zákon o správních poplatích

634/2004 Zákon o správních poplatcích

634 ZÁKON ze dne 26. listopadu 2004 o správních poplatcích
74.	01.01.2015	458/2011 Sb., 239/2013 Sb.	
73.	01.07.2014	170/2013 Sb.	
72.	01.01.2014	458/2011 Sb., 186/2013 Sb., 232/2013 Sb., 257/2013 Sb., 273/2013 Sb., 279/2013 Sb., 313/2013 Sb., 344/2013 Sb.	Aktuální verze. 
71.	01.11.2013	306/2013 Sb.	
70.	30.09.2013	281/2013 Sb.	
69.	19.08.2013	241/2013 Sb.	
68.	01.08.2013	185/2013 Sb.	
67.	01.05.2013	102/2013 Sb.	
66.	01.04.2013	50/2013 Sb.	
65.	19.03.2013	69/2013 Sb.	
64.	01.01.2013	457/2011 Sb., 221/2012 Sb., 350/2012 Sb., 359/2012 Sb., 407/2012 Sb., 428/2012 Sb., 496/2012 Sb., 502/2012 Sb., 503/2012 Sb.	
63.	01.12.2012	399/2012 Sb.	
62.	01.09.2012	202/2012 Sb., 274/2012 Sb.	
61.	14.08.2012	172/2012 Sb.	
60.	01.07.2012	225/2012 Sb.	
59.	30.06.2012	169/2012 Sb.	
58.	01.06.2012	119/2012 Sb.	
57.	01.04.2012	375/2011 Sb., 19/2012 Sb., 53/2012 Sb.	
56.	31.01.2012	37/2012 Sb.	
55.	01.01.2012	249/2011 Sb., 255/2011 Sb., 300/2011 Sb., 308/2011 Sb., 329/2011 Sb., 344/2011 Sb., 349/2011 Sb., 350/2011 Sb., 367/2011 Sb., 428/2011 Sb., 458/2011 Sb., 472/2011 Sb.	
54.	01.12.2011	357/2011 Sb.	
53.	17.11.2011	262/2011 Sb.	
52.	01.09.2011	245/2011 Sb.	
51.	01.08.2011	133/2011 Sb.	
50.	15.07.2011	188/2011 Sb.	
49.	01.07.2011	152/2011 Sb.	
48.	25.05.2011	134/2011 Sb.	
47.	01.05.2011	427/2010 Sb.	
46.	22.04.2011	105/2011 Sb.	
45.	01.03.2011	30/2011 Sb.	
44.	01.01.2011	281/2009 Sb., 427/2010 Sb.	
43.	07.12.2010	343/2010 Sb.	
42.	01.07.2010	227/2009 Sb., 148/2010 Sb., 153/2010 Sb.	
41.	07.06.2010	160/2010 Sb.	
40.	01.06.2010	132/2010 Sb.	
39.	01.01.2010	301/2009 Sb., 346/2009 Sb.	
38.	01.12.2009	420/2009 Sb.	
37.	01.10.2009	291/2009 Sb.	
36.	01.08.2009	206/2009 Sb.	
35.	01.07.2009	301/2008 Sb.	
34.	29.06.2009	197/2009 Sb.	
33.	01.06.2009	141/2009 Sb.	
32.	23.01.2009	9/2009 Sb.	
31.	01.01.2009	297/2008 Sb., 309/2008 Sb., 382/2008 Sb.	
30.	18.10.2008	296/2008 Sb.	
29.	01.10.2008	312/2008 Sb.	
28.	01.09.2008	254/2008 Sb.	
27.	01.07.2008	130/2008 Sb., 182/2008 Sb., 189/2008 Sb., 230/2008 Sb., 239/2008 Sb.	
26.	25.04.2008	140/2008 Sb.	
25.	01.04.2008	374/2007 Sb., 38/2008 Sb.	
24.	01.03.2008	106/2007 Sb.	
23.	01.01.2008	261/2007 Sb., 269/2007 Sb.	
22.	21.12.2007	379/2007 Sb.	
21.	01.08.2007	179/2006 Sb.	
20.	01.07.2007	312/2006 Sb.	
19.	01.01.2007	81/2006 Sb., 109/2006 Sb., 112/2006 Sb., 186/2006 Sb., 226/2006 Sb., 575/2006 Sb.	
18.	01.09.2006	136/2006 Sb.	
17.	01.07.2006	138/2006 Sb.	
16.	01.06.2006	227/2006 Sb.	
15.	31.05.2006	235/2006 Sb.	
14.	22.05.2006	215/2006 Sb.	
13.	27.04.2006	161/2006 Sb.	
12.	14.04.2006	130/2006 Sb.	
11.	01.04.2006	57/2006 Sb.	
10.	08.03.2006	56/2006 Sb.	
9.	27.02.2006	48/2006 Sb.	
8.	01.01.2006	545/2005 Sb.	
7.	30.12.2005	553/2005 Sb.	
6.	11.11.2005	444/2005 Sb.	
5.	01.10.2005	361/2005 Sb.	
4.	19.09.2005	357/2005 Sb.	
3.	16.06.2005	228/2005 Sb.	
2.	03.06.2005	217/2005 Sb., 444/2005 Sb.	
1.	16.01.2005		Počátek účinnosti. 
0.	17.12.2004		
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen "poplatky") a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy (dále jen "správní úřad").

§ 2
Předmět poplatků
(1) Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy (dále jen "úkon"). 
  Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k tomuto zákonu (dále jen "sazebník"). 
  Sazebník v jednotlivých položkách dále obsahuje případné osvobození od poplatku, úkony, které nejsou předmětem poplatku, zmocnění správního úřadu 
  při stanovení výše poplatku, popřípadě poznámky, které upravují podrobnosti k jednotlivým úkonům.
(2) Úkony zahájené správním úřadem z moci úřední, s výjimkou místního šetření, a úkony související s přestupkovým a s trestním řízením nejsou předmětem poplatku, 
  nestanoví-li sazebník jinak.

§ 3
Poplatník
(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.
(2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek za týž úkon více poplatníkům, zaplatí jej společně a nerozdílně, nestanoví-li sazebník jinak.

§ 4
Sazby poplatků jsou stanoveny v sazebníku pevnou částkou nebo procentem u poplatku, jehož základ je vyjádřen v penězích (dále jen „procentní poplatek“). Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky korun českých nahoru. Procentní poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.

§ 5
Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení
(1) Poplatky vyměřuje, vybírá a vymáhá správní úřad příslušný k provedení úkonu, nestanoví-li sazebník jinak.
(2) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou jsou splatné buď při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu, a to podle jeho vymezení 
  v jednotlivých položkách sazebníku, nestanoví-li sazebník jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této lhůtě, vyzve ho správní úřad, aby tak učinil 
  ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k zaplacení poplatku, která je rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu upravujícího 
  správu daní. Ve výzvě k zaplacení poplatku správní úřad zároveň upozorní poplatníka na důsledky nezaplacení poplatku. Proti výzvě k zaplacení poplatku 
  lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po jejím doručení.
(3) Procentní poplatky a další poplatky, o nichž tak stanoví sazebník, vyměřuje správní úřad platebním výměrem a jsou splatné ve lhůtě do 15 dnů ode dne, 
  který následuje po doručení platebního výměru. Obdobně vyměřuje správní úřad nedoplatky na poplatku.
(4) Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, správní úřad zastaví zahájené řízení nebo úkon neprovede, nestanoví-li sazebník jinak. 
  Zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, postupuje správní úřad v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud již nerozhodl 
  o zastavení řízení. Je-li však poplatek zaplacen nejpozději do konce běhu odvolací lhůty proti tomuto rozhodnutí, pozbývá rozhodnutí platnosti a správní úřad 
  tuto skutečnost vyznačí formou úředního záznamu ve spise.

(5) Správní úřad vydá výsledek provedeného úkonu vždy až po zaplacení poplatku, nestanoví-li sazebník jinak. Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními právními předpisy neběží v době ode dne doručení výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokazatelného zaplacení poplatku.
(6) Penále, úrok z prodlení ani úrok za dobu posečkání s placením poplatku, stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím správu daní, se neuplatňují.

§ 6 Placení poplatku
(1) Poplatky se platí v české měně, nestanoví-li tento zákon jinak (odstavce 2, 3 a 5).
(2) České zastupitelské úřady vyměřují procentní poplatky v té cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Vztahuje-li se předmět úkonu, prováděný českým zastupitelským úřadem, k peněžním prostředkům poplatníka a tyto prostředky má český zastupitelský úřad u sebe, může procentní poplatek vybrat srážkou z těchto prostředků.
(3) Poplatky stanovené pevnou částkou mohou české zastupitelské úřady vybírat rovněž
a) v měně státu, v němž mají své sídlo, nebo
b) v měně jiného státu, je-li Českou národní bankou vyhlašován kurs devizového trhu této měny.
(4) Pro účely placení poplatku podle odstavců 2 a 3 provede český zastupitelský úřad přepočet na cizí měnu a naopak podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího lhůtám splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou nebo vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující kalendářní měsíc. Pro přepočet měn, jejichž kurs devizového trhu Česká národní banka nevyhlašuje, použije český zastupitelský úřad kurs amerického dolaru k místní měně vyhlášený centrální bankou státu, v němž má český zastupitelský úřad sídlo, a to rovněž k poslednímu dni předcházejícího kalendářního měsíce, také po celý následující kalendářní měsíc.
(5) Poplatky placené na českých hraničních přechodech mohou správní úřady vybírat rovněž v cizí měně, kterou tuzemské banky vykupují.
(6) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí správní úřad na českém hraničním přechodu podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v pátek týdne, který předchází dni splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou, nebo dni splatnosti poplatku vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující týden. Přeplatek na poplatku (§ 7 odst. 2), který byl zaplacen v cizí měně, může správní úřad vrátit v české měně.
(7) Poplatky přepočítávané z české měny na cizí měnu a naopak se zaokrouhlují na celé měnové jednotky nahoru, nestanoví-li sazebník jinak.
(8) Poplatky vyměřované a vybírané správními úřady se sídlem na území České republiky, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných orgány územních samosprávných celků, poplatků vyměřovaných a vybíraných na českých hraničních přechodech a poplatků vyměřovaných a vybíraných Českou národní bankou, lze platit kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč. V ostatních případech, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných českými zastupitelskými úřady a orgány územních samosprávných celků, se poplatky platí na zvláštní účet státního rozpočtu. Zvláštní účet státního rozpočtu zřizuje u České národní banky příslušný správní úřad se souhlasem Ministerstva financí. U českých zastupitelských úřadů se poplatky platí na účty těchto úřadů v zahraničí a způsob placení poplatků u orgánů územních samosprávných celků si určí tyto orgány podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.

§ 7 Vracení poplatku
(1) Správní úřad vrátí poplatek v plné výši na žádost osoby, která poplatek zaplatila,
a) nebyl-li proveden požadovaný úkon, vymezený v jednotlivých položkách sazebníku, a nejde-li o poplatek, jehož předmětem je správním úřadem přijatá žádost, návrh, přihláška, podnět, námitka, ohlášení nebo oznámení,
b) byl-li zaplacen poplatek, který není stanoven v sazebníku,
c) byl-li zaplacen poplatek osobou, která není podle tohoto zákona poplatníkem.
(2) Správní úřad vrátí na žádost poplatníka částku, o kterou zaplatil poplatník na poplatku více, než činí sazba stanovená v sazebníku (dále jen "přeplatek na poplatku").
(3) Proti rozhodnutí o vrácení poplatku a rozhodnutí o vrácení přeplatku na poplatku podle odstavců 1 a 2 není přípustný opravný prostředek.
(4) Zaplatil-li poplatník poplatek až po dni nabytí právní moci rozhodnutí správního úřadu o zastavení řízení podle § 5 odst. 4, vrátí správní úřad na žádost poplatníka nejvýše 50 % zaplaceného poplatku, a to jen přesahuje-li výše poplatku částku 100 Kč.
(5) O vrácení poplatku, jeho části nebo přeplatku na poplatku rozhoduje a poplatek, jeho část nebo přeplatek na poplatku vrací správní úřad, kterému byl poplatek zaplacen. Poplatek, který byl zaplacen kolkovou známkou, vrátí správní úřad ze zvláštního účtu státního rozpočtu. Nemá-li správní úřad tento zvláštní účet státního rozpočtu zřízen, vrátí poplatek, zaplacený kolkovou známkou, na základě jeho rozhodnutí, finanční úřad místně příslušný podle sídla správního úřadu, který o vrácení poplatku rozhodl.
(6) Odstavce 1 až 5 se při vracení poplatku nepoužijí, stanoví-li sazebník jinak.
§ 8 Osvobození od poplatku
(1) Od poplatků jsou osvobozeny
a) státní orgány a státní fondy,
b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,
c) územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,
d) právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,
e) fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána.
(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony
a) související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o veřejném zdravotním pojištění, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o zaměstnanosti, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociálních službách, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, pomoci v hmotné nouzi, ve věcech branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením a s výjimkou poplatku za přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle právních předpisů o sociálních službách,
b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední,
c) pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního samosprávného celku,
d) pro účely dědického řízení, prováděného notářem jako soudním komisařem,
e) pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem, s výjimkou položky 1 bod 1 písmeno l),
f) pro účely využití volebního práva,
g) související s poskytováním dočasné ochrany cizincům,
h) stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána,
i) prováděné v důsledku živelní pohromy na území České republiky; za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, 
  vichřice a rychlost větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti 
  s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně Richterovy mezinárodní stupnice 
  udávající makroseismické účinky zemětřesení.
(3) Na výsledku úkonu osvobozeného podle odstavce 2 písm. a) až i) vyznačí správní úřad účel, k němuž byl proveden.
(4) Od poplatků jsou osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu stanoveném v sazebníku.
(5) V rozsahu stanoveném v sazebníku se správní úřad zmocňuje snížit nebo zvýšit poplatek anebo upustit od jeho vybrání.

§ 10 Dohled finančních úřadů na příjmy státního rozpočtu
(1) Finanční úřady kontrolují u správních úřadů, zda poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou včas a ve výši odpovídající tomuto zákonu vyměřovány, vybírány, placeny, popřípadě vraceny. Místní příslušnost finančních úřadů se řídí sídlem správního úřadu, u něhož se kontrola provádí.
(2) Zjistí-li finanční úřad nesprávný postup, upozorní v zápisu z kontroly správní úřad na nedostatky, na povinnost vymáhat nedoplatky na poplatcích a stanoví lhůtu ke zjednání nápravy.
(3) Bylo-li právo vymáhat nedoplatek na poplatku promlčeno, uloží finanční úřad správnímu úřadu, rozhodnutím podle správního řádu, zaplatit nedoplatek místo poplatníka do státního rozpočtu, a to z rozpočtových prostředků tohoto správního úřadu.

§ 11 Přechodné ustanovení
Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 12
Zmocňovací ustanovení
Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda nařízením na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu1)
a) provést úpravu předmětů a sazeb poplatků stanovených v sazebníku,
b) osvobodit od poplatků ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory a havarijní službu.

§ 13 Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Vyhláška č. 81/1995 Sb., o osvobození od správních poplatků.
3. Vyhláška č. 270/1998 Sb., o osvobození od správního poplatku.
§ 14
Účinnost
(1) Tento zákon nabývá účinnosti třicátý den po jeho vyhlášení, s výjimkou uvedenou v odstavci 2.
(2) Položky 117A a 144A sazebníku nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.
(3) Dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pozbývají platnosti položky 117 a 144 sazebníku.
Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 56/2006 Sb. Čl. XIX
Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 130/2008 Sb. Čl. IV
Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle položky 24 části I přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud bylo na správním poplatku zaplaceno více, než je stanoveno v položce 24 části I přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, správní úřad rozdíl poplatníkovi vrátí.
Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 297/2008 Sb. Čl. VI
Bylo-li řízení nebo jiný úkon ve věci poplatku zahájen přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 300/2011 Sb. Čl. IV
Správní poplatek podle položky 21 písm. b) přílohy k zákonu o správních poplatcích účinné do dne účinnosti tohoto zákona bude vyměřen naposledy za účetní období, které započalo v roce 2011.
Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 458/2011 Sb. Čl. LXXVIII
1. Bylo-li řízení, které je předmětem správního poplatku podle položky 21 písm. a), c), e) nebo f) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, postupuje se při stanovení sazby a výpočtu tohoto poplatku podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se správní poplatek stane splatným ode dne nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona.
2. Správní poplatek podle položky 21 písm. b) nebo d) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, se stanoví naposledy za kalendářní rok 2011 s tím, že při stanovení jeho sazby a při jeho výpočtu se postupuje podle dosavadních právních předpisů.
Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 241/2013 Sb. Čl. XIII
Přijetí žádosti o souhlas ke změně statutu standardního fondu, změnu povolení k činnosti investiční společnosti a změnu povolení k činnosti samosprávného investičního fondu se do dne 30. června 2014 nezpoplatňuje.
Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 279/2013 Sb. Čl. XIX
Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.
Příloha Sazebník  ČÁST I.
Položka 11. Přijetí žádosti nebo návrhu		
a) o vyslovení neúčinnosti doručení nebo navrácení lhůty v předešlý stav	Kč	300
b) o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování	Kč	300
c) o prominutí příslušenství daně	Kč	1 000
d) o povolení posečkání daně, zálohy na daň nebo cla anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách	Kč	400
e) na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně	Kč	300
f) o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku	Kč	300
g) o povolení úlevy na dani nebo cle	Kč	1 000
h) o vydání zvláštního povolení na přijímaní a užívání vybraných výrobků osvobozených od spotřebních daní nebo o vydání povolení k provozování daňového skladu anebo vydání povolení k přijímaní vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od spotřebních daní	Kč	1 000
i) o vydání povolení snížit zajištění spotřební daně nebo upustit od jeho poskytnutí podle zákona upravujícího spotřební daně nebo o snížení úhrady nebo zajištění podle zákona upravujícího spotřební daně 	Kč	1 000
j) o vydání povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez spotřebních daní2)	Kč	2 000
k) o změnu povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez spotřebních daní2)	Kč	200
l) o informaci pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem 	Kč	2 000
m) o vydání povolení k zastupování daňovým zástupcem a daňovým zástupcem pro zasílání vybraných výrobků2a)	Kč	1 000
n) o vydání povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu2a)	Kč	1 000
o) o vydání povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů2a)	Kč	1 000
p) o vydání povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů2a)	Kč	1 000
q) o změnu povolení vydaných podle písmen h), m), n), o) a p)	Kč	 200
r) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle daňového řádu	Kč	10 000
2. Vydání potvrzení		
a) o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu	Kč	100
b) o daňovém domicilu	Kč	100
Předmětem poplatku není
Přijetí žádostí uvedených v bodě 1 písmenech c) a g) této položky, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku.
Poznámky
1. Podle této položky postupují správní úřady, které vedou řízení podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní, podle zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., nebo podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb. Poplatky se platí u toho správního úřadu, který je příslušný o žádosti nebo návrhu rozhodnout. Daní se podle této položky pro účely tohoto zákona rozumí příjmy státního rozpočtu, Národního fondu, státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků, ve smyslu zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.
2. Poplatky podle bodu 1 této položky se vybírají za každou daň, které se žádost daňového subjektu týká, a za každý daňový subjekt, podává-li jednu žádost více daňových subjektů. Poplatek se vybírá jen jednou, jde-li o daň ze společného předmětu zdanění.
3. Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů, uváděných pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků.

Položka 2a) Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin	Kč	20 za každou matriční událost
b) Nahlédnutí do živnostenského nebo leteckého rejstříku	Kč	20 každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží
c) Nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů	Kč	20
d) Ohlášení změny místa trvalého pobytu	Kč	50	za osoby uvedené na jednom při hlasovacím lístku

Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.
2. Od poplatku podle písmene d) jsou osvobozeni osoby mladší 15 let.
Předmětem poplatku není
Nahlédnutí do archiválií, kterými jsou i matriky uložené ve státních archivech a v archivech měst.

Položka 3
a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, 
  z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu	Kč	50
	za každou i započatou stránku	Kč	40
	na technickém nosiči dat	Kč	15 za první stránku a Kč 5 za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače
b) Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství2b), anebo osvědčení o rodném čísle	Kč	100
c) Vydání kopie zpřístupněného dokumentu bývalé Státní bezpečnosti nebo jeho části3)	Kč	5 za každou i započatou stránku
d) Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy	Kč 100   Kč	50 za každou další i započatou stránku
e) Podání žádosti o zprostředkování kontaktu2c) za každou kontaktovanou osobu	Kč	500
f) Přijetí žádosti o vydání osvědčení podnikatele v případě, že u něho utajovaná informace2d)		
- nevzniká, ani mu není poskytována, ale ke které mají přístup zaměstnanci podnikatele nebo osoby jednající jménem podnikatele nebo za podnikatele, a to v souvislosti s výkonem pracovní nebo jiné činnosti pro podnikatele na základě smlouvy	Kč	5000
- vzniká, nebo je mu poskytnuta	Kč	10000
Osvobození
1. Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy4), občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné 
  společnosti6),založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, 
  sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, 
  vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. Pro účely vedení 
  Seznamu ochrany přírody je od poplatku podle písmene a) této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny.
3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé 
  armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002Sb., 
  o válečných veteránech a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
4. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

Zmocnění
 1. Správní úřad může poplatek podle písmene a) této položky účastníku správního řízení na jeho žádost snížit nebo upustit od jeho vybrání, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele.
 2. Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy až o 90 % z částky podle písmene d) této položky.

Předmětem poplatku není
 1. Vydání prvního stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu, uvedené v písmenu a) této položky, z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu nebo záznam na technickém nosiči dat, které poplatník - daňový subjekt předložil správnímu úřadu nebo již jednou obdržel od správního úřadu.
 2. Vydání prvního rodného, úmrtního nebo oddacího listu, vydání prvního dokladu o registrovaném partnerství, anebo vydání těchto matričních dokladů po provedení dodatečného záznamu o matriční skutečnosti6a), jíž se mění zápis v matriční knize již provedený.
 3. Vydání prvního výpisu uvedeného v písmenu a) této položky z veřejných částí Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, z Rejstříku svazů církví a náboženských společností a z Rejstříku církevních právnických osob7).
 4. Určení kódu bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) pro určitou plochu dané výměry.
 5. Přijetí nové žádosti o vydání osvědčení podnikatele, má-li mít podnikatel přístup k utajované informaci i bezprostředně po uplynutí doby platnosti jeho dosavadního osvědčení podnikatele, pokud je žádost podána před uplynutím doby platnosti dosavadního osvědčení podnikatele ve lhůtách podle jiného právního předpisu2d).

