002, stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů zněčišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracovaní a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, ve znění vyhlášky 42/2005
      S. MV o opravě tiskové chyby ve vyhlášce 364/2009
3. listopadu 2009 Částka 120, 371 
371 / 2009 NV, mění NV 132/2005, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění NV 301/2007
30. října 2009 Částka 119, 368-370 
368 / 2009 V., mění V. Ministerstva spravedlnosti 330/2001, o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem,
369 / 2009 V. o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
370 / 2009 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
26. října 2009 Částka 118, 366-367 
366 / 2009 V., mění v.329/2008, o centrální evidenci exekucí, ve znění vyhlášky 426/2008
367 / 2009 Úplné znění Z.256/2000, o Státním zemědělském intervenčním fondu, jak vyplývá z pozdějších změn
26. října 2009 Částka 117, 365 
365 / 2009 V. o Pravidlech trhu s plynem
20. října 2009 Částka 116, 363-364 
363 / 2009 NV o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993
364 / 2009 V. o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (V. o kontaktních místech veřejné správy)
20. října 2009 Částka 115, 362 
362 / 2009 Z., mění některé Z.y v souvislosti s návrhem Z.a o státním rozpočtu ČR na rok 2010
20. října 2009 Částka 114, 361 
361 / 2009 V., mění v.10/1994, stanoví technické podmínky provedení protivýbuchových uzávěr prachových a vodních, a v.22/1989, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí,, a zrušuje v.12/1994, stanoví požadavky na izolační sebezáchranné přístroje s chemicky vázaným kyslíkem, ve znění vyhlášky 447/2001
20. října 2009 Částka 113, 359-360 
359 / 2009 V., stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (V. o posuzování invalidity
360 / 2009 V. o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí formulování Keplerových Z.ů pohybu planet
16. října 2009 Částka 112, 358 
358 / 2009 V., mění v.426/2005, o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky 363/2007
16. října 2009 Částka 111, 356-357 
356 / 2009 V. o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách
357 / 2009 V., mění v.323/2002, o rozpočtové skladbě,
12. října 2009 Částka 110, 352-355 
352 / 2009 V., mění v.225/2008, stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin
353 / 2009 V., mění V. Ministerstva zemědělství 274/1998, o skladování a způsobu používání hnojiv,
354 / 2009 S. MPSV, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2010
355 / 2009 Úplné znění Z.221/1999, o vojácích z povolání, jak vyplývá z pozdějších změn
9. října 2009 Částka 109, 345-351 
345 / 2009 Z., mění 72/1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé Z.y (o vlastnictví bytů),, a 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební Z.),
346 / 2009 Z., mění 100/2004, o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých Z.ů (o obchodování s ohroženými druhy),, 634/2004, o správních poplatcích,, 200/1990, o přestupcích,, a 388/1991, o Státním fondu životního prostředí ČR,
347 / 2009 Z., mění 13/1997, o pozemních komunikacích,, 104/2000, o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně Z.171/1991, o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR,,, a 56/2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně Z.168/1999, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících Z.ů (o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění Z.307/1999,
348 / 2009 Z., mění 565/1990, o místních poplatcích,
349 / 2009 Z., mění 114/1992, o ochraně přírody a krajiny,, a 161/1999, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se 114/1992, o ochraně přírody a krajiny,,
350 / 2009 Z., mění 159/2006, o střetu zájmů,
351 / 2009 Z., mění 280/1992, o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách,
9. října 2009 Částka 108, 344 
344 / 2009 V. o podrobnostech způsobu určení elekřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů
      S. MV o opravě tiskové chyby ve vyhlášce 334/2009
8. října 2009 Částka 107, 343
343 / 2009 V., mění v.410/2005, o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
8. října 2009 Částka 106, 339-342 
339 / 2009 NV, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2008
340 / 2009 NV o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu
341 / 2009 NV, mění NV 416/2002, kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění NV 46/2005
342 / 2009 V., mění v.419/2001, o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění vyhlášky 581/2004
1. října 2009 Částka 105, 335-338 
335 / 2009 NV o stanovení druhů krajinných prvků
336 / 2009 NV, mění NV 82/2006, o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy
337 / 2009 V., mění v.237/2005, stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů
338 / 2009 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

29. září 2009 Částka 104, 333-334 (597 kB)
333 / 2009 NV o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám
334 / 2009 V. o stavech nouze v plynárenství
25. září 2009 Částka 103, 332 
332 / 2009 V. o provedení některých ustanovení Z.38/1994, o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění Z.455/1991, o živnostenském podnikání (živnostenský Z.),, a Z.140/1961, trestní Z.,,
25. září 2009 Částka 102, 330-331 
330 / 2009 V., mění v.450/2004, o označování výživové hodnoty potravin
331 / 2009 S. Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána
24. září 2009 Částka 101, 326-329 
326 / 2009 o podpoře hospodářského růstu a sociální stability
327 / 2009 Usnesení Poslanecké sněmovny k Z.u o podpoře hospodářského růstu a sociální stability, přijatému Parlamentem dne 17. června 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. července 2009
328 / 2009 V., mění v.149/2006, provádí 676/2004, o povinném značení lihu a o změně Z.586/1992, o daních z příjmů,, ve znění Z.545/2005
329 / 2009 V., mění V. Ministerstva spravedlnosti 485/2000, o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů
      S. MV o opravě tiskové chyby ve S. MPSV 325/2009
21. září 2009 Částka 100, 322-325 
322 / 2009 NV, mění NV 396/2001, o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů,, a NV 59/2004, mění NV 396/2001, o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění NV 397/2002
323 / 2009 NV, mění NV 28/2006, o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let,
324 / 2009 NV, mění NV 396/2002, o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002, ve znění NV 446/2002
325 / 2009 S. MPSV o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
14. září 2009 Částka 99, 319-321 
319 / 2009 Ústavní Z., mění ústavní 1/1993, Ústava ČR, ve znění pozdějších ústavních Zákonů
320 / 2009 Z., mění 247/1995, o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších Z.ů,, a některé další Zákony
321 / 2009 V., mění V. MV 233/2000, o provedení některých ustanovení Z.247/1995, o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších Z.ů, ve znění Z.212/1996, nálezu ÚS uveřejněného pod 243/1999 a Z.204/2000,
11. září 2009 Částka 98, 318 
318 / 2009 Nález ÚS ze dne 10. září 2009 ve věci návrhu na zrušení ústavního Z.195/2009, o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny
11. září 2009 Částka 97, 317 
317 / 2009 Úplné znění Z.85/1996, o advokacii, jak vyplývá z pozdějších změn
11. září 2009 Částka 96, 315-316
315 / 2009 NV, mění NV 194/2001, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění NV 305/2006
316 / 2009 V. o držení živočichů dočasně nebo trvale neschopných přežít ve volné přírodě a o péči o tyto živočichy v záchranných stanicích (V. o handicapovaných živočiších)
11. září 2009 Částka 95, 314 
314 / 2009 Úplné znění Z.458/2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých Z.ů (energetický Z.), jak vyplývá z pozdějších změn
7. září 2009 Částka 94, 310-313 
310 / 2009 NV, mění NV 299/2001, o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů,
311 / 2009 V., mění V. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 31/1995, provádí 200/1994, o zeměměřictví a o změně a doplnění některých Z.ů souvisejících s jeho zavedením,
312 / 2009 S. ÚS o přijetí usnesení ÚS ze dne 1. září 2009 o odložení vykonatelnosti rozhodnutí prezidenta republiky 207/2009, o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kontrasignovaného předsedou vlády
313 / 2009 Úplné znění Z.143/2001, o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých Z.ů (o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá z pozdějších změn
7. září 2009 Částka 93, 309 
309 / 2009 Úplné znění Z.499/2004, o archivnictví a spisové službě a o změně některých Z.ů, jak vyplývá z pozdějších změn
4. září 2009 Částka 92, 307-308 
307 / 2009 NV, mění NV 154/2004, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a mění NV 251/2003, mění některá NV vydaná k provedení Z.22/1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých Z.ů,
308 / 2009 S. MPSV o závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
4. září 2009 Částka 91, 298-306 
298 / 2009 Z., mění 166/1999, o veterinární péči a o změně některých souvisejících Z.ů (veterinární Z.),, a 634/1992, o ochraně spotřebitele,
299 / 2009 Z., mění 569/1991, o Pozemkovém fondu ČR,
300 / 2009 Z., mění 219/2003, o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých Z.ů (o oběhu osiva a sadby),
301 / 2009 Z., mění 49/1997, o civilním letectví a o změně a doplnění Z.455/1991, o živnostenském podnikání (živnostenský Z.),, 216/2002, o ochraně státních hranic ČR a o změně některých Z.ů (o ochraně státních hranic),, 634/1992, o ochraně spotřebitele,, 634/2004, o správních poplatcích,, 258/2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Z.ů,, 159/1999, o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně Z.40/1964, občanský Z.ík,, a Z.455/1991, o živnostenském podnikání (živnostenský Z.),,, a 247/2000, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých Z.ů,
302 / 2009 Z., mění 187/2006, o nemocenském pojištění,
303 / 2009 Z., mění některé Z.y v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu
304 / 2009 Z., mění 337/1992, o správě daní a poplatků,, a 586/1992, o daních z příjmů,
305 / 2009 Z., mění 379/2005, o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících Z.ů,
306 / 2009 Z., mění 40/2009, trestní Z.ík, a některé další Z.y
4. září 2009 Částka 90, 286-297 
286 / 2009 Z., mění 120/2001, o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších Z.ů,, 119/2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, 262/2006, Z.ík práce,, 99/1963, občanský soudní řád,, 265/1992, o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem,, 7/2002, o řízení ve věcech soudců a státních zástupců,, a 283/1993, o státním zastupitelství,
287 / 2009 Z., mění 21/1992, o bankách,
288 / 2009 Z., mění 185/2004, o Celní správě ČR,
289 / 2009 Z., mění 676/2004, o povinném značení lihu a o změně Z.586/1992, o daních z příjmů,,, a 586/1992, o daních z příjmů,
290 / 2009 o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen
291 / 2009 Z., mění 252/1997, o zemědělství,, a další související Z.y
292 / 2009 Z., mění 353/2003, o spotřebních daních,, a další související Z.y
293 / 2009 Z., mění 58/1995, o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění Z.166/1993, o Nejvyšším kontrolním úřadu,,
294 / 2009 Z., mění 84/1990, o právu shromažďovacím,
295 / 2009 Z., mění 2/1969, o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR,, a 6/1993, o České národní bance,
296 / 2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
297 / 2009 Z., mění 185/2001, o odpadech a o změně některých dalších Z.ů,, a 56/2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně Z.168/1999, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících Z.ů (o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění Z.307/1999
4. září 2009 Částka 89, 284-285 
284 / 2009 o platebním styku
285 / 2009 Z., mění některé Z.y v souvislosti s přijetím Z.a o platebním styku
31. srpna 2009 Částka 88, 282-283 
282 / 2009 Z., mění 266/2006, o úrazovém pojištění zaměstnanců,, a další související Z.y
283 / 2009 V., mění V. a spojů 341/2002, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
3. září 2009 Částka 87, 280-281 
280 / 2009 daňový řád
281 / 2009 Z., mění některé Z.y v souvislosti s přijetím daňového řádu
31. srpna 2009 Částka 86, 279
279 / 2009 V. o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů
31. srpna 2009 Částka 85, 277-278 
277 / 2009 o pojišťovnictví
278 / 2009 o změně Z.ů v souvislosti s přijetím Z.a o pojišťovnictví
31. srpna 2009 Částka 84, 276 
276 / 2009 V. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
27. srpna 2009 Částka 83, 272-275 
272 / 2009 Z., mění 221/1999, o vojácích z povolání,, 143/1992, o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech,, a 141/1961, o trestním řízení soudním (trestní řád),
273 / 2009 NV, mění NV 75/2005, o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
274 / 2009 V. o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí
275 / 2009 V., zrušuje v.62/2007, mění v.73/2005, o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných,
27. srpna 2009 Částka 82, 271
271 / 2009 V., mění V. Ministerstva zemědělství 474/2000, o stanovení požadavků na hnojiva,
26. srpna 2009 Částka 81, 268-270 
268 / 2009 V. o technických požadavcích na stavby
269 / 2009 V., mění v.501/2006, o obecných požadavcích na využívání území
270 / 2009 S. Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Politiky územního rozvoje ČR 2008
26. srpna 2009 Částka 80, 266-267 
266 / 2009 NV o technických požadavcích na námořní zařízení
267 / 2009 V., mění v.117/2007, o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění vyhlášky 231/2008
21. srpna 2009 Částka 79, 264-265 
264 / 2009 NV o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 metrů
265 / 2009 V., mění V. Ministerstva spravedlnosti 244/1996, podle Z.85/1996, o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád), ve znění vyhlášky 246/1999