Poznámky
1. Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá za každé vozidlo, kterého se výpis z registru vozidel týká.
2. Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 4
a) Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu	Kč	30
za každou i započatou stránku
b) Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 	Kč	30
c) Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 	Kč	30
d) Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce 	Kč	200
Osvobození
1. Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověření listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy4), občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti6), založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.
3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti a právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

Předmětem poplatku není
Ověření shody pořízené listiny (stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu) z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu, kterou poplatník - daňový subjekt předložil nebo již jednou obdržel od správního úřadu.
Položka 5
a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu	Kč	30
  za každý podpis nebo otisk razítka
b) Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí	Kč	100
  Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listině potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy4), občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti6), založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.
3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Položka 6a) Zápis zemědělského podnikatele do evidence8)	Kč	1000
b) Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci8)	Kč	500
c) Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele8)	Kč	100
Osvobození
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen zápis osoby provozující zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., pokud se tato osoba zaeviduje do evidence zemědělského podnikatele ve lhůtě a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem8).
Předmětem poplatku není
Změna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.

Položka 7	Přijetí žádosti o vydání		
a)	nebo o prodloužení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9)	Kč	100
b)	rozhodnutí o uznání způsobilosti nebo o uznání odborné kvalifikace k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9)	Kč	2000
c)	rozhodnutí v akreditačním řízení podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9)	Kč	1000
d)	rozhodnutí nebo osvědčení jiného než uvedeného v písmenech a) až c) podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9)	Kč	500

Položka 8a) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem	Kč	500
b) Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc	Kč	100
c) Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce	Kč	100
d) Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let	Kč	50
e) Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky	Kč	100
f) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy	Kč	100
g) Odblokování elektronické identifikace občanského průkazu	Kč	100
h) Vydání osvědčení o státním občanství České republiky	Kč	100
i) Vydání potvrzení o národnosti	Kč	100
j) Udělení státního občanství České republiky zletilé fyzické osobě	Kč	2000
k) Udělení státního občanství České republiky nezletilé fyzické osobě	Kč	500
l) Udělení státního občanství České republiky azylantovi	Kč	500
m) Přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 31, 32, 35 a 36 zákona o státním občanství České republiky	Kč	500
Předmětem poplatku není
1. Vydání občanského průkazu náhradou za občanský průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou.
 2. Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu.
Zmocnění
Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek podle písmene j) této položky až na částku 500 Kč, poplatek podle písmene k) této položky až na částku 100 Kč a poplatek podle písmene l) této položky až na částku 100 Kč.
Poznámka
Správní poplatek podle písmene a) se vybere vždy bez ohledu na věk občana a důvod vydání občanského průkazu.

Položka 9a) vydání průkazu osoby se zdravotním postižením, včetně vydání tohoto průkazu za nový z důvodu změn údajů uvedených na průkaze	Kč	30
b) Přijetí žádosti o vydání povolení k zaměstnání cizinci	Kč	500
c) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti vydaného povolení k zaměstnání cizinci	Kč	250
d) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům na území České republiky	Kč	10000
e) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí	Kč	10000
f) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky	Kč	5000
g) vydání průkazu osoby se zdravotním postižením náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak	Kč	200 
Poznámka		
Pro účely úkonů podle písmen b) až d) této položky se cizincem rozumí osoba, které k výkonu práce na území České republiky je vydáváno povolení k zaměstnání.


Položka 10a) Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů	Kč	100
b) Vydání osvědčení o tuzemském právu 	Kč	2 000
c) Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci9a)	Kč	200
d) Přijetí žádosti o uznání platnosti nebo vydání osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraniční škole	Kč	1 000
e) Zápis do seznamu insolvenčních správců	Kč	5 000
f) Přijetí žádosti o prodloužení povolení podle zákona o insolvenčních správcích	Kč	5 000
g) Zápis do seznamu rozhodců9b)	Kč	5 000
h) Přijetí žádosti o zápis do seznamu mediátorů	Kč	5 000
Poznámka:
Za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů u českého zastupitelského úřadu, vybírá poplatek český zastupitelský úřad podle položky 162 tohoto sazebníku. Byl-li výpis z evidence Rejstříku trestů vydán kontaktním místem veřejné správy26), vybírá správní poplatek stanovený v písmenu a) této položky kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek je jeho příjmem.

Položka 11Vydání povolení změny
a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení	Kč	100
b) jména nebo příjmení v ostatních případech	Kč	1000
Osvobození
1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.
3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.
 4. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména, popřípadě jmen a příjmení fyzické osoby, která je státním občanem České republiky a současně státním občanem jiného členského státu Evropské unie, na podobu, jakou jí umožňuje užívat právo a tradice druhého členského státu.
Poznámky
1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.
2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.
3. Podle písmene a) této položky se vybírá poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.
4. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení nebo příjmení rodné.

Položka 12
a) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 	Kč 3000 
b) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 	Kč 2000 
c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 	Kč 1000 
d) Vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství2b) před jiným než příslušným matričním úřadem 	Kč 1000 
e) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině 
  nebo s cizincem 	Kč 500 
Poznámky
1. Poplatek podle písmen a) až d) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství.
2. Poplatek podle písmen c) a d) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo 
  stanovenou dobu nebo povoluje-li se učinění prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem.	
Osvobození
Od poplatku podle písmen c) a d) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.	

Položka 13
a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle		
- na 1 den 	Kč	30
- na 5 dní 	Kč	50
- na 30 dní 	Kč	70
- na 6 měsíců 	Kč	100
- na 12 měsíců 	Kč	150
- na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce 	Kč	75
b) Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou 	Kč	1 000
c) Zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních společenstev 	Kč	500
d) Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev 	Kč	200
Předmětem poplatku není
Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev uvedená pod písmenem d) této položky, jde-li o zrušení zápisu.
Poznámka		
Poplatek podle písmene a) šesté odrážky se vybírá, vydává-li se lovecký lístek žákům nebo posluchačům odborných škol, na kterých je myslivost povinným 
vyučovacím předmětem a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako 
myslivecká stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.

Položka 14
a) Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti - kratší než 1 rok		
- 1 rok 	Kč	100
- 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 	Kč	50
- 3 roky 	Kč	200
- 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 	Kč	100
- 10 let 	Kč	500
- 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 	Kč	250
b) Povolení výkonu rybářského práva 	Kč	2 000
Poznámka
Poplatek podle písmene a) druhé, čtvrté a šesté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek osobám mladším 15 let, žákům nebo studentům 
českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování 
rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu 
nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Položka 15
a) Vydání státního povolení k provozování komoditní burzy10)	Kč	50000
b) Vydání osvědčení odborné způsobilosti pro vyhledávání nebo činnost v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomoci států11)	Kč	200
c) Přijetí žádosti o vydání rozhodnutí o předchozím souhlasu k činnosti v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států	Kč	100000
d) Vydání povolení k pobytu v Antarktidě	Kč	5000
e) Vydání k povolení k provádění vědeckého výzkumu nerostných zdrojů v Antarktidě, k odběru nerostů nebo paleontologických nálezů v Antarktidě a jejich vývozu, 
  k odběru zvláště chráněných antarktických druhů rostlin a živočichů v Antarktidě, k zasahování do populací nebo stavišť geograficky původních rostlin 
  a živočichů v Antarktidě nebo ke vstupu na zvláště chráněné antarktické území13)	Kč	200
f) Vydání povolení k výstavbě, přestavbě nebo odstranění objektů v Antarktidě, k dovozu geograficky nepůvodních druhů rostlin, živočichů a mikroorganismů 
  do Antarktidy nebo k dovozu nebezpečných látek a přípravků do Antarktidy	Kč	200
Poznámka
Je-li k vydání státního povolení k provozování komoditní burzy třeba státních povolení vydávaných jinými správními úřady podle předmětu burzovního obchodu, 
vybírá poplatek podle písmene a) této položky správní úřad, který jmenuje burzovního komisaře.
Položka 16
Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, 
odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu)	Kč	100
Poznámky
1. Neupotřebitelným dokladem, průkazem, osvědčením nebo obdobnou listinou se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti.
2. Podle této položky se nepostupuje, neumožňují-li zvláštní právní předpisy vydat doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu jako duplikát a vydává se 
doklad nový nebo je vydávána nově obdobná listina.

Osvobození
Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných 
církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, 
pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., 
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).

Položka 17
1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území14)		
a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci15)	Kč	1000
b) ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty	Kč	5000
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže	Kč	500
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 	Kč	1000 a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 5000
e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a 
  nejsou uvedené v písmenu a) nebo b)	Kč 	1000
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)	Kč	20000
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel	Kč	300
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)	Kč	3000
2. Vydání rozhodnutí o změně využití území		
a) do výměry 5000 m2 včetně	Kč	1000
b) nad výměru 5000 m2 	Kč	3000
3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 	Kč	1000
4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu	Kč	2000
5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 	Kč	5000
6. Vydání regulačního plánu na žádost 	Kč	10000
Poznámky
1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy16) vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.
8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.
9. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona.

Položka 18
1. Vydání stavebního povolení		
a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci15)	Kč	5000
b) ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty	Kč	10000
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže	Kč	500
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží	Kč	1000 a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 5000
e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení	Kč 	1000
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 	Kč	10000
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel	Kč	300
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)	Kč	3000
2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení 	Kč	1000
3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona 	Kč	1000
4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3	Kč	500
5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením	Kč	1000
6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením	Kč	500
7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby 	Kč	1000
8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby 	Kč	1000
9. Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu	Kč	1000
10. Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby	Kč	1000
11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby	Kč	500
12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby 	Kč	500
13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby	Kč	500
14. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb 	Kč	5000
15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu) 	Kč	500
16. Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem	Kč	10000
17. Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora	Kč	10000
Osvobození
 Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.
Předmětem poplatku není
 Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.
Poznámky
1. Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
3. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
4. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.
5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.
6. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona, újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a jiné stavební úřady ve smyslu § 16 odst. 2 stavebního zákona.

Položka 19
Vydání rozhodnutí o vyvlastnění17)	Kč	5000

Položka 20
Místní šetření nebo ohledání na místě		
a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu	Kč	500
b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech	Kč	1000
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu	Kč	2000
Osvobození
Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo ohledání na místě prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření nebo ohledání na místě prováděné podle daňového řádu, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle katastrálního zákona místní šetření prováděné podle zákona upravujícího integrovanou prevenci.
Předmětem poplatku není
1. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, s výjimkou dodatečného povolení stavby podle § 129 odst. 2 stavebního zákona a položky 21 a 60.
 2. Místní šetření provedené v kolaudačním řízení u staveb pravomocně povolených za účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 3. Kontrolní prohlídka stavby konaná podle plánu kontrolních prohlídek nebo kontrolní prohlídka stavby při oznámení záměru započít s užíváním stavby anebo závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu.
 4. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení.
Poznámky
1. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.
2. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby.
3. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za kontrolní prohlídku, kterou provedl při výkonu zvláštních pravomocí podle § 132 odst. 2 a § 171 stavebního zákona.
4. Poplatek podle této položky vybere správní úřad i za místní šetření nebo ohledání na místě z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení.
5. Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření, ohledání na místě nebo kontrolní prohlídky.

Položka 21
Přijetí žádosti o		
a) vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry 	Kč	5000
b) změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry 	Kč	3000

Položka 22
a) Přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace19)	Kč	2 000
b) Vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti19) nebo vydání20) osvědčení o způsobilosti k provozování odborné činnosti, oprávnění k provádění nebo provozování odborné činnosti nebo opakovaně udělované povolení nebo úřední oprávnění	Kč	1 000
c) Udělení povolení k obnově kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi („povolení k restaurování")21), udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností22)nebo udělení oprávnění k činnostem vybraných pracovníků23)	Kč	500
d) Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu b)	Kč	50
e) Přijetí žádosti o udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá vysoká škola24)	Kč	25 000
f) Přijetí žádosti o udělení akreditace k působení jako akreditovaný poskytovatel certifíkačních služeb25)	Kč	100 000
g) Přijetí žádosti o vyhodnocení shody nástrojů elektronického podpisu25)	Kč	10 000
h) Oznámení o rozšíření služeb akreditovaného poskytovatele certifíkačních služeb	Kč	25 000
i) Podání žádosti o udělení pověření k provádění akreditace, o udělení pověření k provádění atestací nebo o udělení souhlasu se změnou atestačních podmínek26)	Kč	10 000
j) Podání žádosti o udělení autorizace podle zákona upravujícího ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (oprávnění ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání osvědčení o profesní kvalifikaci nebo profesních kvalifikacích) za každou kvalifikaci	Kč	1 500
k) Podání žádosti o prodloužení platnosti autorizace uvedené v písmenu j) 	Kč	500
m) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle zákona o sociálních službách26b)	Kč	1 000
n) Přijetí žádosti o udělení akreditace nebo oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 	Kč	5 000
o) Přijetí žádosti o změnu akreditace k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 	Kč	4 000
p) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti akreditace nebo oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 	Kč	4 000

Položka 23
a) Udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích27)
1. na výrobu elektřiny, výrobu plynu a výrobu tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně, na distribuci elektřiny, distribuci plynu a rozvod tepelné energie do přenosové kapacity 1 MW včetně	Kč	1000
2. na přenos elektřiny, přepravu plynu a uskladňování plynu	Kč	10000
3. na výrobu elektřiny a distribuci elektřiny, na výrobu plynu a distribuci plynu, na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie od 1 MW výše	Kč	10000
4. na obchod s elektřinou a na obchod s plynem	Kč	100000
b) Změna nebo zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích anebo udělení, prodloužení platnosti nebo zánik státní autorizace27)		
1. změna licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny a distribuci elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu plynu, přepravu plynu, distribuci plynu, uskladňování plynu, obchod s plynem a na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie	Kč	1000
2. zrušení licence pro všechny skupiny bez omezení výkonu nebo vydání duplikátu licence v případě její ztráty, zničení nebo odcizení	Kč	500
3. autorizace na výstavbu výrobny elektřiny a zdrojů tepelné energie nebo autorizace na výstavbu přímého vedení nebo autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení	Kč	10000
4. prodloužení platnosti udělené státní autorizace nebo zánik státní autorizace na výstavbu přímého vedení nebo výroby elektřiny nebo zdrojů tepelné energie (energetických zařízení) nebo na výstavbu vybraných plynových zařízení	Kč	500
c) Udělení licence k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami28)	Kč	1000
Předmětem poplatku není
1. Zrušení licence nebo zánik státní autorizace z podnětu správního úřadu.
2. Změna uvedená v písmenu b) této položky, která navazuje na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.

Položka 24
a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 	Kč 	1000 
b) Další ohlášení živnosti 	Kč 	500 
c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 	Kč 	1000 
d) Přijetí další žádosti o koncesi 	Kč 	500 
e) Změna rozhodnutí o udělení koncese 	Kč 	500 
f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 	Kč 	500 
g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 	Kč 	100 
h) Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost	Kč	20
za každou i započatou stránku
i) přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona	Kč	50
Předmětem poplatku není		
1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.		
2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.		
3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.		
4. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.		
Poznámky		
1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.		

Položka 25
a) Vydání rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb75)	Kč	1000
b) Změna rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb75)	Kč	500
c) Změna osobních údajů (jméno, příjmení, trvalý pobyt, bydliště) poskytovatele zdravotních služeb v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v tomto rozhodnutí	Kč	100
d) Vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb	Kč	150
e) Vydání úředního výpisu z Národního registru poskytovatelů75)	Kč	100
Předmětem poplatku není
Vydání nebo změna rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb, jsou-li provedené z podnětu správního úřadu.
Poznámka
Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene b) této položky, provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen b) a c) této položky.

ČÁST II
Položka 26
a) Zápis do registru vozidel, jde-li		
- o motocykl do 50 cm3	Kč	300
- o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky	Kč	500
- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly	Kč	800
- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně	Kč	500
- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti	Kč	700
b) Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel	Kč	100
c) Vydání tabulky registrační značky	Kč	200
	za každou tabulku
d) Vydání tabulky zvláštní registrační značky	Kč	500
	za každou tabulku
e) Zápis změny do technického průkazu vozidla		
a do registru vozidel	Kč	50
	za každou změnu
f) Vydání řidičského průkazu	Kč	50
g) Změna v řidičském průkazu nebo v mezinárodním řidičském průkazu	Kč	10
h) vydání paměťové karty vozidla 	Kč	700
i) vydání paměťové servisní karty 	Kč	700
j) vydání paměťové karty řidiče 	Kč	700
Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) třetí odrážky a písmene f) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.
3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel při změně právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu29).
4. Od poplatku podle písmene d) této položky je osvobozeno vydání tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použití.
Předmětem poplatku není
1. Vyřazení vozidla z registru v důsledku jeho odcizení, trvalé vyřazení vozidla z registru a odhlášení vozidla z registru.
2. Povinná výměna registrační značky a řidičského průkazu podle zvláštního právního předpisu30).
Poznámky
1. Vydává-li se osvědčení o registraci vozidla nebo výpis technického osvědčení vozidla jako duplikát nahrazující tyto doklady při jejich poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení, vybírá se poplatek podle položky 16 písmeno a) tohoto sazebníku.
2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje zápis vlastníka nebo provozovatele vozidla do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla.
3. Je-li vybírán poplatek za zápis vozidla do registru podle písmene a) této položky, nevybírá se poplatek podle písmen c) až e) této položky.
4. Poplatek podle písmene f) této položky se vybírá i za vydání řidičského průkazu po požadovaném rozšíření řidičského oprávnění nebo při ztrátě řidičského průkazu, jeho poškození, zničení nebo odcizení, jakož i za vydání mezinárodního řidičského průkazu.
5. Poplatek podle písmene g) této položky se vybírá, jde-li o změnu jména, příjmení nebo pobytu.

Položka 26A
Udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření		Kč 1000

Položka 27
a) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti - typu vozidla nebo samostatného technického celku	Kč	2000
- systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla	Kč	1000
- při hromadné přestavbě vozidel	Kč	500
b) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vyráběného v malé sérii		
- vozidla nebo samostatného technického celku	Kč	2000
- systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla	Kč	1000
- při hromadné přestavbě vozidel	Kč	500
c) Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla	Kč	2000
d) Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES	Kč	1500
e) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole	Kč	1000
f) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na alternativní palivo benzín - zkapalněný plyn nebo propan-butan	Kč	500
g) Vydání přílohy k rozhodnutí o schválení technické způsobilosti podle písmen a) nebo b)	Kč	50
	za každý list
Osvobození
Od poplatku podle písmene e) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Zmocnění
Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a) této položky až o 50 %, vydává-li rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla na základě osvědčení o homologaci ES.
Poznámka
Úkon zpoplatňovaný podle písmen e) a í) této položky zahrnuje i zápis do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla, jakož i zápis změny v dokladech k vozidlu.

Položka 28
a) Vydání registrace k provozování autoškoly	Kč	2000
b) Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly	Kč	1000
c) Vydání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele v autoškole	Kč	300
d) Změna nebo prodloužení platnosti profesního osvědčení učitele v autoškole	Kč	100
e) Vydání nebo rozšíření pověření k přezkušování řidičů	Kč	1000
f) Změna nebo prodloužení platnosti pověření k přezkušování řidičů	Kč	100
g) Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče30a)	Kč	200
h) Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení30b)	Kč	700
i) Udělení akreditace k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů30c)	Kč	3 000
j) Udělení vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy30d)	Kč	3 000

Položka 29
a) Udělení oprávnění k provozování Stanice technické kontroly	Kč	3000
b) Vydání osvědčení k provozování Stanice technické kontroly	Kč	500
c) Udělení oprávnění k provozování Stanice měření emisí	Kč	1500
d) Vydání osvědčení k provozování Stanice měření emisí	Kč	300
e) Změny v oprávnění nebo v osvědčení k provozování Stanice technické kontroly nebo Stanice měření emisí	Kč	200

Položka 30a) Vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění	Kč	500
b) Vydání zbrojní licence za každou skupinu rozsahu oprávnění	Kč	1000
c) Vydání průkazu zbraně	Kč	200
d) Rozšíření skupin zbrojního průkazu za každou další skupinu rozsahu oprávnění	Kč	500
e) Rozšíření skupin zbrojní licence za každou další skupinu rozsahu oprávnění	Kč	1000
Zmocnění		
1. Správní úřad může snížit poplatek podle písmen a) nebo c) této položky až na 25 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny bydliště, jména nebo příjmení fyzické osoby.
2. Správní úřad může snížit poplatek podle písmen b) nebo c) této položky až na 100 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny názvu nebo sídla právnické osoby.
3. Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového zbrojního průkazu na 300 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu.
4. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky na 50 Kč, jde-li o zbraně sportovních střelců, členů sportovních klubů a o zbraně myslivců, členů mysliveckých sdružení.
Poznámky
1. Za vydání duplikátů dokladů uvedených v písmenech a) až c) této položky se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.
2. Za vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek podle písmene a) této položky.

Položka 31
a) Vydání povolení k provozování střelnice	Kč	1000
b) Vydání povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně za každou zbraň	Kč	200
c) Vydání povolení k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B	Kč	100
d) Vydání povolení k vystavování zbraní	Kč	1000

Položka 32a) Vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně31)	Kč	10000
b) Kusové a opakované kusové ověřování zbraně31)	Kč	150
c) Ověřování zbraně31) opatřené zkušební značkou	Kč	500
d) Vydání protokolu o kontrole zbraně bez zkušební střelby a označení31)	Kč	100
e) Vydání rozhodnutí o zařazení zbraně nebo střeliva do kategorie31)	Kč	500
f) Vydání certifikátu o typové kontrole střeliva31)	Kč	10000
g) Vydání certifikátu o typové zkoušce pyrotechnického výrobku31)nebo certifikátu o posouzení shody	Kč	10000
h) Prodloužení platnosti vydaných certifikátů o homologaci střelné zbraně, o typové kontrole střeliva a vydání rozhodnutí o potvrzení platnosti certifikátu o posouzení shody pyrotechnického výrobku	50 % ze sazby poplatků podle písmen a), f) a g)
i) Kusové a opakované kusové ověřování historické střelné zbraně	Kč	300
j) Ověřování historické střelné zbraně opatřené zkušební značkou31)	Kč	1000

Položka 33
a) Vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva	Kč	500
b) Vydání jednorázového dokladu o povolení přepravy zbraní nebo střeliva	Kč	200
c) Vydání povolení přepravovat zbraně nebo střelivo	Kč	1000
d) Vydání evropského zbrojního pasu	Kč	500
e) Zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu	Kč	100
Osvobození		
1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

Položka 34
1. Vydání licence nebo povolení nebo změna licence nebo povolení32)
a) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy
– za každou vnitrokrajskou linku a linku městské autobusové dopravy	Kč	300
– každou mezikrajskou linku	Kč	500
b) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy veřejné za každou linku	Kč	5000
c) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy zvláštní za každou linku	Kč	1000
2. Vydání povolení32) k provozování silniční dopravy zahraničním provozovatelem mezi dvěma místy na území České republiky
a) k provedení jedné přepravy	Kč	1000
b) k provedení 2 až 5 přeprav	Kč	4000
c) k provedení neomezeného počtu přeprav	Kč	20000
3. Vydání povolení32) zahraničnímu provozovateli k provozování příležitostné nebo kyvadlové osobní silniční dopravy nebo taxislužby	Kč	5000
4. Vydání vstupního povolení32) k provozování mezinárodní silniční nákladní dopravy zahraničním provozovatelem k provedení jedné přepravy	Kč	5000
5. Vydání náhradního povolení32) pro zahraničního provozovatele	Kč	10000
6. Vydání eurolicence32)	Kč	1000
7. Vydání opisu eurolicence32)	Kč	200
8. Vydání osvědčení řidiče32)	Kč	500
9. Vydání opisu osvědčení řidiče32)	Kč	500
10. Vydání osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřebu32)	Kč	500
11. Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě32)	Kč	50
12. Udělení pověření výkonem činností souvisejících s Dohodou ADR32)	Kč	5000
13. Vydání průkazu řidiče taxislužby	Kč	500
Zmocnění
 Správní úřad může na základě vzájemnosti nebo na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, upustit od vybrání poplatku podle bodu 1 písmen b) a c) a bodů 2 až 5 této položky, případně sazbu poplatku snížit nebo poplatek zvýšit až na pětinásobek z důvodu zabezpečení zásad dopravní politiky v dohodě se zainteresovanými ústředními orgány státní správy.
Předmětem poplatku není
1. Změna licence nebo povolení uvedená v bodě 1 této položky provedená z podnětu správního úřadu.
2. Vydání povolení nebo licence k provozování dopravy z humanitárních důvodů uvedené v této položce.
3. Vydání licence nebo povolení nebo její změna uvedená v bodě 1 této položky, přijme-li dopravce na předmětnou linku nebo její část závazek veřejné služby.

Položka 35
Vydání povolení33) ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace při dopravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry, hmotnost na nápravu nebo hmotnost vozidla přesahují stanovené limity
A. Ve vnitrostátní dopravě
a) přesahuj e-li pouze největší přípustné rozměry	Kč	1200
b) největší povolenou hmotnost do 60 t včetně	Kč	2500
c) největší povolenou hmotnost nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav s největší povolenou hmotností do 60 t (s platností povolení nejdéle na 3 měsíce od právní moci povolení)	Kč	6000
B. V mezinárodní dopravě		
a) přesahuj e-li pouze největší přípustné rozměry a šířka nepřesáhne 3,5 m	Kč	4500
b) v ostatních případech		
největší povolená hmotnost (v t)	do 60 
 včetně	nad 60	nad 80	nad 100	nad 120	nad 150
I
sazba v Kč	6000	12000	20000	30000	40000	60000
						
překročení největší povolené hmotnosti na nápravu (v %)		3-10	11-20	21-30	nad 30
II
sazba v Kč			5000	15000	30000	60000
celková šířka v mm		nad 3500	nad 4000	nad 4500	nad 5000	nad 5500
III						
sazba v Kč		3000	6000	10000	15000	20000
IV
v případě tranzitní dopravy	Kč 25000
Celkový poplatek I+II+III+IV
Osvobození
Od poplatků podle písmen A a B této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se sezónními pracemi v zemědělství.
Zmocnění
Správní úřad může upustit od vybrání poplatku podle písmene B této položky nebo sazbu poplatku snížit na základě vzájemnosti za účelem zabezpečení zásad dopravní politiky.
Poznámka
Stanovené limity rozměrů, hmotnosti na nápravu a hmotnost vozidla stanoví zákon č. 56/2001 Sb. a vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.

Položka 36
a) Vydání povolení33)ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti		
- 10 dní a na dobu kratší než 10 dní	Kč	100
- 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců	Kč	500
- delší než 6 měsíců	Kč	1000
b) Vydání povolení33)k připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice anebo na silnici I. třídy	Kč	1000
c) Vydání povolení33)k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci	Kč	500
Osvobození
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Předmětem poplatku není
1. Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie.
2. Vydání povolení uvedeného v písmenech b) a c) této položky k připojení sousední nemovitosti, jde-li o zastávky osobní linkové dopravy, parkoviště a odpočívky, které jsou součástmi dotčených silnic nebo místních komunikací podle zvláštního právního předpisu .

Položka 36
aa) Vydání povolení auditora bezpečnosti pozemních komunikací 	Kč  300
b) Udělení akreditace k provádění školení pro získání povolení auditora bezpečnosti pozemních komunikací	Kč 2000

ČÁST III {způsobilost a technická způsobilost lodě, drážní vozidla, letadla}
Položka 37
a) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti člena lodní posádky plavidla nebo plavecké služební knížky	Kč	200
b) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla	Kč	150
c) Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla ve vnitrozemské plavbě	Kč	200
d) Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla pro příbřežní plavbu na moři	Kč	300
e) Vydání průkazu (duplikátu) náhradou za platný průkaz nebo vydání průkazu v důsledku změny nebo doplnění údajů k žádosti poplatníka nebo v jeho zájmu	Kč	100
f) Vydání nebo rozšíření průkazu inspektora určeného technického zařízení na plavidle	Kč	400
g) Vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby	Kč	500
Poznámky
1. Za vydání duplikátu průkazu se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.
2. Za vydání osvědčení o zvláštních znalostech pro přepravu nebezpečných věcí vodní dopravou (ADNR) se vybírá poplatek podle položky 22 písmeno b) tohoto sazebníku.

Položka 38
a) Vydání nebo prodloužení platnosti lodního osvědčení pro plavidla nebo osvědčení plovoucího zařízení ve vnitrozemské plavbě		
- malá plavidla do délky 5 m včetně	Kč	300
- malá plavidla nad délku 5 m	Kč	500
- přívozní plavidla	Kč	400
- ostatní plavidla nebo plovoucí zařízení		
- o výtlaku do 15 t včetně	Kč	400
- o výtlaku nad 15 t	Kč	600
b) Vydání nebo prodloužení platnosti mezinárodního osvědčení pro rekreační plavidla pro vnitrozemskou plavbu	Kč	100
c) Vydání nebo prodloužení cejchovního průkazu k plavidlu		
- určenému k přepravě nákladů	Kč	1000
- neurčenému k přepravě nákladů	Kč	500
d) Vystavení zvláštního povolení pro určitou plavbu nebo povolení k provozu plovoucího tělesa nebo povolení pro umístění plavidla na vodní cestě anebo povolení k provozování zahraničního plavidla na vodních cestách České republiky	Kč	500
e) Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle	Kč	100
	za každý druh zařízení
Předmětem poplatku není
Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle uvedené v písmenu e) této položky před vydáním nebo prodloužením platnosti osvědčení plavidla.
Poznámka
Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i zapsání plavidla nebo plovoucího zařízení do evidence a ověření technické způsobilosti.

Položka 39
a) Schválení technické dokumentace pro stavbu jednoho malého plavidla nebo plovoucího zařízení a povolení ke stavbě tohoto plavidla nebo zařízení	Kč	500
b) Vydání průkazu způsobilosti typu plavidla	Kč	2000
c) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele plavidla nebo změna údajů o plavidle do plavebního rejstříku a lodních dokladů	Kč	200
d) Zápis nebo zrušení zápisu zástavního práva do plavebního rejstříku a lodních dokladů	Kč	200
e) Výmaz plavidla z plavebního rejstříku	Kč	200
f) Schválení opravy nebo přestavby zasahující do konstrukce plavidla34)	Kč	500
Předmětem poplatku není
Zápis změny uvedené v písmenu c) této položky provedený před vydáním nebo prodloužením platnosti osvědčení pro plavidlo.
Poznámka
Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou za všechny změny provedené současně v dokladech a rejstříkových záznamech jednoho plavidla.

Položka 40
a) Vydání povolení k užívání veřejného přístavu pro provozovatele plavidla naloženého nebezpečnými věcmi	Kč	2000
b) Vydání povolení pro přepravu nebezpečných věcí	Kč	5000
c) Vydání povolení ke zřízení vrakoviště	Kč	2000
d) Vydání povolení pro zvláštní přepravu	Kč	1500
e) Vydání rozhodnutí o souhlasu k provozování přístavu	Kč	1000
f) Přijetí žádosti o vymezení plochy pro provoz vodních skútrů34a)	Kč	1000
Osvobození
1. Od poplatku podle písmen a) a b) této položky je osvobozeno vydání povolení pro plavidlo provádějící zásobování plavidel v přístavu.
2. Od poplatku podle písmene e) této položky je osvobozeno vydání povolení pro přemisťování plovoucích přístavních můstků veřejné dopravy.
Předmětem poplatku není
Vydání povolení k užívání veřejného ochranného přístavu plavidlem v zájmu jeho bezpečnosti (vodní stav, zámraza, zastavení plavby apod.) uvedené v písmenu a) této položky.
Poznámky
1. Povolením zpoplatňovaným podle písmene b) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí povolení pro přepravu určitého objemu stejného druhu nebezpečné věci bez ohledu na počet použitých plavidel stejného dopravce podle harmonogramu přepravy.
2. Správní úřad vydává povolení pro zvláštní přepravu, zpoplatňované podle písmene d) této položky, podle ČI. 1.21 Řádu plavební bezpečnosti

Položka 41
a) Vydání námořnické knížky	Kč	500
b) Vydání průkazu způsobilosti		
- člena strážní služby	Kč	1500
- důstojníka	Kč	2000
- kapitána	Kč	3000
- ostatních členů posádky lodě	Kč	1000
- velitele námořní jachty nebo k vedení rekreační jachty	Kč	500
c) Vydání potvrzení průkazu způsobilosti nebo jeho výměna	Kč	400
d) Vydání potvrzení osvědčujícího uznání průkazu způsobilosti		
- důstojníka	Kč	2000
- kapitána	Kč	3000
e) Vydání dokladu uvedeného v písmenech a) až d) (duplikátu) náhradou za doklad ztracený, zničený nebo poškozený	Kč	400

Položka 42
a) Zápis námořního plavidla do námořního rejstříku, jde-li		
- o námořní jachty, jejichž délka trupu nepřesahuje 12 m včetně	Kč	10000
- o námořní jachty, jejichž délka trupu přesahuje 12 m	Kč	15000
- o námořní obchodní lodě (dále jen „lodě")	Kč	100000
- o cisternové lodě nebo lodě určené ke speciálním účelům	Kč	130000
b) Zápis rozestavěné lodě do námořního rejstříku včetně potvrzení o zápisu	Kč	50000
- cisternové lodě nebo lodě určené ke speciálním účelům	Kč	65000
c) Zápis o zařazení rekreační jachty do evidence rekreačních jachet, jde-li		
- o rekreační jachty, jejich délka trupu nepřesahuje 12 m včetně	Kč	5000
- o rekreační jachty jejichž délka trupu přesahuje 12 m	Kč	10000

Položka 43
a) Zápis výmazu námořního plavidla do námořního rejstříku včetně potvrzení o výmazu, jde-li		
- o námořní jachty	Kč	2000
- o námořní lodě	Kč	10000
b) Zápis o vyřazení rekreační jachty z evidence rekreačních jachet včetně potvrzení o vyřazení	Kč	2000

Položka 44a) Udělení prozatímního povolení k plavbě lodě	Kč	10000
b) Udělení prozatímního povolení k plavbě námořní jachtě	Kč	3000
c) Vydání lodních listin, jde-li		
- o námořní nebo rekreační jachty	Kč	1000
- o námořní lodě	Kč	2500

Položka 45
a) Vydání povolení k provozování letiště nebo ke stanovení jeho druhu		
- mezinárodní veřejné	Kč	15000
- mezinárodní neveřejné	Kč	10000
- vnitrostátní veřejné	Kč	5000
- vnitrostátní neveřejné	Kč	3000
b) Změna povolení k provozování letiště nebo ke stanovení jeho druhu	10%
sazby poplatků podle písmene a) této položky
c) Vydání osvědčení (certifikátu) o způsobilosti mezinárodního veřejného letiště pro letadla s maximální vzletovou hmotností		
- vyšší než 10 tun	Kč	30000
- 10 tun a nižší	Kč	10000
d) Změna osvědčení (certifikátu) o způsobilosti mezinárodního veřejného letiště pro letadla s maximální vzletovou hmotností		
- vyšší než 10 tun	Kč	1500
- 10 tun a nižší	Kč	1000
e) Prodloužení osvědčení (certifikátu) o způsobilosti mezinárodního veřejného letiště pro letadla s maximální vzletovou hmotností		
- vyšší než 10 tun	Kč	1500
- 10 tun a nižší	Kč	1000
Osvobození		
Od poplatku podle písmene d) této položky jsou osvobozeny subjekty zajišťující integrovaný záchranný systém, jde-li o povolení provozovat heliporty.

Položka 46a) Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zřízení stavby nebo zařízení a provádění činností, které nesouvisí s leteckým provozem v ochranném pásmu letiště	Kč	5000
b) Vydání rozhodnutí o souhlasu k umístění stavby a zařízení mimo ochranné pásmo letiště	Kč	3000

Položka 47a) Vydání licence k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy	Kč	50000
b) Vydání licence k provozování nepravidelné obchodní letecké dopravy letadlem s maximální vzletovou hmotností		
- 10 tun a nižší nebo s celkovým počtem sedadel pro cestující 20 včetně a menším	Kč	15000
- vyšší než 10 tun nebo s celkovým počtem sedadel pro cestující větším než 20	Kč	50000
c) Vydání povolení k provozování dopravy aerotaxi	Kč	15000
d) Prodloužení platnosti licence nebo povolení anebo změna licence nebo povolení	Kč	1500
Poznámky
1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání osvědčení tuzemskému leteckému dopravci Úřadem pro civilní letectví.
2. Poplatek podle této položky se vybírá i za povolení k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy vydané zahraničnímu leteckému dopravci.

Položka 48
a) Zápis do rejstříku letadel nebo výmaz z rejstříku letadel anebo změna údajů zapisovaných do rejstříku letadel pro letadla s maximální vzletovou hmotností		
- vyšší než 10 tun	Kč	3000
- 10 tun a nižší	Kč	1000
b) Vydání průkazu způsobilosti člena leteckého personálu nebo jeho duplikátu	Kč	500
Poznámka
Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i vydání osvědčení, dokladů, popřípadě potvrzení o vlastnictví letadla podle zvláštního právního předpisu upravujícího civilní letectví35).

Položka 49a) Udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, zkouškám, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky35)	Kč 10000
b) Vydání osvědčení o oprávnění k údržbě organizaci35a) nebo k výrobě organizaci35b)
 - do 10 pracovníků	Kč 10000
 - 11 - 30 pracovníků včetně	Kč20000
 - 31 - 50 pracovníků včetně	Kč 30000
 - nad 50 pracovníků	Kč 40000
c) Udělení oprávnění k projektování zástaveb a k zástavbám leteckých pozemních zařízení	Kč 10000
d) Vydání osvědčení o oprávnění organizace k řízení zachování letové způsobilosti35a)
 - bezmotorových letadel a letadel s pístovým motorem/motory	Kč 10000
 - letadel s turbínovým motorem/motory	Kč 30000
Poznámky1. Poplatek podle písmene d) této položky se vybírá i za schválení změn výkladu řízení zachování letové způsobilosti, a to ve výši 50 % sazby poplatku.2. Počtem pracovníků organizace uvedených v písmenu b) se rozumí počet pracovníků mimo pracovníků administrativních.

Položka 50a) Vydání osvědčení pro výcvik leteckého personálu	Kč	10000
b) Prodloužení platnosti nebo změna osvědčení pro výcvik leteckého personálu	Kč	1500
c) Uznání platnosti zahraničního průkazu způsobilosti		
- jde-li o občana České republiky nebo občana členského státu Evropské unie	Kč	500
- jde-li o občana státu, který není členským státem Evropské unie	Kč	1500

Položka 51a) Vydání povolení k provádění leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu	Kč	10000
b) Vydání povolení k létání letadla bez pilota	Kč	5000
c) Prodloužení platnosti nebo změna povolení k provádění leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu anebo povolení k létání letadla bez pilota	Kč	1500

Položka 52a) Vydání rozhodnutí o pověření k poskytování letových provozních služeb včetně letištních	Kč	10000
b) Vydání rozhodnutí o souhlasu s poskytováním letecké služby telekomunikační, meteorologické, informační, při předletové přípravě a monitorování letu nebo při odbavovacím procesu na letišti	Kč	10000
c) Prodloužení platnosti rozhodnutí uvedených v písmenech a) nebo b) anebo jejich změna	Kč	1500

Položka 53a) Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zkušebnímu létání	Kč	5000
b) Změna rozhodnutí o souhlasu ke zkušebnímu létání	Kč	1500

Položka 54a) Vydání rozhodnutí o schválení typu letadla včetně vydání Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem A)
b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo významné modifikace jednotlivého letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení, schválení modifikace nebo změny Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem B)
c) Uznání typu letadla na základě dokladu o schválení typu letadla vydaného zahraničním leteckým úřadem včetně vydání dokladu o uznání způsobilosti typu (sazba poplatku pod písmenem C)
d) Vydání rozhodnutí o schválení nestandardní opravy (sazba poplatku pod písmenem D)
e) Ověření nebo uznání hlukové způsobilosti letadla včetně vydání Osvědčení hlukové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem E)
	A	B	C	D	E
	Sazba v Kč	Sazba v Kč	Sazba v Kč	Sazba v Kč	Sazba v Kč
Balóny a vzducholodě	5000	500	1500	-	-
Kluzáky	8000	2500	2500	200	-
Motorizované kluzáky a ultralehká letadla	10000	3000	3000	200	-
Letouny a vrtulníky do 5 700 kg včetně	20000	5000	5000	500	2000
Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg	50000	15000	15000	1000	5000
Poznámky
1. Poplatek podle písmene b) této položky se vybírá jen za rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo za významnou modifikaci jednotlivého letadla. Významnou změnou nebo významnou modifikací se pro účely tohoto zákona rozumí takové změny nebo modifikace, které mají podstatný účinek na hmotnost, polohu těžiště, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost letadla.
2. Nestandardní opravou se pro účely tohoto zákona rozumí oprava, ke které nejsou podklady součástí instrukcí pro zachování letové způsobilosti zpracovaných držitelem Typového osvědčení při schvalování typu letadla.

Položka 55a) Vydání osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)
b) Prodloužení platnosti osvědčení letové způsobilosti, zvláštního osvědčení letové způsobilosti nebo obnovení letové způsobilosti, která u letadla dočasně zanikla (sazba poplatku pod písmenem G)
c) Vydání zvláštního osvědčení letové způsobilosti
 - s platností do 60 dnů včetně (sazba poplatku pod písmenem G)
 - s platností nad 60 dnů (sazba pod písmenem F)
d) Vydání osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely (sazba poplatku pod písmenem F)
e) Vydání exportního osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)
f) Vydání povolení k letu
 - s platností do 60 dnů včetně (sazba poplatku pod písmenem G)
 - s platností do 12 měsíců (sazba pod písmenem F)
g) Schválení letových podmínek
 - pro povolení k letu s platností do 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem G)
 - pro povolení k letu s platností do 12 měsíců (sazba pod písmenem F)
h) Vydání samostatného osvědčení kontroly letové způsobilosti nebo prodloužení jeho platnosti
 - vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti nebo prodloužení jeho platnosti na základě předložení doporučení vydaného organizací k řízení zachování letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem G)
 - vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti nebo prodloužení jeho platnosti bez předložení doporučení vydaného organizací k řízení zachování letové způsobilosti (sazba pod písmenem F)
	F	G
Balóny a vzducholodě	1000 Kč	100 Kč
Kluzáky	3000 Kč	300 Kč
Motorizované kluzáky a ultralehká letadla	3500 Kč	350 Kč
Letouny a vrtulníky do 5700 kg včetně	7000 Kč	700 Kč
Letouny a vrtulníky nad 5700 kg	15000 Kč	1500 Kč
Motory-pro zástavbu do kluzáků a ultralehkých letadel	1500 Kč
Motory-pístové	2000 Kč
Motory-turbovrtulové, turbohřídelové a proudové	3000 Kč
Vrtule s pevným úhlem nastavení listu	1000 Kč
Vrtule-přestavitelné na zemi	1500 Kč
Vrtule-stavitelné za letu	2000 Kč
Zmocnění
Správní úřad může snížit poplatek na 10 % sazby poplatků podle písmene F za změny v dokladech.
Poznámka
Bude-li vydáváno nové osvědčení letové způsobilosti společně s osvědčením kontroly letové způsobilosti vybírá se poplatek pouze za osvědčení letové způsobilosti.