21. srpna 2009 Částka 78, 258-263 (34,3 MB)
258 / 2009 V. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Broumovské stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
259 / 2009 V. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
260 / 2009 V. o vyhlášení Národní přírodní památky Polické stěny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
261 / 2009 V. o vyhlášení Národní přírodní památky Javorový vrch a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
262 / 2009 V., mění V. Ministerstva životního prostředí ČR 395/1992, provádějí některá ustanovení Z.114/1992, o ochraně přírody a krajiny,
263 / 2009 V. o vydání zlatých mincí „Kulturní památka větrný mlýn v Ruprechtově“ po 2 500 Kč

14. srpna 2009 Částka 77, 256-257 (858 kB)
256 / 2009 NV, kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu
257 / 2009 V. o používání sedimentů na zemědělské půdě
11. srpna 2009 Částka 76, 252-255 
252 / 2009 V., stanoví náležitosti návrhu na povolení spojení soutěžitelů
253 / 2009 Nález ÚS ze dne 26. května 2009 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chrastavy 4/2007 o stanovení podmínek spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních
254 / 2009 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
255 / 2009 S. ČSÚ o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC
11. srpna 2009 Částka 75, 248-251 
248 / 2009 V., stanoví seznam jednotných kontaktních míst
249 / 2009 V., mění v.322/2005, o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách,
250 / 2009 Nález ÚS ze dne 2. června 2009 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Sušice 4/1998 o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí,
251 / 2009 S. MPSV o uložení Dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
5. srpna 2009 Částka 74, 245-247 
245 / 2009 NV, mění NV 336/2004, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a mění NV 251/2003, mění některá NV vydaná k provedení Z.22/1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých Z.ů,, ve znění NV 212/2007
246 / 2009 NV, mění NV 453/2004, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
247 / 2009 NV, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2011 až 2015
31. července 2009 Částka 73, 242-244 
242 / 2009 NV, mění NV 689/2004, o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání,
243 / 2009 V. o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími
244 / 2009 V., mění V. MZdrav 134/1998, vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami,
 31. července 2009 Částka 72, 238-241 
238 / 2009 NV, mění NV 205/2004, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol,
239 / 2009 V., mění v.505/2006, provádějí některá ustanovení Z.a o sociálních službách,
240 / 2009 V., mění V. Českého báňského úřadu 26/1989, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu,
241 / 2009 Nález ÚS ze dne 26. května 2009 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky 23/2008, o technických podmínkách požární ochrany staveb, a alternativního návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky 23/2008, o technických podmínkách požární ochrany staveb
27. července 2009 Částka 71, 236-237 
236 / 2009 NV o povolání vojáků Armády ČR k likvidaci následků pohromy po povodních v období od 1. srpna 2009 do 31. srpna 2009
237 / 2009 S. MPSV o závaznosti Dodatku 2 kolektivní smlouvy vyššího stupně
30. července 2009 Částka 70, 230-235 
230 / 2009 Z., mění 256/2004, o podnikání na kapitálovém trhu,, a další související Z.y
231 / 2009 V. o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele
232 / 2009 V., mění v.605/2006, o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry,
233 / 2009 V. o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky
234 / 2009 V. o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci
235 / 2009 V. o investičních nástrojích, do kterých může investovat standardní fond
27. července 2009 Částka 69, 228-229
228 / 2009 NV, mění NV 154/2005, o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel,
229 / 2009 Nález ÚS ze dne 12. května 2009 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 124 odst. 1 Z.326/1999, o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých Z.ů, ve znění Z.217/2002
24. července 2009 Částka 68, 227 
227 / 2009 Z., mění některé Zákony v souvislosti s přijetím Z.a o základních registrech
16. července 2009 Částka 67, 224-226 
224 / 2009 NV o zavedení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů Kanady a o změně NV 272/2004, o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým
225 / 2009 V., mění v.15/2005, stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
226 / 2009 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
20. července 2009 Částka 66, 219-223
219 / 2009 Z., mění 85/1996, o advokacii,, a některé další Z.y
220 / 2009 Z., mění 38/1994, o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění Z.455/1991, o živnostenském podnikání (živnostenský Z.),, a Z.140/1961, trestní Z.,,
221 / 2009 Z., mění 589/1992, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,, a 586/1992, o daních z příjmů,
222 / 2009 o volném pohybu služeb
223 / 2009 Z., mění některé Z.y v souvislosti s přijetím Z.a o volném pohybu služeb
20. července 2009 Částka 65, 214-218 
214 / 2009 o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu ČR na rok 2009 a o změně Z.218/2000, o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících Z.ů (rozpočtová pravidla),
215 / 2009 Z., mění 513/1991, obchodní Z.ík,, 627/2004, o evropské společnosti,, 21/1992, o bankách, ve znění Z.126/2002, 357/1992, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,, 125/2008, o přeměnách obchodních společností a družstev, a 40/1964, občanský Z.ík,
216 / 2009 Z., mění 586/1992, o daních z příjmů,, a některé další Z.y
217 / 2009 Z., mění 182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční Z.),, a další související Z.y
218 / 2009 Z., mění 99/1963, občanský soudní řád,, a některé další Z.y
20. července 2009 Částka 64, 212-213 
212 / 2009 Z., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům ČR za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik
213 / 2009 V., mění v.136/2004, stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským Z.em, ve znění vyhlášky 199/2007
14. července 2009 Částka 63, 209-211 
209 / 2009 S. MPSV o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
210 / 2009 S. MPSV o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
211 / 2009 Úplné znění Z.130/2002, o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících Z.ů (o podpoře výzkumu a vývoje), jak vyplývá z pozdějších změn
9. července 2009 Částka 62, 207-208 
207 / 2009 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
208 / 2009 V., mění v.364/2005, o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (V. o dokumentaci škol a školských zařízení),
1. července 2009 Částka 61, 206 
206 / 2009 Z., mění 108/2006, o sociálních službách,, a některé další Z.y
3. července 2009 Částka 60, 205 
205 / 2009 V. o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení Z.a o ochraně ovzduší
25. června 2009 Částka 59, 203-204 
203 / 2009 NV o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní
204 / 2009 NV o povolání vojáků Armády ČR k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 31. července 2009
29. června 2009 Částka 58, 195-202 
195 / 2009 Ústavní o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny
196 / 2009 Z., mění 231/2001, o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších Z.ů,, a 484/1991, o Českém rozhlasu,
197 / 2009 o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých Z.ů
198 / 2009 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých Z.ů (antidiskriminační Z.)
199 / 2009 Usnesení Poslanecké sněmovny k Z.u o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých Z.ů (antidiskriminační Z.), přijatému Parlamentem dne 23. dubna 2008 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. května 2008
200 / 2009 NV, mění NV 565/2006, o platových poměrech vojáků z povolání,
201 / 2009 NV, mění NV 564/2006, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě,
202 / 2009 S. ÚS o přijetí rozhodnutí ze dne 9. června 2009 o atrahování působnosti senátů plénem S. MV o opravě tiskové chyby v Z.ě 150/2009
26. června 2009 Částka 57, 190-194 
190 / 2009 Z., mění 499/2004, o archivnictví a spisové službě a o změně některých Z.ů,, a další související Z.y
191 / 2009 V. o podrobnostech výkonu spisové služby
192 / 2009 V., mění v.645/2004, provádějí některá ustanovení Z.a o archivnictví a spisové službě a o změně některých Z.ů
193 / 2009 V. o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
194 / 2009 V. o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
26. června 2009 Částka 56, 183-189 
183 / 2009 Z., mění 120/2001, o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších Z.ů,, a 121/2008, o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících Z.ů, ve znění Z.7/2009
184 / 2009 NV o stanovení výše úhrad za zkoušky
185 / 2009 V. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů
186 / 2009 V. o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech)
187 / 2009 V. o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství
188 / 2009 V. o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)
189 / 2009 V. o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověrení znalosti českého jazyka (V. o zkouškách podle Z.a o nelékařských zdravotnických povoláních)
26. června 2009 Částka 55, 181-182 
181 / 2009 Nález ÚS ze dne 21. dubna 2009 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 8, 9, 10 a 15 Z.357/1992, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění před novelizací provedenou Z.em 420/2003
182 / 2009 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
25. června 2009 Částka 54, 180 
180 / 2009 S. Ministerstva pro místní rozvoj o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt
22. června 2009 Částka 53, 174-179 
174 / 2009 NV, mění NV 258/1995, kterým se provádí občanský Z.ík
175 / 2009 V., mění v.323/2002, o rozpočtové skladbě,
176 / 2009 V., stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
177 / 2009 V. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
178 / 2009 V., mění v.356/2008, provádí 91/1996, o krmivech,
179 / 2009 Úplné znění Z.215/2004, o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně Z.a o podpoře výzkumu a vývoje, jak vyplývá ze změn provedených Z.em 109/2009
22. června 2009 Částka 52, 173 
173 / 2009 V., mění V. 223/1995, o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách,
18. června 2009 Částka 51, 167-172 
167 / 2009 V., mění V. Ministerstva spravedlnosti 196/2001, o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví,
168 / 2009 V., mění V. Ministerstva spravedlnosti ČR 37/1992, o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy,
169 / 2009 V., mění v.326/2001, provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) Z.110/1997, o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících Z.ů,, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění vyhlášky 264/2003
170 / 2009 V., mění v.398/2008, o Programu statistických zjišťování na rok 2009
171 / 2009 Nález ÚS ze dne 7. dubna 2009 ve znění opravného usnesení ze dne 27. května 2009 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení Z.184/2006, o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (o vyvlastnění)
172 / 2009 S. MPSV o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
18. června 2009 Částka 50, 165-166 
165 / 2009 V. o stanovení seznamu vybraných položek v jaderné oblasti
166 / 2009 V. o stanovení seznamu položek dvojího použití v jaderné oblasti
12. června 2009 Částka 49, 164 
164 / 2009 V., mění v.26/2007, provádí 265/1992, o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem,, a 344/1992, o katastru nemovitostí ČR (katastrální Z.),, (katastrální V.)
9. června 2009 Částka 48, 162-163 
162 / 2009 Z., mění 90/1995, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,, a 107/1999, o jednacím řádu Senátu,
163 / 2009 Nález ÚS ze dne 21. dubna 2009 ve znění opravného usnesení ze dne 27. května 2009 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 394 odst. 2 části věty za středníkem a § 93 odst. 2 Z.182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční Z.)
9. června 2009 Částka 47, 159-161 
159 / 2009 V., mění v.215/2008, o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
160 / 2009 V. o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí úmrtí rabiho Jehudy Löwa ben Becalel
161 / 2009 S. MPSV o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
4. června 2009 Částka 46, 153-158 
153 / 2009 Z., mění 201/2002, o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,, a 219/2000, o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích,
154 / 2009 Z., mění 248/2000, o podpoře regionálního rozvoje,, 218/2000, o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících Z.ů (rozpočtová pravidla),, a 89/1995, o státní statistické službě,
155 / 2009 Z., mění 143/2001, o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých Z.ů (o ochraně hospodářské soutěže),
156 / 2009 Z., mění 310/2006, o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území ČR a o změně některých dalších Z.ů (o nakládání s bezpečnostním materiálem),
157 / 2009 o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých Z.ů
158 / 2009 Z., mění 458/2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých Z.ů (energetický Z.),, a o změně některých Z.ů
29. května 2009 Částka 45, 150-152 
150 / 2009 Z., mění 107/2006, o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně Z.40/1964, občanský Z.ík,
151 / 2009 Nález ÚS ze dne 7. dubna 2009 ve věci návrhu na zrušení § 6 odst. 2 písm. a) Z.455/1991, o živnostenském podnikání (živnostenský Z.),
152 / 2009 S. Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
28. května 2009 Částka 44, 145-149
145 / 2009 V. o stanovení přírodních léčebných lázní Lednice v katastrálním území Lednice na Moravě
146 / 2009 V., mění v.329/2004, o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky 371/2006
147 / 2009 V., mění v.334/2004, o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
148 / 2009 S. MPSV, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50%průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
149 / 2009 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
25. května 2009 Částka 43, 141-144 
141 / 2009 Z., mění 167/1998, o návykových látkách a o změně některých dalších Z.ů,, a některé další Z.y
142 / 2009 V., mění v.236/2005, provádí některá ustanovení Z.96/1993, o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění Z.a České národní rady 586/1992, o daních z příjmů, ve znění Z.a České národní rady 35/1993,
143 / 2009 V. o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti
144 / 2009 S. MF, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2009 – 2024, 5,70 %
25. května 2009 Částka 42, 139-140 
139 / 2009 V. o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků
140 / 2009 V. o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
25. května 2009 Částka 41, 137-138 
137 / 2009 NV, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě
138 / 2009 NV, mění NV 469/2002, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a mění NV o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
18. května 2009 Částka 40, 133-136 
133 / 2009 NV, mění NV 564/2006, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