Položka 56
a) Schválení typu součásti letadla včetně vydání Typového osvědčení
- u motoru (sazba poplatku pod písmenem H)
- u vrtule (sazba poplatku pod písmenem K)
b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu součásti letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení nebo změny Typového osvědčení
- u motoru (sazba poplatku pod písmenem I)
- u vrtule (sazba poplatku pod písmenem L)
c) Uznání typu součásti letadla na základě dokladu o schválení typu součásti letadla vydaného leteckým úřadem jiného státu včetně uznání způsobilosti typu
- u motoru (sazba poplatku pod písmenem J)
- u vrtule (sazba poplatku pod písmenem M)
Motory	H	I	J
Sazba v Kč	Sazba v Kč	Sazba v Kč
- pro zástavbu do kluzáků a ultralehkých letadel	3000	1500	1500
- pístové	6000	3000	3000
- turbovrtulové, turbohřídelové a proudové	10000	5000	5000
Vrtule a vrtulové jednotky			
Vrtule	K	L	M
Sazba v Kč	Sazba v Kč	Sazba v Kč
- s pevným úhlem nastavení listu dřevěné	1000	500	500
- s pevným úhlem nastavení listu kovové a kompozitové	2000	1000	1000
- přestavitelné na zemi	3000	2000	2000
- stavitelné za letu	5000	3000	3000
Poznámka
Významnou konstrukční změnou se pro účely tohoto zákona rozumí změna, která má podstatný účinek na hmotnost, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost součásti letadla.

Položka 57
1. Vydání rozhodnutí o schválení typové způsobilosti výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví		
a) součástí výstroje letadel	Kč	2000
- vydání rozhodnutí o schválení zástavby výrobku nebo		
soustavy výstroje letadla	Kč	1000
b) palubní soustavy, pokud není schvalována v rámci		
typového schvalování letadla	Kč	4000
- vydání rozhodnutí o schválení zástavby výrobku nebo		
soustavy výstroje letadla	Kč	2000
c) světelná zařízení a součásti soustav světelných zařízení	Kč	2000
d) pozemní elektronická zabezpečovací zařízení		
- zařízení	Kč	2000
- systém	Kč	4000
e) pozemní zařízení pro diagnostiku a vyhodnocování		
způsobilosti letadel	Kč	4000
f) pozemní zdroje energií pro letadla	Kč	2000
g) letecké trenažéry	Kč	15000
h) letecké simulátory	Kč	25000
i) zařízení pro měření a vyhodnocování brzdných účinků na pohybovaných plochách letišť	Kč	2000
j) zařízení určená pro přepravu nákladů na palubě letadla	Kč	2000
2. Prodloužení platnosti rozhodnutí o schválení typové způsobilosti výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví	20% 
 sazby poplatků podle bodu 1. písmen c) až j) této položky
Předmětem poplatku není
Úkon uvedený v této položce, jde-li o výrobky nepodléhající státnímu dozoru Úřadu pro civilní letectví.
Poznámky
1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání dokladu nebo rozhodnutí.
2. Za vydání rozhodnutí o schválení provozní způsobilosti výrobků se vybírají poplatky podle písmen c) až j) této položky.

Položka 58
a) Vydání rozhodnutí o zařazeni železniční dráhy do kategorie nebo o změně kategorie železniční dráhy	Kč	2000
b) Vydání úředního povolení k provozování dráhy		
- celostátní nebo regionální	Kč	10000
- speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečky s délkou její dopravní cesty delší než 1000 m	Kč	3000
- vlečky s délkou dopravní cesty 1000 m včetně a kratší	Kč	1500
- lanové	Kč	1000
c) Změna úředního povolení k provozování dráhy	Kč	1000
d) Přijetí návrhu provozovatele dráhy na zrušení úředního povolení k provozování dráhy	Kč	500
e) Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze		
- celostátní nebo regionální	Kč	10000
- speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečce	Kč	3000
- lanové	Kč	1000
i) Změna licence k provozování drážní dopravy	Kč	1000
g) Přijetí návrhu dopravce na odejmutí licence	Kč	500
h) Vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla na drahách	Kč	500
i) Vydání rozhodnutí o rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemními komunikacemi v úrovní kolejí nebo o jeho změně	Kč	500
j) Vydání osvědčení dopravce nebo změnu osvědčení	Kč	1000
k) Vydání licence strojvedoucího	Kč	500
l) Udělení akreditace k provádění školení pro získání licence strojvedoucího a osvědčení strojvedoucího	Kč	3000
Poznámka
Poplatek podle písmene h) této položky se vybírá za drážní vozidla stejného typu na jedné lanové dráze pouze jednou.

Položka 59
a) Schválení typu drážního vozidla		
- elektrické lokomotivy, elektrické jednotky, motorové lokomotivy, motorové vozy, osobní vozy nad 160 km/hod., vozidla dráhy speciální určená pro přepravu cestujících, tramvaje, trolejbusy	Kč	30000
- osobní vozy, speciálně konstruovaná železniční vozidla s vlastním pohonem k výstavbě, opravám a údržbě drah	Kč	15000
- nákladní vozy, speciálně konstruovaná železniční vozidla bez vlastního pohonu k výstavbě, opravám a údržbě drah a vozidla lanových drah	Kč	10000
b) Schválení změny na drážním vozidle znamenající odchylku od schváleného typu36)bez ohledu na počet odchylek	Kč	2000
c) Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla	Kč	100
d) Vydání průkazu způsobilosti k provozu určeného technického zařízení37)	Kč	50
e) Rozšíření osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob provádějících revize (prohlídky) určených technických zařízení o další technická zařízení téhož druhu	Kč	100
Poznámka
Poplatek podle písmene d) této položky se vybírá pouze jednou i v případě, obsahuje-li technologický celek více určených technických zařízení podle zvláštního předpisu37).
ČÁST IV  {horníci, zoo, pinc, licence}
Položka 60
1. Vydání		
a) oprávnění k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem	Kč	1000
- změna oprávnění k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem	Kč	500
b) povolení k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem	Kč	1500
- změna povolení k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem	Kč	750
c) povolení k nabývání, předávání, dovozu, vývozu nebo tranzitu výbušnin 	Kč	500
d) povolení ke zhotovování jednoduchých trhavin	Kč	300
e) povolení trhacích prací a ohňostrojně práce	Kč	300
f) povolení důlního díla nebo důlní stavby, nezahrnuté v povolení uvedeném v písmenu b)	Kč	300
g) povolení a stanovení odborných orgánů a znalců oprávněných zpracovávat odborné posudky a provádět zkoušky	Kč	300
h) povolení k používání typu důlního stroje, zařízení nebo pomůcky	Kč	500
i) povolení k používání typu důlního přístroje	Kč	300
j) rozhodnutí o stanovení, zrušení nebo změně dobývacího prostoru	Kč	1500
k) povolení38) k prvému použití výbušniny v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí	Kč	1000
- změna povolení k prvému použití výbušniny v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí	Kč	500
2. Vydání rozhodnutí38)		
a) o stanovení průzkumného území pro ložiskový průzkum nebo o prodloužení doby platnosti rozhodnutí	Kč	2000
b) o určení významných výzkumných nebo průzkumných geologických děl	Kč	1000
c) o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru nebo o prodloužení doby platnosti rozhodnutí	Kč	1000
Předmětem poplatku není
Vydání rozhodnutí o zrušení nebo změně dobývacího prostoru uvedené v bodě 1 písm. j) této položky vydávané správním úřadem z vlastního podnětu.
Poznámka
Poplatek podle bodu 1 odrážek u písmen a), b) a k) této položky se vybírá, jde-li o změnu skutečností vedených v evidenci oprávnění, změnu předmětu činnosti v povolení nebo změnu podmínek v povolení k prvému použití výbušniny.

Položka 61
1. Přijetí žádosti o
a) vydání licence k provozování zoologické zahrady38a)	Kč 10000
b) vydání licence na zpracování, balení nebo přebalování kaviáru jeseterovitých ryb38b)	Kč 10000
c) vydání licence pro výrobce nebo distributora značek k označování exemplářů druhů volně žijících živočichů38b)	Kč 1000
d) vydání povolení k vývozu, dovozu nebo přemístění exemplářů druhů volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, výrobků z tuleňů nebo kožešin živočichů a dalšího zboží vyrobeného z kožešin živočichů, na které se vztahuje omezení dovozu38b)	Kč 1000
e) vydání povolení k vývozu zvláště chráněných živočichů nebo rostlin38b)	Kč 1000
f) vydání potvrzení o putovní výstavě38c) na 1 až 10 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b)	Kč 1000
g) vydání potvrzení o putovní výstavě na více než 10 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b)	Kč 2000
h) vydání výjimky ze zákazu obchodních činností na 1 až 20 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b)	Kč 100
za každý exemplář
i) vydání výjimky ze zákazu obchodních činností na více než 20 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b)	Kč 2000
2. Vydání
a) číslovaného kroužku k předepsanému označení ptáka, který je exemplářem38b)	Kč 20
b) značky k označení exempláře druhu volně žijících živočichů38b)	Kč 20
c) potvrzené fotokopie kopie pro držitele dovozního povolení38d)	Kč 30
Osvobození
 1. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu exempláře majícího osobní nebo rodinný charakter včetně loveckých trofejí ze zvířat ulovených osobně vývozcem nebo dovozcem.
 2. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu nebo o vydání výjimky ze zákazu obchodních činností pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z chovu nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.
 3. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu herbářového, muzeálního, sušeného či jinak konzervovaného exempláře a živých rostlin za účelem neobchodního zapůjčení, darování nebo výměny mezi vědci, vědeckými pracovišti evidovanými na seznamu vedeném Ministerstvem životního prostředí.
 4. Od poplatku podle bodu 2 písm. a) a b) této položky je osvobozeno vydání kroužku nebo jiné značky pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.
 5. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu živého exempláře, s nímž vlastník cestuje po dobu kratší než 3 měsíce a exemplář zůstává po dobu cesty v jeho vlastnictví.

Položka 62
a) Ověření platnosti puncovní značky	Kč	20
b) Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní značky nebo odpovědnostní značky	Kč	200
c) Vydání rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky	Kč	40
d) Vydání osvědčení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu registrovaných slitin	Kč	400
e) Vydání rozhodnutí39) o ponechání přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky	Kč	100
Předmětem poplatku není
Rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky uvedené v písmenu c) této položky vydané správním úřadem z vlastního podnětu.

Položka 63
a) Přijetí návrhu na povolení spojení soutěžitelů40)	Kč	100000
b) Přijetí návrhu na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení40)	Kč	10000

Položka 64
Přijetí žádosti o zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů41)	Kč	3 000
Přijetí žádosti o změnu zápisu v seznamu kvalifikovaných dodavatelů41) 	Kč	1 000
Přijetí žádosti o schválení systému certifikovaných dodavatelů41)	Kč	20 000
Přijetí žádosti o schválení změny systému certifikovaných dodavatelů41)	Kč	5 000

Položka 65
1. Přijetí žádosti o udělení
a)	bankovní licence bance se sídlem na území České republiky	Kč	200000
b)	bankovní licence zahraniční bance, se sídlem v jiném než členském státě Evropské unie, která hodlá zřídit pobočku na území České republiky	Kč	200000
c)	povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou nebo zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou	Kč	200000
d)	povolení k provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky	Kč	200000
e)	povolení k provozování zajišťovací činnosti zajišťovnou z třetího státu na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky	Kč	200000
2. Přijetí žádosti o povolení
a)	k činnosti centrálního depozitáře	Kč	200000
b)	k činnosti obchodníka s cennými papíry	Kč	100000
c)	k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie	Kč	100000
d)	k činnosti organizátora regulovaného trhu	Kč	100000
e)	k provozování vypořádacího systému	Kč	100000
f)	k činnosti investiční společnosti podle § 479 zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy	Kč	100000
g)	k činnosti zahraniční osobě podle § 481 zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy	Kč	100000
h)	k činnosti samosprávného investičního fondu podle § 480 zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, má-li se stát speciálním fondem nebo standardním fondem	Kč	100000
i)	k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování	Kč	100000
j)	ke vzniku a podnikání spořitelního a úvěrního družstva	Kč	100000
k)	ke vzniku a činnosti penzijního fondu	Kč	100000
l)	povolení k činnosti penzijní společnosti	Kč	100000
m)	povolení k vytvoření důchodového fondu státních dluhopisů, konzervativního důchodového fondu, vyváženého důchodového fondu a dynamického důchodového fondu	Kč	100000
n)	k činnosti platební instituce	Kč	50000
o)	k činnosti instituce elektronických peněz	Kč	50000
p)	k činnosti investiční společnosti podle § 479 zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, hodlá-li obhospodařovat pouze fondy kvalifikovaných investorů nebo zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů	Kč	50000
q)	k činnosti zahraniční osobě podle § 481 zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, hodlá-li obhospodařovat pouze fondy kvalifikovaných investorů nebo zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů	Kč	50000
r)	k činnosti samosprávného investičního fondu podle § 480 zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, má-li se stát fondem kvalifikovaných investorů	Kč	50000
s)	k činnosti hlavního administrátora	Kč	20000
3. Přijetí žádosti o registraci
a)	pojišťovacího zprostředkovatele	Kč	10000
b)	samostatného likvidátora pojistných událostí	Kč	10000
c)	investičního zprostředkovatele	Kč	10000
d)	poskytovatele platebních služeb malého rozsahu	Kč	10000
e)	vydavatele elektronických peněz malého rozsahu	Kč	10000
f)	směnárenské činnosti	Kč	10000
4.	Přijetí žádosti o povolení k činnosti zpracovatele tuzemských bankovek a mincí	Kč	10000
5. Přijetí žádosti o změnu
a)	bankovní licence banky se sídlem na území České republiky	Kč	70000
b)	bankovní licence pobočky zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě	Kč	70000
c)	v rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny	Kč	70000
d)	v rozsahu povolené činnosti pobočky pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu	Kč	70000
e)	povolení k činnosti centrálního depozitáře	Kč	70000
f)	povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry	Kč	35000
g)	povolení k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie	Kč	35000
h)	povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu	Kč	35000
6.	Přijetí žádosti o schválení změny pravidel vypořádacího systému	Kč	35000
7. Přijetí žádosti o změnu
a)	povolení k činnosti investiční společnosti	Kč	35000
b)	povolení k činnosti zahraniční osobě podle § 481 zákona upravující investiční společnosti a investiční fondy	Kč	35000
c)	povolení k činnosti samosprávného investičního fondu	Kč	35000
d)	povolení k činnosti hlavního administrátora	Kč	35000
e)	pravidel platebního systému s neodvolatelností zúčtování	Kč	35000
f)	povolení k činnosti spořitelního a úvěrního družstva	Kč	35000
g)	registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu	Kč	5000
h)	registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu	Kč	5000
i)	povolení k činnosti platební instituce	Kč	20000
j)	povolení k činnosti instituce elektronických peněz	Kč	20000
8. Přijetí žádosti
a)	o schválení převodu pojistného kmene nebo jeho částí	Kč	20000
b)	o schválení převodu kmene zajišťovacích smluv nebo jeho částí	Kč	20000
c)	o udělení souhlasu s nakládáním aktiv pobočky zajišťovny z třetího státu jako jistiny složené na účet zvlášť k tomu zřízený	Kč	20000
9.	Přijetí žádosti o		
a)	registraci činnosti investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření	Kč	10000
b)	zápis činnosti vázaného zástupce investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření	Kč	2000
c)	zápis vázaného zástupce penzijní společnosti podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření	Kč	2000
d)	akreditaci podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření	Kč	10000
e)	prodloužení akreditace podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření	Kč	5000
f)	povolení činnosti v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření obchodníkovi s cennými papíry, který je bankou 	Kč	10000
g)	o zápis investičního fondu s právní osobností, který není samosprávným fondem, podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy	Kč	2000
h)	o zápis standardního fondu nebo údajů o podfondu standardního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy	Kč	2000
i)	o zápis depozitáře investičního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy	Kč	2000
j)	o zápis likvidátora nebo nuceného správce podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy	Kč	2000
10.	Obnova		
a)	zápisu činnosti vázaného zástupce investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření	Kč	1000
b)	zápisu vázaného zástupce penzijní společnosti podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření	Kč	1000
c)	registrace činnosti investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření	Kč	5000
d)	povolení činnosti v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření obchodníkovi s cennými papíry, který je bankou 	Kč	5000

Položka 66
1. Přijetí žádosti o udělení
a)	předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na bance nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími banku 	Kč	20000
b)	předchozího souhlasu s nabytím kvalifikované účasti nebo zvýšením účasti v tuzemské pojišťovně nebo k jejímu ovládnutí 	Kč	20000
c)	předchozího souhlasu s nabytím kvalifikované účasti nebo zvýšením účasti v tuzemské zajišťovně nebo k jejímu ovládnutí 	Kč	20000
d)	předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na organizátoru regulovaného trhu nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími organizátora regulovaného trhu	Kč	20000
e)	předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na obchodníku s cennými papíry nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími obchodníka s cennými papíry	Kč	20000
f)	předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na centrálním depozitáři nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími centrálního depozitáře	Kč	20000
g)	souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na investiční společnosti, hlavním administrátorovi nebo samosprávném investičním fondu nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími investiční společnost, hlavního administrátora nebo samosprávný investiční fond	Kč	20000
h)	souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na jiné právnické osobě nebo k ovládnutí jiné právnické osoby	Kč	20000
i)	předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na penzijní společnosti nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími penzijní společnosti	Kč	20000
j)	předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na spořitelním a úvěrním družstvu nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími spořitelní a úvěrní družstvo	Kč	20000
2. Přijetí žádosti o udělení
a)	předchozího souhlasu se změnou v osobě člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo osobě prokuristy tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny	Kč	5000
b)	předchozího souhlasu se změnou v osobě vedoucího pobočky pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu	Kč	5000
c)	předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby organizátora regulovaného trhu	Kč	5000
d)	předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry	Kč	5000
e)	předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby organizační složky zahraniční osoby, která poskytuje investiční služby na území České republiky a která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie	Kč	5000
f)	předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby centrálního depozitáře	Kč	5000
g)	předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby investiční společnosti, samosprávného investičního fondu, hlavního administrátora nebo zahraniční osoby s povolením podle § 481 zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy	Kč	5000
h)	předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby penzijní společnosti	Kč	5000
i)	předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby finanční holdingové osoby	Kč	5000
3. Přijetí žádosti o schválení
a)	osoby ve vedení pojišťovací holdingové osoby	Kč	5000
b)	osoby ve vedení spořitelního a úvěrního družstva	Kč	5000
c)	osoby v orgánech penzijního fondu	Kč	5000
4. Přijetí žádosti o udělení
a)	souhlasu bance k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s podnikem nebo jeho častí	Kč	20000
b)	souhlasu k fúzi nebo rozdělení banky nebo převodu jmění na banku jakožto společníka	Kč	20000
c)	souhlasu ke snížení základního kapitálu banky nebo k úhradě ztráty	Kč	20000
d)	předchozího souhlasu k přeměně tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny	Kč	20000
5. Přijetí žádosti o povolení
a)	k fúzi, rozdělení investiční společnosti nebo převodu jmění na společníka podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy	Kč	20000
b)	k fúzi nebo rozdělení investičního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy	Kč	20000
c)	k fúzi penzijní společnosti	Kč	20000
d)	k fúzi, k rozdělení nebo ke změně právní formy nebo k převodu obchodního jmění obchodníka s cennými papíry na jeho akcionáře nebo společníka nebo k převodu jmění jiné osoby na obchodníka s cennými papíry	Kč	20000
e)	k fúzi, k rozdělení nebo k převodu obchodního jmění organizátora regulovaného trhu na jeho společníka nebo ke změně právní formy nebo k převodu obchodního jmění organizátora regulovaného trhu na jeho akcionáře nebo společníka anebo k převodu obchodního jmění jiné osoby na organizátora regulovaného trhu	Kč	20000
f)	k rozdělení nebo k fúzi provozovatele vypořádacího systému	Kč	20000
g)	k fúzi centrálního depozitáře s provozovatelem vypořádacího systému nebo k převodu jmění jiné osoby na centrálního depozitáře	Kč	20000
h)	k fúzi, rozdělení, převodu jmění na společníka nebo změně právní formy hlavního administrátora podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy	Kč	20000
6. Přijetí žádosti o udělení
a)	souhlasu k fúzi nebo rozdělení spořitelního a úvěrního družstva	Kč	20000
b)	souhlasu k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s podnikem nebo jeho častí spořitelního a úvěrního družstva	Kč	20000
c)	souhlasu k převodu členských práv člena spořitelního a úvěrního družstva	Kč	20000
d)	souhlasu s rozhodnutím členské schůze o snížení výše základního členského vkladu spořitelního a úvěrního družstva	Kč	20000
7. Přijetí žádosti
a)	o povolení k splynutí investičního fondu nebo podfondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy	Kč	20000
b)	o povolení k sloučení investičního fondu nebo podfondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy	Kč	20000
c)	o povolení přeměny investičního fondu nebo podfondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy	Kč	20000
d)	o povolení převést obhospodařování důchodových fondů na jinou penzijní společnost	Kč	20000
e)	o povolení sloučení důchodových fondů	Kč	20000
f)	o povolení převést obhospodařování účastnických fondů na jinou penzijní společnost	Kč	20000
g)	o povolení sloučení účastnických fondů	Kč	20000
h)	o udělení souhlasu k převodu akcií penzijního fondu v rozsahu větším než 10 % základního kapitálu penzijního fondu	Kč	20000
i)	o povolení k rozdělení nebo fúzi penzijních fondů	Kč	20000
8. Přijetí žádosti
a)	o souhlas ke změně statutu standardního fondu	Kč	10000
b)	o povolení k vytvoření účastnického fondu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření	Kč	30000
c)	o schválení změny statutu důchodového fondu	Kč	10000
d)	o schválení změny statutu účastnického fondu	Kč	10000
e)	o schválení změny statutu a penzijního plánu penzijního fondu	Kč	10000
f)	o schválení nebo změnu dražebního řádu dražebníka cenných papírů	Kč	3000
g)	o souhlas ke změně obhospodařovatele nebo depozitáře standardního fondu	Kč	5000
h)	o schválení změny depozitáře účastnického fondu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření	Kč	5000
i)	o schválení změny depozitáře důchodového fondu podle zákona upravujícího důchodové spoření	Kč	5000
j)	o schválení změny depozitáře penzijního fondu	Kč	5000
k)	o vydání osvědčení o středním nebo vyšším kvalifikačním stupni odborné způsobilosti	Kč	1000
l)	o udělení časově omezeného souhlasu pojišťovně nebo zajišťovně se zvýšením limitů pro jednotlivé položky finanční skladby	Kč	5000
9. Přijetí žádosti
a)	o schválení prospektu cenného papíru	Kč	10000
b)	o schválení dodatku prospektu cenného papíru	Kč	5000
c)	o povolení zúžení prospektu cenného papíru	Kč	5000
d)	o udělení souhlasu s uveřejněním nabídkového dokumentu u povinné nabídky převzetí	Kč	5000
e)	o udělení souhlasu s uveřejněním nabídkového dokumentu při plnění dodatečné nabídkové povinnosti	Kč	3000
f)	o odložení plnění povinnosti uveřejnit informaci o rozhodnutí učinit nabídku převzetí nebo o vzniku nabídkové povinnosti	Kč	1000
g)	o prodloužení lhůty pro předložení návrhu nabídkového dokumentu	Kč	1000
h)	o prodloužení lhůty pro uveřejnění nabídkového dokumentu	Kč	1000
i)	o schválení prodloužení doby závaznosti nabídky převzetí	Kč	1000
j)	o povolení výjimky ze zákazu činit právní úkony směřující ke smluvnímu nabytí nebo zcizení účastnických cenných papírů cílové společnosti po dobu závaznosti nabídky převzetí	Kč	3000
k)	o povolení výjimky ze zákazu nabývat účastnické cenné papíry cílové společnosti po ukončení doby závaznosti nabídky převzetí	Kč	3000
l)	o zkrácení nebo prominutí lhůty 1 roku, po kterou platí zákaz učinit další nabídku převzetí	Kč	3000
m)	o vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno vykonávat hlasovací práva osobě, která rozhodný podíl na hlasovacích právech cílové společnosti nenabyla v důsledku vlastního jednání a nemohla rozumně předpokládat, že nabude rozhodný podíl na cílové společnosti	Kč	3000
n)	o vydání rozhodnutí o zániku nabídkové povinnosti	Kč	3000
o)	o vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno vykonávat hlasovací práva osobě, která je v prodlení s plněním nabídkové povinnosti	Kč	3000
p)	o vydání předchozího souhlasu se zdůvodněním výše protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu	Kč	10000
Osvobození
 1. Od poplatků podle této položky bodu 9 písm. a) až p) jsou osvobozeny banky se sídlem v České republice, jde-li o vydání hypotečních zástavních listů.
 2. Od poplatků podle této položky bodu 9 písm. a) až p) je osvobozena Česká exportní banka, a. s. 
Položka 67  {TV a rozhlas}
a) Přijetí žádosti		
1. o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání	Kč	90 000
2. o prodloužení doby platnosti oprávnění k provozování televizního vysílání	Kč	90 000
3. o udělení oprávnění nebo o prodloužení doby platnosti k místnímu televiznímu vysílání	 	50 000
b) Přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení doby platnosti oprávnění k provozování rozhlasového vysílání	Kč	25 000
c) Přijetí přihlášky k provozování převzatého vysílání	Kč	90 000
d) Přijetí žádosti o změnu údajů uvedených		
1. v žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání	Kč	20 000
2. v žádosti o udělení oprávnění k provozování rozhlasového vysílání	Kč	5 000
3. v přihlášce k provozování převzatého vysílání	Kč	20 000
Předmětem poplatku není
1. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání podle písmene a) této položky, je-li žádost podávána podle § 21 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání).
 2. Přijetí žádosti o změnu údajů podle písmene d) této položky, zapisuje-li se změna do obchodního rejstříku.

Položka 67a
Přijetí žádosti		
a) o podporu kinematografie na realizaci projektu z okruhu vývoje českého kinematografického díla nebo na realizaci projektu z jiného okruhu než výroby českého kinematografického díla41a)	Kč	5 000
b) o podporu kinematografie na realizaci projektu z okruhu výroby českého kinematografického díla41a)	Kč	10 000
c) o změně podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie41a)	Kč	500
d) o registraci pobídkového projektu41a)	Kč	30 000

ČÁST V
Položka 69
a) Schválení veterinárního přípravku a jeho zápis do Seznamu schválených veterinárních přípravků42)	Kč	5 000
b) Vydání osvědčení výrobci veterinárních přípravků o splnění požadavků správné výrobní praxe 	Kč	2 000
c) Zápis veterinárního technického prostředku do Seznamu technických prostředků pro veterinární použití42)	Kč	1 000
d) Změna rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku administrativní povahy42)	Kč	250
e) Změna rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku vyžadující odborné hodnocení42)	Kč	1 000

Položka 70
1. Vydání veterinárního osvědčení k přemístění zvířete mimo včel42)
- za jedno zvíře	Kč 50
- za více než jedno zvíře	Kč 100
2. Vydání veterinárního osvědčení provázejícího zvíře, které je předmětem obchodování42)
- za jedno zvíře	Kč 50
- za více než jedno zvíře	Kč 100
3. Vydání veterinárního osvědčení k vývozu zvířete42)
- za jedno zvíře	Kč 50
- za více než jedno zvíře	Kč 100

Položka 71
1. Vydání veterinárního osvědčení k přepravě živočišných produktů42)	Kč 100
2. Vydání veterinárního osvědčení k vývozu živočišných produktů42)	Kč 100

Položka 72
a) 	Schválení a registrace obchodníka, účastníka sítě sledování, shromažďovacího střediska, karanténního střediska, inseminační stanice, střediska pro odběr spermatu, banky spermatu, zařízení pro chov zvířat, včetně chovu živočichů pocházejících z akvakultury, a jiného zařízení podílejícího se na uvádění zvířat na trh a na obchodování s nimi42)	Kč 	200 
b) 	Schválení a registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem42)	Kč 	500 
c) 	Registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty nebo vedlejšími živočišnými produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem42)	Kč 	100 
d) 	Registrace dopravce přepravujícího živočišné produkty nebo osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s členskými státy42)	Kč 	500 
e) 	Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo) ve schválení a registraci nebo v registraci	Kč 	100 
f) 	Registrace cirkusu42)	Kč 	500 
g) 	Změna registrace cirkusu42)	Kč 	100 
h) 	Vydání rejstříku zvířat v cirkusu42)	Kč 	200 
i) 	Ověření rejstříku zvířat v cirkusu42)	Kč 	100 
j) 	Vydání rejstříku míst konání cirkusu42)	Kč 	200 
k) 	Ověření rejstříku míst konání cirkusu42)	Kč 	100 
 	Poznámky1. Obchodníkem uvedeným v písmenu a) této položky se rozumí osoba podle § 9b veterinárního zákona42).2. Za změnu schválení a registrace nebo změnu registrace vybere správní úřad poplatek jako za schválení a registraci nebo registraci.3. Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene a), b), c) nebo d) této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene e) této položky.	 	 

Položka 73
a) 	Registrace soukromého veterinárního technika42) 	Kč 	1000 
b) 	Změna registrace soukromého veterinárního technika42) 	Kč 	100 
c) 	Vydání povolení k provádění laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti42) 	Kč 	2000 
d) 	Vydání povolení k provozování asanačního podniku42) 	Kč 	3000 
e) 	Vydání povolení k provozování jiné veterinární asanační činnosti42) 	Kč 	1000 
f) 	Vydání povolení k porážení zvěře ve farmovém chovu v hospodářství42) 	Kč 	200 
g) 	Vydání povolení k usmrcení velké farmové zvěře v hospodářství použitím střelné zbraně nebo k domácí porážce jelenovitých z farmového chovu použitím střelné zbraně42)	Kč 	200 
h) 	Vydání povolení k provádění domácích porážek skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu v hospodářství chovatele42)	Kč 	200 
i) 	Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo) v povolení	Kč 	100 
	Poznámky1. Za změnu povolení vybere správní úřad poplatek jako za povolení.2. Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene c), d), e), f), g) nebo h) této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene i) této položky.		

Položka 74
a)	Vydání rozhodnutí43) o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči 	Kč 	1000 
b)	Vydání rozhodnutí43) o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o povolení chovu zvířete vyžadujícího zvláštní péči 	Kč 	500
c)	Vydání rozhodnutí43) o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat	Kč 	10000 
d)	Vydání rozhodnutí o žádosti o povolení dopravce43)	Kč 	1000
e)	Vydání rozhodnutí o žádosti o povolení dopravce pro dlouhotrvající cesty43)	Kč 	1000
f)	Vydání rozhodnutí o žádosti o vydání osvědčení o schválení silničního dopravního prostředku nebo osvědčení o schválení plavidla pro přepravu hospodářských zvířat43) za každý silniční dopravní prostředek nebo plavidlo uvedené v žádosti 	Kč 	1000
g)	Udělení akreditace k pořádání kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání 	Kč 	2000

Položka 75
Vydání rozhodnutí43) o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat nebo rozhodnutí o oprávnění k dodávce pokusných zvířat	Kč	5000

Položka 76
Vydání ověřovací listiny o ověření chmele44)	Kč 100

Poznámka
 Vystavuje-li se ověřovací listina jako duplikát, vybírá se poplatek podle položky 16 písm. a) tohoto sazebníku.

Položka 77a) Ověření odrůdy, původu, cukernatosti a hmotnosti vinných hroznů46)	Kč	250
b) Vydání prvního rozhodnutí46) o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního likérového vína,	Kč	300
	za každých i započatých 10 000 litrů v šarži46)
c) Vydání rozhodnutí46) o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního likérového vína, pro které již bylo rozhodnutí jednou vydáno	Kč	500
d) vydání rozhodnutí o udělení práva na novou výsadbu nebo vydání rozhodnutí o udělení práva na výsadbu z rezervy46a)		za každých započatých 10 m2 Kč 1
	
Předmětem poplatku není
1. Vydání prvního rozhodnutí o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu a jakostního likérového vína u prvních 8 vzorků vína jednoho výrobce v jednom kalendářním roce, nepřesáhne-li množství zatřiďovaného vína 10 000 litrů včetně v šarži.
 2. Vydání rozhodnutí o udělení práva na novou výsadbu nebo vydání rozhodnutí o udělení práva na výsadbu z rezervy46a) mladým zemědělcům46b).

Položka 78
a) Vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k výkonu odborných činností47)	Kč	2 000
b) Vydání rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení nebo rozhodnutí o uznání fyzické či právnické osoby, popřípadě sdružení právnických osob, za chovatelský podnik47)	Kč	2 000

Položka 79
Vydání povolení k provozování zemědělského veřejného skladu48)	Kč	10000
Položka 80
a) Vydání rostlinolékařského osvědčení49) na rostliny nebo rostlinné produkty určené pro vývoz	Kč	500
b) Přijetí žádosti o povolení dovozu nebo přemístění škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pro pokusné, vědecké a šlechtitelské účely49a)	Kč	500
c) Přijetí žádosti o povolení přechovávání karanténního materiálu a jiné manipulace s ním49)	Kč	500
Osvobození
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno rostlinolékařské osvědčení určené pro vývoz rostliny nebo rostlinného produktu k jiným než podnikatelským účelům.

Položka 81
Přijetí žádosti o
a) vzájemné uznávání povolení49m) nebo povolení přípravku na ochranu rostlin49b), obsahuje-li:
  	- pouze účinnou látku nebo účinné látky zařazené podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství49n)	Kč 	5000
  	- účinnou látku nebo účinné látky nezařazené podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství49n)	Kč 	6000
b) zápis dalšího prostředku na ochranu rostlin do úředního registru49c)	Kč 	1000
Zmocnění
 Správní úřad sníží poplatek o 90 %, jde-li o přípravek na bázi živých organismů, potravinářských surovin, komoditních látek, rostlinných extraktů, feromonů nebo repelentů nebo vydání povolení přípravku na ochranu rostlin ve veřejném zájmu.

Položka 82
Přijetí žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o		
a) povolení přípravku na ochranu rostlin49d)	Kč	500
b) zápisu dalšího prostředku na ochranu rostlin do úředního registru49c)	Kč	200

Položka 83
Přijetí žádosti o		
a) rozšíření povolení přípravku na ochranu rostlin pro menšinová použití49e)	Kč	300
b) změnu v povolení přípravku na ochranu rostlin nebo v zápisu dalšího prostředku, nejde-li o úkony uvedené pod písmenem a)49f) nebo převod povolení49l)	Kč	100

Položka 84
Přijetí žádosti o zrušení povolení přípravku na ochranu rostlin49f)	Kč 	100
Položka 85
Přijetí žádosti o		
a) povolení k použití nepovoleného přípravku na ochranu rostlin pro účely výzkumu nebo vývoje49g)	Kč	1000
b) povolení mimořádného uvedení na trh a použití nepovoleného přípravku na ochranu rostlin49h)	Kč	1500

Položka 86
Přijetí žádosti o
a) povolení k souběžnému obchodu49i)
	- pro obchodní použití	Kč 	1000
- pro vlastní potřebu	Kč 	300
b) vydání osvědčení o způsobilosti k provádění zkoušek pro účely povolení49j)	Kč 	100
c) provedení zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin49k)	Kč 	200


Položka 87
a)	Vydání povolení k dovozu reprodukčního materiálu lesních dřevin	Kč	500
b)	Udělení licence dodavateli reprodukčního materiálu lesních dřevin	Kč	1000
c)	Prodloužení licence dodavateli reprodukčního materiálu lesních dřevin	Kč	500
d)	Udělení licence k vyhotovování lesního hospodářského plánu a lesní hospodářské osnovy	Kč	1000
e)	Prodloužení licence k vyhotovování lesního hospodářského plánu a lesní hospodářské osnovy	Kč	500
f)	Udělení licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře	Kč	1000
g)	Prodloužení licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře	Kč	500

Položka 88
Přijetí žádosti a) o udělení ochranných práv k nové odrůdě rostlin50)	Kč	1000
b) o registraci osoby k uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu51)	Kč	100
c) o registraci odrůdy51)	Kč	2000
d) o prodloužení registrace odrůdy51)	Kč	500
e) o zápis dalšího udržovatele odrůdy51)	Kč	1000

Položka 89
Přijetí návrhu na udělení nucené licence50)	Kč	3000
Položka 90
a) Zápis změny v osobě žadatele o udělení ochranných práv k odrůdě50)	Kč	500
b) Zápis smlouvy o převodu ochranných práv k chráněné odrůdě nebo o převodu podílu ochranných práv k chráněné odrůdě do rejstříku50)	Kč	1000
c) Zápis nucené licence, změny jména, příjmení, obchodního firmy, trvalého pobytu nebo sídla držitele šlechtitelských práv nebo poskytnutí licence do rejstříku50)	Kč	200

Položka 91
Přijetí návrhu na zrušení ochranných práv50)	Kč	300
Předmětem poplatku není
Zrušení ochranných práv z podnětu správního úřadu.

Položka 92
a) Vydání povolení52) k pěstitelskému pálení lihu	Kč	1000
b) Vydání osvědčení53) pro zápis označení původu a zeměpisných označení do rejstříku	Kč	1000
c) Vydání osvědčení53) o splnění odborné způsobilosti k uvádění do oběhu volně rostoucích a pěstovaných jedlých hub určených pro potravinářské účely	Kč	500
d) Vydání osvědčení53) pro výrobky, potraviny nebo suroviny určené k jejich výrobě a tabákové výrobky, včetně čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo konzumních brambor	Kč	1000
e) Provedení změny ve vydaném osvědčení uvedeném v písmenech b) až d)	Kč	500
f) vydání osvědčení nebo dokladu o skutečnostech zjištěných činností inspekce53)	Kč	1 000
g) účast na senzorických zkouškách53)	Kč	1 000
h) vydání dokladu o senzorické zkoušce53)	Kč	1 000
i) vydání rozhodnutí o schválení postupu a způsobu ozařování potravin a surovin ionizujícím zářením53)	Kč	1 000
Poznámka
Za řízení předcházející vydání osvědčení podle písmen c), d) a i) této položky se vyměřuje poplatek podle položky 20 tohoto sazebníku.

Položka 93
a) 	Vydání rozhodnutí o schválení provozu pro výrobu54)	Kč 	7000 
b) 	Vydání rozhodnutí o podmíněném schválení provozu pro výrobu nebo uvádění do oběhu54)	Kč 	1000 
c) 	Vydání rozhodnutí o schválení provozu pro uvádění do oběhu54)	Kč 	3000 
d) 	Vydání rozhodnutí o registraci provozu pro výrobu54)	Kč 	5000 
e) 	Vydání rozhodnutí o registraci provozu pro uvádění do oběhu54)	Kč 	1000 
f) 	Vydání rozhodnutí o registraci provozu dopravce nebo provozu na úrovni prvovýroby54)	Kč 	100 
g) 	Vydání rozhodnutí o provedení změny údajů v žádosti o schválení nebo registraci54)	Kč 	500 
h) 	Vydání rozhodnutí o povolení výroby nebo uvádění do oběhu produktu ke krmení54)	Kč 	5000 
i) 	Vydání rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění biologického zkoušení54)	Kč 	5000 
 	Poznámky1. Poplatek podle písmene a) nebo c) této položky se vybere i v případě, že provoz byl již registrován podle písmene d) nebo e).2. Za osvědčení o odborné způsobilosti vydávané podle zvláštního právního předpisu54)se vybírá poplatek podle položky 22 písmene b) tohoto sazebníku.	 	 
 	Předmětem poplatku neníVydání rozhodnutí o změně podle písmene g) této položky u provozu dopravce nebo provozu na úrovni prvovýroby.	 	 

Položka 94
Přijetí žádosti		
a) o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu55)	Kč	3 000
b) o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci nebo o změnu rozhodnutí o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu55)	Kč	500
c) o povolení výjimky z pravidel ekologického hospodaření75)	Kč	1 000
Předmětem poplatku není
 Přijetí žádosti uvedené v písmenu c) této položky, jde-li o žádost o povolení výjimky pro používání rozmnožovacího materiálu nezískaného v ekologickém zemědělství nebo o žádost o povolení výjimky v případě katastrofických událostí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů.

Položka 95
Přijetí žádosti nebo návrhu56)		
a) 	o povolení nebo dočasné povolení k uvedení biocidního přípravku na trh pro jeden typ biocidního přípravku 	Kč 	200000 
b) 	o povolení nebo dočasné povolení uvedení biocidního přípravku s nízkým rizikem nebo rámcovým složením na trh pro jeden typ biocidního přípravku 	Kč 	75000 
c) 	o povolení nebo dočasné povolení uvedení biocidního přípravku, biocidního přípravku s nízkým rizikem nebo rámcovým složením na trh pro každý další typ biocidního přípravku 	Kč 	15000 
d) 	o změnu povolení uvedení biocidního přípravku, biocidního přípravku s nízkým rizikem nebo rámcovým složením na trh, prodloužení platnosti povolení nebo jeho obnovení 	Kč 	55000 
e) 	o povolení uvedení na trh biocidního přípravku, biocidního přípravku s nízkým rizikem nebo rámcovým složením, který byl již povolen v jiném členském státě Evropských společenství (na základě vzájemného uznávání) 	Kč 	40000 
f) 	na zařazení účinné látky, účinné látky s nízkým rizikem nebo základní látky biocidních přípravků do seznamu účinných látek, seznamu účinných látek s nízkým rizikem nebo seznamu základních látek pro jeden typ biocidního přípravku 	Kč 	600000 
g) 	na zařazení účinné látky, účinné látky s nízkým rizikem nebo základní látky biocidních přípravků do seznamu účinných látek, seznamu účinných látek s nízkým rizikem nebo seznamu základních látek pro každý další typ biocidního přípravku 	Kč 	60000 
h) 	na hodnocení dokumentace předložené za účelem zařazení účinné látky, účinné látky s nízkým rizikem nebo základní látky do seznamu účinných látek, seznamu účinných látek s nízkým rizikem nebo seznamu základních látek pro jeden typ biocidního přípravku 	Kč 	 3900000 
i) 	na hodnocení dokumentace předložené za účelem zařazení účinné látky, účinné látky s nízkým rizikem nebo základní látky do seznamu účinných látek, seznamu účinných látek s nízkým rizikem nebo seznamu základních látek pro každý další typ biocidního přípravku 	Kč 	390000 

Položka 96
a) Vydání integrovaného povolení k provozu zařízení uvedenému v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci57)	Kč	30 000
b) Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení při podstatné změně zařízení uvedeného v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci57)	Kč	10 000
c) Vydání integrovaného povolení nebo jeho změny při podstatné změně zařízení neuvedeného v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci57)	Kč	5 000
Předmětem poplatku není
Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení v případě, že se nejedná o podstatnou změnu zařízení plánovanou provozovatelem zařízení.

ČÁST VI
Položka 97
1. Přijetí žádosti58)		
a) o registraci léčivého přípravku, o změnu rozhodnutí nebo o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci léčivého přípravku	Kč	2000
b) o převod registrace nebo o povolení souběžného dovozu léčivého přípravku	Kč	2000
c) o zrušení rozhodnutí o registraci léčivého přípravku	Kč	1000
2. Přijetí žádosti58)		
a) o registraci homeopatického přípravku, o změnu rozhodnutí nebo o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku nebo o převod registrace homeopatického přípravku	Kč	2000
b) o povolení souběžného dovozu homeopatického přípravku	Kč	2000
c) o zrušení rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku	Kč	1000
Předmětem poplatku není
Přijetí žádosti uvedené v bodě 1 písmenech a) a b) této položky, jde-li o léčivé přípravky zařazené do registru přípravků pro vzácná onemocnění nařízení podle Evropského Parlamentu a Rady 141/2000/ES ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění.
Poznámka
Poplatek podle bodu 1 písmene a) této položky se vybírá jen jednou, je-li žádáno do 30. června 2004 o více změn registrace léčivého přípravku, který byl v České republice a v dalších členských státech Evropské unie registrován, a to za účelem dosažení souladu podmínek této registrace s podmínkami registrace v členských státech Evropské unie.