134 / 2009 NV, mění NV 565/2006, o platových poměrech vojáků z povolání,
135 / 2009 NV o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
136 / 2009 S. ÚS ve věci stanoviska pléna ÚS ze dne 28. dubna 2009 sp. zn. Pl. ÚS-st. 27/09 ohledně rozhodování soudů o zvyšování nájemného z bytu a ohledně posuzování žalob pronajímatelů na náhradu škody vůči státu
15. května 2009 Částka 39, 130-132 
130 / 2009 NV, mění NV 564/2006, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění NV 74/2009
131 / 2009 NV, mění NV 565/2006, o platových poměrech vojáků z povolání,
132 / 2009 NV, mění NV 566/2006, o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností
15. května 2009 Částka 38, 127-129 
127 / 2009 V., mění V. MZdrav 38/2001, o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy,
128 / 2009 V. o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty
129 / 2009 V., mění v.291/2003, o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech,
14. května 2009 Částka 37, 125-126 
125 / 2009 NV, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009
126 / 2009 NV, mění NV 5/2003, o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění NV 98/2006
12. května 2009 Částka 36, 121-124
121 / 2009 NV o poskytování náhrad některých nákladů soudcům vykonávajícím funkci v zahraničí
122 / 2009 NV o odškodnění studentů vysokých škol, kterým bylo v období komunistického režimu z politických důvodů znemožněno dokončit studium na vysoké škole
123 / 2009 V. o vydání zlatých mincí „Kulturní památka zdymadlo na Labi pod Střekovem“ po 2 500 Kč
124 / 2009 Nález ÚS ze dne 17. března 2009 ve věci návrhu na zrušení Z.544/2005, o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R – 24L letiště Praha Ruzyně
30. dubna 2009 Částka 35, 118-120 
118 / 2009 NV, mění NV 299/2001, o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů,
119 / 2009 Nález ÚS ze dne 24. března 2009 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 2 a čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení města Ostrova 1/2005, tržní řád, ve znění nařízení 3/2005
120 / 2009 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
28. dubna 2009 Částka 34, 113-117 
113 / 2009 NV, mění NV 115/2004, kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem,
114 / 2009 V., mění v.384/2007, o seznamu referenčních skupin
115 / 2009 V., mění v.385/2007, o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě
116 / 2009 S. MZdrav o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod
117 / 2009 S. MF, kterým se opravuje S. MF 100/2009, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2009 – 2012, VAR
27. dubna 2009 Částka 33, 107-112 
107 / 2009 o státním dluhopisovém programu na poskytnutí finanční pomoci vládě Lotyšské republiky na řešení stabilizace ekonomiky v letech 2009 a 2010
108 / 2009 o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých Z.ů
109 / 2009 Z., mění 215/2004, o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně Z.a o podpoře výzkumu a vývoje, 252/1997, o zemědělství,, a 218/2000, o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících Z.ů (rozpočtová pravidla),
110 / 2009 Z., mění 130/2002, o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících Z.ů (o podpoře výzkumu a vývoje),, a další související Z.y
111 / 2009 o základních registrech
112 / 2009 Z., mění 178/2005, o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti MF při privatizaci majetku ČR (o zrušení Fondu národního majetku),
22. dubna 2009 Částka 32, 101-106 
101 / 2009 NV, mění NV 224/2004, o některých podrobnostech provádění společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
102/2009 V., mění V. MV 255/1999, o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany,
103/2009 S. MZdrav o vydání cenového předpisu 2/2009/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely
104/2009 S. MZdrav o vydání cenového rozhodnutí 2/09-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce
105/2009 S. MZdrav o vydání cenového předpisu 3/2009/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků
106/2009 S. MZdrav o vydání cenového rozhodnutí 3/09-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami
16. dubna 2009 Částka 31, 97-100 
97 / 2009 Z., mění 13/1997, o pozemních komunikacích,
98 / 2009 NV, mění NV 689/2004, o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání,
99 / 2009 V., mění V. MZdrav 26/2001, o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (V. o kosmetických prostředcích),
100 / 2009 S. MF, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2009 – 2012, VAR
14. dubna 2009 Částka 30, 93-96 
93 / 2009 o auditorech a o změně některých Z.ů (o auditorech)
94 / 2009 o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II.
95 / 2009 Z., mění 569/1991, o Pozemkovém fondu ČR,, a 252/1997, o zemědělství,
96 / 2009 Z., mění 219/2003, o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých Z.ů (o oběhu osiva a sadby),
8. dubna 2009 Částka 29, 92 
92 / 2009 S. MV, mění S. MV 89/2009, o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
6. dubna 2009 Částka 28, 91 
91 / 2009 V., mění V. a spojů 30/2001, provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích,
1. dubna 2009 Částka 27, 87-90 
87 / 2009 Z., mění 235/2004, o dani z přidané hodnoty,, a některé další Z.y
88 / 2009 NV, mění NV 210/2008, k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu
89 / 2009 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
90 / 2009 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
1. dubna 2009 Částka 26, 85-86 
85 / 2009 Úplné znění Z.235/2004, o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
86 / 2009 Úplné znění Z.120/2002, o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících Z.ů, jak vyplývá z pozdějších změn
30. března 2009 Částka 25, 82-84 
82 / 2009 NV, mění NV 245/2004, o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem,
83 / 2009 NV o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně některých souvisejících NV
84 / 2009 V., mění v.199/2004, provádějí některá ustanovení celního Z.a a zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží,
30. března 2009 Částka 24, 73-81 
73 / 2009 NV o předávání informací v souvislosti s mezinárodní přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva
74 / 2009 NV, mění NV 564/2006, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
75 / 2009 V., mění v.415/2006, stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu
76 / 2009 V., mění V. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 162/2001, o poskytování údajů z katastru nemovitostí ČR,
77 / 2009 V., mění V. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 317/2002, o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě)
78 / 2009 V. o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 2009
79 / 2009 S. ÚS ze dne 16. prosince 2008 ve věci stanoviska pléna ÚS k nepřípustnosti ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu v občanském soudním řízení v případě neuplatnění žaloby pro zmatečnost
80 / 2009 S. MPSV o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle Z.118/2000, o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých Z.ů
81 / 2009 S. MPSV o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
20. března 2009 Částka 23, 69-72 
69 / 2009 Nález ÚS ze dne 16. prosince 2008 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva životního prostředí 352/ /2005, o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (V. o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)
70 / 2009 S. MF, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2009 – 2019, 5,00 %
71 / 2009 S. Ministerstva pro místní rozvoj o doplnění S. 287/2004, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění S. 489/2004 a S. 133/2007
72 / 2009 S. Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
16. března 2009 Částka 22, 68 
68 / 2009 Úplné znění Z.435/2004, o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn
12. března 2009 Částka 21, 64-67 
64 / 2009 NV o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
65 / 2009 V., mění v.537/2006, o očkování proti infekčním nemocem
66 / 2009 S. Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu
67 / 2009 Úplné znění Z.582/1991, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších změn
6. března 2009 Částka 20, 61-63 
61 / 2009 V., mění v.289/2007, o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
62 / 2009 Nález ÚS ze dne 2. prosince 2008 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 183i až 183n Z.513/1991, obchodní Z.ík, ve znění Z.216/2005, a ustanovení § 200da odst. 3 Z.99/1963, občanský soudní řád, ve znění zíkona 216/2005
63 / 2009 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
26. února 2009 Částka 19, 59-60 
59 / 2009 Z., mění 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících Z.ů,
60 / 2009 V., mění v.466/2006, o bezpečnostní letové normě
26. února 2009 Částka 18, 52-58 
52 / 2009 Z., mění 141/1961, o trestním řízení soudním (trestní řád),, a některé další Zákony
53 / 2009 NV o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
54 / 2009 Nález ÚS ze dne 9. prosince 2008 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 105 odst. 1 věty třetí Z.235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění před novelizací provedenou Zákonem 296/2007
55 / 2009 S. MPSV o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
56 / 2009 Úplné znění Z.589/1992, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn
57 / 2009 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
58 / 2009 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 
18. února 2009 Částka 17, 49-51 
49 / 2009 Z., mění 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský Z.),
50 / 2009 NV, mění NV 225/2004, o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky,
51 / 2009 NV, mění NV 147/2008, o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
18. února 2009 Částka 16, 48 
48 / 2009 Úplné znění Z.119/2002, o střelných zbraních a střelivu a o změně Z.156/2000, o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně Z.288/1995, o střelných zbraních a střelivu (o střelných zbraních), ve znění Z.13/1998, a Z.368/1992, o správních poplatcích,, a Z.455/1991, o živnostenském podnikání (živnostenský Z.),, (o zbraních), jak vyplývá z pozdějších změn
13. února 2009 Částka 15, 46-47 
46 / 2009 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
47 / 2009 Nález ÚS ze dne 9. prosince 2008 ve věci návrhu na zrušení § 171 odst. 1 písm. c) Z.326/1999, o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých Z.ů, ve znění Z.161/2006
11. února 2009 Částka 14, 44-45 
44 / 2009 NV o povolání vojáků Armády ČR k plnění úkolů Policie ČR v období od 13. února 2009 do 3. března 2009
45 / 2009 NV, mění NV 79/2007, o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění NV 114/2008
11. února 2009 Částka 13, 42-43
42 / 2009 Úplné znění Z.326/1999, o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých Z.ů, jak vyplývá z pozdějších změn
43 / 2009 Úplné znění Z.553/1991, o obecní policii, jak vyplývá z pozdějších změn
9. února 2009 Částka 12, 41 
41 / 2009 o změně některých Z.ů v souvislosti s přijetím trestního Z.íku
9. února 2009 Částka 11, 40 
40 / 2009 trestní Zákoník
4. února 2009 Částka 10, 39 
39 / 2009 V., mění v.207/2004, o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat
2. února 2009 Částka 9, 36-38 
36 / 2009 S. MPSV o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
37 / 2009 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
38 / 2009 S. MZdrav o vydání cenového rozhodnutí 1/09-FAR, mění Cenové rozhodnutí MZdrav ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví maximální ceny zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění
28. ledna 2009 Částka 8, 23-35 
23 / 2009 V. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
24 / 2009 V. o vyhlášení Národní přírodní památky Peklo a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
25 / 2009 V. o vyhlášení Národní přírodní památky Swamp a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
26 / 2009 V. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Dářko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
27 / 2009 V. o vyhlášení Národní přírodní památky Klokočka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
28 / 2009 V. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Boubínský prales a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
29 / 2009 V., mění V. Ministerstva životního prostředí ČR 6/1991, o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina,
30 / 2009 V., mění V. Ministerstva životního prostředí ČR 395/1992, provádějí některá ustanovení Z.114/1992, o ochraně přírody a krajiny,
31 / 2009 V. o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti konání FIS mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009
32 / 2009 V. o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí dosažení severního pólu
33 / 2009 V., mění v.492/2005, o krajských normativech, ve znění vyhlášky 47/2008
34 / 2009 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
35 / 2009 S. MZdrav o vydání cenového předpisu 1/2009/FAR o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů
23. ledna 2009
Částka 7, 20-22 
20 / 2009 NV, mění NV 37/2003, o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
21 / 2009 V., mění v.296/2003, o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností,
22 / 2009 Nález ÚS ze dne 21. října 2008 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mariánské Lázně 12/1993 o veřejném pořádku v lázeňském městě Mariánské Lázně
20. ledna 2009 Rejstřík 2008  Částky 1 - 155
16. ledna 2009 Částka 6, 16-19 
16 / 2009 V. o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva
17 / 2009 V. o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě
18 / 2009 V., mění v.369/2004, o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek
19 / 2009 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
13. ledna 2009 Částka 5, 14-15 
14 / 2009 V., mění v.527/2006, o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky a spojů 104/1997, provádí o pozemních komunikacích,, ve znění vyhlášky 323/2007
15 / 2009 V., mění v.36/2006, o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
13. ledna 2009 Částka 4, 11-13 
11 / 2009 V., mění v.449/2006, o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd,
12 / 2009 V. o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů
13 / 2009 V. o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší
8. ledna 2009 Částka 3, 7-10 
7 / 2009 Z., mění 99/1963, občanský soudní řád,, a další související Z.y
8 / 2009 Z., mění 344/1992, o katastru nemovitostí ČR (katastrální Z.),
9 / 2009 Z., mění 156/1998, o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (o hnojivech),, a další související Z.y
10 / 2009 S. MF o vydání výměru MF 01/2009, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
7. ledna 2009 Částka 2, 3-6
3 / 2009 V. o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání
4 / 2009 V. o ochraně zvířat při přepravě
5 / 2009 V. o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu
6 / 2009 Nález ÚS ze dne 14. října 2008 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 1 Z.220/1991, o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
1. ledna 2009 Částka 1, 1-2 
1 / 2009 Z., mění 338/1992, o dani z nemovitostí,
2 / 2009 Z., mění 586/1992, o daních z příjmů,, a některé další Z.y

Aktuální   

Sbírky Zákonů 2008

Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA
Rejstřík 2008 Vydán dne 20. ledna 2009 VE SB.ZÁK 2009
1 1 NV o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 1 2 1
2 1 Nález ÚS ze dne 16. října 2007 ve věci návrhu na zrušení § 444 odst. 2 Z.40/1964, občanský Z.ík, 2 30 1
3 2 V. o provedení některých ustanovení Z.151/1997, o oceňování majetku a o změně některých Z.ů,, (oceňovací V.) 3 42 2
4 2 V., stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin 4 258 3
5 3 V. o seznamu účinných látek 5 341 3
6 3 S. MPSV o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 6 343 3
7 3 S. Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 7 344 3
8 4 V. o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic 8 346 4
9 4 V. o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí úmrtí Josefa Hlávky 9 347 4
10 4 Nález ÚS ze dne 30. října 2007 ve věci návrhu na zrušení Z.495/2005, mění 3/2002, o svobodě náboženského vyznání a postavení
   církví a náboženských společností a o změně některých Z.ů (o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu ÚS vyhlášeného pod
   4/2003, a Z.562/2004, eventuálně na zrušení některých ustanovení Z.3/2002, o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských
   společností a o změně některých Z.ů (o církvích a náboženských společnostech), v platném znění, a některých ustanovení Z.198/2002,
   o dobrovolnické službě a o změně některých Z.ů (o dobrovolnické službě),, Z.435/2004, o zaměstnanosti, ve znění
   pozdějších předpisů, a Z.563/1991, o účetnictví, 10 348 4
11 5 V., mění v.526/2005, o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných
   k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (V. o průmyslové bezpečnosti) 11 386 5
12 5 S. MF, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2008 – 2011, 4,10 % 12 389 5
13 5 V., mění v.388/2007, stanoví seznam obecních úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních
13 6 systémů veřejné správy 13 394 6
14 7 V. o způsobu vnějšího označení, odznacích, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, 
   plavidel a letadel Policie ČR a o prokazování příslušnosti k Policii ČR 14 398 7
15 7 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 15 430 7
16 7 S. Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 16 431 7
17 8 V., mění v.84/2005, o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými
   celky, ve znění vyhlášky 94/2006 17 438 8
18 8 Nález ÚS ze dne 20. listopadu 2007 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 4 odst. 2 Z.243/2000, o rozpočtovém určení výnosů některých daní
   územním samosprávným celkům a některým státním fondům (o rozpočtovém určení daní),, a na zrušení přílohy 2 k tomuto Z.u 18 439 8
19 9 V., mění v.528/2005, o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků 19 454 9
20 9 Nález ÚS ze dne 11. prosince 2007 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 obecně závazné vyhlášky města Jirkova 4/2005 k zabezpečení místních záležitostí veřejného
   pořádku na veřejných prostranstvích 20 460 9
21 9 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 21 471 9
22 9 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 22 472 9
23 10 V. o technických podmínkách požární ochrany staveb 23 478 10
24 10 S. MF o vydání výměru MF 02/2008, mění seznam zboží s regulovanými cenami 24 507 10
25 11 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a 
   o změně některých Z.ů 25 510 11
26 11 Z., mění 218/2000, o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících Z.ů (rozpočtová pravidla),,
   a další související Z.y 26 516 11
27 11 Z., mění 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 27 527 11
28 11 Z., mění 20/1966, o péči o zdraví lidu, 28 528 11
29 11 Z., mění 256/2004, o podnikání na kapitálovém trhu, 29 529 11
30 11 Z., mění 139/2006, o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní Z.) 30 530 11
31 11 Z., mění 178/2005, o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti MF při privatizaci majetku ČR (o zrušení
   Fondu národního majetku), 31 531 11
32 11 Z., mění 412/2005, o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,, 499/2004, o archivnictví
   a spisové službě a o změně některých Z.ů,, a 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
   předpisů 32 532 11
33 11 Z., mění 83/1990, o sdružování občanů, 33 534 11
34 11 Z., mění 185/2001, o odpadech a o změně některých dalších Z.ů, 34 535 11
35 11 Z., mění 252/1997, o zemědělství,, a 256/2000, o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně
   některých dalších Z.ů (o Státním zemědělském intervenčním fondu), 35 540 11
36 11 Z., mění 634/1992, o ochraně spotřebitele,, 40/1995, o regulaci reklamy a o změně a doplnění Z.a
   468/1991, o provozování rozhlasového a televizního vysílání,,, a 513/1991, obchodní Z.ík,
   36 543 11
37 11 Z., mění 353/2003, o spotřebních daních,, 86/2002, o ochraně ovzduší a o změně některých dalších Z.ů
   (o ochraně ovzduší),, a 61/1997, o lihu a o změně a doplnění Z.455/1991, o živnostenském podnikání
   (živnostenský Z.),, a Z.a České národní rady 587/1992, o spotřebních daních,, (o lihu),
   37 554 11
38 11 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování
   technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně Z.634/2004, o správních poplatcích, 38 560 11
39 12 NV, kterým se upravuje výše služného vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení 39 574 12
40 12 V., mění V. Ministerstva zemědělství 432/2001, o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech 
   povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu,, a v.7/2007, mění V. 
   č.7/2003, o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky 619/2004 40 575 12
41 12 V. o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ 22 – JUBILEJNÍ v katastrálním území Poděbrady 41 664 12
42 12 Úplné znění Z.326/1999, o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých Z.ů, jak vyplývá z pozdějších změn 42 670 13
43 13 S. Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 43 756 13
44 14 V., mění V. 222/1995, o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí,
   44 757 14
45 14 Úplné znění Z.91/1996, o krmivech, jak vyplývá z pozdějších změn 45 758 14
46 15 V., mění v.671/2004, stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních 
   školách, ve znění vyhlášky 422//2006 46 774 15
47 15 V., mění v.492/2005, o krajských normativech 47 775 15
48 15 V. o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě 48 776 15
49 15 V. o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů 49 778 15
50 15 V., mění V. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 162/2001, o poskytování údajů z katastru nemovitostí ČR, 50 784 15
51 15 S. MPSV o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 51 786 15
52 16 V., stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahu se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem 52 790 16
53 16 V., mění V. MZdrav 342/1997, stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických
   zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění vyhlášky 38/2005 a vyhlášky 250/2007 53 828 16
54 16 V. o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů 54 829 16
55 16 V., mění v.529/2005, o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací 55 842 16
56 17 Úplné znění Z.182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční Z.), jak vyplývá z pozdějších změn 56 846 17
57 18 Z., mění 435/2004, o zaměstnanosti, 57 942 18
58 18 Z., mění 561/2004, o předškolním, základním, středním,
   vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský Z.), 58 943 18
59 18 V., mění v.376/2003, o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, 59 944 18
60 18 V. o plánech péče, označování a evidenci území chráněných podle Z.114//1992, o ochraně přírody a krajiny,, a o změně
   vyhlášky 395/1992, provádějí některá ustanovení Z.114/1992, o ochraně přírody a krajiny,, (V. o plánech
   péče, označování a evidenci chráněných území) 60 946 18
61 19 Úplné znění Z.406/2000, o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn 61 982 19
62 20 V., mění v.207/1995, stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory, ve
   znění vyhlášky 156/1997 62 998 20
63 20 V., mění v.223/2005, o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky 489/2006 63 999 20
64 20 V. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím
   webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (V. o přístupnosti) 64 1009 20
65 21 V., mění v.642/2004, provádí o občanských průkazech a o cestovních dokladech, ve znění 
   pozdějších předpisů, a v.417/2006, mění v.642/2004, provádí o občanských průkazech a o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky 299/2006 65 1014 21
66 22 Z., mění 131/2000, o hlavním městě Praze, 66 1030 22
67 22 NV, mění NV 462/2002, o institucionální podpoře
   výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění NV 28/2003 67 1031 22
68 22 NV, mění NV 515/2004, o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců
   v rámci investičních pobídek, 68 1033 22
69 22 V., mění V. MO 266/1999, o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování
   ubytování vojáků z povolání, ve znění vyhlášky 456/2002 69 1034 22
70 22 V., mění v.191/2005, o zdravotním postižení vylučujícím přijetí do domova péče o válečné veterány, úhradě nákladů za pobyt v domově péče
   o válečné veterány a případech, kdy se úhrada nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány nepožaduje 70 1036 22
71 22 V., mění V. MPO 332/2000, stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených
   měřidel označovaných značkou EHS, 71 1037 22
72 22 V. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Drbákov – Albertovy skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 72 1038 22
73 22 V. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Habrůvecká bučina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 73 1045 22
74 22 V. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Hádecká planinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 74 1051 22
75 22 V., mění V. Ministerstva životního prostředí 395/1992, provádějí některá ustanovení Z.114/1992, o ochraně přírody a krajiny,
   75 1056 22
76 23 Z., mění 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění Z.110/2007 76 1062 23
77 23 NV o stanovení finančních limitů pro účely Z.a o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v Z.ě o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu 77 1063 23
78 23 NV, kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního Z.a 78 1069 23
79 23 NV, mění NV 37/2003, o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, 79 1070 23
80 24 NV o Národním alokačním plánu pro obchodovací období roků 2008 – 2012 80 1078 24
81 24 S. Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu 81 1089 24
82 24 S. Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které nebyly zařazeny do evropského seznamu 82 1098 24
83 25 NV, mění NV 461/2002, o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži 
   ve výzkumu a vývoji, a NV 462/2002, o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných závěrů, ve znění 
   NV 28/2003 83 1102 25
84 25 V. o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších 
   provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky 84 1104 25
85 25 V. o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků 85 1126 25
86 25 V. o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti léčiv 86 1162 25
87 25 V., mění v.579/2006, stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových
   a dalších zdravotních pojišťoven 87 1177 25
88 26 Nález ÚS ze dne 31. ledna 2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí Z.261/2007, o stabilizaci veřejných rozpočtů, a na zrušení některých
   ustanovení Z.586/1992, o daních z příjmů, 88 1182 26
89 26 Úplné znění Z.593/1992, o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 89 1214 26
90 27 Nález ÚS ze dne 29. ledna 2008 ve věci návrhu na zrušení § 400 odst. 1 a § 398 odst. 6 Z.141/1961, o trestním řízení soudním (trestní řád), ve
   znění pozdějších předpisů 90 1230 27
91 27 S. Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána 91 1240 27
92 28 V. o stanovení seznamu zemí referenčního koše, způsobu hodnocení výše, podmínek a formy úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely
   a náležitostech žádosti o stanovení výše úhrady 92 1246 28
93 28 V. o vyhlášení Národní přírodní památky Prameniště Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 93 1255 28
94 28 S. MPSV o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 94 1279 28
95 28 NV o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování 95 1286 29
96 29 NV, mění NV 69/2005, o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské
   činnosti zemědělského podnikatele, ve znění NV 512/2006 96 1288 29
97 30 V. o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (V.
   o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR) 97 1294 30
98 30 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 98 1306 30
99 31 NV, mění NV 242/2004, o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících
   v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), 99 1310 31
100 31 V. o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008 100 1313 31
101 31 V. o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti vstupu ČR do schengenského prostoru 101 1314 31
102 31 S. MPSV o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle Z.118/2000,
    o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých Z.ů 102 1315 31
103 32 V., mění v.14/2008, o způsobu vnějšího označení, odznacích, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštního barevného provedení a označení
    služebních vozidel, plavidel a letadel Policie ČR a o prokazování příslušnosti k Policii ČR 103 1318 32
104 33 o nabídkách převzetí a o změně některých dalších Z.ů (o nabídkách převzetí) 104 1326 33
105 33 V. o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol 105 1350 33
106 33 V. o správné praxi prodejců vyhrazených léčivých přípravků a o odborném kurzu prodejců vyhrazených léčivých přípravků 106 1356 33
107 33 V., mění v.107/2005, o školním stravování 107 1359 33
108 34 NV, mění NV 103/2003, o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění
    protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění NV 219/2007Sb. 108 1366 34
109 34 NV o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby 109 1375 34
110 34 V., mění v.439/2005, stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství
    elektřiny z druhotných energetických zdrojů 110 1377 34
111 35 V., mění v.446/2005, stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území ČR pouze na
    základě uděleného letištního víza, 111 1390 35
112 36 NV o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám 112 1394 36
113 36 NV, mění NV 75/2007, o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními
    a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 113 1400 36
114 36 NV, mění NV 79/2007, o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření 114 1401 36
115 36 S. MPSV o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 115 1408 36