Položka 98
Přijetí žádosti58)		
- o povolení nebo změnu povolení výroby léčivých přípravků	Kč	2000
- o povolení nebo změnu povolení činnosti kontrolní laboratoře	Kč	2000
- o povolení nebo změnu povolení výroby v zařízení transfúzní služby	Kč	2000
- o povolení nebo změnu povolení výroby medikovaných krmiv nebo veterinárních autogenních vakcín	Kč	2000

Položka 99
1. Přijetí žádosti58)		
- o povolení nebo změnu povolení distribuce léčivých přípravků	Kč	2 000
- o rozšíření povolení distribuce	Kč	2 000
2. Přijetí žádosti o stanovení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely58a), jde-li o	 	
a) nové léčivé látky, nové kombinace léčivých látek, nové indikace, nové lékové formy určené pro nové indikace 	Kč	20 000
b) nové lékové formy bez určení pro nové indikace, novou sílu 	Kč	10 000
c) generika nebo nové velikosti balení 	Kč	8 000
d) v ostatních případech 	Kč	10 000
e) potraviny pro zvláštní lékařské účely 	Kč	10 000
3. Přijetí žádosti o změnu rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady z důvodů rozšíření indikace, omezení stávajících podmínek úhrady nebo zvýšení úhrady58a)	Kč	20 000
4. Přijetí žádosti o změnu rozhodnutí o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady58a) v ostatních případech 	Kč	10 000
Předmětem poplatku není
1. Přijetí žádosti uvedené v bodech 2, 3 a 4 této položky, je-li žadatelem zdravotní pojišťovna.
 2. Přijetí žádosti uvedené v bodu 2 písm. a), b), c) nebo d) této položky, jde-li o léčivé přípravky zařazené do registru přípravků pro vzácná onemocnění podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady 141/2000/ES ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění.	 	


Položka 99A
Vydání licence k pěstování konopí pro léčebné použití76) Kč 2000
Položka 100
a) Vydání povolení k zacházení s omamnými látkami, psychotropními látkami nebo přípravky59)	Kč	5000
b) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu omamných látek, psychotropních látek nebo přípravků59)	Kč	1000
c) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu makoviny	Kč	500

Položka 100A
a) Vydání licence k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)	Kč	3000
b) Vydání licence k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77) soudně toxikologické laboratoři, laboratoři zdravotního ústavu, specializovanému diagnostickému, vědecko-výzkumnému nebo výukovému pracovišti vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituci podle zákona o veřejných výzkumných institucích	Kč	1000
c) Vydání zvláštní licence pro činnost s uvedenou látkou kategorie 1 podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77) poskytovateli lékárenské péče	Kč	500
	 za každou provozovnu uvedenou v žádosti o zvláštní licenci
d) Vydání nové licence z důvodu změny v údajích uvedených v licenci podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77) nebo prodloužení licence podle zákona o prekursorech drog	Kč	2000
e) Změna licence z důvodu změny odpovědné osoby, změny jména nebo příjmení odpovědné osoby nebo změny sídla, bydliště, názvu, obchodní firmy nebo jména nebo příjmení držitele licence podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)	Kč	1000
f) Vydání nové licence z důvodu změny v údajích uvedených v licenci podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77) nebo prodloužení licence podle zákona o prekursorech drog soudně toxikologické laboratoři, laboratoři zdravotního ústavu, specializovanému diagnostickému, vědecko-výzkumnému nebo výukovému pracovišti vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituci podle zákona o veřejných výzkumných institucích	Kč	500
g) Změna licence z důvodu změny odpovědné osoby, změny jména nebo příjmení odpovědné osoby, změny sídla nebo změny názvu podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77) soudně toxikologické laboratoři, laboratoři zdravotního ústavu, specializovanému diagnostickému, vědecko-výzkumnému nebo výukovému pracovišti vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituci podle zákona o veřejných výzkumných institucích	Kč	300
h) Vydání nové zvláštní licence z důvodu změny v údajích uvedených ve zvláštní licenci podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77) nebo prodloužení zvláštní licence podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77) poskytovateli lékárenské péče	Kč 300 a Kč 200
 	 za každou novou provozovnu uvedenou v žádosti o novou zvláštní licenci
i) Změna zvláštní licence z důvodu změny odpovědné osoby, změny jména nebo příjmení odpovědné osoby nebo změny sídla, bydliště, názvu, obchodní firmy nebo jména nebo příjmení držitele zvláštní licence podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77) poskytovateli lékárenské péče	Kč	300
j) Vydání osvědčení o registraci k činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3 podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)	Kč	3000
k) Vydání osvědčení o zvláštní registraci k činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3 podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77) poskytovateli lékárenské péče	Kč	2000
l) Vydání nového osvědčení o registraci k činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3 z důvodu změny v registračních údajích podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)	Kč	1000
m) Vydání nového osvědčení o zvláštní registraci k činnosti s uvedenou látkou kategorie 2 nebo 3 z důvodu změny v registračních údajích podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77) poskytovateli lékárenské péče	Kč	600
n) Vydání vývozního nebo dovozního povolení podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog77)	Kč	1000
o) Vydání osvědčení o registraci k činnosti s výchozí nebo pomocnou látkou podle zákona o prekursorech drog	Kč	500
p) Vydání nového osvědčení o registraci k činnosti s výchozí nebo pomocnou látkou z důvodu změny v registračních údajích podle zákona o prekursorech drog	Kč	300
Osvobození
Od poplatku podle písmen j) a k) jsou osvobozeny osoby registrované Ministerstvem zdravotnictví podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona o prekursorech drog.

Položka 101
a) Udělení povolení60) pro uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organizmy	Kč	2 000
b) Udělení povolení60) pro uvádění geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí	Kč	20 000
c) Zápis60) geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu do Seznamu pro uvádění do oběhu	Kč	30 000
d) Vydání rozhodnutí o zařazení žadatele a genetického zdroje rostliny, mikroorganismu, kolekce genetických zdrojů rostlin nebo kolekce genetických zdrojů mikroorganismů do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství60a)	Kč	1 000
e) Vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti rozhodnutí uvedeného v písmenu d)60a)	Kč	500

Položka 102A
Přijetí žádosti o	 	
a) povolení61a) výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách 	Kč	500
b) povolení61a) dovozu linií lidských embryonálních kmenových buněk 	Kč	500
c) registraci61a) linie lidských embryonálních kmenových buněk 	Kč	500
d) povolení nebo změnu povolení činnosti tkáňového zařízení61b)	Kč	2 000
e) povolení nebo změnu povolení činnosti odběrového zařízení61b)	Kč	2 000
f) povolení nebo změnu povolení činnosti diagnostické laboratoře61b)	Kč	2 000
Osvobození
 Od poplatku podle písmen d), e) a f) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o povolení činnosti podané do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti zvláštního právního předpisu vymezujícího požadavky na zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk61b), kterou podá provozovatel tkáňového zařízení nebo odběrového zařízení nebo diagnostické laboratoře, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zvláštního právního předpisu vykonával tyto činnosti podle zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.	 	 
ČÁST VII {dovoz, vývoz, obalové materiály radiační odpad}
Položka 103
a) Vydání úředního povolení62) k přepravě nebo dovozu stanovených výrobků	Kč	500
b) Vydání úředního povolení62)k vývozu určených výrobků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem76)	Kč	500
Osvobození
Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání úředního povolení na vývoz nebo dovoz nebo přepravu výrobků pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků. Od poplatku podle této položky je dále osvobozen vývoz určených výrobků podle čl. 9 odst. 2 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem76).
Poznámka
Úřední povolení vydává správní úřad v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

Položka 104
a) Vydání povolení63)provádět zahraniční obchod s vojenským materiálem	Kč	20000
b) Udělení licence63)pro vývoz vojenského materiálu a licence na obchod s vojenským materiálem bez přímého průvozu územím České republiky	Kč	1000
c) Udělení licence63)pro dovoz vojenského materiálu	Kč	1000
Osvobození
Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání licence na vývoz a dovoz vojenského materiálu pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků.
Položka 105
Udělení	 	 
a) povolení k vývozu nebo k přepravě uvnitř Společenství zboží dvojího užití nebo k poskytnutí zprostředkovatelských služeb s takovým zbožím souvisejících64)	Kč	500
b) mezinárodního dovozního certifikátu 	Kč	500

Položka 105a
Udělení povolení k vývozu nebo dovozu zboží nebo poskytnutí technické pomoci udělované podle zvláštního právního předpisu64a)	Kč	500.

Položka 106
Přijetí žádosti o povolení65)
a) k umístění jaderného zařízení nebo úložiště radioaktivních odpadů	Kč	5000
b) k výstavbě jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie	Kč	5000
c) k jednotlivým etapám uvádění jaderného zařízení do provozu	Kč	3000
d) k provedení rekonstrukce nebo jiných změn ovlivňujících jadernou bezpečnost, radiační ochranu, fyzickou ochranu a havarijní připravenost jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie	Kč	3000
e) k nakládání s jadernými materiály	Kč	1000
f) k provozu pracoviště III. kategorie	Kč	3000
g) k provozu jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie	Kč	5000
h) k uvádění radionuklidů do životního prostředí	Kč	1000
i) k nakládání s radioaktivními odpady	Kč	1000
j) k jednotlivým etapám vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu	Kč	1000
k) k nakládání se zdroji ionizujícího záření	Kč	1000
l) k dovozu nebo vývozu jaderných položek	Kč	500
m) k přepravě
	- velmi významných zdrojů ionizujícího záření	Kč	500
	- jaderných materiálů	Kč	2000
n) ke zpětnému dovozu radioaktivních odpadů vzniklých při zpracování materiálů vyvezených z České republiky	Kč	1000
o) k provádění osobní dozimetrie a dalších služeb významných z hlediska radiační ochrany	Kč	1000
p) k přidávání radioaktivních látek do spotřebních výrobků při jejich výrobě nebo přípravě nebo k dovozu či vývozu těchto výrobků	Kč	1000
Osvobození
 Od poplatků uvedených v této položce je osvobozena Správa úložišť radioaktivních odpadů a s. p. DIAMO.

Položka 107
1. Vydání rozhodnutí o typovém schválení obalových souborů		
a) typů určených pro vyhořelé jaderné palivo z jaderných elektráren	Kč	100000
b) typů určených pro ozářené jaderné palivo z výzkumných jaderných reaktorů	Kč	100000
c) typů určených pro čerstvé jaderné palivo pro jaderné elektrárny	Kč	50000
d) typů určených pro čerstvé jaderné palivo pro		
výzkumné jaderné reaktory	Kč	10000
e) typů určených pro ostatní jaderné materiály nebo radioaktivní látky	Kč	5000
f) v případech opakovaného vydání rozhodnutí uvedeného v písmenech a) až e)	Kč	1000
2. Vydání rozhodnutí o typovém schválení		
a) velmi významných zdrojů ionizujícího záření	Kč	5000
b) ostatních zdrojů ionizujícího záření	Kč	1000
3. Vydání osobního radiačního průkazu	Kč	50
Poznámka
Jsou-li vydávány osobní radiační průkazy zaměstnancům k žádosti jejich zaměstnavatele, je poplatníkem zaměstnavatel.
ČÁST VIII {způsobilost k radio vysílání a komunikace, pošta}
Položka 108
1. Vydání průkazu odborné způsobilosti pro obsluhu		
a) radiotelefonních, radiotelegrafních nebo jiných vysílacích rádiových zařízení umístěných na palubách letadel a lodí		
- radiotelefonních 	Kč	400
- radiotelegrafních 	Kč	600
- jiných vysílacích rádiových zařízení 	Kč	400
b) radiotelefonních a radiotelegrafních pozemních vysílacích rádiových zařízení letecké pohyblivé a námořní pohyblivé služby a radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách		
- radiotelefonních 	Kč	300
- radiotelegrafních 	Kč	400
c) radiotelefonních a radiotelegrafních pozemních vysílacích rádiových zařízení provozovaných v pásmu krátkých vln		
- radiotelefonních 	Kč	300
- radiotelegrafních 	Kč	400
d) vysílacích rádiových zařízení pro amatérskou radiokomunikační službu 	Kč	400
2. Prodloužení platnosti nebo provedení změn v průkazu odborné způsobilosti uvedeného v bodě 1 	Kč	200

Položka 109
a) Vydání osvědčení o oznámení komunkační činnosti 	Kč	1 000
b) Vydání osvědčení o sdělení změny oznámených údajů 	Kč	500
Položka 110
a) Podání návrhu na rozhodnutí sporu, s výjimkou sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění a námitky proti vyřízení reklamace podle § 129 zákona o elektronických komunikacích, mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé 	Kč	200
b) Podání návrhu na rozhodnutí sporu, s výjimkou sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění, mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti 	Kč	10 000
c) Podání návrhu na rozhodnutí sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění 4 % z této částky, nejméně 	Kč	200
d) Podání námitky proti vyřízení reklamace podle § 129 zákona o elektronických komunikacích	Kč	100
e) Podání návrhu na rozhodnutí sporu o uzavření smlouvy mezi poskytovatelem služby šíření rozhlasového a televizního vysílání a provozovatelem rozhlasového a televizního vysílání	Kč	10000
f) Podání návrhu na zpětné uvedení telekomunikačního koncového zařízení do provozu	Kč	1000
PoznámkaPoplatek podle položky v písmenu c) se vybere nejvýše ve výši Kč 500000.		

Položka 111
a) Vydání rozhodnutí o oprávnění k využívání čísel 	Kč	5 000
b) Prodloužení platnosti nebo provedení změn v oprávnění k využívání čísel 	Kč	500
Poznámka
Poplatek podle této položky se nevybere, přiděluje-li správní úřad čísla pro tísňová volání, hlášení poruch, hovory s ohlašovnou národních a mezinárodních hovorů a informace (hlásky), které informují volajícího účastníka o změnách účastnických čísel.

Položka 112
a) Vydání rozhodnutí o individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů		
- pro rozšíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání (rozhlasová služba)	Kč	7 000
- pro pevnou službu 	Kč	5 000
- pro amatérskou radiokomunikační službu 	Kč	500
- pro ostatní radiokomunikační služby 	Kč	3 000
b) Prodloužení platnosti nebo provedení změn v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů		
- pro šíření a přenos rozhlasového a telvizního vysílání (rozhlasová služba)	Kč	500
- pro pevnou službu 	Kč	500
- pro amatérskou radiokomunikační službu 	Kč	200
- pro ostatní radiokomunikační služby 	Kč	500
c) Vydání osvědčení o změně v osobě držitele přídělu rádiových kmitočtů	Kč	1000
d) Udělení souhlasu k převodu přídělu rádiových kmitočtů	Kč	10000
Poznámka
Poplatek podle této položky se nevybere za vydání rozhodnutí podle § 25 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

Položka 113
a) Vydání osvědčení o oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb 	Kč	1 000
b) Vydání osvědčení o sdělení změny oznámených 	Kč	500
c) Podání návrhu na rozhodnutí sporu týkajícího se přístupu k poštovní infrastruktuře podle § 34 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů 	Kč	10 000
d) Podání návrhu na zahájení řízení o námitce podle § 6a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů 	Kč	100
ČÁST IX  {cestovni pas, námořníci}
Položka 115
a) Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 	Kč	600
- občanům mladším 15 let 	Kč	100
b) Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů 	Kč	1 500
- občanům mladším 15 let	Kč	1 000
c) Vydání cestovního průkazu nebo cestovního průkazu totožnosti anebo cestovního dokladu pro cizince na základě mezinárodní smlouvy	Kč	200
d) Vydání hraničního průkazu nebo průkazu pro překračování státních hranic	Kč	100
e) Zápis občana mladšího 10 let do vydaného cestovního dokladu rodiče	Kč	50
	za každý zápis
f) Změna v cestovním dokladu nebo		
zápis titulu nebo vědecké hodnosti do vydaného cestovního pasu, prodloužení platnosti cestovního průkazu nebo cizineckého pasu anebo cestovního dokladu vydaného na základě mezinárodní smlouvy cizinci za každou změnu	Kč	50
g) Vydání cizineckého pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 	Kč	600
- cizincům mladším 15 let 	Kč	100
h) Vydání cizineckého pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat 	Kč	1 500
- cizincům mladším 15 let	Kč	1 000
Osvobození		
Od poplatku podle písmene c) této položky je osvobozeno první vydaní cestovního dokladu vydaného cizinci Českou republikou na základě mezinárodní smlouvy.
Předmětem poplatku není
1. Vydání cestovních dokladů náhradou za doklady, ve kterých správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal doklady s výrobní vadou, anebo jejichž certifikáty pravosti byly zneplatněny.
2. Vydání cestovního dokladu z moci úřední.

Položka 116
a) Povolení k pobytu cizinci	Kč	2 500
b) Povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let	Kč	1 000
c) Povolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území	Kč	500
d) Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu	Kč	2 500
e) Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let	Kč	1 000
f) Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu za účelem trvalého pobytu nebo průkazu povolení k pobytu azylanta	Kč	2 500
g) Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu za účelem strpění pobytu na území nebo průkazu povolení k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany	Kč	1 000
h) Změna v průkazu o povolení k pobytu	Kč	1 000
i) Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený anebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční 	Kč	4 000
j) Vydání průkazu o povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený anebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční	Kč	2 500
k) Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený, jde-li o občana		
- členského státu Evropské unie,		
- státu, který je vázán smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, nebo		
- státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími,		
a jeho rodinné příslušníky bez ohledu na státní příslušnost	Kč	100
l) Přidělení rodného čísla cizinci	Kč	1 000
m) Vydání průkazu o povolení k pobytu	Kč	500
Osvobození		
1. Od poplatku podle písmene a), b), d), f), h) a l) této položky je osvobozen občan členského státu Evropské unie, občan státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, jakož i jejich rodinní příslušníci bez ohledu na jejich státní příslušnost. Osvobození se nevztahuje na rodinné příslušníky, kteří nejsou občany některého z těchto států a zpoplatňované úkony nesouvisí s uplatňováním práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území členských států Evropské unie.
 2. Od poplatku podle písmen a) a b) této položky je osvobozen cizinec, který požádal o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území podle zvláštního právního předpisu66a), a od poplatku podle písmen d), h) a l) cizinec, kterému již takové povolení bylo vydáno.
Předmětem poplatku není
1. První vydání průkazu o povolení k pobytu z moci úřední při dovršení 15 let věku cizince, kterému byl povolen trvalý nebo dlouhodobý pobyt nebo bylo vydáno potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území České republiky.
2. Přidělení rodného čísla cizinci při jeho narození a vydání rodného listu na území České republiky.
3. První vydání průkazu o povolení k pobytu azylanta nebo průkazu o povolení k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany.
4. Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou, anebo jehož certifikát pravosti byl zneplatněn.
5. Vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji nebyla způsobena okolnostmi, o nichž cizinec prokazatelně věděl, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji.
Poznámky
1. Poplatek podle písmene i) této položky se vybírá i v případě, jde-li o vydání průkazu náhradou za průkaz o povolení k pobytu vydaný za účelem strpění pobytu na území.
2. Povolením k pobytu podle písmene a) a b) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí povolení dlouhodobého nebo trvalého pobytu.
 3. Poplatek podle písmene m) této položky se vybírá, jde-li o rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie, občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo o občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, který sám není občanem některého z těchto států, pokud mu již bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky na základě práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území členských států Evropské unie a žádá o vydání dalšího průkazu o povolení k pobytu.

Položka 117A
a) Přijetí žádosti o udělení víza na území České republiky
- vízum k pobytu nad 90 dnů - vízum typu D nebo D+C	Kč	1 000
- vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu - vízum typu D nebo D+C 	Kč	300
b) Přijetí žádosti o udělení víza udělovaného na hraničním přechodu České republiky 	EUR	60
c) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti krátkodobého víza a doby pobytu na toto vízum 	Kč	300
d) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů 	Kč	1 000
e) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území včetně prodloužení platnosti víza 	Kč	300
f) Ověření pozvání cizince do České republiky 	Kč	300
Osvobození
Od poplatků podle této položky je osvobozenoa) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti víza cizinci mladšímu 6 let; od poplatku podle této položky je osvobozeno i podání žádosti o prodloužení doby pobytu na české vízum pro cizince mladšího 6 let,b) přijetí žádosti o udělení víza za účelem strpění pobytu podle zvláštního právního předpisu67),c) přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu České republiky do diplomatického pasu nebo osobě, která cestuje do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády nebo Parlamentu České republiky,d) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie, občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost,e) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o žáky, studenty, postgraduální studenty a doprovázející učitele, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání,f) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o výzkumné pracovníky ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu, jak je vymezeno v doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu.
Zmocnění:
1. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit nebo poplatek snížit, pokud toto opatření slouží k podpoře kulturních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční politiky, rozvojové politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z humanitárních důvodů.2. Snížení nebo upuštění od poplatku u státních příslušníků třetí země může rovněž vyplývat z dohody o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropským společenstvím a touto třetí zemí v souladu s celkovým přístupem Společenství k dohodám o usnadnění udělování víz.3. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit, jde-li o přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu za účelem nezbytného pobytu na území České republiky při letecké tranzitní přepravě, při nouzovém přistání letadla nebo v jiných případech nouze nezaviněných cizincem anebo, jde-li o udělení víza cizinci vráceného zpět na území České republiky orgány cizího státu.
Předmětem poplatku není
Úkon uvedený v této položce provedený správním úřadem z moci úřední.
Poznámky
1. Poplatek podle této položky se vybírá i v případě, je-li prodlužována pouze doba pobytu.
2. Poplatky se vybírají v eurech, amerických dolarech nebo v měně třetích států, ve kterých byla přijata žádost o vízum.