116 37 Nález ÚS ze dne 12. března 2008 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení Z.262/2006, Z.ík práce 116 1410 37
117 38 o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně – pobočky v Jihlavě 117 1506 38
118 38 Z., mění 95/1999, o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně Z.569/1991
   , o Pozemkovém fondu ČR,, a Z.357/1992, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších
    předpisů, 118 1507 38
119 38 Z., mění 569/1991, o Pozemkovém fondu ČR, 119 1508 38
120 38 Z., mění 110/1997, o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících Z.ů,,
    a další související Z.y 120 1510 38
121 39 o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících Z.ů 121 1530 39
122 39 Z., mění 140/1961, trestní Z.,, a 337/1992, o správě daní a poplatků, 122 1538 39
123 39 Z., mění 99/1963, občanský soudní řád,, 97/1963, o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění 
    pozdějších předpisů, a 549/1991, o soudních poplatcích, 123 1542 39
124 39 Z., mění 269/1994, o Rejstříku trestů,, a některé další Z.y 124 1544 39
125 40 o přeměnách obchodních společností a družstev 125 1570 40
126 40 Z., mění některé Z.y v souvislosti s přijetím Z.a o přeměnách obchodních společností a družstev 126 1630 40
127 40 V., mění v.113/2005, o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, 127 1646 40
128 40 S. Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 128 1648 40
129 41 o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících Z.ů 129 1650 41
130 42 Z., mění 455/1991, o živnostenském podnikání (živnostenský Z.),, a další související Z.y 130 1674 42
131 43 NV, mění NV 565/2006, o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění NV 336/2007 131 1754 43
132 43 V. o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení
    s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd 132 1755 43
133 43 S. MPSV o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 133 1765 43
134 44 o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu doprava
    v programovém období 2007 až 2013 134 1770 44
135 44 Z., mění 141/1961, o trestním řízení soudním (trestní řád), 135 1771 44
136 44 Z., mění 185/2004, o Celní správě ČR,, a 13/1993, celní Z., 136 1772 44
137 44 Z., mění 168/1999, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících Z.ů (o pojištění
    odpovědnosti z provozu vozidla),, 363//1999, o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících Z.ů (o pojišťovnictví),
   , 56/2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně Z.168/1999, o pojištění
    odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících Z.ů (o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
    Z.307/1999,, a 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících Z.ů, ve
    znění pozdějších předpisů 137 1773 44
138 44 Z., mění 19/1997, o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění Z.50/1976, o územním
    plánování a stavebním řádu (stavební Z.),, Z.455/1991, o živnostenském podnikání (živnostenský Z.), ve znění pozdějších
    předpisů, a Z.140/1961, trestní Z.,, 138 1787 44
139 44 Z., mění 219/2000, o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, 139 1792 44
140 44 Z., mění některé Z.y na úseku cestovních dokladů 140 1793 44
141 44 Z., mění 162/2003, o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých Z.ů (o zoologických zahradách) 141 1795 44
142 45 NV, mění NV 27/2003, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení¨vlády 127/2004 142 1802 45
143 45 V. o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (V. o lidské krvi) 143 1803 45
144 45 V. o vydání zlatých mincí „Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci“ po 2 500 Kč 144 1839 45
145 46 NV, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí 145 1842 46
146 46 V. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 146 1852 46
147 47 NV o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích 147 1938 47
148 47 NV, mění NV 239/2007, o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, a NV 308/2004,
    o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených
    pro energetické využití, ve znění NV 512/2006 148 1947 47
149 47 NV o stanovení některých podmínek poskytování diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy 149 1949 47
150 47 V. o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení Z.a o lihu s tím souvisejících 150 1952 47
151 47 V., mění v.89/2004, stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby ČR, zvláštní barevné provedení a označení služebních
vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě ČR, ve znění vyhlášky 474//2005 151 1964 47
152 47 V., mění v.159/2003, stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění vyhlášky 168/2006 152 1967 47
153 47 V. o vzorech tiskopisů žádostí o udělení povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin 153 1978 47
154 47 S. MPSV o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 154 1991 47
155 47 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 155 1991 47
156 48 V. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky 167/2002Sb., kterou s provádí 247/2000, o získávání a zdokonalování odborné
    způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých Z.ů, ve znění Z.478/2001 156 1994 48
157 49 V., mění v.54/2004, o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, 157 2018 49
158 49 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 158 2046 49
159 50 V. o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Viktora Ponrepa 159 2050 50
160 51 Nález ÚS ze dne 13. března 2008 ve věci návrhu na zrušení Z.181//2007, o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních
    složek a o změně některých Z.ů, nebo jeho jednotlivých ustanovení, a na zrušení jednotlivých ustanovení některých dalších Z.ů 160 2051 50
161 51 NV o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání
    na zemské digitální televizní vysílání (NV o technickém plánu přechodu) 161 2074 51
162 51 NV, mění NV 154/2005, o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění NV
    288/2007 162 2123 51
163 51 V. o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání 163 2126 51
164 51 S. MF o vydání výměru MF 03/2008, mění seznam zboží s regulovanými cenami 164 2143 51
165 52 V., stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu Z.a o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání 165 2145 52
166 52 Nález ÚS ze dne 23. dubna 2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí Z.261/2007, o stabilizaci veřejných rozpočtů 166 2191 52
167 53 o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých Z.ů 167 2210 53
168 53 Z., mění 121/2000, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 
    o změně některých Z.ů (autorský Z.), 168 2229 53
169 53 Z., mění 22/2004, o místním referendu a o změně některých Z.ů, ve znění Z.234/2006, 
    128/2000, o obcích (obecní zřízení),, a 131/2000, o hlavním městě Praze, 169 2230 53
170 54 NV o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 170 2234 54
171 55 NV, mění NV 365/1999, o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí
    svobody, ve znění NV 414/2000 171 2250 55
172 55 V., mění v.495/2006, o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání 172 2251 55
173 55 V. o ukončení platnosti bankovek po 20 Kč vzoru 1994 a vzoru 1996 173 2259 55
174 55 V. o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích vzoru 1993 174 2260 55
175 55 S. Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 175 2261 55
176 56 NV o technických požadavcích na strojní zařízení 176 2266 56
177 57 Z., mění 141/1961, o trestním řízení soudním (trestní řád),, a 127/2005, o elektronických komunikacích
    a o změně některých souvisejících Z.ů (o elektronických komunikacích), 177 2330 57
178 57 Z., mění 155/1995, o důchodovém pojištění, 178 2333 57
179 57 Z., mění 77/2002, o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a 
    o změně Z.266/1994, o dráhách,, a Z.77/1997, o státním podniku,, 
    ve znění nálezu ÚS vyhlášeného pod 83//2003, Z.179/2003 a Z.293/2004 179 2334 57
180 57 Z., mění 20/2004, mění 254/2001, o vodách a o změně některých Z.ů (vodní Z.),,
    a 239/2000, o integrovaném záchranném systému a o změně některých Z.ů, 180 2336 57
181 57 Z., mění 254/2001, o vodách a o změně některých Z.ů (vodní Z.), 181 2337 57
182 57 Z., mění 166/1999, o veterinární péči a o změně některých souvisejících Z.ů (veterinární Z.), ve znění pozdějších 
    předpisů, 634//2004, o správních poplatcích,, a 154/2000, o šlechtění, plemenitbě a 
    evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících Z.ů (plemenářský Z.), 182 2339 57
183 57 Z., mění některé Z.y v oblasti cen 183 2370 57
184 57 Z., mění 408/2000, o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně Z.92/1996, o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění
    pozdějších předpisů, (o ochraně práv k odrůdám),, a 6/2002, o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
    a o změně některých dalších Z.ů (o soudech a soudcích), 184 2371 57
185 57 S. ÚS ze dne 6. května 2008 o přijetí rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. k) Z.182/1993, o Ústavním soudu,,
    o atrahování působnosti senátů plénem 185 2374 57
186 57 V., mění V. MF 205/1999, provádí 168/1999, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
    vozidla a o změně některých souvisejících Z.ů (o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), 186 2378 58
187 57 V., mění v.385/2006, o zdravotnické dokumentaci, 187 2380 58
188 58 S. MPSV o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 188 2381 58
189 59 Z., mění 18/2004, o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých
    Z.ů (o uznávání odborné kvalifikace),, a další související Z.y 189 2386 59
190 60 V., mění V. Ministerstva zemědělství 141/1997, o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, 190 2474 60
191 61 Z., mění 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební Z.), ve znění Z.68/2007 191 2482 61
192 61 Úplné znění Z.247/2000, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých Z.ů, jak vyplývá z pozdějších
    změn 192 2484 61
193 62 Úplné znění Z.586/1992, o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 193 2522 62
194 63 V., mění v.36/2006, o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, 194 2650 63
195 63 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 195 2651 63
196 63 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 196 2651 63
197 64 V., vydává vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu 197 2653 64
198 64 V., mění v.376/2005, stanoví výše úhrady za stravu a ubytování poskytnuté v azylovém zařízení, výše kapesného a termíny jeho výplaty,
    ve znění vyhlášky 174/2006 198 2656 64
199 64 V., mění v.487/2004, o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru,
    199 2657 64
200 64 V., mění v.279/2007, o Programu statistických zjišťování na rok 2008 200 2658 64
201 64 S. MPSV, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního
    minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory 201 2659 64
202 65 V., mění V. a spojů 30/2001, provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
    pozemních komunikacích, 202 2662 65
203 65 V., mění V. MO 267/1999, stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při
    přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, 203 2664 65
204 65 V. o listinách, které je česká zúčastněná společnost povinna předložit notáři k vydání osvědčení o Z.nosti dokončení založení evropské společnosti fúzí 204 2665 65
205 65 V. o listinách, které je české zúčastněné družstvo povinno předložit notáři k vydání osvědčení o Z.nosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzí 205 2666 65
206 65 V. o písemnostech, které je česká zúčastněná korporace povinna předložit notáři k vydání osvědčení při přeshraniční fúzi 206 2667 65
207 65 V. o písemnostech, které je česká zúčastněná korporace povinna předložit notáři k vydání osvědčení o Z.nosti dokončení přeshraniční fúze 207 2670 65
208 65 V., provádí o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní 208 2671 65
209 65 V. o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Národního technického muzea 209 2691 65
210 66 NV k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu 210 2694 66
211 66 NV o druhém zvýšení důchodů v roce 2008 211 2697 66
212 66 NV o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008 212 2698 66
213 66 S. Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 213 2699 66
214 67 S. Ministerstva pro místní rozvoj o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši
    základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního
    nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt 214 2702 67
215 68 V. o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů 215 3062 68
216 69 Z., mění 159/2006, o střetu zájmů 216 3182 69
217 69 Usnesení Poslanecké sněmovny k Z.u, mění 159/2006, o střetu zájmů, přijatému Parlamentem dne 22. dubna 2008 a vrácenému prezidentem republiky
    dne 9. května 2008 217 3186 69
218 69 NV, mění NV 506/2004, kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení
    a ukončení, 218 3187 69
219 70 S. MZdrav o vydání cenového předpisu 1/2008/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely 219 3189 70
220 70 S. MZdrav o vydání cenového předpisu 1/2008/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků 220 3190 70
221 70 S. MZdrav o vydání cenového rozhodnutí 1/08-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin nepodléhajících cenové regulaci 221 3191 70
222 70 S. MZdrav o vydání cenového rozhodnutí 2/08-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami 222 3192 70
223 70 Úplné znění Z.146/2002, o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících Z.ů, jak vyplývá z pozdějších změn 223 3193 70
224 70 Úplné znění Z.110/1997, o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících Z.ů, jak vyplývá z pozdějších změn 224 3203 70
225 71 V., stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin 225 3230 71
226 72 V. o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků 226 3246 72
227 72 V., stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným
    orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (V. o paušálních nákladech) 227 3298 72
228 73 V. o registraci léčivých přípravků 228 3302 73
229 73 V. o výrobě a distribuci léčiv 229 3422 73
230 74 Z., mění 256/2004, o podnikání na kapitálovém trhu,, a další související Z.y 230 3446 74
231 75 V., mění v.117/2007, o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací 231 3518 75
232 75 V., mění V. MZdrav 247/1993, o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti
    MZdrav, okresních úřadů a obcí 232 3520 75
233 75 V. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233 3521 75
234 75 V., mění v.605/2006, o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky 242/2007 234 3531 75
235 75 V. o informačních povinnostech provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných papírů 235 3535 75
236 75 V. o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému 236 3539 75
237 75 V. o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb 237 3545 75
238 75 V., mění v.58/2006, o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující 
    na samostatnou evidenci investičních nástrojů 238 3565 75
239 76 Z., mění některé Z.y související s registrovaným partnerstvím 239 3573 76
240 77 NV, mění NV 522/2005, kterým se stanoví seznam utajovaných informací 240 3590 77
241 77 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 241 3593 77
242 78 Z., mění 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský Z.), 242 3598 78
243 78 Z., mění 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský Z.), 243 3605 78
244 78 o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu ČR na rok 2008 244 3608 78
245 78 Z., mění 353/2003, o spotřebních daních, 245 3609 78
246 78 Z., mění 16/1993, o dani silniční, 246 3610 78
247 78 Z., mění 127/2005, o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících Z.ů (o elektronických komunikacích), ve znění
    pozdějších předpisů 247 3612 78
248 78 Z., mění 340/2006, o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území ČR a o změně Z.a
    48/1997, o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících Z.ů, 248 3614 78
249 78 Z., mění 326/2004, o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících Z.ů, 249 3617 78
250 78 Z., mění některé Z.y související s oblastí evidence obyvatel 250 3619 78
251 79 Nález ÚS ze dne 20. května 2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí Z.261/2007, o stabilizaci veřejných rozpočtů, některých ustanovení Z.a
    48/1997, o veřejném zdravotním pojištění, ve znění Z.261/2007Sb., některých ustanovení Z.551/1991, o Všeobecné zdravotní pojišťovně
    ČR, ve znění Z.261/2007, a některých ustanovení Z.280/1992, o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění
    Z.261/2007 251 3630 79
252 79 Úplné znění Z.329/1999, o cestovních dokladech a o změně Z.283//1991, o Policii ČR,, (o cestovních dokladech),
    jak vyplývá z pozdějších změn 252 3661 79
253 80 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 253 3686 80
254 80 Z., mění některé Z.y v souvislosti s přijetím Z.a o některých opatřeních
    proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 254 3713 80
255 81 V. o vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh k podání žádostí podle Z.a o podnikání na kapitálovém trhu 255 3734 81
256 81 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 256 3778 81
257 82 Nález ÚS ze dne 27. března 2008 ve věci návrhu na zrušení § 183i až 183n Z.513/1991, obchodní Z.ík, 257 3782 82
258 82 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 258 3818 82
259 83 Z., mění 99/1963, občanský soudní řád,, a některé další Z.y 259 3821 83
260 83 Z., mění 238/2000, o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých Z.ů, 260 3824 83
261 83 Z., mění 247/1995, o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších Z.ů, 261 3825 83
262 84 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů 262 3830 84
263 84 S. MPSV o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně 263 3831 84
264 84 S. ČSÚ o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) 264 3831 84
265 85 Nález ÚS ze dne 22. ledna 2008 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 37 odst. 5 Z.44/1988, o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
    Z.), ve znění Z.386/2005, mění 44/1988, o ochraně a využití nerostného bohatství (horní Z.),,
    a 61/1988, o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, 265 3834 85
266 86 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 266 3850 86
267 87 Úplné znění Z.168/1999, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících Z.ů 
    (o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), jak vyplývá z pozdějších změn 267 3851 86
268 87 NV, mění NV 689/2004, o soustavě oboru vzdělání
    v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, 268 3873 87
269 87 Nález ÚS ze dne 29. ledna 2008 ve věci návrhu na zrušení ustanovení položky 14a bodu 2 písm. a) přílohy Z.549/1991, o soudních poplatcích,
    269 3885 87
270 88 Z., mění 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících Z.ů, 270 3898 88
271 89 V., mění V. MZdrav 38/2001, o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění
    pozdějších předpisů 271 3902 89
272 90 V., mění v.381/2007, o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách 272 3973 90
273 91 o Policii ČR 273 4086 91
274 91 Z., mění některé Z.y v souvislosti s přijetím Z.a o Policii ČR 274 4117 91
275 92 S. ČSÚ o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) 275 4158 92
276 93 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 276 4278 93
277 93 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 277 4279 93
278 94 NV o obsahových náplních jednotlivých živností 278 4282 94
279 95 V., mění V. MPSV ČR 182/1991, provádí o sociálním zabezpečení a ČNR o působnosti orgánů
    ČR v sociálním zabezpečení, 279 4354 95
280 95 V. o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách 280 4355 95
281 95 V. o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 281 4361 95
282 95 V., mění v.123/2007, o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 282 4365 95
283 95 V., mění v.347/2004, o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního
    fondu 283 4374 95
284 95 V. o vydání zlatých mincí „Technická památka pivovar v Plzni“ po 2 500 Kč 284 4376 95
285 95 V. o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Českého svazu ledního hokeje 285 4377 95
286 95 Nález ÚS ze dne 22. dubna 2008 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Kořenov 2/2004 o zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství
    a veřejné zeleně a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů na území obce Kořenov 286 4378 95
287 95 Nález ÚS ze dne 30. dubna 2008 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení přílohy 1 obecně závazné vyhlášky obce Plchov 1/2007 o místních
    poplatcích 287 4379 95
288 96 V., mění v.299/2003, o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka 288 4386 96
289 96 V., mění v.375/2006, mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče 289 4387 96
290 96 V. o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních
    živočichů 290 4388 96
291 96 Nález ÚS ze dne 29. ledna 2008 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 57 odst. 5 Z.337/1992, o správě daní a poplatků, ve znění
    před novelizací provedenou Z.em 230/2006 291 4419 96
292 96 S. MPSV o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 292 4430 96
293 96 S. MPSV o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 293 4431 96
294 97 Z., mění 262/2006, Z.ík práce,, a 251/2005, o inspekci práce, 294 4434 97
295 97 Z., mění 99/1963, občanský soudní řád,, a 359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí, 295 4436 97
296 97 o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících Z.ů (o lidských tkáních a buňkách) 296 4441 97
297 97 Z., mění 120/2002, o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících Z.ů, ve znění
    pozdějších předpisů, a některé související Z.y 297 4460 97
298 97 Z., mění 128/2000, o obcích (obecní zřízení),, 129/2000, o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
    předpisů, a 131/2000, o hlavním městě Praze, 298 4483 97
299 98 o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009 a 2010, a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu
    v letech 2009 a 2010 299 4490 98
300 98 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 300 4491 98
301 98 Z., mění některé Z.y v souvislosti s přijetím Z.a o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 301 4501 98
302 98 Z., mění č.235/2004, o dani z přidané hodnoty, 302 4505 98
303 98 Z., mění č.254/2004, o omezení plateb v hotovosti a o změně Z.337/1992, o správě daní a poplatků, 303 4528 98
304 98 Z., mění č.563/1991, o účetnictví,, a některé Z.y 304 4529 98
305 99 Z., mění č.187/2006, o nemocenském pojištění,, a některé další Z.y 305 4538 99
306 99 Z., mění č.155/1995, o důchodovém pojištění,, 582/1991, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,, a některé další Z.y 306 4560 99
307 100 Z., mění č.20/1987, o státní památkové péči, 307 4586 100
308 100 Z., mění č.170/2002, o válečných veteránech, 308 4588 100
309 100 Z., mění č.114/1995, o vnitrozemské plavbě,, a některé další Z.y 309 4590 100
310 100 Z., mění č.61/2000, o námořní plavbě, 310 4602 100
311 100 Z., mění č.321/2004, o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících Z.ů (o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších
    předpisů 311 4609 100
312 100 Z., mění 246/1992, na ochranu zvířat proti týrání,, 634/2004, o správních poplatcích, ve znění pozdějších
    předpisů, a 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, 312 4610 100
313 100 V., mění v.274/2005, o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu, ve znění vyhlášky 183/2007 313 4633 100
314 101 Z., mění 6/2002, o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších Z.ů (o soudech a soudcích),
    , 150/2002, soudní řád správní,ve znění pozdějších předpisů, 7/2002, o řízení ve věcech soudců a státních zástupců,
    , 349/1999, o Veřejném ochránci práv,, 283/1993, o státních zastupitelstvích,
    , 200/1990, o přestupcích,, a 85/1996, o advokacii, 314 4642 101
315 101 Z., mění 695/2004, o podmínkách obchodování s povolenkami
    na emise skleníkových plynů a o změně některých Z.ů, ve znění Z.212/2006 315 4655 101
316 102 V. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 316 4666 102
317 103 Úplné znění Z.561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský Z.), jak vyplývá z pozdějších změn 317 4826 103
31. prosince 2008 Částka 155, 483-486 
483 / 2008 Z., mění 86/2002, o ochraně ovzduší a o změně některých dalších Z.ů (o ochraně ovzduší),
484 / 2008 Z., mění 119/2002, o střelných zbraních a střelivu a o změně Z.156/2000, o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně Z.288/1995, o střelných zbraních a střelivu (o střelných zbraních), ve znění Z.13/1998, a Z.368/1992, o správních poplatcích,, a Z.455/1991, o živnostenském podnikání (živnostenský Z.),, (o zbraních),, a 200/1990, o přestupcích,
485 / 2008 o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně Z.290/2002, o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně Z.157/2000, o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR, ve znění Z.10/ /2001, a Z.20/1966, o péči o zdraví lidu,,
486 / 2008 V., stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování
31. prosince 2008 Částka 154, 479-482 
479 / 2008 Z., mění 582/1991, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,, 435/2004, o zaměstnanosti,, a některé další Z.y
480 / 2008 Z., mění 274/2008, mění některé Z.y v souvislosti s přijetím Z.a o Policii ČR, 361/2000, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých Z.ů (o silničním provozu),, a 141/1961, o trestním řízení soudním (trestní řád),
481 / 2008 Z., mění 22/1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých Z.ů,, a 505/1990, o metrologii,
482 / 2008 Z., mění 586/1992, o daních z příjmů,
31. prosince 2008 Částka 153, 476-478 
476 / 2008 Z., mění 357/1992, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
477 / 2008 Z., mění 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,, a další související Z.y
478 / 2008 V., mění V. Ministerstva životního prostředí 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady,
31. prosince 2008 Částka 152, 475 
475 / 2008 o státním rozpočtu ČR na rok 2009
 30. prosince 2008 Částka 151, 465-474 
465 / 2008 NV o povolání vojáků Armády ČR k plnění úkolů Policie ČR při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách
466 / 2008 NV o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
467 / 2008 NV, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009
468 / 2008 NV o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů ČR
469 / 2008 V., mění v.500/2002, provádějí některá ustanovení Z.563/1991, o účetnictví,, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví,
470 / 2008 V., mění v.501/2002, provádějí některá ustanovení Z.563/1991, o účetnictví,, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi,
471 / 2008 Vyháška, mění v.504/2002, provádějí některá ustanovení Z.563/1991, o účetnictví,, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví,
472 / 2008 V., mění v.505/2002, provádějí některá ustanovení Z.563/1991, o účetnictví,, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu,
473 / 2008 V. o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce
474 / 2008 V. o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti předsednictví ČR v Radě Evropské unie
30. prosince 2008 Částka 150, 464 
464 / 2008 V. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009
 29. prosince 2008 Částka 149, 460-463 
460 / 2008 V. o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie ČR a o prokazování příslušnosti k Policii ČR
461 / 2008 V., stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty
462 / 2008 V., stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt
463 / 2008 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
29. prosince 2008 Částka 148, 457-459 
457 / 2008 Z., mění 141/1961, o trestním řízení soudním (trestní řád),, a 219/2000, o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích,
458 / 2008 Z., mění 182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční Z.),
459 / 2008 S. Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
29. prosince 2008 Částka 147, 455-456 
455 / 2008 V. o rozsahu, struktuře a termínech pro předkládání údajů o stavu pohledávek z poskytnutých návratných finančních výpomocí, majetkových účastí a cenných papírů, jejichž majitelem je stát a se kterými jsou příslušní hospodařit správci kapitol
456 / 2008 V., mění v.3/2008, o provedení některých ustanovení Z.151/1997, o oceňování majetku a o změně některých Z.ů,, (oceňovací V.)
29. prosince 2008 Částka 146, 447-454 
447 / 2008 NV o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
448 / 2008 NV o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)
449 / 2008 NV, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2009 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení
450 / 2008 NV, mění NV 104/2005, kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění NV 517/2005
451 / 2008 V., pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot
452 / 2008 V., mění v.518/2004, provádí 435/2004, o zaměstnanosti, ve znění vyhlášky 507/2005
453 / 2008 V., mění v.482/2005, o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky 5/2007
454 / 2008 V., mění v.541/2005, o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického Z.a,
23. prosince 2008 Částka 145, 446 
446 / 2008 Nález ÚS ze dne 26. listopadu 2008 ve věci návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství s ústavním pořádkem
23. prosince 2008 Částka 144, 441-445 
441 / 2008 V. o způsobu vnějšího označení inspektora, vzoru služebního průkazu inspekce, vzoru označení vozidel inspekce a způsobu prokazování příslušnosti k inspekci
442 / 2008 V. o podrobnostech evidence letadel provozovaných Policií ČR
443 / 2008 V., stanoví názvy, sídla a územní obvody krajských ředitelství Policie ČR
444 / 2008 V. o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