Položka 118
a) Registrace námořnické knížky	Kč	50
b) Registrace výrobce nebo opravce měřidel	Kč	200
ČÁST X   {nemovitosti}
Položka 119
a) Vydání výpisu nebo opisu z katastru nemovitostí, z dřívějších pozemkových evidencí, z pozemkových či železničních knih nebo zemských desek za každých i jen započatých 20 měrných jednotek v rámci jednoho katastrálního území	Kč	100
b) Vydání kopie katastrální mapy, kopie mapy z dřívějších pozemkových evidencí, kopie z pozemkových či železničních knih nebo zemských desek za každou i jen započatou stránku formátu A4	Kč	50
c) Vydání identifikace parcely nebo skupiny souvisejících parcel posledního dochovaného stavu dřívějších pozemkových evidencí nebo stavu před obnovou katastrálního operátu s parcelou nebo skupinou parcel vedených v katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel z těchto písemných operátů v každém katastrálním území	Kč	100
d) Přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel uvedených v novém stavu geometrického plánu v každém katastrálním území	Kč	100
e) Přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu vyznačující pouze věcné břemeno s údaji katastru nemovitostí	Kč	100
f) Vydání prvé a další kopie listiny pořízené při vydání originálu listin uvedených v písmenech a) až c), za každou i jen započatou stránku formátu A4	Kč	30
g) Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin ze sbírky listin katastru nemovitostí a sbírky listin pozemkové knihy za každou i jen započatou stránku formátu A4	Kč	50
Osvobození
1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové péče podle zvláštního právního předpisu68). Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu69) je od poplatků podle této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení Ústředního seznamu kulturních památek České republiky podle zvláštního právního předpisu68) je od poplatků podle této položky osvobozena odborná organizace státní památkové péče.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, dále občanská sdružení a odborové organizace5), jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky, a Lesy České republiky, s. p., souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).
3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny úkony prováděné v souvislosti s převodem bytu a nebytového prostoru a s převodem spoluvlastnického podílu k pozemku souvisejícího s bytem a nebytovým prostorem, jejichž převod je bezplatný podle zvláštního právního předpisu upravujícího vlastnictví bytů70).
Zmocnění
Za výpis nebo opis vložky pozemkové knihy v cizím jazyce může zvýšit správní úřad poplatek podle této položky na dvojnásobek.
Poznámky
1. Měrnou jednotkou podle písmene a) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí parcela, budova včetně rozestavěné, byt a nebytový prostor včetně rozestavěných, jsou-li evidované v katastru nemovitostí.
2. Pro účely této položky se správním úřadem rozumí i katastrální pracoviště podle zvláštního právního předpisu upravujícího zeměměřické a katastrální orgány.

Položka 120
a) Přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí	Kč	1000
b) Přijetí návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě listin, které souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné stavby pro zneškodňování odpadu, zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu a obdobné veřejné účely	Kč	1000
	za každý návrh nejvýše v úhrnu
	Kč	10000
c) Přijetí úplného znění prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám k uložení do sbírky listin nebo přijetí dohody spoluvlastníků o správě nemovité věci k uložení do sbírky listin	Kč	500
Osvobození		
1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany při výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové péče podle zvláštního právního předpisu68). 
  Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu69), je od poplatků podle této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení Ustředího seznamu kulturních památek České republiky podle zvláštního právního předpisu68), je od poplatků podle této položky osvobozena odborná organizace státní památkové péče.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti 
  registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, dále občanská sdružení a odborové organizace5), jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky.
3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy 
  o převodu bytu a nebytového prostoru, jejichž převod je podle zvláštních právních předpisů bezplatný70), a přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu 
  do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu příslušného spoluvlastnického podílu k pozemku souvisejícího s uvedenými byty a nebytovými prostory.
4. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě zástavní smlouvy, kterou se zastavuje nemovitost v souvislosti s poskytnutím příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle zvláštního právního předpisu71).
5. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu29).
Poznámka
Pro účely této položky se správním úřadem rozumí i katastrální pracoviště podle zvláštního právního předpisu upravujícího zeměměřické a katastrální orgány.
Položka 121a) Vydání povolení k emisím skleníkových plynů	Kč	10000
      b) Změna povolení k emisím skleníkových plynů	Kč	3000
Položka 122a) Udělení pověření72)k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů	Kč	1000
b) Vydání rozhodnutí72)o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání nebo k odstraňování nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů	Kč	500
c) Vydání rozhodnutí72)o udělení souhlasu k upuštěním od třídění nebo odděleného shromažďování nebo soustřeďování odpadů	Kč	1000
d) Vydání rozhodnutí72)o udělení souhlasu k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady	Kč	1000
e) Vydání rozhodnutí72)o udělení souhlasu s plánovaným vývozem, dovozem nebo tranzitem odpadů	Kč	6000
Osvobození		
Od poplatku podle písmene e) této položky je osvobozeno rozhodnutí o udělení souhlasu s plánovaným vývozem nebo dovozem odpadu, kterým jsou použité pneumatiky (kód odpadu podle OECD - GK020, položka podle celního sazebníku - 401220).
Položka 123
Vydání dodatečného potvrzení nebo ověření dokladů, které se předkládají v řízení před celním orgánem	Kč	150
Položka 124
Vydání rozhodnutí o původu zboží	Kč	350
Položka 125
Vydání rozhodnutí o sazebním zařazení zboží	Kč	350
 ČÁST XI    {Úřad průmyslového vlastnictví, polovidiče}     Poznámky k části XI
1. Podle této části sazebníku vybírá poplatky pouze Úřad průmyslového vlastnictví.
2. Poplatky podle této části sazebníku se platí při podání, s výjimkou poplatku stanoveného v položce 128 písmenu d) tohoto sazebníku.
3. Poplatky zaplacené podle položek 128 písmen a) a g), 131, 134, 138 písmeno a), 141 písmeno a) a 142 tohoto sazebníku se nevracejí v případě zpětvzetí přihlášky nebo žádosti ani v případě zastavení řízení o přihlášce nebo žádosti.
Položka 126Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů	Kč	100
	za každou i započatou stránku
	Kč	15
	za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače
Poznámka
Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 127
a) Přijetí žádosti		
- o první prodloužení lhůty	Kč	200
- o každé další prodloužení lhůty	Kč	500
- o prominutí zmeškání lhůty	Kč	1000
b) Přijetí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví	Kč	1000
c) Přijetí žádosti		
- o vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad)	Kč	600
- o zápis převodu	Kč	600
- o zápis licence	Kč	600
- o zápis zástavního práva	Kč	600
- o konverzi evropské přihlášky73)	Kč	600
	za každý stát, do kterého bude přihláška zaslána

Vynálezy a dodatková ochranná osvědčení
Položka 128
a) Přijetí přihlášky vynálezu	Kč	1 200
- pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i)	Kč	600
b) Přijetí žádosti		
- o zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou	Kč	800
- o zpřístupnění překladu nároků evropské patentové přihlášky včetně zpřístupnění oprav překladů	Kč	500
c) Přijetí žádosti o provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu	Kč	3000
- za 11. a každý další uplatněný patentový nárok	Kč	500
d) Vydání patentové listiny do rozsahu		
- deset stran strojopisu	Kč	1600
- za každou další stranu	Kč	100
e) Zveřejnění překladu evropského patentového spisu	Kč	2000
- za zveřejnění oprav překladu	Kč	100
f) Předložení překladu evropského patentového spisu v dodatečné lhůtě	Kč	3000
g) Přijetí žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení	Kč	5000

Položka 129
a) Přijetí žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu patentu	Kč	5000
b) Přijetí návrhu na zrušení - patentu po uplynutí šesti měsíců od nabytí účinnosti patentu	Kč	2000
- evropského patentu	Kč	2000
- dodatkového ochranného osvědčení	Kč	2000

Položka 130
Úkony Úřadu průmyslového vlastnictví spojené s podáním mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci	Kč	1500
Užitné vzory
Položka 131
Přijetí přihlášky užitného vzoru	Kč	1000
- pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i)	Kč	500
Položka 132
Přijetí žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu zapsaného užitného vzoru	Kč	5000
Položka 133
Přijetí návrhu na výmaz užitného vzoru z rejstříku	Kč	2000
Položka 134
Přijetí žádosti o každé prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru	Kč	6000
Poznámky
1. Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za prodloužení splatný do 2 měsíců ode dne zápisu.
2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě 6 měsíců ve výši dvojnásobku.

Průmyslové vzory 
Položka 135a) Přijetí přihlášky průmyslového vzoru 	Kč	1 000
- pokud je(jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i) 	Kč	500
b) Přijetí hromadné přihlášky průmyslového vzoru	Kč	1 000
- pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i)	Kč	500
- za každý další průmyslový vzor obsažený v přihlášce	Kč	600
- za každý další průmyslový vzor obsažený v přihlášce pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i)	Kč	300

Položka 136
Přijetí návrhu na výmaz průmyslového vzoru z rejstříku	Kč	2000
- za každý další průmyslový vzor obsažený v hromadně zapsaném průmyslovém vzoru	Kč	800

Položka 137
Přijetí žádosti o obnovu doby ochrany průmyslového vzoru		
- poprvé o 5 roků	Kč	3000
- podruhé o 5 roků	Kč	6000
- potřetí o 5 roků	Kč	9000
- počtvrté o 5 roků	Kč	12000
Poznámky
1. Dojde-li k zápisu průmyslového vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za obnovu ochrany splatný do 2 měsíců ode dne zápisu.
2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě 6 měsíců ve výši dvojnásobku

Ochranné známky a označení původu 
Položka 138
a) Přijetí přihlášky		
- individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb	Kč	5000
- kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb	Kč	10000
- za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy	Kč	500
b) Přijetí námitek proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku	Kč	1000

Položka 139a) Přijetí žádosti		
- o obnovu zápisu individuální ochranné známky	Kč	2500
- o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky	Kč	5000
- o obnovu zápisu individuální ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data	Kč	5000
- o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data	Kč	10000
b) Přijetí návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky	Kč	2000

Položka 140
Přijetí žádosti		
- o mezinárodní zápis ochranné známky	Kč	2500
- o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky	Kč	3000
- o územní rozšíření nebo zúžení mezinárodního zápisu ochranné známky	Kč	500

Položka 141
a) Přijetí žádosti o zápis označení původu/zeměpisného označení	Kč	4000
b) Přijetí žádosti o mezinárodní zápis označení původu	Kč	2500
c) Přijetí návrhu na zrušení zápisu označení původu/zeměpisného označení	Kč	2000
d) Postoupení žádosti o ochranu označení původu/zeměpisného označení Komisi Evropských společenství	Kč	500
Poznámka
Poplatky podle položek 140 a 141 písmeno b) tohoto sazebníku se vybírají za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, podle Protokolu k Madridské dohodě, popřípadě podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.

Topografie polovodičových výrobků 
Položka 142
Přijetí přihlášky topografie polovodičových výrobků	Kč	5000
Položka 143
Přijetí návrhu na výmaz topografie polovodičových výrobků z rejstříku	Kč	2000
ČÁST XII  Konzulární poplatky
Zmocnění k části XII
1. Správní úřady vyměřující a vybírající poplatky podle této části sazebníku mohou stanovenou sazbu poplatku zvýšit, snížit, nebo upustit od vybrání 
  poplatku z důvodu vzájemnosti a mohou upustit od vybrání poplatku z důvodu zahraničně politického nebo jiného veřejného zájmu.
2. Český zastupitelský úřad může upustit od vybrání poplatků podle položek 150, 151, 152 a 162 písm. a) provádí-li úkon v rámci programu vládní pomoci 
  rozvojovým zemím pro tzv. vládní stipendisty.
3. České zastupitelské úřady vyměřují a vybírají poplatky i za úkony stanovené v jiné části sazebníku, k jejichž provedení nejsou příslušné, ale 
  přijímají žádost o jejich provedení.
4. Český zastupitelský úřad může vybrat vedle poplatku i náhradu mimořádně uskutečněných výdajů spojených s provedením úkonu.

Poznámky k části XII
1. Poplatky podle této části sazebníku vyměřují a vybírají české zastupitelské úřady a Ministerstvo zahraničních věcí.
2. Poplatky přepočítávané na cizí měny se zaokrouhlují
a) u měn, jejichž směnný kurz devizového trhu k české koruně je vyšší než 1:1 na celou jednotku měny s tím, že se zaokrouhluje dolů u částek do 0,50 (nominálu příslušné měny) a nahoru od 0,50 (nominálu příslušné měny) včetně,
b) u měn, jejichž směnný kurz devizového trhu k české koruně je nižší nebo přibližně roven poměru 1:1 na nejbližší nominální hodnotu mince nebo bankovky, u nichž zaokrouhlení dle místních podmínek odpovídá použití zaokrouhlení haléřů na české koruny.
Položka 144
Přijetí žádosti o udělení krátkodobého vízaa) podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie74)	EUR	stanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie74)
b) podle dohody o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropskou unií a třetí zemí	EUR	stanoví příslušná dohoda o usnadnění udělování víz uzavřená mezi Evropskou unií a třetí zemí
Osvobození
Osvobození stanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie nebo dohoda o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropskou unií a třetí zemí74).
Předmětem poplatku není
Přijetí žádosti o udělení víza rodinným příslušníkům občana členského státu Evropské unie nebo občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, anebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.
Zmocnění
Zmocnění Ministerstva zahraničních věcí a zastupitelských úřadů stanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie nebo dohoda o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropskou unií a třetí zemí74).

Položka 144A
Přijetí žádosti o udělení dlouhodobého víza	Kč	2 500
 Osvobození
 1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny osoby mladší 6 let.
 2. Od poplatků podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o udělení víza do diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů.
 3. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání.
 4. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni výzkumní pracovníci ze třetích zemí, kteří cestují za účelem provádění vědeckého výzkumu.
 Zmocnění		
 1. Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady mohou v jednotlivých případech od vybíraného poplatku upustit nebo jej snížit, pokud toto opatření slouží k podpoře kulturních zájmů, sportovních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční politiky, rozvojové politiky, jiných důležitých veřejných zájmů 
  nebo z humanitárních důvodů.
 2. Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady mohou u dětí ve věku od šesti let a mladších dvanácti let vízový poplatek snížit nebo je od vízového poplatku osvobodit.

Položka 145
Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem	Kč	5 000
Předmětem poplatku není
Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem, je-li jedním ze snoubenců český občan zdržující se v zahraničí služebně.

Položka 146
Přijetí žádosti u českého zastupitelského úřadu	Kč	750
Předmětem poplatku není
Přijetí žádosti o provedení úkonu, který je zpoplatněn podle jiných položek této části sazebníku.

Položka 147
Vybrání pohledávky, renty a jiných dávek nebo plnění, s výjimkou požitků ze sociálního zabezpečení, úkony v řízení o dědictví (včetně intervence u příslušných orgánů, vymáhání a doručení dědictví)	4 % z vybrané peněžní částky nebo peněžního ocenění dědictví
	nejméně Kč	150
	nejvýše Kč	2000
Poznámky
1. Pokud je k žádosti věřitele (příjemce) nebo dědice prováděn pouze úkon k zajištění pohledávky, renty nebo dědictví, vybírá se poplatek podle položky 146 tohoto sazebníku.
2. Základem poplatku za úkony v řízení o dědictví podle této položky je hodnota dědictví nesnížená o honorář právního zástupce.

Položka 148
Úschova		
- peněz, cenných papírů, vkladních knížek a jiných cenných předmětů	0,5 % z částky nebo ceny předmětu za každý rok
	nejméně Kč	200
	nejvýše Kč	20000
- listin nebo spisů za každý rok	Kč	200
Předmětem poplatku není
Úschova předmětu u českého zastupitelského úřadu za účelem doručení do České republiky.

Položka 149
a) Sepsání písemnosti o právních úkonech, zejména smluv, závětí apod.	Kč	600
b) Sepsání plné moci s ověřením podpisu	Kč	300

Položka 150
a) Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu nebo za uznání podpisu za vlastní za každý podpis	Kč	250
b) Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu nebo uznání podpisu za vlastní na listinách určených pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně	Kč	125
c) Ověření otisku úředních razítek a úředních podpisů (superlegalizace)	Kč	600
d) Ověření otisku úředních razítek a podpisů (superlegalizace) na listinách určených pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně	Kč	300
e) Ověření otisku úředních razítek a úředních podpisů na českých dokladech nebo listinách a ověření listiny (apostila) určených k použití v cizině	Kč	100
Osvobození
Od poplatku podle písmene c) této položky je osvobozena superlegalizace úmrtního listu, pokud od vystavení prvopisu cizozemského dokladu neuplynul více než 1 rok.

Položka 151
a) Ověření shody předloženého opisu, kopie, fotokopie s listinou	Kč	300
b) Ověření shody předloženého opisu, kopie, fotokopie s listinou, jde-li o doklad určený pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně	Kč	150
c) Ověření správnosti předloženého překladu	Kč	300
d) Ověření správnosti předloženého překladu jde-li o doklad určený pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně	Kč	150
e) Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 	Kč	100
f) Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 	Kč	100
g) Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce 	Kč	600
  Poznámka
Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.

Položka 152
Vyhotovení překladu spisového materiálu		
a) do jazyka českého za každou i započatou stránku	Kč	600
b) z jazyka českého za každou i započatou stránku	Kč	650
c) z jednoho cizího jazyka do druhého za každou i započatou stránku	Kč	1000
d) z nebo do jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových jazyků za každou i započatou stránku	Kč	900
Poznámka
Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.

Položka 153
a) Vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu	Kč	300
b) Vyhotovení překladu rodného, oddacího nebo úmrtního listu a jeho ověření	Kč	700
Předmětem poplatku není
První vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu.

Položka 154
Změna		
a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení	Kč	100
b) jména nebo příjmení v ostatních případech	Kč	1000
Osvobození		
1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.
3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.
Poznámky
1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.
2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.
3. Podle písmene a) této položky se vybírá poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo na příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.
4. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení nebo příjmení rodné.

Položka 155a) Vydání opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu
z úředních záznamů, rejstříků, evidencí, listin nebo spisů	Kč	150
	za každou i započatou stránku
	Kč	15
	za každou i započatou stránku, je-li pořizována za kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače
b) Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy	Kč	300 
	za první stránku
	Kč	150 
	za každou další i započatou stránku

c) přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona 	Kč	150
Poznámka
Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.
Položka 156Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině	Kč	500
Položka 157a) Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat	Kč	1 200
- občanům mladším 15 let 	Kč	400
b) Vydání cestovního průkazu nebo cestovního průkazu totožnosti anebo náhradního cestovního dokladu EU	Kč	400
c) Zápis občana mladšího 10 let do cestovního dokladu rodiče	Kč	200 za každý zápis
d) Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat	Kč	1 600
- občanům mladším 15 let 	Kč	1 100
e) Změna údajů o občanu, zapsaném do cestovního dokladu jeho rodiče	Kč	150
f) Změna údaje o časové platnosti cestovního průkazu	Kč	150
g) Vydání průvodního listu pro přepravu tělesných pozůstatků člověka	Kč	200
Předmětem poplatku není
1. Vydání cestovního dokladu náhradou za doklad, v němž správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal doklad s výrobní vadou, anebo jehož certifikát pravosti byl zneplatněn.2. Vydání cestovního dokladu z moci úřední.
Zmocnění
V případech nouze správní úřad upustí od vybrání poplatku podle písmene b) této položky. Nouzí se pro účely tohoto zákona rozumí pozbytí cestovních dokladů bez vlastního zavinění.

Položka 158
Vydání potvrzení nebo písemného sdělení o místě trvalého pobytu osob	Kč	150
Poznámka
Poplatek podle této položky se vybírá za potvrzení nebo písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uváděné.
Položka 159a) Vydání osvědčení o státním občanství České republiky	Kč	300
b) Přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 31, 32, 35 a 36 zákona o státním občanství České republiky	Kč	500

Položka 160
  Vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz nebo pro tranzit zbraně nebo střeliva	Kč	500
Osvobození
1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo 
  Parlamentu České republiky. 
  Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý dovoz nebo pro tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

Položka 161 
Potvrzení námořního protestu	Kč	600

Položka 162 
Přijetí žádosti		
a) o vydání povolení k pobytu	Kč	500
b) o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území České republiky ve zvláštních případech (zelená karta) nebo povolení k dlouhodobému 
  pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (modrá karta)	Kč	1 000
c) o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s cizincem, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání 
  na území České republiky ve zvláštních případech (zelená karta) nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou 
  kvalifikaci (modrá karta)	Kč	1 000
d) o vystavení výpisu z evidence Rejstříku trestů	Kč	200
Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen občan členského státu Evropské unie, který j e vázán Smlouvou o Evropském hospodářském 
  prostoru, a občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a jeho rodinní příslušníci, a to bez ohledu 
  na jejich státní příslušnost.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, vydává-li toto povolení Ministerstvo zahraničních věcí.

Položka 163
Přijetí žádosti o zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně	Kč	200
Osvobození
Od poplatku podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o zápis úmrtí občana České republiky do Zvláštní matriky v Brně.
//////// Poznámky pod čarou ///// 
1) § 31 a 32 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
2) § 13, 20 až 23 a 36 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
2a) § 23a, 33a, 60a, 134g a 134r zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 575/2006 Sb.
2b) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
2c) § 8b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.
2d) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 10c zákona č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění zákona č. 107/2002 Sb.
4) Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6a) § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.
7) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).
8) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
 Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
9a) Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
9b) § 35a a násl. zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.
10) Zákon č. 229/1992 Sb. o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomoc států a o změně některých zákonů.
12) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).
13) Zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů.
14) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
15) § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
16) § 78a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb.
17) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).
19) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
20) Například zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
21) § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
22) § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
23) § 39 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
24) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
25) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. 
 Vyhláška č. 366/2001 Sb., o upřesnění podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu.
26) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
26b) § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 206/2009 Sb.
27) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
28) Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
29) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
30) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
30a) § 52c odst. 1, 6 a 7 zákona č. 247/2000 Sb.
30b) § 52b odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.
30c) § 49 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.
30d) § 52e odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.
31) Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
32) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
33) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
34) Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
34a) § 30a odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb.
35) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
36) § 43 odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. 
§ 62 odst. 1 písm. a) a odst. 2 vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 174/2000 Sb.
37) Zákon č. 266/1994Sb.
 Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů.
38) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 62/1988 Sb. Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
38a) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů.
38b) Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů.
38c) Čl. 1 bod 6 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.
38d) Čl. 51 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.
39) Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
40) Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.
41) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
41a) Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi).
42) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
43) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
44) Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějšíc předpisů.
 Vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele.
45) Vyhláška č. 318/2000 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně chmele.
46) Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).
46a) Čl. 5 odst. 3 písm. a) nařízení Rady ES č. 1493/1999.
46b) Čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 1227/2000.
47) Zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
48) § 16 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.
49) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.
49a) § 8 zákona č. 326/2004 Sb
49b) § 32 zákona č. 326/2004 Sb.
49c) § 54 zákona č. 326/2004 Sb.
49d) Čl. 43 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 21. října 2009 č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
49e) Čl. 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
49f) § 35 zákona č. 326/2004 Sb.
49g) Čl. 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
49h) Čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
49i) § 53 zákona č. 326/2004 Sb.
49j) § 45 zákona č. 326/2004 Sb.
49k) § 86 zákona č. 326/2004 Sb.
49l) § 38a zákona č. 326/2004 Sb.
49m) Čl. 40 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
49n) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
50) Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů.
51) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
52) Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů.
53) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
54) Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.
55) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
56) Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 297/2008 Sb.
57) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.
58) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
58a) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
59) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
60) Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.
60a) Zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů).
61a) Zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů.
61b) Zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách).
62) Zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
63) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb. a zákona č. 140/1961 Sb.
64) Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů.
64a) Zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání.
65) § 9 odst. 1 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
66) § 54 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.
66a) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
67) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
68) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
69) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
70) § 24 odst. 1 až 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
71) Vyhláška č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.
72) Zákon č. 185/2001 Sb., odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
73) Sdělení 69/2002 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva), čl. 136 odst. 2. § 35b zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
74) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex).
75) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
76) § 24a zákona č. 167/1998 Sb., ve znění zákona č. 50/2013 Sb.
76) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva.
77) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog, v platném znění. Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi, v platném znění.
 Nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi, v platném znění.
	