445 / 2008 V., mění v.388/2002, o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností,, v.564/2002, o stanovení území okresů ČR a území obvodů hlavního města Prahy,, a v.207/2001, provádí 301/2000, o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících Z.ů,
23. prosince 2008 Částka 143, 440 
440 / 2008 Úplné znění Z.356/2003, o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých Z.ů, jak vyplývá z pozdějších změn
23. prosince 2008 Částka 142, 439 
439 / 2008 V., mění V. MZdrav 134/1998, vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami,
17. prosince 2008 Částka 141, 436-438 
436 / 2008 NV o povolání vojáků Armády ČR k plnění úkolů Policie ČR v období od 1. ledna 2009 do 31. července 2009
437 / 2008 NV, kterým se zrušuje NV 179/2004, kterým se stanoví technické požadavky na veterinární technické prostředky
438 / 2008 S. Ministerstva průmyslu a obchodu o zrušení pověření Českého normalizačního institutu, příspěvkové organizace, zabezpečováním tvorby a vydávání českých technických norem
15. prosince 2008 Částka 140, 433-435 
433 / 2008 Z., mění 21/1992, o bankách,
434 / 2008 Nález ÚS ze dne 12. srpna 2008 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Krupky 12/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
435 / 2008 S. MPSV o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2008 pro účely Z.a o zaměstnanosti
15. prosince 2008 Částka 139, 424-432 
424 / 2008 NV o povolání příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2009
425 / 2008 V., mění v.220/2007, pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského Z.a
426 / 2008 V., mění v.329/2008, o centrální evidenci exekucí
427 / 2008 V. o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
428 / 2008 S. ČSÚ o ukončení správy Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
429 / 2008 S. ČSÚ o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM a o ukončení zveřejňování aktualizací Klasifikace zemí CZ-GEONOM ve Sbírce Z.ů
430 / 2008 S. ČSÚ o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
431 / 2008 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
432 / 2008 S. Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
8. prosince 2008 Částka 138, 420-423 
420 / 2008 V., stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón
421 / 2008 V., stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009
422 / 2008 V. o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka
423 / 2008 Úplné znění Z.155/1998, o znakové řeči a o změně dalších Z.ů, jak vyplývá ze změn provedených Z.em 384/2008
1. prosince 2008 Částka 137, 417-419 
417 / 2008 V. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2009
418 / 2008 V., provádí o obecní policii
419 / 2008 V., mění V. MV 207/2001, provádí 301/2000, o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících Z.ů,
 1. prosince 2008 Částka 136, 415-416 
415 / 2008 V., stanoví rozsah a struktura podkladů pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu
416 / 2008 V., mění v.442/2006, stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
1. prosince 2008 Částka 135, 413-414 
413 / 2008 o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v roce 2008
414 / 2008 Z., mění 117/1995, o státní sociální podpoře,, a 359/1999, 
o sociálně-právní ochraně dětí,
S. MV o opravě tiskových chyb v NV 353/2008 a ve vyhlášce 393/2008
1. prosince 2008 Částka 134, 411-412 
411 / 2008 V. o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
412 / 2008 V. o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
21. listopadu 2008 Částka 133, 408-410 
408 / 2008 V., mění v.488/2006, stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn
409 / 2008 Úplné znění Z.246/1992, na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších změn
410 / 2008 S. MPSV o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
20. listopadu 2008 Částka 132, 407 
407 / 2008 V., mění v.393/2006, o zdravotní způsobilosti
18. listopadu 2008 Částka 131, 403-406
403 / 2008 NV, mění NV 508/2004, kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů,
404 / 2008 V., mění V. MPO 328/2000, o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu
405 / 2008 V., mění v.54/2008, o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
406 / 2008 Nález ÚS ze dne 5. srpna 2008 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Budyně nad Ohří 2/2005 o stanovení podmínek pro spalování tuhých paliv v obci
7. listopadu 2008 Částka 130, 399-402 
399 / 2008 V., mění V. Ministerstva zemědělství 221/2002, stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění vyhlášky 129/2005
400 / 2008 V., zrušuje v.391/2003, stanoví podrobnosti o označování, měření a klasifikaci dříví
401 / 2008 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
402 / 2008 S. ČSÚ o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
10. listopadu 2008 Částka 129, 398 
398 / 2008 V. o Programu statistických zjišťování na rok 2009
30. října 2008 Částka 128, 394-397 
394 / 2008 V., mění v.671/2004, stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách,
395 / 2008 V., mění v.48/2008, o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě
396 / 2008 S. MPSV, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2009
397 / 2008 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
30. října 2008 Částka 127, 392-393 
392 / 2008 V., mění v.250/2005, o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku
393 / 2008 V., mění v.201/2005, o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění vyhlášky 563/2006
27. října 2008 Částka 126, 388-391
388 / 2008 V., mění V. a spojů 341/2002, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
389 / 2008 V., mění v.232/2004, provádějí některá ustanovení Z.a o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých Z.ů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků,
390 / 2008 S. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
391 / 2008 Úplné znění Z.133/2000, o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých Z.ů (o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn
23. října 2008 Částka 125, 386-387 
386 / 2008 V., mění V. MZdrav 38/2001, o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy,
387 / 2008 V., mění v.381/2007, o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách,
20. října 2008 Částka 124, 381-385
381 / 2008 Z., mění 218/2002, o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební Z.),, a 309/2002, o změně Z.ů souvisejících s přijetím Z.a o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební Z.),
382 / 2008 Z., mění 435/2004, o zaměstnanosti,, 326/1999, o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých Z.ů,, a další související Z.y
383 / 2008 Z., mění 185/2001, o odpadech a o změně některých dalších Z.ů,, 283/1991, o Policii ČR,, a 56/2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně Z.168/1999, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících Z.ů (o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
384 / 2008 Z., mění 155/1998, o znakové řeči a o změně dalších Z.ů a další související Z.y
385 / 2008 V., mění v.307/2004, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky 34/2006
20. října 2008 Částka 123, 378-380 
378 / 2008 V. o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky
379 / 2008 Úplné znění Z.328/1999, o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších změn
380 / 2008 Úplné znění Z.301/2000, o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících Z.ů, jak vyplývá z pozdějších změn
16. října 2008 Částka 122, 377 
377 / 2008 V., mění V. MF 16/2001, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných 
      pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů 
S. MV o opravě tiskové chyby v Z.ě 273/2008
13. října 2008 Částka 121, 374-376 
374 / 2008 V. o přepravě odpadů a o změně vyhlášky 381/2001, stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů),
375 / 2008 S. MF, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2008 – 2016, VAR
376 / 2008 S. Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
10. října 2008 Částka 120, 373 
373 / 2008 S. MV o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu v případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
7. října 2008 Částka 119, 371-372 
371 / 2008 Z., mění 356/2003, o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých Z.ů,
372 / 2008 Usnesení Poslanecké sněmovny k Z.u, mění 356/2003, o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých Z.ů,, přijatému Parlamentem dne 18. července 2008 a vrácenému prezidentem republiky dne 11. srpna 2008
7. října 2008 Částka 118, 362-370 
362 / 2008 NV o zrušení některých NV v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy
363 / 2008 NV o zvýšení důchodů v roce 2009
364 / 2008 NV o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2009
365 / 2008 NV, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
366 / 2008 NV, kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů
367 / 2008 V., mění V. MO 268/1999, pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění vyhlášky 458/2002
368 / 2008 V., mění V. MV 152/2000, o provedení některých ustanovení Z.130/2000, o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých Z.ů,, V. MV 233/2000, o provedení některých ustanovení Z.247/1995, o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších Z.ů, ve znění Z.212/1996, nálezu ÚS uveřejněného pod 243/1999 a Z.204/2000,, V. MV 59/2002, o provedení některých ustanovení Z.491/2001, o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých Z.ů,, a v.409/2003, k provedení Z.62/2003, o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých Z.ů, ve znění vyhlášky 251/2006
369 / 2008 V., mění V. MZdrav 26/2001, o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (V. o kosmetických prostředcích),
370 / 2008 V., mění v.77/2003, stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje,
2. října 2008 Částka 117, 357-361 
357 / 2008 Úplné znění Z.360/1992, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá z pozdějších změn
358 / 2008 Úplné znění Z.417/2004, o patentových zástupcích a o změně Z.a o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, jak vyplývá z pozdějších změn
359 / 2008 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
360 / 2008 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
361 / 2008 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
1. října 2008 Částka 116, 356 
356 / 2008 V., provádí 91/1996, o krmivech,
26. září 2008 Částka 115, 353-355
353 / 2008 NV, mění NV 589/2006, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
354 / 2008 V., mění v.524/2006, o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu,
355 / 2008 Nález ÚS ze dne 20. května 2008 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 23 písm. b) Z.329/1999, o cestovních dokladech a o změně Z.283/1991, o Policii ČR,, (o cestovních dokladech), ve znění Z.217/2002 a Z.320/2002
24. září 2008 Částka 114, 350-352 
350 / 2008 V., mění V. MZdrav 59/1997, stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách
351 / 2008 V., mění v.383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady,
352 / 2008 V. o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)
S. o opravě tiskové chyby v ZÁKONě 261/2007
19. září 2008 Částka 113, 347 - 349 
347 / 2008 NV o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých po příslušnících bezpečnostních sborů
348 / 2008 V. o výuce a zkouškách znalosti českého jazykapro účely získání povolení k trvalému pobytu na území ČR
349 / 2008 S. Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
19. září 2008 Částka 112, 346
346 / 2008 Úplné znění Z.a 256/2004, o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá z pozdějších změn
12. září 2008 Částka 111, 343-345 
343 / 2008 V., stanoví vzor žádosti o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a vzor záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
344 / 2008 V. o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
345 / 2008 Úplné znění Z.340/2006, o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území ČR a o změně Z.48/1997, o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících Z.ů,, jak vyplývá ze změn provedených Z.em 248/2008
12. září 2008 Částka 110, 340-342
340 / 2008 NV, mění NV 19/2003, kterým se stanoví technické požadavky na hračky
341 / 2008 V. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky 294/2005, o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady, (V. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
342 / 2008 Nález ÚS ze dne 2. července 2008 ve věci návrhu na zrušení § 64 odst. 2 Z.337/1992, o správě daní a poplatků,, a o návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37a odst. 1 věty první Z.588/1992, o dani z přidané hodnoty,, a § 105 odst. 1 věty třetí Z.235/2004, o dani z přidané hodnoty,
10. září 2008 Částka 109, 333-339
333 / 2008 V., mění V. 224/1995, o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění vyhlášky 295/2005
334 / 2008 V., mění V. MO 266/1999, o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečení ubytování vojáků z povolání,
335 / 2008 V., mění V. MO 268/1999, pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění vyhlášky 458/2002
336 / 2008 V., mění V. MO 279/1999, stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu
337 / 2008 V., mění V. MO 282/1999, o posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu
338 / 2008 Úplné znění Z.95/2004, o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, jak vyplývá z pozdějších změn
339 / 2008 Úplné znění Z.96/2004, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících Z.ů (o nelékařských zdravotnických povoláních), jak vyplývá z pozdějších změn
8. září 2008 Částka 108, 329-332
329 / 2008 V. o centrální evidenci exekucí
330 / 2008 V., mění V. Ministerstva spravedlnosti 330/2001, o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem,
331 / 2008 Úplné znění Z.18/2004, o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých Z.ů (o uznávání odborné kvalifikace), jak vyplývá z pozdějších změn
332 / 2008 Úplné znění Z.166/1999, o veterinární péči a o změně některých souvidejících Z.ů (veterinární Z.), jak vyplývá z pozdějších změn
2. září 2008 Částka 107, 328 
328 / 2008 V., mění v.331/2004, o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby
29. srpna 2008 Částka 106, 325-327 
325 / 2008 V., mění v.322/2005, o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách,
326 / 2008 V., mění v.62/2007, mění v.73/2005, o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky 227/2007
327 / 2008 S. MV o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
29. srpna 2008 Částka 105, 322-324 
322 / 2008 V., mění v.16/2005, o organizaci školního roku
323 / 2008 V., mění v.2/2006, pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského Z.a
324 / 2008 V. o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (V. o kontaktních místech veřejné správy)
29. srpna 2008 Částka 104, 318-321
318 / 2008 NV o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
319 / 2008 NV, mění NV 205/2004, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol,
320 / 2008 NV, mění NV 245/2004, o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění NV 83/2006 a NV 33/2007
321 / 2008 V., mění v.423/2004, stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

II. Chronologický seznam S. MV o opravě tiskových chyb v roce 2008
S. MV o opravě tiskové chyby v Z.ě 296/2007 9 423
S. MV o opravě tiskové chyby ve vyhlášce 105/2008 43 1766
S. MV o opravě tiskové chyby ve vyhlášce 132/2008 47 1992
S. MV o opravě tiskových chyb v Z.ě 261/2007 51 2144
S. MV o opravě tiskových chyb v Z.ě 261/2008 86 3872
S. MV o opravě tiskové chyby v Z.ě 261/2007 114 5496
S. MV o opravě tiskové chyby v Z.ě 273/2008 122 5854
S. MV o opravě tiskových chyb v NV 353/2008 a ve vyhlášce 393/2008 135 6903

III. Chronologický seznam úplných znění Z.ů vyhlášených ve Sbírce Zákonů v roce 2008
Úplné znění Z.326/1999, o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých Z.ů, jak vyplývá z pozdějších změn 42 670 13
Úplné znění Z.91/1996, o krmivech, jak vyplývá z pozdějších změn 45 758 14
Úplné znění Z.182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční Z.), jak vyplývá z pozdějších změn 56 846 17
Úplné znění Z.406/2000, o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn 61 982 19
Úplné znění Z.593/1992, o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 89 1214 26
Úplné znění Z.247/2000, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých Z.ů, jak vyplývá z pozdějších změn 192 2484 61
Úplné znění Z.586/1992, o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 193 2522 62 
Úplné znění Z.146/2002, o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících Z.ů, jak vyplývá z pozdějších změn 223 3193 70
Úplné znění Z.110/1997, o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících Z.ů, jak vyplývá z pozdějších změn 224 3203 70
Úplné znění Z.329/1999, o cestovních dokladech a o změně Z.283//1991, o Policii ČR,, (o cestovních dokladech), jak vyplývá z pozdějších změn 252 3661 79
Úplné znění Z.168/1999, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících Z.ů (o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), jak vyplývá z pozdějších změn 267 3851 86
Úplné znění Z.561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský Z.), jak vyplývá z pozdějších změn 317 4826 103
Úplné znění Z.18/2004, o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých Z.ů (o uznávání odborné kvalifikace), jak vyplývá z pozdějších změn 331 5069 108
Úplné znění Z.166/1999, o veterinární péči a o změně některých souvisejících Z.ů (veterinární Z.), jak vyplývá z pozdějších změn 332 5090 108
Úplné znění Z.95/2004, o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, jak vyplývá z pozdějších změn 338 5178 109
Úplné znění Z.96/2004, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících Z.ů (o nelékařských zdravotnických povoláních), jak vyplývá z pozdějších změn 339 5206 109
Úplné znění Z.340/2006, o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území ČR a o změně Z.48//1997, o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících Z.ů,, jak vyplývá ze změn provedených Z.em 248/2008 345 5311 111
Úplné znění Z.256/2004, o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá z pozdějších změn 346 5322 112
Úplné znění Z.360/1992, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá z pozdějších změn 357 5722 117
Úplné znění Z.417/2004, o patentových zástupcích a o změně Z.a o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, jak vyplývá z pozdějších změn 358 5740 117
Úplné znění Z.328/1999, o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších změn 379 5859 123
Úplné znění Z.301/2000, o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících Z.ů, jak vyplývá z pozdějších změn 380 5873 123
Úplné znění Z.133/2000, o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých Z.ů (o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn 391 6123 126
Úplné znění Z.246/1992, na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších změn 409 6611 133
Úplné znění Z.155/1998, o znakové řeči a o změně dalších Z.ů, jak vyplývá ze změn provedených Z.em 384/2008 423 6980 138
Úplné znění Z.356/2003, o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých Z.ů, jak vyplývá z pozdějších změn 440 7676 143 
 
 

Vhodné ke zrušení nebo novele

o zabezpečení prezidenta
o datových schránkách 300/2008 ve znění k červnu 2013
Exekuční řád
Aktuální    Odkazy jine: Zdraví      Sociální     návrh-rejstřík smluv    
  
http://www.isir.info/isir/vyhledavani/vsechny/page/975 insolvenční hlídač
http://www.epravo.cz/top/efocus/novy-obcansky-zakonik-29-delka-a-beh-promlceci-lhuty-obecne-principy-88849.html běh promlčecí doby nový občan.zák.
http://www.epravo.cz/top/clanky/zruseni-a-vyporadani-podiloveho-spoluvlastnictvi-55235.html zrušení a vypořádání podílového vlastnictví podle nového zákoníku 
http://www.holec-advokati.cz/cs/publikace/235 věcné právo stavby
http://kraken.slv.cz/8Tdo244/2013  Kraken dovolání M.K. se zamítá březen 2014 
http://kraken.slv.cz/III.US3082/13 Kraken Ústavní soud - lidské právo 
http://ict-law.blogspot.cz/2013/11/aktualni-navrh-narizeni-o-ochrane.html polcak radim Blog Ústavu práva a technologií Právnické fakulty MU 
http://www.arb.ca.gov/msprog/levprog/levii/levii.htm  KALIFORNIE lev II agentuta pro ochranu životního prostředí
http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=CZE  FAO potraviny a zemědělství United Nations  CR
http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=AUT&paia=4   Austria Water Management
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=125712&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL  legislativní databaze
http://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=&Bundesland=K%c3%a4rnten&BundeslandDefault=K%c3%a4rnten&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=25.01.2014&SucheNachGesetzen=True&SucheNachKundmachungen=True&SucheNachVerordnungen=True&SucheNachSonstiges=True&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=50&Suchworte=&Position=1 
          Ostereich RIS rechtsinformationssystem
https://e-justice.europa.eu/content_order_for_payment_procedures-296-ew-cs.do?clang=en Euroepan Justice
http://www.adikia.cz/

http://www.oesterreichnews.de/ Magazin v Nemecku
http://www.oesterreichnews.de/5333-deutschland-muss-strom-aus-oesterreich-beziehen/ 9.2.2012
http://www.news.de/ratgeber/gesundheit/364371216/1/  News nemecko
http://www.news.de/reisen-und-leben/855505981/die-top-5-straende-in-daenemark-nord-und-ostsee-konkurrieren-auf-hohem-niveau/1/

AK Ruzova
http://www.akruzova.cz

--------
http://www.uppraha.cz/clanek/136/regulacni-plany UP Praha
http://mpp.praha.eu/stavebniuzavery/default.aspx stavebni uzavery Praha

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/kontakty-adresar?id_oddeleni=11100
Volna mista SZIF
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4 dotace
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/op dotace
http://www.cizp.cz/O-nas/Volna-mista
CIZP volna mista
http://www1.cenia.cz/www/
http://www.eru.cz/dias-browse_articles.php?parentId=90&deep=off&type= 
ERU
http://www.eru.cz/user_data/files/inzerat/2014/Specialista_SD_Praha.pdf 

http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=802394#utm_source=aktualne.centrum.cz&utm_medium=article-hint&utm_content=domaci  Centralni banky 

Tobert Brestan
Anatole Kaletsky se narodil v Rusku, ale od svých 14 let žije v Británii a v USA. Vystudoval Cambridge, pracoval v týdeníku The Economist, ve Financial Times či v The New York Times. Nyní píše pravidelně ekonomické sloupky pro agenturu Reuters. 

http://www.wolframalpha.com/participate/ 

http://windows.php.net/download/ PHP
http://www.tvorba-webu.cz/php/formulare.php PHP

--------------------

 

Nahoru