	
348/2005 Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích ruší 252/1994
 
9.	14.10.2011	302/2011 Sb.	Aktuální verze. 
8.	01.07.2010	227/2009 Sb.	
7.	01.06.2010	132/2010 Sb.	
6.	01.07.2009	7/2009 Sb.	
5.	01.01.2008	304/2007 Sb.	
4.	01.01.2007	112/2006 Sb.	
3.	31.05.2006	235/2006 Sb.	
2.	01.01.2006		
1.	13.09.2005		Počátek účinnosti. 
0.	13.09.2005	
	Obsah
ČÁST PRVNÍ(§ 1 - § 13)
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání(§ 14)
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 135/1997 Sb.(§ 15)
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 192/2002 Sb.(§ 16)

348 ZÁKON ze dne 5. srpna 2005 o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon stanoví předmět poplatků, poplatníka, základ, výši a způsob placení rozhlasových a televizních poplatků a evidenci poplatníků. Rozhlasový poplatek slouží k financování veřejné služby Českého rozhlasu1). Televizní poplatek slouží k financování veřejné služby České televize2).

§ 2
Předmět poplatků
(1) Rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen "rozhlasový přijímač"). Toto zařízení se považuje za rozhlasový přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.
(2) Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen "televizní přijímač"). Toto zařízení se považuje za televizní přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.
(3) Ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového i televizního vysílání se platí rozhlasový poplatek i televizní poplatek.
(4) Rozhlasovému nebo televiznímu poplatku nepodléhají
a) telekomunikační zařízení vyrobená výhradně k technické kontrole rozhlasového a televizního vysílání,
b) rozhlasové nebo televizní přijímače, které tvoří součást sbírek muzejní povahy zapsaných v centrální evidenci sbírek3),
c) televizní přijímače, které jsou užívány výlučně pro účely soudního řízení,
d) zařízení technicky způsobilá k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového nebo televizního vysílání pouze v případě, je-li šířeno prostřednictvím přenosového systému uvedeného v § 12 odst. 3 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů,
e) rozhlasové nebo televizní přijímače, které jsou neoddělitelnou součástí koncových mobilních telekomunikačních zařízení.
§ 3
Poplatník
(1) Poplatníkem rozhlasového poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní rozhlasový přijímač. Jestliže drží4) nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá rozhlasový přijímač fyzická osoba nebo právnická osoba, která není jeho vlastníkem, je poplatníkem tato osoba.
(2) Poplatníkem televizního poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní televizní přijímač. Jestliže drží4) nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá televizní přijímač fyzická osoba nebo právnická osoba, která není jeho vlastníkem, je poplatníkem tato osoba.
(3) Je-li rozhlasový nebo televizní přijímač příslušenstvím dopravního prostředku, poplatníkem je provozovatel dopravního prostředku.
(4) Jestliže je fyzická osoba nebo právnická osoba, která není přihlášena v evidenci poplatníků rozhlasového poplatku nebo v evidenci poplatníků televizního poplatku, odběratelem elektřiny připojeným k distribuční soustavě5), považuje se za poplatníka rozhlasového a televizního poplatku s povinností platit, pokud Českému rozhlasu nebo České televizi (dále jen "provozovatel vysílání ze zákona") po jejich písemné výzvě neoznámí písemným čestným prohlášením opak, a to s účinností od marného uplynutí lhůty 30 dnů ode dne doručení této výzvy. Součástí výzvy musí být poučení o následcích neprokázání opaku v takto stanovené lhůtě.
(5) Práva a povinnosti právnické osoby, stanovené tímto zákonem, se vztahují na organizační složku státu a územního samosprávného celku obdobně.
§ 4 Osvobození od rozhlasového a televizního poplatku
(1) Od rozhlasového a televizního poplatku jsou osvobozeni
a) zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a osoby, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána6),
b) cizinci, kterým nebylo na území České republiky uděleno povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu7),
c) provozovatel vysílání ze zákona,
d) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání,
e) držitelé licence8) opravňující k rozhlasovému vysílání, jde-li o rozhlasový poplatek,
f) držitelé licence8) opravňující k televiznímu vysílání, jde-li o televizní poplatek,
g) osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou9), pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti,
h) školy zapsané ve školském rejstříku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
(2) Od rozhlasového a televizního poplatku je dále osvobozena fyzická osoba,
 a) jde-li o jednotlivce, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima10),
 b) žije-li v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti10).
  Při zjišťování příjmů se postupuje podle zvláštního zákona10).
(3) Účinky nově vzniklého nároku na osvobození podle odstavce 1 nastávají prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž důvod pro toto osvobození vznikl. Účinky nově vzniklého nároku na osvobození podle odstavce 2 nastávají prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž poplatník oznámí čestným prohlášením provozovateli vysílání ze zákona, nebo jiné osobě, kterou provozovatel vysílání ze zákona určí (dále jen "pověřená osoba"), okolnosti odůvodňující osvobození; účinky tohoto osvobození končí posledním dnem měsíce, v němž zanikly okolnosti odůvodňující toto osvobození, nejpozději však uplynutím 6 kalendářních měsíců ode dne, kdy nastaly účinky nároku na osvobození. Fyzická osoba, na kterou se osvobození podle odstavce 2 vztahuje, je povinna na výzvu provozovatele vysílání ze zákona, popřípadě pověřené osoby písemně doložit kopií rozhodnutí nebo oznámení úřadu státní sociální podpory11) okolnosti prokazující osvobození.

§ 5
Základ poplatků
(1) Poplatník, který je fyzickou osobou, platí rozhlasový poplatek z jednoho rozhlasového přijímače a televizní poplatek z jednoho televizního přijímače, a to i v případě, že jich vlastní, drží nebo z jiného právního důvodu užívá více včetně rozhlasového nebo televizního přijímače, který je příslušenstvím jím provozovaného dopravního prostředku.
(2) Rozhlasový poplatek neplatí fyzická osoba žijící ve společné domácnosti12) s poplatníkem rozhlasového poplatku, který splnil oznamovací povinnost uloženou v § 8 odst. 2. Televizní poplatek neplatí fyzická osoba žijící ve společné domácnosti12) s poplatníkem televizního poplatku, který splnil oznamovací povinnost uloženou v § 8 odst. 2.
(3) Poplatník, který je fyzickou osobou, která je podnikatelem13), platí rozhlasový nebo televizní poplatek z každého rozhlasového nebo televizního přijímače, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním; tím není dotčena povinnost platit poplatky podle ustanovení odstavce 1.
(4) Poplatník, který je právnickou osobou, platí rozhlasový poplatek z každého rozhlasového přijímače a televizní poplatek z každého televizního přijímače.
(5) Poplatník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem13) a v rámci podnikání vyrábí, opravuje nebo prodává rozhlasové nebo televizní přijímače, neplatí rozhlasový nebo televizní poplatek z těchto rozhlasových nebo televizních přijímačů; má-li taková osoba provozovny určené k výkonu této činnosti, platí rozhlasový nebo televizní poplatek z počtu rozhlasových nebo televizních přijímačů, který odpovídá počtu těchto provozoven. Tím není dotčena povinnost platit poplatky podle odstavců 1 až 4.
(6) Změny v základu rozhlasového nebo televizního poplatku jsou účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byly tyto změny oznámeny provozovateli vysílání ze zákona.
§ 6
Měsíční výše rozhlasového poplatku činí 45 Kč, měsíční výše televizního poplatku činí 135 Kč.
§ 7
Placení poplatků
(1) Poplatník platí rozhlasový nebo televizní poplatek provozovateli vysílání ze zákona buď přímo nebo prostřednictvím pověřené osoby.
(2) Je-li poplatníkem fyzická osoba, je rozhlasový nebo televizní poplatek splatný nejpozději do patnáctého dne každého kalendářního měsíce. První platba rozhlasového nebo televizního poplatku je splatná nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž se fyzická osoba stala poplatníkem.
(3) Je-li poplatníkem fyzická osoba, která je podnikatelem13), nebo právnická osoba, rozhlasový nebo televizní poplatek se platí čtvrtletně nejpozději do patnáctého dne prvního měsíce každého kalendářního čtvrtletí. Poprvé se rozhlasový nebo televizní poplatek platí počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž se taková osoba stala poplatníkem, až do konce příslušného kalendářního čtvrtletí v měsíční výši a je splatný nejpozději do patnáctého dne příslušného kalendářního měsíce.
(4) Poplatník může po dohodě s provozovatelem vysílání ze zákona, popřípadě pověřenou osobou zaplatit rozhlasový nebo televizní poplatek předem za více kalendářních měsíců nebo čtvrtletí, nejdéle však za 1 kalendářní rok.
(5) Odhlásí-li se poplatník z evidence poplatníků nebo sníží-li poplatník počet evidovaných rozhlasových nebo televizních přijímačů, zaplatí rozhlasový nebo televizní poplatek v původní výši rovněž za měsíc, v němž byly tyto změny oznámeny provozovateli vysílání ze zákona. Případné přeplatky provozovatel vysílání ze zákona, popřípadě pověřená osoba vrátí.
§ 8
Evidence poplatníků
(1) Správcem14) evidence poplatníků rozhlasového nebo televizního poplatku je provozovatel vysílání ze zákona. Provozovatel vysílání ze zákona vede evidenci poplatníků, pokud k tomu nezmocní pověřenou osobu, která je v takovém případě zpracovatelem14) evidence poplatníků.
(2) Poplatník je povinen oznámit provozovateli vysílání ze zákona, popřípadě pověřené osobě, že se stal poplatníkem, a to do 15 dnů ode dne, kdy se jím stal; tento den je poplatník povinen uvést v oznámení. Tato oznamovací povinnost se nevztahuje na osoby osvobozené od rozhlasového nebo televizního poplatku podle § 4 odst. 1 a poplatníky, kteří podle § 5 odst. 2 neplatí rozhlasový nebo televizní poplatek.
(3) Poplatník je v oznámení podle odstavce 2 dále povinen uvést
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého pobytu, u cizinců popřípadě dlouhodobého pobytu a datum narození, jde-li o fyzickou osobu,
b) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo podnikání, identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“) a předmět podnikání, jde-li o fyzickou osobu, která je podnikatelem,
c) obchodní firmu nebo název, právní formu, sídlo, identifikační číslo a předmět činnosti, jde-li o právnickou osobu,
d) název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o organizační složku státu nebo územního samosprávného celku.
(4) Poplatník podle § 5 odst. 3 a 4 je v oznámení podle odstavce 2 povinen vedle údajů uvedených v odstavci 3 uvést počet rozhlasových nebo televizních přijímačů, které jsou základem rozhlasového nebo televizního poplatku, a adresu, kde jsou umístěny.
(5) Poplatník podle § 5 odst. 5 je v oznámení podle odstavce 2 povinen vedle údajů uvedených v odstavci 3 uvést počet a adresu provozoven určených k výrobě, opravě nebo prodeji rozhlasových nebo televizních přijímačů.
(6) Poplatník je povinen písemně oznámit provozovateli vysílání ze zákona, popřípadě pověřené osobě změny ve skutečnostech uvedených v odstavcích 3 až 5 do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.
(7) Je-li poplatníkem fyzická osoba, u které nastaly účinky osvobození od rozhlasového a televizního poplatku podle § 4 odst. 2, je povinna oznámit zánik okolností odůvodňujících osvobození do 15 dnů ode dne jejich vzniku.
(8) Z evidence poplatníků rozhlasového nebo televizního poplatku je povinen se odhlásit poplatník, který
a) přestal být poplatníkem podle tohoto zákona,
b) byl osvobozen podle § 4 odst. 1,
c) neplatí rozhlasový nebo televizní poplatek podle § 5 odst. 2,a to do 15 dnů ode dne, kdy nastaly skutečnosti odůvodňující odhlášení. Při odhlášení je povinen připojit písemné čestné prohlášení potvrzující, že nastala některá z těchto skutečností. Odhlašuje-li se z evidence poplatníků fyzická osoba, která podle § 5 odst. 2 neplatí rozhlasový nebo televizní poplatek, je v čestném prohlášení povinna dále uvést jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu, u cizinců popřípadě dlouhodobého pobytu poplatníka, s nímž žije ve společné domácnosti12) a který splnil oznamovací povinnost podle odstavce 2.
(9) Provozovatel vysílání za zákona je za účelem kontroly dodržování tohoto zákona oprávněn zjišťovat údaje o neevidovaných poplatnících a vést jejich evidenci v rozsahu stanoveném v odstavci 10.
(10) Dodavatel zajišťující dodávku elektřiny odběratelům15) je povinen na požádání sdělit provozovateli vysílání ze zákona, se kterými odběrateli uzavřel smlouvu o dodávce elektřiny. Dodavatel zajišťující dodávku elektřiny odběratelům předá do 30 dnů ode dne doručení žádosti vedle adresy odběrného místa následující údaje: jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu, u cizinců popřípadě dlouhodobého pobytu odběratele, který je fyzickou osobou, jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo podnikání a identifikační číslo odběratele, který je fyzickou osobou, která je podnikatelem, obchodní firmu nebo název, právní formu, sídlo a identifikační číslo odběratele, který je právnickou osobou, název, sídlo a identifikační číslo odběratele, který je organizační složkou státu nebo územního samosprávného celku. Dodavatel zajišťující dodávku elektřiny odběratelům je oprávněn požadovat po provozovateli vysílání ze zákona úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti se splněním jeho žádosti. Provozovatel vysílání ze zákona může takto získané údaje užít pouze za účelem a způsobem uvedeným v odstavci 9.
(11) Provozovatelé vysílání ze zákona jsou oprávněni předávat si navzájem údaje z evidence poplatníků za účelem jejich zjištění nebo ověření.
§ 9
Přirážka k poplatkům
(1) Poplatník, který
a) nesplnil oznamovací povinnost podle § 8 odst. 2 ve stanovené lhůtě,
b) při plnění oznamovací povinnosti podle § 8 odst. 4 nepravdivě uvedl nižší počet rozhlasových nebo televizních přijímačů nebo neoznámil zvýšení jejich počtu,
c) při plnění oznamovací povinnosti podle § 8 odst. 5 nepravdivě uvedl nižší počet provozoven,
d) uvedením nepravdivých údajů dosáhl neoprávněného osvobození od povinnosti platit rozhlasový nebo televizní poplatek,
e) uvedením nepravdivých údajů dosáhl neoprávněného odhlášení z evidence poplatníků,
je povinen zaplatit Českému rozhlasu kromě dlužných poplatků i přirážku ve výši 5 000 Kč v případě, že tak učinil v souvislosti s placením rozhlasového poplatku. Pokud tak učinil v souvislosti s placením televizního poplatku, je povinen zaplatit České televizi kromě dlužných poplatků i přirážku ve výši 10 000 Kč. Přirážka se platí za každý rozhlasový nebo televizní přijímač, za který nebyla splněna povinnost platit rozhlasový nebo televizní poplatek.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, pokud poplatník splnil všechny své povinnosti včetně zaplacení dlužných rozhlasových nebo televizních poplatků ještě před tím, než byl provozovatelem vysílání ze zákona vyzván k zaplacení přirážky.
(3) Poplatník, který ve stanovené lhůtě nesplnil povinnost podle § 8 odst. 7 nebo některou z povinností uložených v § 8 odst. 8, a současně přestal platit rozhlasový nebo televizní poplatek, je povinen zaplatit provozovateli vysílání ze zákona přirážku ve výši 1 000 Kč za každý rozhlasový nebo televizní přijímač, ze kterého je povinen platit rozhlasový nebo televizní poplatek.

§ 10
Vymáhání dlužných poplatků a přirážky k poplatkům
Nezaplatí-li poplatník včas rozhlasový nebo televizní poplatek nebo přirážku k poplatkům ani na základě výzvy provozovatele ze zákona, ve které bude stanovena přiměřená lhůta k úhradě, je provozovatel vysílání ze zákona oprávněn domáhat se svého práva u soudu včetně zaplacení úroku z prodlení určeného předpisy práva občanského.

§ 11
Pověřená osoba
(1) Provozovatel vysílání ze zákona může smlouvou pověřit jinou osobu výkonem činností podle tohoto zákona, pokud si je provozovatel vysílání ze zákona nezajišťuje sám.
(2) Pověřená osoba je povinna poukázat poplatníky zaplacené rozhlasové poplatky Českému rozhlasu a poplatníky zaplacené televizní poplatky České televizi. Pověřená osoba je dále povinna předávat provozovateli vysílání ze zákona údaje z evidence, kterou pro něj vede na základě pověření podle odstavce 1, a poskytovat mu součinnost nezbytně nutnou pro jeho postup podle § 9 a 10.
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
§ 12
Ustanovení přechodná a závěrečná
(1) Účinky osvobození od rozhlasového a televizního poplatku podle § 2 odst. 4 zákona č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění zákona č. 135/1997 Sb., zanikají uplynutím 6 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(2) Oznamovací povinnost podle § 8 odst. 2 až 5 se považuje za splněnou, pokud před dnem účinnosti tohoto zákona byl poplatník přihlášen k evidenci podle dosavadních právních předpisů.
(3) Držitel poštovní licence16) je pověřenou osobou až do uplynutí doby 3 měsíců ode dne, kdy mu provozovatel vysílání ze zákona písemně sdělí, že uzavřel smlouvu s pověřenou osobou podle § 11 odst. 1, popřípadě že činnosti pověřené osoby bude vykonávat sám. Odměna držitele poštovní licence za vedení evidence poplatníků a za vybírání rozhlasových a televizních poplatků se stanoví podle zvláštních právních předpisů17).
(4) Zpracování osobních údajů podle tohoto zákona se řídí zákonem o ochraně osobních údajů14), pokud není stanoveno jinak.
§ 13
Zrušovací ustanovení
Zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, se zrušuje.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
§ 14
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 50 odst. 1 větě první se číslo "1" nahrazuje číslem "0,5" a číslo "10" se nahrazuje číslem "5".
2. V § 50 odstavec 1 zní:
  "(1) Provozovatel televizního vysílání ze zákona nesmí do vysílání zařazovat reklamu a teleshopping s výjimkou reklamy zařazované do vysílání programu v přímém spojení s vysíláním sportovní či kulturní události, je-li vysílání takové reklamy nezbytnou podmínkou k získání práv k televiznímu vysílání sportovní nebo kulturní události. Je-li do vysílání programu provozovatele ze zákona zařazována reklama podle věty prvé, nesmí čas vyhrazený takové reklamě přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času, přičemž v době od 19.00 hodin do 22.00 hodin nesmí překročit 6 minut v průběhu jedné vysílací hodiny. Přímým spojením reklamy s vysíláním sportovní či kulturní události se rozumí zařazení reklamy do programu bezprostředně před vysíláním sportovní či kulturní události, bezprostředně po jejím odvysílání a zařazování do přestávek takové události.".
3. V § 50 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
  "(5) Provozovatel televizního vysílání ze zákona nesmí denní vysílací čas vyhrazený reklamě a teleshoppingu, který nevyužil na některém ze svých programů, využít k vysílání reklamy a teleshoppingu nad rámec časových omezení vysílání reklamy a teleshoppingu na jiném svém programu. Toto ustanovení se nevztahuje na programy podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.".
  Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.
4. V § 51 odst. 3 se za slova "ze zákona nesmí" vkládají slova "denní vysílací".
5. Část čtrnáctá se zrušuje.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 135/1997 Sb.
 § 15
 V zákoně č. 135/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se čl. I zrušuje.
ČÁST ČTVRTÁ
 Změna zákona č. 192/2002 Sb.
 § 16
 V zákoně č. 192/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů, se část třetí zrušuje.

ČÁST PÁTÁ
Účinnost
§ 17
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou § 14 bodu 3, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, § 14 bodu 1, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007 a § 14 bodu 2, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.

Zaorálek v. r.Klaus v. r. Paroubek v. r. 
----------------- Poznámky pod čarou ----------
1) Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 129 občanského zákoníku.
5) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6) Například vyhláška č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, vyhláška č. 21/1968 Sb., o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, ve znění sdělení č. 37/1999 Sb., vyhláška č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích, vyhláška č. 40/1987 Sb., o Úmluvě o zvláštních misích, vyhláška č. 52/1956 Sb., o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946, zákon č. 125/1992 Sb., o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.
7) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8) § 12 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 341/2004 Sb.
9) Příloha k vyhlášce č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory, kapitola IV. - Smyslové orgány, oddíl A - Zrak, oddíl B - Sluch a ústrojí rovnováhy, ve znění vyhlášky č. 156/1997 Sb.
10) Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
11) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
12) § 115 občanského zákoníku.
13) § 2 obchodního zákoníku.
14) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
15) Zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.
17) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů